T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 10965224/499/1375269
Konu: Bili~im Teknolojileri Rehber
09/02/2015
Ogretmeni Gorevlendirilmesi
.
.. ..
.. ..
...,,,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MUDURLUG U.NE
MEZiTLi
ilgi:
i1 Milli Egitim Miidtirliiguniin 09/02/2015 tarih ve 1362415 say1h yaz1sl.
Bakanhgumz
Yenilik ve Egitim
Teknolojileri Genel
Miidtirliiguniin
28.09.2012 tarih ve 16791 say1h yaz1smda belirtilen esaslara istinaden ilcerniz genelindeki
6gretmen ve ogrencilerirnize bili~im konusunda rehberlik yapacak ekli listede ad1 gecen
ogretmenlerin kadrosunun bulundugu okulda ders yiikiinii tamarnlamalan ~art1yla 09 ~ubat
2015 tarihinden gecerli olmak iizere 2014-2015 egitim ogretim y1h 2.donem sonuna kadar
Valilik Makarmnm 06.02.2015 tarih ve 1343471 say1h Olur' u ile bili~im teknolojileri rehber
ogretmeni olarak g6revledirilmi~lerdir.
Yazmuz ekinde g6nderilen listede ad1 ve gorev yerleri belirtilen okulunuz
ogretmenlerinine bili~im teknolojileri rehber 6gretmeni olarak gorevlendirildiklerine <lair
Valilik Makarmnm Olur' unu ve gorev yerlerini g6steren listenin teblig edilerek gorevlerine
b~lattlmas1mn saglanmas1m ve gorevlendirildikleri okul miidtirliiklerince goreve b~lama
tarihlerinin bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
KamilDURDU
Miidiir a.
~ube Miidiirii
EKLER:
1-Valilik Oluru (1 sayfa)
2-Liste (4 sayfa)
DAGITIM:
-ilgili Okul Miidtirliikleri
Mezitli 11',:e Milli Egitim MildUrlilgU Bilgi 1~lem ve Egitim Teknolojileri Hizmetleri Bllrosu
(ihy)Adres : GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSlN(ihy)
Telefon:357 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tr
lrtibat: Nesibe ULA~
Download

Say1 : 10965224/499/1375269 Konu: Bili~im Teknolojileri Rehber