T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88668968/
Konu : Türkiye Klinik Kalite Programı
Veri Talebi
…………………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar
çerçevesinde dokuz sağlık olgusu (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum, Diz Protezi, Koroner
Kalp Hastalığı, İnme, Kalça Protezi, Kolorektal CA, Katarakt ve KOAH ) ve söz konusu sağlık
olgularına ilişkin klinik göstergeler belirlenmiştir. Ayrıca “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve
Değerlendirme Sistemi”nin geliştirilmesi amacıyla yeni sağlık olgularının belirlenmesi ve
belirlenecek olan sağlık olgularına ilişkin kalite göstergeleri geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.
Hastane, il, bölge ve ülke ölçeğinde belirlenen dokuz sağlık olgusuna yönelik klinik
kalite düzeyinin belirlenebilmesi için hastanelerin 2014 yılı HBYS veri tabanında kayıtlı
bulunan verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye genelinde sağlık hizmeti veren tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerin (E
grubu hastaneler ile diş hastaneleri, deri ve zührevi hastalıklar hastaneleri ve lepra hastaneleri
hariç) 2014 yılına ilişkin tüm verilerinin, 20 Şubat 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar Ek(1)’de
istenen veri formatında ve “http://klinikkalite.sb.gov.tr/belge/1-32401/klinik-kalite-veritoplama-ve-dogrulama-surecine-iliski-.html” bağlantı adresinde yer alan örnek J.Son veya
.XML dosyası şeklinde hazırlanarak “Klinik Kalite Daire Başkanlığı, Mahmut Esat Bozkurt
Cad. Umut Sok No:19 Kat:1 Kolej/ANKARA” adresine şifreli olarak CD yada DVD ortamında
kargo ile gönderilmesi, ayrıca şifrelerin de [email protected] e-posta adresine
gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar
EK:
1. Veri Formatı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
1. 81 İl Valiliği
Klinik Kalite Daire Başkanlığı
Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sok No:19 Kat 1 Kolej / ANKARA Telefon: 0 (312) 458 5022
Elektronik ağ: www.klinikkalite.saglik.gov.tr E-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1d9ebe1-e35c-45fa-b349-c3e9081f136e kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Türkiye Klinik Kalite Programı Veri