T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR
BELEDİYESİ
,
»
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 -3 0 1 .0 3 -3 U - </30 (>
Konu: Bayatbademleri Kamu Yaran Karan
% n v
EXP02016
‘ ANTALYA
S ./11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Korkuteli İlçesi, Bayatbademleri Mahallesi sınırlan içerisinde, İl Toprak Koruma
Kurulünun 05.07.2012 tarih ve 7/5 sayılı karanna istinaden kamu yaran karan alınması talebi
konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
*6/11/2014
Genel SgKreter Yardımcısı V.
Uygun gı
ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MEC
......./ __ /2014
Mesut KOCAGÖİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ek: İl Toprak Koruma Kurulünun 05.07.2012 tarih 7/5 sayılı karan
TSİ-ISO-İN ^
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: ww w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ı.c
AN IM VA VALİLİĞİ
li (n d a Tarım ve H a>\ancılık Müdürlüğü
\ N T \ L Y A TO PR U< KORUMA Kl-’RUI.U K \ R \ R i
Karar Tarihi
Karar No
: U5JP.2Ü12
: 2012-7/5
Anuily.î r Ö/.cl idaıesi '.arafmdüii. \ ı r ı!\u il; Korkuteli İlçemi, B < ı \ a lb ay ı r.l eri k ö s İ l
sınırlan içerisinde imar plara \ a p k ı u < k İM.ren %akladık 277 ha yi.,/ öl çü me .>ahip tarım
arazileri için >apılaıı alternaii! alan deCoı!eı;uiriK.ıc>ir.de Jlorı-atit alanı okıuıuı^s tespit
edildiğinden; \(<) ha yt i/öl çûnı c sahip K u r u M a r j i n a l T a r ı m A r a / i s i n i n , yaklaşık
lıa
yüzöl eüme sabıp M u t l a k ’î a r ı m A r a / i s i n i ı ı tarım dışı amaçlı ! ııllanıım oy bi rl iği ik* u y g u n
«örülmüştür.
i .c
H a !■ ı I . O 0 ( ) ( i l t.-
\
Vcıii Yardımcımı
/ h a f i f t i I IU/İN
i î G:fX 'i alim w ! !a\ M udi
ı ;\j
D o ç . 1.'!'. D ı n - u m Lîi î Y l K i A S
/ i r . ; , t M ut u. .idi lleri ( Kia
r>c
... j
'3 uvfun K i l D IR A N
•...
,
/m u it Odası
....
,
, .
(k a tılm a d ı)
.. . .
i ..
hrdul bcA(, M A /
f . . ....
li K u n tır \ s , / u r ı r ı n M u d u ui:u
/
.
l -t
J a l e SAİH IN
İî Ç c ' c ve Ş e l i î t e ı :ik M ü d ü r l ü - ü
\V c b : \v\vvv.unt.ci\
ov .tr
i ;elu
ı iiMiImisdı)
) k
Y r u D o ç D\ Ş u İl O k M A :
A k d e n i z l î i i \ c i S i C: i
A d re s: Sedi? M ah V atan Bulvarı 0704 ü AN I'Aİ YA
Tel :242.M 5 AS 20-n 1-.72 Fa*s: 2-42.346 0 “ 80
u i n a t ı VII..M
a
,
I c V ^ ' î d \î esi
tAi
Mustni;. Ö / f \
,
,
r.
A n t a h a f a rın ı K o u ■>. Bııh:;ı
(k a n m a d ı)
Download

Tam sayfa faks yazdırma