Welcome to IPRA
Uluslararası Barış Araştırmaları Kuruluşu
yıl
Tarihçe
1964’te kurulan IPRA’nın ilk adımı, 16
-20 Ağustos 1963’te İsviçre’nin Clarens
kentinde yapılan “Uluslararası Quaker
Konferansları ve Seminerleri”tarafından
organize edilen bir konferansta atıldı.
Katılımcılar Pugwash konferanslarına
benzer Sürekli bir Komitenin organize
edeceği Uluslar arası Barış ve Güvenlik Araştırmaları (COROPIAS) üzerine
Uluslararası Konferanslar düzenlemeye
karar verdi.
John Burton’un önderliğinde Sürekli
Komite, 1-3 Aralık 1964’te Londra’da toplandı. Toplantıda araştırma konferansları düzenleme fikrini genişletmenin
adımlarını attılar. Dünya barışı ve onun
bilimsel özelliğini sağlamaya odaklı
araştırmanın sayısını arttırma amaçlı
profesyonel bir kurumun kurulmasına
karar verildi.
Genel Sekreter Bert V.A. (Hollanda),
John Burton (İngiltere), Ljubivoje Acimovic (Yugoslavya), Jerzy Sawicki (Polonya), and Johan Galtung (Norveç)
yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildi. Bu grup aynı zamanda ilk genel
IPRA konferansında seçilecek ve kurum
çalışmalarını geliştirmede farklı bölge,
disiplin ve araştırma konularını temsil
edecek olan 15 kişilik danışma kurulunu
seçim komitesi olarak görevlendirildi.
1964’te kuruluşundan beri IPRA, toplantı düzenlenen noktalar IPRA’nın küresel
boyutunu yansıtacak bir bakış açısıyla
seçilen 24 bienal uluslararası konferans
düzenledi. Barış araştırmacılarının ağı
olan IPRA, tüm dünyadan gelen konuyla ilgili kuram, politika ve dünya çapında
uygulamayı geliştirmek için pratik bilgi
sunan araştırmacılarıyla 24. Genel Toplantısını 2012 Temmuz ayında Japonya’da gerçekleştirdi. Bir sonraki IPRA
Genel Konferansı, Ağustos 2014’te İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilecektir.
IPRA, Birleşmiş Milletlerin ana organlarından olan Ekonomik ve Sosyal
Konsey’de istişari bir statüsüye sahiptir.
http://www.un.org/en/ecosoc/
IPRA ayrıca BM Ekonomik ve Sosyal
Konsey tarafından kurulmuş olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kurulu’nun bir
üyesidir.
http://www.worldsocialscience.org/
membergroup/associations-unions/
Organizasyon Şeması
Genel Sekreterler
Dr. Nesrin KENAR
Sakarya Üniversitesi,
Türkiye
Dr. Ibrahim
Seaga SHAW
Northumbria
Üniversitesi,
Sierra Leone, İngiltere
IPRA Yönetim Kurulu
Luc Reychler
Leuven Katolik Üniversitesi
Belçika
Ursula Oswald Spring
Meksika Ulusal Üniversitesi
Meksika
Elavie Ndura
George Mason Üniversitesi
ABD/Burundi
Janjira Sombatpoonsiri
Thammasat Üniversitesi
Tayland
Patrick Hiller
Portland Devlet Üniversitesi
ABD
www.iprapeace.org
IPRA Genel Kurulu
Afrika
Bayan
Bay
Elavie Ndura
ABD/Brundi
Jacinta Mwende Maweu
Kenya
Olufemi Oluniyi
Nijerya
Matt Mogekwu
ABD
Asya – Pasifik
Bayan
Bay
Jeannie Lum
Hawaii
Janjira Sombatpoonsiri
Tayland
Manish Sharma
Hindistan
Tetsu Sadotoma
Japonya
Riikka Kuusisto
Finlandiya
Stephanie Thiel
Almanya
Hendrik Bullens
Hollanda
Luc Reychler
Belçika
Avrupa
Bayan
Bay
Latin Amerika
Bayan
Bay
Alvany dos Santiago
Brezilya
Ursula Oswald Spring
Meksika
Hernan D. Vazquez Reyna
Peru
Andres Macias
Kolombiya
Kuzey America
Bayan
Bay
Carolyn Stephenson
ABD
Linda Groff
ABD
Patrick Hiller
ABD
Tom Hastings
ABD
Rusya ve Doğu Avrupa Ülkeleri
Bayan
Bay
Olga Vorkunova
Rusya
Attila Fabian
Macaristan
www.iprapeace.org
IPRA Komisyonları
Sanat ve Barış Komisyonu
Barış Tarihi Komisyonu
Çatışma Çözümü ve Barış İnşaası
Komisyonu
Barış Gazeteciliği Komisyonu
Kalkınma ve Barış Komisyonu
Barış Hareketleri Komisyonu
Doğu Avrupa Komisyonu
Barış Görüşmeleri ve Arabuluculuk
Komisyonu
Ekoloji ve Barış Komisyonu
Barış Teorileri Komisyonu
Zorunlu Göç Komisyonu
Uzlaştırma ve Geçici Barış
Komisyonu
Cinsiyet ve Barış Komisyonu
Global Politik Ekonomi Komisyonu
Din ve Barış Komisyonu
Yerli Halk’ın Hakları Komisyonu
Güvenlik ve Silahsızlanma
Komisyonu
İç Sorunlar Komisyonu
Spor ve Barış Komisyonu
Uluslar arası İnsan Hakları
Komisyonu
Gençlik ve Barış Komisyonu
Pasif Direniş Komisyonu
Barış, Kültür ve İletişim Komisyonu
Barış Eğitimi Komisyonu
Barış Turizmi Komisyonu
IPRA’nın Bölgesel Kuruluşları
Afrika Barış Araştırmaları Kuruluşu (AFPREA)
Başkan
Olufemi Oluniyi
Nijerya
Asya Pasifik Barış Araştırmaları Kuruluşu (APPRA)
Başkan
Akihiko Kimijima
Japonya
Vidya Jain
Hindistan
Avrupa Barış Araştırmaları Kuruluşu (EuPRA)
Başkan
Itır Toksöz
Türkiye
Latin Amerika Barış Araştırmaları Kuruluşu (CLAIP)
Başkan
Diana de la Rua
Arjantin
Kuzey Amerika Barış Araştırmaları Kuruluşu (PJSA)
Başkan
Tom Hastings
ABD
www.iprapeace.org
IPRA ve Birleşmiş Milletler
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)
BM’nin ana organlarından Ekonomik
ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliği ve
gelişimini teşvik etmede BM Genel
Kurulu’na yardımcı olur. 1990’larda
başlatılan reformlar sayesinde ekonomik, sosyal ve ilgili alanlarda ECOSOC
prensipleri sorumlulukları arttı. BM
işlevsel çalışma aktivitelerinde gözetim ve prensip belirleme kurulu haline
geldi. BM gelişim programı (UNDP)
gibi BM temsilcilikleri, BM Nüfus
Fonu (UNFPA) ve BM Çocuk Fonu
(UNICEF) gibi kuruluşların insan
hakları, yoksulluğu azaltma ve HIV/
AIDS’İ önleme gibi ortak ilgi alanlarında çalışmalarının kontrolünün sağlanmasında büyük bir destek aldı.
BM Orman Platformu, Nüfus ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji, Sosyal
Geliştirme, Kadın Statüsü, Sürdürülebilir Gelişme ve Yerel Konular Sürekli
Platformu (PFII) gibi bazı ECOSOC
işlevsel komisyonları ve yeni kurulan
İnsan Hakları Komisyonu IPRA komisyonunun ilgi alanları ile ilgilidir.
İnsan Hakları Komisyonu (UNCHR),
2006’da dağıtıldı ve yerine Genel Kurul’un tamamlayıcı kolu olan BM İnsan Hakları Kurulu (UNHRC) kuruldu.
ECOSOC’un ayrıca Avrupa, Afrika,
Latin Amerika, Karayipler, Asya, Batı
Asya ve Pasifik’te bölgesel
komisyonları bulunmaktadır ve kurul
ILA, FAO, UNESCO ve WHO gibi özel
temsilciliklerin çalışmalarını koordine eder. Daha fazla bilgi için, www.
un.org/docs/ecosoc sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
IPRA ve ECOSOC
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Genel veya özel sınıflandırılmasına
program ve bildirilerini destekleyebi-
bağlı olarak değişen hakları ve sorum-
lirler.
luluklarıyla NGO, istişari bir statüye
sahiptir denilebilir. IPRA Genel Sek-
3- NGO kongrelerine katılımlarıyla
reteri, Elise Boulding’in çabalarıyla
ECOSOC komisyonları belgelerinin
IPRA’ya istişari liste organizasyonu
son durumlarında bilgi sağlayabilirler.
statüsü verilmiştir.
4- NGO konferansı organizasyonlarınBM Ekonomik ve Sosyal Konsey’e bağlı
daki aktivitelere UN (CONGO) istişari
bir kuruluş olup , IPRA’ya iki organi-
statüsi ile katılabilir.
zasyonel başkanlığa geçiş, New York
merkezde ve Viyana ve Cenevre ofislerinde biri ana temsilcilik olmak üzere
Geçici Bildiriler:
5 temsilci bulundurma hakkı verilmiş-
BM Ofisinin Temel Temsilcileri Genel
tir. Bu temsilcilikler IPRA’nın aşağıda-
Sekreter ve yardımcısı, belirli toplantı-
ki konularda BM’deki sesi olmuştur:
lara katılmak isteyen IPRA üyeleri için
geçici bildiriler için talepte bulunabi-
1- BM Tüzüğü’nün 71. Maddesine ve
lir.
ECOSOC 1996/31 kararına göre, Genel
Sekreter tarafından çağrıldığında liste
BM Başkanlığında IPRA
organizasyonları, teknik uzman ve da-
Temsilcileri (NYC)
nışman olarak görev yaparak ve ECO-
Baş Temsilci: Dr. Donna Nousor
SOC Kurulu veya onun komisyonları
toplantılarında BM’nin amaç ve prog-
Diğer Temsilciler
ramlarına katkıda bulunabilir.
Dr. Kurt Schock
Dr. Emily Werty
2- Savunma grubu olarak, BM tarafın-
Dr. David Ragland
dan benimsenen fikir, uygulama planı,
Mr. Matt Meyer
www.iprapeace.org
IPRA Eski Genel Sekreterleri
1964-1971
Bert V. A. Roling (Hollanda)
1971-1975
Asbjorn Eide (Norveç)
1975-1979
Raimo Vayrynen (Finlandiya)
1979-1983
Yoshikazu Sakamoto (Japonya)
1983-1987
Chadwick Alger (Amerika)
1987-1989
Clovis Brigagao (Brezilyal)
1989-1991
Elise Bouding (Amerika)
1991-1994
Paul Smoker (Amerika)
1995-1997
Karlheinz Koppe (Almanya)
1997-2000
Bjoern Moeller (Danimarka)
2000-2004
Katsuya Kodama (Japonya)
2004-2008
Luc Reychler (Belçika)
2008-2010
Kevin Clements (Yeni Zellanda)
2010-2012
Jake Lynch (Avusturya) & Katsuya Kodama (Japonya)
2012-
Nesrin Kenar (Turkiye) & Ibrahim Shaw (Sierra Leone /İngiltere)
Başkanlar
1994–98
Kevin P. Clements (Yeni Zellanda)
1998–2000
Ursula Oswald Spring (Meksika)
Başkan Yardımcıları
1994–96
Saana Osserian (Lübnan)
1994–98
Maria Elena Valenzuela (Şili) & Diyanama Ywassa (Togo)
1996–98
Judit Balasz (Macaristan)
1998–2000
Katsuya Kodama (Japonya) & Regine Mehl (Almanya)
2000’de yapılan konferansta Başkan ve Başkan Yardımcılığı makamları
feshedilmiştir.
2000 yılından beri Genel Sekreterlik makamı IPRA’nın en üst yöneticisidir.
Geçmişteki IPRA Konferansları
1.Groningen, Hollanda (1965)
2.Tallberg, İsveç (1967)
3.Karlovy Vary, Çekostovakya (1969)
4.Bled, Yugoslavya (1971)
5.Varanasi, Hindistan (1974)
6.Turku, Finlandiya (1975)
7.Oaxtepec, Meksika (1977)
8.Konigstein, Almanya (1979)
9.Orillia, Kanada (1981)
10.Gyor, Macaristan (1983)
11.Sussex, İngiltere (1986)
12.Rio de Janeiro, Brezilya (1988)
13.Groningen, Hollanda (1990)
14.Kyoto, Japonya (1992)
15.Valetta, Malta (1994)
16.Brisbane, Avusturalya (1996)
17.Durban, Güney Afrika (1998)
18.Tampere, Finlandiya (2000)
19.Suwon, Kore (2002)
20.Sopron, Macaristan (2004)
21.Calgary, Kanada (2006)
22.Leuven, Belçika (2008)
23.Sydney, Avısturalya (2010)
24.Tsu, Japonya ( 2012)
25.İstanbul, Türkiye (2014’te düzenlenecek)
www.iprapeace.org
Welcome to IPRA
Uluslararası Barış Araştırmaları Kuruluşu
www.iprapeace.org
Download

Welcome to IPRA