www.istanbulsummit.org
@istanbulsummit istanbulsummit
KADINLARIN PERSPEKTİFİNDEN
BM 2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ
31 MAYIS - 1 HAZİRAN 2014, İSTANBUL
SONUÇ BİLDİRGESİ
Istanbul Summit, 31 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde 100’den fazla STK ve 42 ülkeden 4 bakan ve 14
parlamento üyesinin da dahil olduğu 306 katılımcının iştirakiyle İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve, Türkiye merkezli ve BM ECOSOC Genel Danışmanlık Statüsü sahibi bir STK olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
tarafından organize edildi.
Zirvenin, birçok medeniyet, kültür ve dinin kesişme noktasında bulunan İstanbul’da yapılması sembolik
bir öneme sahiptir. Zira Istanbul Summit, gerek hükümetler gerekse halklar arası süreçlerde bir köprü
olmayı amaçlamaktadır ve bir şehir olarak İstanbul bunun için gayet elverişli bir zemin oluşturmaktadır.
Sivil toplum temsilcileri, üst düzey hükümet yetkilileri, parlamenterler, uzmanlar ve düşünürlerin bir araya geldiği ve güçlü bir kadın katılımının olduğu zirve, BM 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’ni müzakere
etmek amacıyla düzenlenmiştir.
Bu bildirge, katılımcıların görüş ve bakış açılarını dile getirir. BM 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi üzerine genel ilkeleri içeren bir çerçeve çalışması olarak da düşünülebilir. Müzakerelerde de görüldüğü üzere
tartışılan konularda sivil toplumun rolü kadın perspektifinden ele alınmıştır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konusunda Genel Prensipler
1. Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın temel taşı kadınların güçlendirilmesidir ve şu konuları içerir:
• Sağlık hizmetleri, (özellikle doğum esnasında anne ölümlerinin kabul edilemez düzeylerde olması
ve azaltılması), eğitim ve güvenli istihdam ortamı gibi verimli kaynak ve fırsatlara erişim
• Ayrımcılığın ve kadın ve kızlara yönelik şiddetin her çeşidiyle ortadan kaldırılması
• Barış ve kalkınmanın bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu ve toplumsal barışın kadınların güçlendirilmesi olmaksızın mümkün olmayacağının kabul edilmesi.
2. Yukarıda zikredilen noktalar ışığında, zirve katılımcıları, gerek kanun önünde gerekse ev ve işyerlerinde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasının bizatihi bir hedef olduğu ve diğer hedeflerle birleştirilmesi gerektiğini öngörmektedir.
3. Zirve, duyarlı, akılcı ve kapsayıcı bir kalkınmanın bir ihtiyaç olduğunu ve yine kalkınmanın insana ve
çevreye saygılı olması gerektiğinin altını çizer.
4. Zirve, şu konular arasındaki ilişki ve işbirliğinin önemini vurgular ve öne çıkarır: Fakirliğin yok edilmesi,
kadınların güçlendirilmesi, sağlık, eğitim, gıda güvenliği, suya erişim, hijyen ve çevre, iklim değişikliği
ve enerji, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, barış ve iyi yönetişim.
5. Zirve, Sürdülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) bütün insanları ve ülkeleri kapsayacak şekilde evrensel hedefler olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunur.
Sivil Toplumun Rolü
1. Zirve, SKH’ların oluşturulması sürecinde katkı yapma adına sivil topluma teşvikte bulunmuş ve fırsatlar sunmuştur. Aynı zamanda, sivil toplumun bu konuda ki farkındalığını da arttırmıştır.
2. Zirve hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda sivil toplumun rolüne vurgu yapmış ve sivil topluma,
sürecin takip edilmesi ve hesap verirlik konusunda aktif olma çağrısı yapmıştır.
3. Zirve, hükümetlerin sivil toplum ve özel sektörle işbirliği yapmalarını teşvik eder.
4. Zirve, katılımcılarını kendi ve çevre ve toplumlarına ulaşmaya ve onları 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için yerel, ulusal ve küresel düzeyde seferber etmeye davet eder.
Download

SONUÇ BİLDİRGESİ