11
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Konusu
İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Çalışması
Gerekçesi
2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın ekonomik gelişme ekseni “küresel ekonomide söz sahibi, yüksek
katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi” olarak belirlenmiş; İstanbul’un küresel rekabet
gücünü ortaya koyabileceği ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edineceği
sektörlerde uzmanlaşması ve bu sektörlerin geliştirilmesi öncelik olarak tespit edilmiştir. Küresel
değer zinciri, nihai malların ticareti kadar ve aramalların ve hizmetlerin ticaretini de içermekte;
küresel değer zincirine eklemlenmek uzmanlaşmayı ve yüksek katma değer yaratımını zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla, İstanbul’un uzun vadede küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşabilmesi
için uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesi gerekmektedir. Bu amaç
doğrultusunda İstanbul’da öne çıkan ve rekabet potansiyeline sahip sektörlerin belirlenmesi ve
sektörler arasında bir kıyaslama yapılması önem taşımaktadır.
Bu kapsamda, tüm sanayi, hizmet ve tarım alt sektörlerini içerecek şekilde bu sektörlerin rekabet
potansiyellerinin değerlendirilebileceği ve bu sektörler arasında alt endeksleri ile bir sıralamanın
ortaya konulacağı kapsamlı bir rekabet endeksi çalışması, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenecektir. Çalışma kapsamında belirlenecek ana ve alt sektörler TÜİK’in yaptığı sektörel
sınıflandırmalara uygun nitelikte hazırlanmalıdır. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında
desteklenecek olan çalışmanın, Bölge Planı’nın operasyonel hale gelmesi ve Bölge’deki diğer kurum
ve kuruluşların planlama faaliyetlerine yön verilmesi açısından yol gösterici olması amaçlanmaktadır.
Kapsamı*
Oluşturulacak ana ve alt endeksler ile aşağıdaki bileşenler kapsamında değerlendirmelere
ulaşılabilmesi beklenmektedir:












Temel sektörel büyüklükler (istihdam, firma sayısı, firma büyüklüğü vs.)
İnovasyona dayalı üretim
İhracat kapasitesi
İleri teknoloji
Ar-Ge
Çevresel etki
Ulusal ekonomiye katkı düzeyi
Sektörel vergi geliri potansiyeli
Sektörel katma değer yaratma düzeyi
Sektörlerin yarattığı lojistik yük değerlendirmesi
Mekânsal etki değerlendirmesi
Sektörel verimlilik değerlendirmesi
1
Yöntemi*
Masa başı çalışması:
Bu çalışmada belirlenen ana ve alt göstergelerde kıyaslamayı sağlayacak veri setinin oluşturulması
beklenmektedir. Bu çalışma ile belirlenen ana ve alt sektörleri kıyaslamayı sağlayacak verisi mevcut
ya da sahada toplanabilecek olan göstergelerin (istihdam, ihracat, katma değer, sektörel atıksu
miktarı, sektörün yarattığı aylık ortalama araç trafiği vs.) belirlenmesi beklenmektedir.
Saha araştırması (Anket ve/veya Yüzyüze Mülakat):
Bu çalışma ile İstanbul’da belirlenen sanayi, hizmet ve tarım alt sektörlerinde faaliyet gösteren firma,
kurum/kuruluş ile görüşülerek ihtiyaç duyulan verilerin sahadan toplanması beklenmektedir.
Yapılacak olan saha araştırmasında farklı temsiliyetlerin dengesinin gözetilmesi ve sektörün
İstanbul’da durumunu yansıtabilecek bir örneklem seçilmesi önem taşımaktadır. Saha araştırması
çalışma kapsamı içerisinde belirtilen konu başlıklarını içerecek şekilde tasarlanmalıdır.
Endeks hesaplamasında istatistiki yöntemlerin kullanımı:
Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılarak analizlerin gerçekleştirilmesi
beklenmektedir. Yapılacak istatistiki analizler sonucunda çok sayıda değişkenden oluşan bir veri
matrisinden hareketle boyut indirgemesi yapılarak endeks değerleri hesaplanacak sonrasında ise
uzman görüşü anketleriyle ağırlıklar değerlendirilecektir.
Endeks içerisinde kullanılacak gösterge ağırlıklarının belirlenmesi için uzman görüşlerinin alınması
(Anket, yüz yüze mülakat, çalıştay, odak grup toplantısı vs.):
Saha araştırması, masa başı çalışma ve istatistiki yöntemler ile elde edilen veriler ve
değerlendirmeler üzerinden alt endeksler ve genel sektörel endeks oluşturulması için
akademisyenler, sektördeki çatı kuruluşlar ve büyük oyuncuların da içerisinde yer alacağı bir sürecin
işletilmesi gerekmektedir.
İstanbul sektörel rekabet endeksi modelinin geliştirilmesi ve modelin uygulanması:
Birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen veriler ile uygulanabilir, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir
modelin tasarlanması gerekmektedir. Kurgulanacak model aracılığıyla, İstanbul’da sektörel rekabetin
yıllar itibariyle izlenmesi amaçlanmaktadır.
2
Beklenen Çıktılar*
 Nihai Rapor
 Yayın
Başvuruda İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sağlanması gerekmektedir:
 Literatür taraması: Faaliyeti gerçekleştirecek ekibin konuya hakim olduğunu ve faaliyetin
başlamaya hazır olduğunu gösteren, araştırmaya esas konunun incelendiği ve sentezlendiği,
birincil referanslar içeren sistematik bir literatür taraması
 Yöntem:
1. Önerilen araştırma yönteminin, kullanılacak veri türleri ve veri kaynaklarının, veri
toplama ve analiz yöntemlerinin, bilimsel referanslar içerecek şekilde, tüm aşamaları
ve prosedürleriyle gerekçeli açıklaması,
2. Araştırmada kullanılacak tüm ölçme-değerlendirme araçlarının (anket, test, mülakat
soru listesi, görüşme formu, vb.) kullanıma hazır veya çok az değişiklik gerektirecek
taslak hali,
3. Kullanılacak veri kaynaklarının (görüşülecek kişi ve kurumlar, kullanılacak veri
tabanları vb.) taslak listesi ve diğer destekleyici belgeler
 Alt yüklenici: Eğer araştırma alt yüklenicilerden hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa
- İşin tarifi: Araştırmada alt yüklenicinin üstleneceği işler, rol ve sorumlulukları
- Bütçe: Alt yüklenici detaylı bütçesi ve açıklamaları
- Kilit personel: Alt yüklenicinin araştırmada kullanacağı kilit personelde aranacak
nitelikler
Yukarıda yer almayan ancak başvuruyu güçlendireceği düşünülen destekleyici belgeler ayrıca
eklenebilir.
Nihai Teslimde İstenilen Faaliyete Özel Belgeler*
Faaliyet süresince ve sonrasında verilerin kaydedilmesi, korunması, bütünlüğü ve gizliliği
araştırmacının sorumluluğundadır. Faaliyet boyunca üretilmiş ham, yarı-işlenmiş ve tamamen
işlenmiş verilerin tümü metaveri ile birlikte faaliyetin bitimini takiben ajansa teslim edilecektir.
Teslim edilen veri setlerinin, araştırmayı ve orijinal analizi tekrar etmek, eksik veya kusurlu bir
uygulama ile ilgili soruların yanıtlamak, kayıtların doğruluğunu teyit etmek, müdahalelerin tarih ve
yerini belgeleyebilmek, araştırmanın sonuçların bilimsel geçerliliğini ispat etmek gibi durumlarda
gerekecek tüm veriyi içermesi gerekmektedir.
3
Sahada kullanılmış olan doldurulmuş anket formları, gözlem formları, görüşme formları, süpervizyon
formları, saha günlüğü gibi belgeler, elektronik ortama aktarıldıktan sonra metaverisini de içerecek
şekilde dosyalanacak ve fiziksel olarak teslim edilecektir.
Elektronik ortama aktarılmış olan ham veriler ile yarı-işlenmiş ve işlenmiş verilerin tümü bilgisayar
ortamında CD/DVD olarak üç nüsha halinde teslim edilecektir (Ses kayıtları ve transkripsiyonları,
araştırmaya katılanların demogafik özellikleri, kullanılmış olan istatistiksel veriler, analiz için yapılan
tüm hesaplamalar ve işlemler, tablo ve grafikler, şekil dosyaları vb). Kullanılan tüm kodlar metadata
içerisinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
Faaliyetin ara raporlarının, nihai raporunun ve çağrıda öngörülüyorsa faaliyet yayınının elektronik
ortamda teslim edilen işlenmiş verilerin içerisinde yer alması, bununla birlikte basılı olarak üç nüsha
halinde çoğaltılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
*Asgari koşulları tanımlamaktadır. Faaliyetin gerektirdiği şekilde kapsam, yöntem ve faaliyet
sonuçları genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir.
4
Download

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 11