T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı
Konu
:
:
54502873/051.01
HIMSS Turkey 2015 Kongresi
İlgi: a) 15.12.2014 tarih ve 2014.5658.604-605 sayılı yazılarımız.
b) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 04.02.2015 tarih ve 2015.5181.
522 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere; Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan, “Bakanlığa ve
Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Tesislerde Dijital Hastane Kavramını Oluşturmak ve
Yaygınlaştırmak” amacına uygun olarak bağlı sağlık tesislerinin HIMMS EMRAM modeli ile
sertifikalandırılması hedeflenmiş ve bu maksatla Kurumumuzun da dâhil olduğu bir
mutabakat ve işbirliği protokolü akdedilmiştir.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı gereği 20-21 Mart
2015 tarihinde Antalya ilinde düzenlenecek olan, “HIMMS Türkiye 2015” Kongresine
mutabakat anlaşmasının 4 üncü maddesi gereği Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine görevli
personel tarafından katılım sağlanmasının teşvik edileceği hususunda mutabakata varılmıştır.
2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile birlikte “meslek teşekkülleri, firma,
dernek ve vakıf’ gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, organizasyon, mesleki eğitim
gibi hizmetler 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ihale yoluyla temin edilebilecek
hizmetler arasında yer aldığından, döner sermayeli kuruluşların “mesleki eğitim”
mahiyetindeki işlerini 4734 sayılı Kanunda belirlenen esas ve usullere göre temin edebilmeleri
mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede yukarıda işaret edilen hususlar dâhilinde söz konusu eğitim ve Kongre
faaliyetine katılım sağlanmasının Bakanlığımızca yürütülmekte olan dijital hastane
sertifikalandırılması hedefine ulaşmada önemli bir aşama ve Kurumsal fayda sağlayacağı
hususu da dikkate alınarak, özellikle 89 Kamu Hastane Birliği Bilişim Sorumluları ile ilgi (a)
sayılı yazımız ile Kurumumuz tarafından 17-19 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenen HIMSS
Çalıştay’ına katılan personelin katılımın sağlanması yönünde teşvikte bulunulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı
Dağıtım
89 Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No:10/B Balgat Çankaya / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı - Sağlık Bilişim Daire Başkanlığı
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 248eb622-7a12-4e52-a1fd-27f2ccafc1a2 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU