Ünite
06 EDA 74
2
Atom ve Periyodik
Sistem
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 34
ATOMDAKİ TEMEL TANECİKLER 50
ATOM MODELLERİ 74
PERİYODİK SİSTEM 79
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM 107
33
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
1.
ATOM
ATOM VE
VE PERİYODİK
PERİYODİK SİSTEM
SİSTEM
6. XveYelementleriikifarklıbileşikoluşturuyor.3,5gramX
ile6gramYninartansıztepkimesindenX2Y3bileşiğioluşmaktadır.
CaX2 + 2H2O S Ca(OH)2 + X2H2
Yukarıdaki tepkimede 7,2 gram H2O ile 12,8 gram CaX2
harcandığında,14,8gramCa(OH)2oluşmaktadır.
Buna göre, 14 gram X ile yeteri kadar Y nin artansız tepkimesinden kaç gram X2Y bileşiği oluşur?
Buna göre, oluşan X2H2 bileşiği kaç gramdır?
7.
m
4
2. XY2bileşiğindekütlecebirleşmeoranı m X = tir.
5
Y
Buna göre, bu bileşikten 72 gram elde etmek için kaç
gram Y kullanılmalıdır?
3. XveYelementlerindenoluşanbirbileşikte,kütlecebirleşme
m
7
oranı m X =
dir.
18
Y
Buna göre, 5,4 gram Y kullanılarak bu bileşikten en fazla
kaç gram elde edilebilir?
m
7
oldu4. A2B bileşiğinde kütlece birleşme oranı m A =
4
B
8.
I. NO2–N2O
II. N2O—N2O3
III. NO2–N2O4
IV. N2O5–NO2
V. NO—N2O3
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz?
ğuna göre, A2B3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı
m
d m A n kaçtır?
B
5. Aynıkoşullarda2hacimX2gazıile4hacimY2gazıtepkimeyegirerek,2hacimZgazınıoluşturuyor.
9.
Buna göre, Z gazının molekülleri kaç atomludur?
34
1. 5,2
2. 40
3. 7,5
4. 7/12
XveYelementlerininaralarındaoluşturduklarıbileşiklerdeki
kütleoranlarıdeğişimgrafiğiyukarıdakigibidir.
Birinci bileşiğin formülü XY3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE
ÜNİTE -- 22
AÇIK UÇLU SORULAR
5. 6
Aynı kütlede H ile birleşen C2H4 teki C kütlesinin,
C2H6'daki C kütlesine oranı kaçtır?
6. 22
7. XY2
8. III
Soru
9. 3/2
14. X2Y bileşiğinin11gramında7gramXvardır.
Buna göre, X2Y3 bileşiğinin 38 gramında kaç gram Y
bulunur?
Birinci bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?
11. Karbon ve hidrojen elementlerinden meydana gelen iki
farklıbileşiktenbirincisinde9gramkarbon,2gramhidrojenle,ikincisinde3gramkarbon,1gramhidrojenlebirleşmektedir.
Eşit kütlede karbon ile birleşen birinci bileşikteki hidrojen kütlesinin ikinci bileşikteki hidrojen kütlesine oranı
kaçtır?
16. X ile Y den oluşan iki bileşikten birincisinin formülü X3Y4
m
21
olupkütlecebirleşmeoranı m X = dir.
8
Y
İkinci bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre bu bileşiğin
kütlece % kaçı X tir?
Palme Yayıncılık
12. BirincibileşiğinformülüX2Y4,ikincibileşiğinformülüX3Yn
dir.AynımiktarXilebirleşenbirincibileşiktekiYmiktarının
3
ikincibileşiktekiYmiktarınaoranı tür.
4
Buna göre ikinci bileşiğin formülündeki n kaçtır?
17. XveYelementatomlarıbirleşerekI.veII.bileşiklerioluşturmaktadır. Bu bileşiklerle ilgili grafikler ve açıklamalar
aşağıdaverilmiştir.
Xkütlesi(g)
13.
Xkütlesi(g)
9
8
4
5
0510
Bileşikkütlesi(g)
Y'ninkütlesi
(g)
YukarıdakigrafikbirincibileşiktekiX'inkütlesininY'ninkütlesiyledeğişiminigöstermektedir.
Xkütlesi(g)
X ve Y atomları arasında oluşan bir bileşikte, tepkimeye
girenXileoluşanbileşiğinkütleleriarasındakideğişimgrafiktekigibidir.
54
Buna göre;
129
I. Bileşikkütlece%20Yiçerir.
m
4
II. Bileşiktekielementlerinkütlecebirleşmeoranıc m X m
1
Y
dir.
III. 20grambileşikiçin4gramYgerekir.
11. 2/3
8. ?
12.
9. ?8
Yukarıdaki grafik ikinci bileşikteki X'in kütlesinin bileşiğin
kütlesiyledeğişiminigöstermektedir.
Bu grafiklere göre, aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y miktarının ikinci bileşikteki Y miktarına oranı kaçtır?
yargılarından hangileri doğrudur?
10. X3Y4
Bileşiğin
kütlesi(g)
13.? I, II, III 11. ?
10.
14. 24
12. ?
15. 13.
X= ?7, Y= 1614. ? 16. 70
17. 2/5
35
ATOM
ATOM VE
VE PERİYODİK
PERİYODİK SİSTEM
SİSTEM
mX 7
15. X2Ybileşiğindekütlecebirleşmeoranı m = 4 tür.Buna
Y
göre, 23 gram XY2 bileşiği elde etmek için en az kaçar
gram X ve Y alınmalıdır?
ÜNİTE
ÜNİTE -- 22
10. XveYelementlerindenoluşanikifarklıbileşiktenbirincisinde7gramXile3gramY,ikincisindeise10,5gramXile4
gramYbulunmaktadır.
ÜNİTE - 2
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. .......................’egöre,“Doğanıntümişleyişlerindehiçbirşeyyoktanvarolmazvetümdönüşümlerdemaddeninmiktarıaynı
kalır.”
2. “Birbileşiğioluşturanelementlerinbirleşenmiktarlarıarasındasabitbiroranvardır.”Buna.........................................Kanunu
denir.
3. İkielementbirdenfazlabileşikoluşturmaküzerebirleşirse,birelementinbellibirkütlesiylebirleşendiğerelementinfarklıkütleleriarasındaküçüktamsayılıbiroranvardır.Buna.................................................Kanunudenir.
4. ...................’agörebirelementinbütünatomlarıbirbirininaynısıdır.Ancakbirelementinatomlarıdiğerbütünelementlerin
atomlarındanfarklıdır.
5. ........................’yagöre,aynısıcaklıkvebasınçtafarklıgazlarınaynısayıdakitaneciklerieşithacimkaplar.
6. SabitOranlarKanunu,........................’aaittir.
7. AB2bileşiğininkütlece%80’iBolduğunagöre,A2B3bileşiğindeAnınkütlesininB’ninkütlesineoranı.............’tür.
8. XY2bileşiğininkütlece%40’ıXelementiolduğunagöre,kütlece%50siYolanbileşiğinformülü......................tür.
9. CaC2
+ 2H2O
3,2gram1,8gram
S C2H2 + Ca(OH)2
Xgram
3,7gram
tepkimedenklemindeoluşanC2H2ninkütlesi(X)...............gramdır.
10. Fe2O3veFe3OnbileşiklerindeaynımiktarFeelementiilebirleşenFe2O3dekiOelementikütlesinin,Fe3OndekiOelementikütlesineoranı9/8olduğunagörendeğeri.............tür.
11. MgCO3(k) S MgO(k)+CO2(g)
36
tepkimesi...................................................................yasasınıaçıklamakiçinkullanılamaz.
1. Lavoisier 2. Sabit Oranlar
3. Katlı Oranlar
1. B
4. Dalton
2. D
5. Avogadro
3. B
6.
4. Proust
A
7. 1/3
5.
C
Soru
10. 4
8. X3Y4 9. 1,3
11. sabit hacim oranları
ÜNİTE - 2
JosephLouisGay-Lussac,kimyasaltepkimelerdekihacimlerarasındakioranıifadeedenFransızkimyacıdır.
2.
C2H6bileşiğininkütlece%80'ikarbon(C)olduğunagöre,8gramhidrojenileenfazla40gramC2H6eldeedilir.
3.
m 9
X2Y3bileşiğininkütlecebirleşmeoranı c m X m olduğunagöre,85gramX2Y3bileşiğieldeedebilmekiçinenaz45gramX
Y 8
gerekmektedir.
4. Lavoisier’egöre,tepkimeyegirenmaddelerinkütleleritoplamı,tepkimedeoluşanmaddelerinkütleleritoplamınaeşittir.
5. COveNObileşikleriarasındakatlıoranlarkanunuispatlanır.
6. 7gramdemirile4gramkükürtkullanıldığında11grambileşikeldeedilebilirken,10gramdemirile4gramkükürtalındığında14grambileşikeldeedilemez.
7.
4
X3Y4ileXYbileşikleriarasındakikatlıoran ’tür.
3
8. Katlıoranlaryasasıbasitformülleriaynıolanbileşiklereuygulanamaz.
9.
Birbileşikteelementlerinkütlecebirleşmeoranıbileşiğinkütlesiiledoğruorantılıolarakdeğişir.
10. Katlıoranlaryasası,JohnDaltontarafındanortayaatılmıştır.
11. 1789yılındaFransızkimyacıAntoineLaurentLavoisier,KütleninKorunumuKanununuispatlamıştır.
12. EşitkütledeHelementiilebirleşenC2H6dakiCkütlesinin,C2H2dekiCkütlesineoranı,3/2’dir.
13. C2H4,C4H6veC3H6bileşiklerindenkütleceCyüzdesienbüyükolanı,C4H6’dır.
14. XY3bileşiğininkütlece%25’iXolduğunagöre,XYbileşiğininkütlece%50siYelementidir.
15. 6gramXile8gramYelementlerininartansızbirleşmelerindenoluşanbileşiğinformülüXYise3gramXile8gramYelementininartansızbirleşmesindenoluşanbileşiğinformülüX2Ydir.
1. D
2. D
3. D
4. D
5. Y
1. B 6. D
7. D
D
2.
8. D3. B
9. Y
10.
4.DA
11. D5. C12. Y
13. D
14. D
15. Y
37
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
TEST
ÜNİTE - 2
KÜTLENİN KORUNUMU VE SABİT
???
ORANLAR KANUNU - I
1
4.
1.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
XY bileşiğinde X ile Y kütleleri arasındaki ilişki yukarıdaki
grafikteverilmiştir.
CaveO2elementlerininbileşikoluşturmalarısırasındabileşikkütlesiileoksijeninkütlesinindeğişimiyukarıdakigrafikte
verilmiştir.
X ve Y elementleri aralarında XY ve X2Y bileşiklerini
oluşturduklarına göre, X2Y bileşiği için çizilen;
Buna göre, 2,8 gram bileşikte kaç gram Ca vardır?
A)2,2
B)2
C)1,8
D)1,4
E)0,8
Palme Yayıncılık
2.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII C)IveII
E)IIveIII
XveYelementlerindenoluşanüçbileşiktekiXveYkütlelerinindeğişimiyukarıdakigrafiklerdeverilmiştir.
Buna göre, eşit kütlelerde X kullanılarak oluşturulan bileşiklerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I > II > III
3.
38
B) I > III > II
D)III>II>I
C) II > I > III
E)II>III>I
1
X2YbileşiğindeXinkütlesininYninkineoranı dir.
8
Buna göre, 16 gram Y harcandığında en çok kaç gram
X2Y bileşiği oluşur?
5.
A)24
B)22
C)20
D)18
1. ?
1. B2. ?
Buna göre, 12 gram Y ve yeterince X kullanılarak kaç
gram X3Y2 bileşiği elde edilebilir?
E)16
2. 3.
C?
4gramXkullanılarak10gramXY2bileşiğieldeediliyor.
3. 4.
D?
A)18
4.5.C?
B)24
5.
6. D
?
7. ?
C)30
Soru
D)36
E)48
Bu bileşikler ile ilgili;
Maddelerin kütlelerinin zamanla değişim grafiği yukarıdaki gibi olduğuna göre oluşan Z kaç gramdır?
A)6
B)10
C)12
D)18
E)20
I. AynımiktarXilebirleşenbirincibileşikteki Y’ninikinci
1
bileşiktekiYkütlesineoranı ’tür.
4
II. BirincibileşiktekiYninkütleceyüzdesiikincibileşiktekindendahabüyüktür.
7.
III. İkincibileşiğin40gramında16gramYbulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
XveY2elementlerindenZbileşiğininoluşmasınailişkinmaddelerinkütlelerininzamanladeğişimlerigrafiktekigibidir.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Palme Yayıncılık
Buna göre,
I. Y2nintamamıharcanmıştır.
II. HarcananY2kütlesi,artanXkütlesindenbüyüktür.
III. Oluşan Z kütlesi, harcanan X ve Y2 kütleleri toplamına
eşittir.
10. XveYelementlerininoluşturduğuikiayrıbileşiktenbirincinin
formülüXY4ikincininformülüX3Y4tür.
İkinci bileşiğin kütlece % 10’u Y olduğuna göre birinci
bileşiğin kütlece yüzde kaçı Y dir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
8.
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
B)75
C)60
D)50
E)25
E)I,IIveIII
15 gram magnezyum ile 15 gram oksijenin tepkimesinden
25grammagnezyumoksitoluştuğundaoksijenden5gram
artmaktadır.
m Mg
Bu bileşikteki kütlece birleşme oranı d m n kaçtır?
O
3
2
3
3
A)
B)
C) D)
E) 2
5
3
2
4
5
8. ?
A)90
6. C 9. ?
7. E10. ?
8. B11. ?
9. D12. ?
m
1
11. XY3 bileşiğinde X’in Y’ye kütlece birleşme oranı m X =
9
Y
dur.
27 gram X ile 27 gram Y’den en fazla kaç gram XY3 bileşiği elde edilir?
A)15
10. E13. ?
B)29
11. C14. ?
C)30
D)36
E)54
39
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
XveYmaddelerireaksiyonagiripZveTmaddelerinioluşturmaktadır.
ÜNİTE - 2
9. XveYelementlerininbirleşmesindenikifarklıbileşikoluşmaktadır.OluşanbileşiklerinkütlesininharcananXkütlesinegöre
değişimlerigrafiklerdekigibidir.
6.
TEST
21
1.
4.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
18gramMgile7gramNelementleribirleşerekMg3N2bileşiğinioluşturuyor.75 gram Mg3N2 oluşması için Mg ve N
elementlerinden en az kaç gram gerekir?
Mgkütlesi(g)
Nkütlesi (g)
A) 54
28
B) 72
21
C) 54
21
D) 72
28
E) 44
31
Yukarıdaki grafikte CaX2 bileşiğini oluşturan Xve Ca elementlerininkütleleriverilmiştir.
Buna göre;
I. Bileşiktekütlece%80Xvardır.
II. 120gramXile40gramCabirleşir.
III. 50 gram CaX2 bileşiği elde edilirken 40 gram X harcanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
X'inkütlesi(g)
2.
12
A)YalnızIII
6
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
KÜTLENİN KORUNUMU VE SABİT
???
ORANLAR KANUNU - II
4
10
15
XaYb'ninkütlesi(g)
30
X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşikte, X elementinin
kütlesininbileşiğinkütlesinekarşıdeğişimigrafiktekigibidir.
5.
3.
40
1
2
B)
2
7
C)
2
5
D)
2
3
E)
3
2
7
dır.
16
Buna göre, 10,8 gram X2Y5 bileşiğini oluşturabilmek için
en az kaç gram Y gerekir?
6.
A)4,2
XY2bileşiğindeXkütlesininYkütlesineoranı
B)5,6
C)6,4
D)7,2
1.1.?C
E)8
2. 2.
? D
3. ?3. E
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Fe2S3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı
m
7
olduğuna göre FeS bileşiğinde kütlece birleşd mFe n
6
S
m
me oranı d m S n kaçtır?
Fe
7
4
6
7
7
A)
B)
C) D)
E)
7
7
6
4
2
Buna göre bileşikteki X'in kütlesinin Y'ninkine oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)IveII
4. ? 4. C
m
3
XY4bileşiğindekütlecebirleşmeoranı m X = 'dir.
1
Y
Buna göre, X2Y6 bileşiğinin kütlece % kaçı Y'dir?
A)20
B)25
5. ? 5. B 6. ? 6. A 7. ?
C)30
Soru
D)40
E)50
A)3
B)7
C)10
D)14
E)16
Bu elementlerden oluşan bileşik çifti aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
8.
II
A)
XY2
XY3
B)
X3Y
XY
C)
X2Y
X4Y3
D)
XY
X2Y3
E)
X3Y2
XY
11. X3Y4bileşiğininkütlece%10’uYelementindenoluşmaktadır.
Buna göre;
XY bileşiğinin kütlece % 40'ı X olduğuna göre, aynı elementlerden oluşan XY2 bileşiğinin kütlece yüzde kaçı
X'tir?
A)25
B)40
D)60
I. 3gramXile36gramYbirleşir.
II. 12gramX3Y4bileşiğinde10,8gramXvardır.
III. 5gramYileyeterinceX'ten45grambileşikoluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Palme Yayıncılık
I
A)YalnızI
B)YalnızII
C)IveIII
D)IIveIII E)I,IIveIII
C)50
E)75
12.
9.
XY2kütlesi(g)
32
Ykütlesi(g)
16
XveYelementleriarasındaoluşanXY2bileşiğindeY'ninkütlesiileXY2'ninkütlesinindeğişimgrafiğiyukarıdakigibidir.
0
2
6
Yukarıdakigrafikikielementinoluşturduğufarklıikibileşiğin
kütlesiileYelementininkütlesinindeğişimgrafiğidir.
Buna göre, aynı elementlerden oluşan XY3 bileşiğinde X
elementinin kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
Birinci bileşiğin formülü XY2 olduğuna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A)10
A) XY3
B)20
D)60
C)40
E)75
8. ? 7. B 9. ?
8. A10. ?
9. C 11. ?
10. D12. ?
11. B
13. ?
B) X2Y3
D) X3Y
12. 14.
A ?
C) XY
E) X2Y2
41
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşiklerde kütle ilişkisi
grafiktegörülmektedir.
ÜNİTE - 2
10. X2Y3bileşiğininkütlece%70'iX'tir.18 gram XY bileşiği elde
etmek için kaç gram X elementi gerekir?
7.
TEST
31
1.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
m
6
X2Y4bileşiğininkütlecebirleşmeoranı m X = dir.
1
Y
Buna göre, X3Y8 bileşiğinin kütlece birleşme oranı aşağıdakilerden hangisidir?
1
A)
4
3
B)
8
9
C) 2
6
D)
5
5.
2.
21
X3Y4 bileşiğinde X kütlesinin Y kütlesine oranı
oldu8
ğuna göre, X2Y3 bileşiğinde X in kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)80
3.
B)70
C)60
Deney
X kütlesi
(g)
Y kütlesi
(g)
Bileşiğin
kütlesi (g)
1
4
1,6
X
2
2
Y
2,8
3
Z
3,2
11,2
3
E)
4
D)50
Yukarıdaki tabloda yapılan üç deneyde harcanan madde
miktarlarıylaoluşanbileşiğinkütleleriverilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X
E)40
XY3 bileşiğinde X'in kütlesinin, bileşiğin kütlesine oranı
5/11'dir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
KÜTLENİN KORUNUMU VE SABİT
???
ORANLAR KANUNU - III
Y
Z
A) 5,6
0,8
8
B) 6,4
0,2
9,6
C) 5,6
1,2
5,8
D) 7,2
0,8
9
E) 6,8
1,2
8
6.
X2Y bileşiğini oluşturmak için 5 gram X, kaç gram Y ile
tam olarak birleşir?
A)5B)4C)3D)2E)1
AveBelementlerindenoluşanikiayrıbileşikiçinAnınkütlesinekarşılıkoluşanbileşikkütlesiyukarıdakigrafikteverilmiştir. Birinci bileşiğin formülü AB3, ikinci bileşiğin formülü A2B3 olduğuna göre, ikinci bileşik kütlesi (X) kaç
gramdır?
4.
m
3
XY2bileşiğininkütlecebirleşmeoranı m X = dir.
8
Y
A)39
7.
XveYelementlerindenoluşanbirincibileşiğinformülüX2Y,
ikinci bileşiğin formülü ise XaYb’dir. Y’lerin kütleleri sabit
alındığında birinci bileşikteki X’in kütlesinin ikinci bia
leşikteki X’in kütlesine oranı 2 olduğuna göre,
oranı
b
kaçtır?
A)3
1
olan bileşik aşağıBuna göre, kütlece birleşme oranı
2
dakilerden hangisi olabilir?
A) XY
42
B) X2Y
D)X2Y4
C) X2Y3
E) X2Y5
1. C 1. ?
2. B2. ?
3. E
3. ?
4.4.C?
5.
5.A?
B)49
B)2
6.
6. C
?
C)59
C)1
7. ?
C
Soru
D)69
D)
1
2
E)89
E)
1
3
8.
11.
–
Birincibileşiğinkütlece%25iXveformülüXY2 dir.
–
m
2
İkincibileşiktekütlecebirleşmeoranı m X = tür.
3
Y
ÜNİTE - 2
X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşik ile ilgili şu bilgiler
veriliyor;
A) XY
B) X2Y
D)X2Y3
C) XY3
E) X2Y5
BellibirmiktarX’eazarazarYeklendiğinde;
X + Y ¡ XY
tepkimesigerçekleşmektedir.TepkimedeoluşanbileşikkütlesinineklenenYkütlesinegöredeğişimiyukarıdakigrafikte
verilmiştir.
Buna göre;
m
6
I. XYbileşiğindekütlecebirleşmeoranı m X = tir.
5
Y
II. 11grambileşikte7gramYkullanılmıştır.
9.
I. X2 + 3Y2 ¡ 2XY3
III. Tepkimede5gramYkullanıldığındaortamdakiXintümü
harcanmıştır.
0,6gram3,4gram
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10,8g
Yukarıdaverilentepkimelerinher2'sindedeaynımiktarX2
harcanmıştır. Buna göre ikinci tepkimede harcanan Z2
kütlesi kaç gramdır?
A)10B)8C)7,2D)6,4E)5,6
Palme Yayıncılık
II. 2X2+5Z2 ¡ 2X2Z5
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
12.
10. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşiğin kütlesinin Y’nin
kütlesiiledeğişimiaşağıdakigrafikteverilmiştir.
XveYelementlerinintepkimesindenZbileşiğioluşumunda
maddelerinkütlelerindekideğişimgrafiktekigibidir.
Buna göre;
Buna göre, eşit kütlede Y ile birleşen X miktarları arasınX
daki oran f 1 p kaçtır?
X2
A)
1
2
B)
2
3
C)
8. ?
3
2
D)
8. ?A
9.
1
3
9. ?
B
10.
E)
2
5
10.?C
11.
12.11.
?D
I. 8gramZoluşur.
II. Bileşiktekütlece%60Xbulunur.
III. HarcananveartanXkütlelerieşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
13.12.
? D
B)YalnızII
D)IIveIII 14. ?
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
43
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Buna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
TEST
41
1.
XveYelementlerindenoluşanikibileşiktekikütleceXyüzdelerisırasıile%50ve%60dır.
4.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Buna göre, bileşikler arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2.
1
3
B)
2
3
C)
3
4
D)
2
5
E)
•
2litreXgazı,3litreO2gazıilebirleşerek2litreN2O4
gazınıoluşturuyor.
•
2litreN2gazı,3litreO2gazıilebirleşerekylitreN2O3
gazınıoluşturuyor.
Ölçümler aynı koşullarda yapıldığına göre, X gazının formülü ve y sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
3
7
X
y
A)
N2O
2
B)
N2O
1
C)
NO2
3
D)
N2O3
3
E)
N2O5
2
X2Y ve X3Y2 bileşikleri arasındaki katlı oran;
I. XY4 – XY3
II. XY– X4Y3
III. XY2 – X3Y
5.
yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri arasında
vardır?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
KATLI ORANLAR VE BİRLEŞEN HACİM
???
ORANLARI KANUNU - I
XveYelementlerindenoluşanikibileşiktekiXveYmiktarları
yukarıdakigibidir. Birinci bileşik X4Y olduğuna göre, ikinci
bileşik ile XY bileşiği arasındaki katlı oran kaçtır?
A)
3.
X kütlesi (g)
1
3
C)
1
2
D)
2
3
E)
5
2
Y kütlesi (g)
I
7
8
II
7
12
6.
I. NO,NO2
II. Fe2O3,FeO
III. CO2,CO
Buna göre, her iki bileşik için aynı miktarda X kullanılırken birinci bileşikten 30 gram oluştuğunda, ikinci bileşikten kaç gram oluşur?
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinde oksijenler arasındaki
katlı oran değerlerinin arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A)38
A) I > II > III
B)34
C)28
D)24
E)19
44
B)
XveYelementlerininoluşturduğuikifarklıbileşikteelementlerinkütleleritablodakigibidir.
Bileflik
1
4
1.1.? B
2. 2.
? B
3. ?3. A
4. ? 4. A
B) I > III > II
D)III>II>I
5. ? 5. B 6. ? 6. D 7. ?
Soru
C) II > III > I
E)III>I>II
7.
11. CveHelementlerindenoluşanikibileşikileilgilişubilgiler
veriliyor;
–Birincisindekütlece%25Hbulunmaktadır.
Buna göre, oluşan bileşik kaç gramdır?
–İkincisindekütlece%90Cbulunmaktadır.
B)28
C)33
D)42
Buna göre, birinci bileşiğin formülü CH4 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
E)48
A) C2H4
8.
X + Y ¡ XY
denklemindetepkimeyegirenYkütlesiXkütlesinin8katıdır.
Tepkime sonunda 3,6 gram XY oluştuğuna göre, tepkimede harcanan Y kütlesi kaç gramdır?
A)0,2
B)0,4
C)3,2
D)3,3
B) C3H4
D)CH4
C) C2H6
E) C4H10
12. A2B3bileşiğininkütlece%28’iAelementidir.
Buna göre, A3B4 bileşiğinde elementlerin kütlece birleş-
E)3,5
m
me oranı d m A n kaçtır?
B
9.
3
4
B)
7
16
C)
16
7
D)
7
25
E)
18
5
Palme Yayıncılık
A)
4litreXYmgazı,1litreY2gazıilebirleşerek2litreXnY5gazını
oluşturuyor.
13.
Ölçümler aynı koşullarda yapıldığına göre, XYm ile XnY5
bileşikleri arasındaki katlı oran kaçtır?
A)
4
5
B)
3
5
C)
2
3
D)
1
5
E)
1
2
Buna göre, birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri aşağıda
verilenlerden hangisi olabilir?
10. C2HaveCbH8bileşiklerinekatlıoranlaryasasıuygulanamıyor.
Buna göre a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
XveYelementleriarasındaoluşanikibileşiğeaitkütlecebirleşmeoranlarınıgösterengrafikleryukarıdaverilmiştir.
I
II
a
b
A)
XY2
X2Y
A)
2
4
B)
X3Y2
X2Y3
B)
4
8
C)
C)
2
3
X2Y3
XY2
D)
6
3
D)
X2Y
XY
E)
4
4
E)
X2Y3
XY2
7.8.C?
8.
9. C
?
9. A?
10.
10. ?E
11.
11.?B
12.
12.? B
13.
13.? D
14.
45
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A)21
ÜNİTE - 2
Birbileşikte3gramkarbonile8gramoksijeninbirleştiğibilinmektedir.12gramkarbon,yeterinceoksijeniletepkimeye
girdiğinde3gramkarbonartmaktadır.
TEST
51
1.
4.
Birincibileşik
İkincibileşik
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I.
XY
XY2
II.
X2Y3
X2Y4
III.
XY
X2Y5
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde aynı
miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y miktarının ikinci
2
bileşikteki Y miktarına oranı
tir?
5
XveYninoluşturduğuüçfarklıbileşikteelementmiktarları
yukarıdakigrafikteverilmiştir.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveII
C)IveIII
E)IIveIII
İkinci bileşiğin formülü X2Y3 olduğuna göre birinci ve
üçüncü bileşikler arasındaki katlı oran aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A)2
2.
B)4
C)8
D)16
E)24
X ve Y arasında oluşan iki farklı bileşikten birinci bileşiğin
formülüXmY2,ikincibileşiğinformülüXnYdir.AynımiktarY
ilebirleşenbirincibileşiktekiXkütlesininikincibileşiktekiX
3
kütlesineoranı tür.
4
m
Buna göre, n oranı kaçtır?
A)
1
2
B)
3
2
C)
3
4
D)
3
5
E)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
KATLI ORANLAR VE BİRLEŞEN HACİM
???
ORANLARI KANUNU - II
5.
I. Avogadrohipotezinegöreaynıkoşullardakigazlarıneşit
hacimlerindeeşitsayıdatanecikvardır.
II. Lavoisierkütleninkorunumukanununubulmuştur.
III. JohnDalton,birleşenhacimoranlarıkanununubulmuştur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A)YalnızI B)YalnızII
I. FeO–Fe2O3
II. CH4– C3H8
III. C2H2 – C2H6
IV. NO–N2O3
V. H2O – H2O2
A)1
46
B)2
C)3
D)4
1.1.?D
A) 3
E)5
2. 2.
? B
X ve Y elementlerindenoluşanikibileşiğinkütlelerininXin
kütleleriiledeğişiminigösterengrafikleraşağıdakigibidir.
Buna göre, bu iki bileşikte eşit kütlede X ile birleşen Y ler
arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden kaç tanesinin katlı
oranları aynıdır?
E)I,IIveIII
4
5
6.
3.
D)IveIII
C)IveII
3. ?3. C
4. ? 4. B
B)
2
3
5. ? 5. C 6. ? 6. A 7. ?
C)
3
2
Soru
D)2
E)4
Birinci bileşiğin kütlesi (g)
10. YalnızXveYelementlerininbirleşmesinden,değişikXaYbbileşiklerioluşmaktadır.OluşanXaYbbileşiklerindenherbirinin
miktarınınharcananYmiktarınagöregrafikleriseçeneklerde
verilmiştir.
İkinci bileşiğin kütlesi (g)
Buna göre, eşit miktar X ile birleşen Y ler arasındaki katlı
oran aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
8.
1
3
B)
2
3
C)1
D)4
E)5
2hacimX2gazıile4hacimY2gazıtamverimletepkimeye
girerek4hacimZgazınadönüşüyor.
Buna göre, Z gazı ile X3Y2 bileşiği arasındaki katlı oran
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
2
3
B)
3
4
C)1
D)2
Palme Yayıncılık
A)
E)3
Xinkütlesi(g)
11.
I
24
II
m
9.
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar
yasasına uymaz?
A) NO–N2O
B) FeO–Fe2O3
12
C) NO2– N2O
Yninkütlesi(g)
XveYelementlerininoluşturduğubileşiklerdekikütlecebirleşmeoranlarınıgösterengrafikşekildekigibidir.
Birinci bileşiğin formülü X4Y3 ve ikinci bileşiğin formülü
XY olduğuna göre, m kaçtır?
D) N2O4–N2O
E) C3H6 — C5H10
8. ?
9.7.?D
10.8.?E
9. ?E
11.
10.?A
12.
A)4
11.?C
13.
B)8
14. ?
C)18
D)20
E)24
47
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Buna göre, hangi grafiğin ait olduğu bileşik, kütlece en
yüksek oranda X içerir?
ÜNİTE - 2
7. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşiğin kütlelerinin
içerdikleriXveYmiktarlarıiledeğişimlerinigösterengrafikler
aşağıdaverilmiştir.
TEST
61
1.
XveYelementleriarasındakiüçfarklıbileşiğeaitörneklerin
kütleleriileiçerdikleriXkütleleriaşağıdaverilmiştir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Bileşikkütlesi(g)
Xkütlesi(g)
I. bileşik
33
21
II. bileşik
36
28
III. bileşik
58
42
4.
Üçüncü bileşiğin formülü X3Y4 olduğuna göre birinci ve
ikinci bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
Birincibileşik
İkincibileşik
A)
XY2
XY
B)
XY
X2Y3
C)
XY2
X3Y4
D)
X2Y
X4Y3
E)
XY
X3Y4
Birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri sırası ile X3Y2 ve
a
oranı kaçtır?
XY4 olduğuna göre
b
1
2
4
A) B) 1
C) D) 2
E)
2
3
3
2.
XveYelementlerindenoluşanikibileşiktekiXveYkütleleri
grafiktekigibideğişmektedir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
KATLI ORANLAR VE BİRLEŞEN HACİM
???
ORANLARI KANUNU - III
X'in
Y'nin
Bileşik
kütlesi (g)
kütlesi (g)
formülü
I.bileşik
1
1
XY2
II.bileşik
2
3
XaYb
5.
3gramXile4gramYelementlerininartansızbirleşmesinden
oluşanbileşiğinformülüXYdir. Buna göre, 12 gram X ile
32 gram Y elementinin artansız birleşmesinden oluşan
bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) XY2
B) X2Y
C) XY3
D)X2Y3
E) X3Y2
YukarıdakitablodaXveY'denoluşanikifarklıbileşiğinkütlecebirleşmeoranlarıverilmiştir.
Buna göre, ikinci bileşiğin basit formülü nedir?
A) X2Y5
B) X2Y
C) XY3
D)XY4
E) X3Y5
6.
XveYelemetlerininoluşturduğuikibileşiktenbirincibileşiğinformülüXY2,ikincibileşiğinformülüXY3dür.
Buna göre, birinci ve ikinci bileşiklerdeki X ve Y miktarları aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
3.
m
6
X3Y2bileşiğindekütlecebirleşmeoranı m X = dir.
5
Y
Buna göre X ve Y atomlarından oluşan X2Y3 bileşiğinde
m
kütlece birleşme oranı m X kaçtır?
Y
A)
48
9
15
B)
4
5
C)
8
15
D)
1.1.?A
5
4
E)
2. 2.
? C
15
8
3. ?3. C
4. ? 4. B
I. bileşik
II. bileşik
X
Y
X
Y
A)
4
6
2
5
B)
3
4
3
6
C)
2
7
3
4
D)
1
3
3
2
E)
4
3
4
2
5. ? 5. A 6. ? 6. B 7. ?
Soru
11.
I. CH4
ÜNİTE - 2
7.
II. C2H6
III. C2H2
IV. C3H4
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikteki X ve
Y elementlerinin kütleleri arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir.
Grafikteki ikinci bileşiğin formülü X3Y4 olduğuna göre,
birinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) X2Y3
B) X3Y6
D) XY4
8.
C) X3Y2
E) X2Y
X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikteki X atomlarının
2
3
sayısının Y atomlarının sayısına oranları sırası ile
ve
3
4
dür.
Buna göre iki bileşik arasındaki katlı oran kaçtır?
1
4
B)
1
3
C)
1
2
D)
5
8
E)
9
8
Palme Yayıncılık
A)
12. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikten birincisi
X3Y, ikincisi XYn dir.
Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y kütlesinin
1
ikinci bileşikteki Y kütlesine oranı
olduğuna göre “n”
6
sayısı kaçtır?
A) 1
9.
B) 2
C) 4
D) 5
E) 8
X2Y3 bileşiği ile aşağıda verilen bileşiklerden hangisi
arasında katlı oran bulunmaz?
B) X2Y4
A) XY3
D) X3Y2
C) X4Y6
E) XY
13.
1
2
CH4
4
10. Aralarında katlı oran olduğu bilinen iki bileşik arasındaki
katlı oran değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
7.8.D?
D)
8.
9. E?
3
2
9. C?
10.
E) 2
10. ?
C
11.
5
HCl
SO3
6
C2H4
Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri arasında katlı
oran vardır?
A) 2–6
11.?B
12.
H2 O
3
C3H6
12.? B
13.
B) 4–5
13.
14.
?C
C) 1–6
D) 2–5
E) 3–4
49
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
V. C4H10
Yukarıda verilen bileşiklerden H yüzdesi en az ve en çok
olan bileşikler arasındaki katlı oran kaçtır?
ATOMDAKİ TEMEL TANECİKLER
1.
Nötr X atomundan X– iyonu oluşurken;
ATOM
ATOM VE
VE PERİYODİK
PERİYODİK SİSTEM
SİSTEM
2–
52 3+
16X iyonuile Y iyonununelektronsayılarıaynıdır.
5.
Buna göre, Y'nin nötron sayısı kaçtır?
I. Nötronsayısıazalır.
II. p/eoranıazalır.
III. Kimyasalözelliğideğişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
1–
17X ninnötronsayısı=18
6.
40Y2+nınelektronsayısı=18
39K1+ile 39K
II. 19
19
37Zninelektronsayısı=17
bilindiğine göre, bu tanecikler ile ilgili;
III. 11H1+ile12D1+
Yukarıdakilerden hangilerinde verilen iki taneciğin kimyasal özellikleri aynıdır?
I. XveZtanecikleriizotoptur.
II. YveZtanecikleriizotondur.
III. YninatomnumarasıXveZninkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
32S2–ile 31P3–
I. 16
15
Palme Yayıncılık
Yayıncılık
Palme
ÜNİTE
ÜNİTE -- 22
AÇIK UÇLU SORULAR
31Y3–iyonundakielektronsaX2+iyonundakielektronsayısı15
yısınaeşittir.
7.
Nötronsayısı
X'in nötron sayısı Y'nin nötron sayısından 6 fazla olduğuna göre, X'in kütle numarası kaçtır?
13
•Z
12
•
•
11
12
X
Y
Protonsayısı
4.
I. Xniyonunda36elektronbulunmaktadır.
II. X'inkütlenumarası80veprotonsayısı,nötronsayısından10eksiktir.
Buna göre n kaçtır?
50
1. 31
2. I, II, III
3. 42
4. 1–
X,YveZatomlarınınprotonvenötronsayılarıgrafiktekigibidir.
Buna göre;
I. XveYizotonatomlardır.
II. XveZizotopatomlardır.
III. YveZizobaratomlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
5. II, III
6. III
7. I, II , III
Soru
40 1+
19 X
40 Y2+ iyonları ile ilgili,
ve 20
35Cl1+ve 37Cl1–
11. 17
17
ÜNİTE - 2
8.
izotop iyonları ile ilgili,
I. İzoelektronikiyonlardır.
II. Fizikselözelliklerifarklıdır.
I. Nükleonsayıları
III. İkisidekatyondur.
II. Toplamtaneciksayıları
IV. İzobariyonlardır.
III. Çekirdeklerindekitoplamtaneciksayıları
V. Kimyasalözellikleriaynıdır.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
verilenlerden hangileri farklıdır?
yukarıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?
12. XO43– iyonu50elektronbulundurmaktadır.
9.
X'in kütle numarası 31 olduğuna göre, çekirdeğindeki
nötron sayısı kaçtır? (8O)
– X2+iyonunun15elektronu,18nötronuvardır.
Buna göre,
I. XveYaynıelementinizotopatomlarıdır.
II. X2+ileY3+iyonlarınınkimyasalözellikleriaynıdır.
III. X2+ ile Y3+ iyonlarının çekirdeğindeki toplam tanecik
sayılarıaynıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Palme Yayıncılık
– Y3+iyonunun14elektronu,20nötronuvardır.
13. 19Y1+iyonuX1–iyonuileizoelektronikolup,X1–iyonuise
36Z atomuileizotoptur.
Buna göre, Z'nin nötron sayısı kaçtır?
10. İyon
Elektronsayısı
Nötronsayısı
X3+
36
42
Y1–
36
45
Z
39
45
Yukarıdaki tabloya göre;
14. Proton(p), nötron(n) ve elektron(e) sayıları arasında
p < n = e olan bir iyon ile ilgili;
I. XileZizotoptur.
I. Anyondur.
II. ProtonsayısıenküçükolanY’dir.
II. Kütlenumarası=p+edir.
III. KütlenumarasıenbüyükolanZ'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
8. 1
8. 9.
? II, III 9. ? 10. I, 10.
II, III?
III. Çekirdekyükü=n–p'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
11. I,
? II, III 12. ? 12. 16 13. ? 13. 1914. ?
14. I, II
51
ÜNİTE - 2
1. 27X3+iyonuile7Y3–iyonununelektronsayılarıeşitolduğunagöre,X'inçekirdeğindekinötronsayısı.................................'tür.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2. Kütlenumarası65olanatomunçekirdeğindekinötronsayısıprotonsayısından5fazlaolduğunagöre,atomnumarası...................
.............'dur.
3. Toplamtaneciksayısı40olannötrbiratomunnötronsayısıprotonsayısından1fazlaolduğunagöre,kütlenumarası.....................
.................'dir.
4. Kütlenumarası39,nötronsayısı20olanatomun1+yüklüiyonunda.............................................elektronvardır.
5. İzotopatomlarınçekirdekyükleri.................................'dır.
6. 119X3+iyonunda47elektronbulunduğunagöre,120Xizotopununnötronsayısı...............................'tir.
7. X6+iyonu5elektronaldığındaYnileeşityükesahipolduğunagöre,"n"sayısı...................................'dır.
8. 88Y3+iyonu36elektroniçerdiğinegöre,Yatomununnötronsayısı............................'dur.
9. 21proton,23nötroniçerenbirtaneciğinkütlenumarası..........................'tür.
10. 17X–iyonuile20Yniyonununelektronsayılarıeşitolduğunagöre"n"sayısı..............................'dır.
35Cl–iyonundatemeltaneciksayılarıarasındakiilişki.................................şeklindedir.
11. 17
42X2+ve 40Ytanecikleribirbirinin...................................'dur.
12. 22
20
13. Atomnumaralarıfarklı,kütlenumaralarıaynıtaneciklere....................................denir.
14. 79X2–iyonundanötronsayısıelektronsayısından9fazlaiseçekirdekyükü.............................tür.
15. F–iyonuFatomunadönüştüğündeelektronbaşınadüşençekimkuvveti................................
16. İzotopatomlarınfizikselözellikleri............................'dır.
52
1. 14
2. 30 3. 27 4. 18
5. aynı 6. 70
7. 1+
8. 49 9. 44
10. 2+
11. n= e > p
12. izotonu
Soru
13. izobar 14. 34 15. artar
16. farklı
ÜNİTE - 2
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. Atomunçekirdeğinioluşturantemeltaneciklerprotonveelektronlardır.
2. Katyonhalinegeçmişbirtaneciktee<p'dir.
3. 11Hve31Ttaneciklerininkimyasalözellikleriaynıdır.
4. Yüksüzbiratom1+yüklüiyonhalinegeçtiğindebirelektronbaşınadüşençekimkuvvetiazalır.
5. XO4–iyonundatoplamelektronsayısı58olduğunagöre,X'inatomnumarası25'tir.(8O)
6. Xaiyonununprotonsayısı,elektronsayısından2fazlaolduğunagöre,a'nındeğeri2+'dır.
7. Biratomunprotonveelektronsayılarınıntoplamıherzamankütlenumarasınıverir.
8. X1+iyonuX2–iyonunadönüştüğünde3elektronverir.
9. İzotopatomlarınprotonvenötronsayılarıfarklıdır.
10. 9X–ve8Z2–iyonlarınınfizikselözelliklerifarklıdır.
11. 11X1+ve13Y3+iyonlarıbirbirininizoelektroniğidir.
39Xve 39Xatomlarıbirbirininizobarıdır.
12. 19
18
2–
13. 17
8 O iyonundae>n>pilişkisivardır.
14. SO42– iyonununtoplamelektronsayısı48'dır.(16S,8O)
15.Farklıikielementinnötratomlarındanötronsayısıaynıolabilir.
16.Nötratomlardaatomnumarasıelektronsayısınaeşittir.
1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. D
7. Y
8. Y
9. Y
10. D
11. D
12. D
13. D
14. Y
15. D
16. D
53
TEST
1.
1–
17X iyonu
ile ilgili;
5.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I. Atomnumarası
II. Çekirdektekitoplamtaneciksayısı
III. Nükleonsayısı
niceliklerinden hangileri bilinebilir?
A)YalnızI
2.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
a
6.
(n:nötronsayısı,p:protonsayısı,e:elektronsayısı)
A)n>e>p
B)n>p>e
D)p>n>e
C)e>p>n
E)e>n>p
3.
Elektron sayısı 14, nötron sayısı 19 olan 3+ yüklü iyonunun
kütle numarası kaçtır?
A)14
15
15
10
B) 15
31
18
C) 5
21
8
D) 5
31
13
E) 15
31
13
B)17
C)22
D)33
Kütle numarası 167 ve nötron sayısı 99 olan element atomunun;
I. Elektronsayısı99dur.
II. Atomnumarası67dir.
III. Nükleonsayısı167dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IIveIII 31P
Aşağıda verilen atomlardan hangisinin nötron sayısı, 15
atomunun nötron sayısının 2 katı değildir?
A) 60
28Ni
59Co
B)27
58Fe
C) 26
61Cu
D)29
1. A 1. ?
2. B2. ?
C)IveII
E)IveIII
E)36
Bir tane ClO4– kökünde bulunan toplam nötron, proton ve
elektron sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
35 Cl,16O)
verilmiştir? (17
8
Protonsayısı
54
elektronsayısı
A) 7.
4.
b
1+
11X iyonununkütlenumarası23'tür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
bX5+ iyonunda10elektron16nötronvardır.
a
Buna göre, baX3– iyonunun a, b ve elektron sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
ATOMDAKİ TEMEL
??? TANECİKLER–I
1
55Mn
E) 25
3. 3.
E ?
4.4.E ?
Nötronsayısı
Elektronsayısı
A) 49
50
50
B) 49
50
51
C) 49
49
50
D) 81
82
83
E) 81
82
82
5.5.B?
6.
6. B
?
7. A
?
Soru
16O2–iyonununelektronsayısıX3+iyonununelektronsayısına
8
12.
eşittir.
Yük
Elektron sayısı
Nötron sayısı
X
3+
10
14
A)15
Y
2–
10
8
Z
0
8
9
B)13
C)11
D)10
E)7
9.
55 2+
25 X
3+ iyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
ve 56
26Y
yanlıştır?
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerine ait yük, elektron
sayısıvenötronsayısıdeğerleriverilmiştir. Buna göre hangi
iki taneciğin atom numarası aynıdır?
A)YalnızX
B)YalnızZ
D)XveY C)XveZ
E)YveZ
A) Elektronsayılarıeşittir.
B) X'inatomnumarası25'tir.
13. KütlenumaralarıaynıolanX+,YveZ–iyonlarınınelektronsayılarıeşittir.
C) Nötronsayılarıeşittir.
D) Nükleonsayılarıeşittir
Buna göre;
E) Farklıelementlereaitiyonlardır.
I. NötronsayılarıZ,Y,Xsırasındaazalır.
n
II. p oranlarıaynıdır.
III. AtomnumaralarıX,Y,Zsırasındaazalır.
Palme Yayıncılık
40X2+,33Y2–,36Z1–iyonlarınınelektronsayılarıeşittir.
10. 20
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Bu iyonların nötron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)X>Y>Z
B)Y>X>Z
D)Z>Y>X
C)X>Z>Y
E)Y>Z>X
14.
11. X,YveZelementlerinin,
2nX,2n+1 Y,2n+1Z
n
n
n+1
atomlarında, aşağıdakilerin hangisinde verilenler birbirine
eşit değildir?
Tanecik
Kütle numarası
Nötron sayısı
Elektron sayısı
X
36
19
18
Y
32
16
18
Z
27
14
10
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerinin kütle numarası,
nötron sayısı ve elektron sayısı değerleri verilmiştir. Buna
göre, X, Y ve Z taneciklerinin iyon yükleri aşağıdakilerden
hangisidir?
X
A) XileY'ninprotonsayıları
B) XileY'ninnötronsayıları
C) XileZ'ninnötronsayıları
E) Z'ninnötronsayısıileX'inprotonsayısı
8. 8.
B?
9.9.D?
10. C
?
10.
11.
11.?B
12.
12.? E
Z
A) 1–
2–
3+
B) 2–
1–
3+
2–
2+
C)
D) YileZ'ninnükleonsayıları
Y
2–
D) 1–
1–
1–
E) 1–
2–
3–
13.
?C
13.
14.14.
? A
55
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Tanecik
Buna göre X'in atom numarası kaçtır?
ÜNİTE - 2
8.
ATOMDAKİ TEMEL
???TANECİKLER – II
TT
TE
EE
TE EE TT EE
55
4.
4.
4.
Sembolü
yukarıda verilen
element için
x, yyve
z ile gösteSembolü
Sembolüyukarıda
yukarıdaverilen
verilenelement
elementiçin
içinx,
x, yve
vezzile
ilegöstegösterilen
nicelikler
aşağıdakilerden
hangisinde
doğru
olarak
rilen
nicelikler
aşağıdakilerden
hangisinde
doğru
rilen nicelikler aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak
olarak
verilmiştir?
verilmiştir?
verilmiştir?
yy
zz
A)
A)
Kütle
Kütle
numarası
numarası
Proton
Proton
sayısı
sayısı
İyon
İyon
yükü
yükü
B)
B)
Atom
Atom
numarası
numarası
Kütle
Kütle
numarası
numarası
İyon
İyon
yükü
yükü
C)
C)
Nötron
Nötron
sayısı
sayısı
İyon
İyon
yükü
yükü
Atom
Atom
numarası
numarası
D)
D)
Proton
Proton
sayısı
sayısı
Nötron
Nötron
sayısı
sayısı
İyon
İyon
yükü
yükü
E)
E)
Nötron
Nötron
sayısı
sayısı
D)
D) I Ive
veIIII
56
18
Z3–
17
42
36
Kütle
Kütle
numarası
numarası
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII D)
I Ive
IIIIve
Yukarıdaki
ifadelerden
hangileriE)
kesinlikle
D)
veIIII
E)
veIII
III doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
Tanecik
6.
6.
E) IIveIII
Çekirdek yükü
X
Atom
Atom
b
X
ZX
24
11
11
19
Nötron sayısı
aa
39
12
12
12
c
YY
bbX, Y ve Z taneciklerinin
24
12
Yukarıdaki
tabloda
çekirdek
24
12 yükü,
nükleonsayısıvenötronsayılarıverilmiştir.Buna göre a, b
ZZ
19
39
cc veril19
39
ve c değerleri
aşağıdakilerden
hangisinde
doğru
miştir?
Yukarıdaki
Yukarıdakitablodaki
tablodakia,
a,bbve
veccdeğerleri
değerleriaşağıdakilerden
aşağıdakilerden
hangisinde
doğru
verilmiştir?
hangisinde
a doğru verilmiştir?
b
c
A) aa
23
bb
24
cc
19
A)
A) B)
23
23
23
24
24
12
19
19
20
B)
B) C)
23
23
11
12
12
12
20
20
19
C)
C) D)
11
11
11
12
12
24
19
19
39
D)
D) E)
11
11
12
24
24
12
39
39
20
E)
12
12
Soru
12
20
20
1. ? 1. C 2. ? 2. B 3. ? 3. C 4. ? 4. A 5.E)
? 5. E 6.12
? 6. B 7. ?
3. A
3. A
Nükleon sayısı
11
a
12
Çekirdek
Çekirdekyükü
yükü Nükleon
Nükleonsayısı
sayısı Nötron
Nötronsayısı
sayısı
Y
E)
E) IIIIve
veIII
III
2. B
2. B
C) YalnızIII
6.
C)
C) Yalnız
YalnızIII
III
1. C
1. C
C)IveIII
E)I,IIveIII
D) IveII
Proton
Proton
sayısı
sayısı
B)
B) Yalnız
YalnızIIII
I.I. Atom
Atomnumaraları
numaralarıaynı
aynıolan
olanatomların
atomlarınkütle
kütlenumaraları
numaralarıda
da
aynıdır.
aynıdır.
II.
II. Nötr
Nötratomda
atomdaiyon
iyonyükü
yüküsıfırdır.
sıfırdır.
5. I. Atomnumaralarıaynıolanatomlarınkütlenumaralarıda
III.
Aynı
element
atomlarının
III. aynıdır.
Aynı element atomlarınınçekirdek
çekirdekyükleri
yükleriaynıdır.
aynıdır.
Yukarıdaki
ifadelerden
hangileri
kesinlikle
doğrudur?
Yukarıdaki
ifadelerden
hangileri
kesinlikle
doğrudur?
II. Nötratomdaiyonyüküsıfırdır.
A)
B)
C)
III.
Aynıelementatomlarınınçekirdekyükleriaynıdır.
A) Yalnız
YalnızI I
B) Yalnız
YalnızIIII
C) Yalnız
YalnızIII
III
2+ iyonunda
YII.
elektron sayısı 23 olduğuna göre, Y atomuII. Nükleon
Nükleonsayısı
sayısı
nun
toplamsayısı
tanecik sayısı kaçtır?
III.
Nötron
III. Nötron sayısı
niceliklerinden
hangileri
kesinlikle
A)90
B)87
D)75
E)36
niceliklerinden
hangileriC)77
kesinlikleeşittir?
eşittir?
A)
A) Yalnız
YalnızI I
20
Nötron
Nötronsayısı
sayısı(n
(n––1)
1)tanedir.
tanedir.
Y
18
Nötrdür.
Nötrdür.
5.
5.
3.
3. Demir
Demir(Fe)
(Fe)metalinden
metalindenyapılmış
yapılmışbir
birbilyede
bilyedebulunan
bulunandemir
demir
atomlarının
tamamında,
atomlarının tamamında,
Proton
Protonsayısı
sayısı
3. YI.I.atomunun
nötron sayısı proton sayısından 2 fazladır.
sayısı
yargılarından hangileri doğrudur?
z
z
x
x
xx
X2+
II. YninprotonsayısıX2+nınkindenfazladır.
n
III. Z3–iyonunun p oranı1'dir.
y
y
yılarının
yılarınıntoplamı
toplamı3n
3ntanedir.
tanedir.
sayısı
Buna
göre,
bu
tanecik
Buna göre, bu tanecikiçin,
için,
III.
III. Çekirdek
Çekirdekyükü
yüküm
mdir.
dir.
2+,YveZ
3–taneciklerineaitnötronsayıYukarıdakitablodaX
yargılarından
hangileri
yargılarından hangileridoğrudur?
doğrudur?
sıveelektronsayısıdeğerleriverilmiştir.
A)
B)
C)
A) Yalnız
YalnızI I
B) Yalnız
YalnızIIII
C) Yalnız
YalnızIII
III
Buna göre, X2+, Y ve Z3– tanecikleri ile ilgili;
D)
I
ve
II
E)
I,
II
ve
III
D) I ve II
E) I, II ve III
I. ToplamnükleonsayısıenfazlaolanZ3– dir.
2.
2.
2.
2n – 1X m taneciğinde proton (p) nötron (n) ve elektron (e) sa2n –n1X m taneciğinde proton (p) nötron (n) ve elektron (e) san
Tanecik
Nötron
Elektron
I.I.
II.
II.
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
Nötr bir
atom için
aşağıdaki ifadelerden
ifadelerden hangisi her
her
1.
1. Nötr
Nötr bir
bir atom
atom için
için aşağıdaki
aşağıdaki ifadelerden hangisi
hangisi her
zaman
doğrudur?
zaman
zamandoğrudur?
doğrudur?
A)
Protonsayısı,nötronsayısınaeşittir.
A)
Proton
A) Protonsayısı,
sayısı,nötron
nötronsayısına
sayısınaeşittir.
eşittir.
B)
Kütle
numarası,
proton
sayısı
ve
elektron sayısı
toplaB)
B) Kütle
Kütle numarası,
numarası, proton
proton sayısı
sayısı ve
ve elektron
elektron sayısı
sayısı toplatoplamınaeşittir.
mına
mınaeşittir.
eşittir.
C)
Atomnumarası,elektronsayısınaeşittir.
C)
C) Atom
Atomnumarası,
numarası,elektron
elektronsayısına
sayısınaeşittir.
eşittir.
D)
Kütlenumarası,atomnumarasınınikikatıdır.
D)
Kütle
numarası,
atom
numarasının
D) Kütle numarası, atom numarasınıniki
ikikatıdır.
katıdır.
E)
Nötronsayısı,elektronsayısınaeşittir.
E)
E) Nötron
Nötronsayısı,
sayısı,elektron
elektronsayısına
sayısınaeşittir.
eşittir.
4. A
4. A
5. E
5. E
6. B
6. B
27
27
AtomunYapısı
Yapısı
ÜNİTE––11 Atomun
ÜNİTE
ÜNİTE - 2
TEST
TEST
TEST
21
1+ ve Y2– iyonlarının proton sayıları toplamı 27�dir.
9. X1+
2– iyonlarının proton sayıları toplamı 27�dir.
9. X1+
ve Y2–
veY
iyonlarınınprotonsayılarıtoplamı27’dir.
1+ ve Y2–
9. XBuna
ve göre,
Y2– iyonlarının
proton
sayılarıelektron
toplamı sayıları
27�dir. toplamı
X1+
iyonlarının
2–
1+ ve
2– iyonlarının
Buna göre, X1+
Y2–
elektron sayıları toplamı
aşağıdakilerden
Buna
göre, X vehangisidir?
Y iyonlarının elektron sayıları toplamı
aşağıdakilerden
aşağıdakilerdenhangisidir?
hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 36
B) 28
C) 20
D) 18
E) 16
A)
36
B)
28
C)
20
D)
18
E)
16
A)36
B)28
C)20
D)18
E)16
A) 36
B) 28
C) 20
D) 18
E) 16
10. Aşağıdaki atomlardan hangisinin atom numarası ve nöt10. Aşağıdaki
Aşağıdaki atomlardan
atomlardanhangisinin
hangisinin atom
atom numarası
numarası ve
ve nötnötron sayısıatomlardan
yanlış belirtilmiştir?
10. Aşağıdaki
hangisinin atom numarası ve nötron sayısı yanlış belirtilmiştir?
belirtilmiştir?
ron sayısı yanlış belirtilmiştir?
Atom
Nötron
Atom
Nötron
Atom
numarası
sayısı
Atom
Nötron
Atom
numarası
sayısı
Atom
numarası
sayısı
19F
A) 19
9
10
9
A) 19
9
10
9F
A)
F
9
10
9
24
B) 24
12
12
12Mg
B) 24
12
12
12Mg
B) 12
12
12
Mg
C) 40
20
40
20Ca
C) 40
20
40
20Ca
C) 40
20
40
Ca
27 Al
D) 20
13
14
27
13
D) 27
13
14
13Al
D) 13
13
14
Al
35
E) 35
17
18
17 Cl
E) 35
17
18
17 Cl
E) 17Cl
17
18
28
28
28
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
8. X atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
8.
atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
8. X
Xatomuileilgilişubilgilerveriliyor;
27
8. X –
atomu
ile ilgili
şu27
bilgiler
veriliyor;
Y atomunun
Çekirdek
yükü,
nötron sayısına eşittir.
13Y
–– Çekirdek
yükü, 27
atomunun nötron sayısına eşittir.
Çekirdekyükü,
13
13Yatomununnötronsayısınaeşittir.
14
Y
–– Çekirdek
yükü,
atomunun
nötron
sayısına eşittir.
Nötron sayısı, 1413
eşittir.
Z atomunun kütle numarasına
–– Nötron
sayısı, 1477Z atomununkütlenumarasınaeşittir.
atomunun kütle numarasına eşittir.
Nötronsayısı,
–
Nötron
sayısı,
atomunun
kütle
numarasına
eşittir.
Z
Buna göre, X atomunun
nükleon sayısı aşağıdakilerden
7
Buna göre, X atomunun
nükleon sayısı aşağıdakilerden
aşağıdakilerden
hangisidir?
Buna
göre, X atomunun nükleon sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
hangisidir?
hangisidir?
A) 14
B) 22
C) 24
D) 28
E) 32
A)
B)
C)
D)
E)
A)14
14
B) 22
22
C) 24
24
D) 28
28
E) 32
A) 14
B) 22
C) 24
D) 28
E) 32
13. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kimyasal özel13. Aşağıda
maddelerdenhangisinin
hangisininkimyasal
kimyasalözelliközelAşağıda verilen maddelerden
likleri aynıdır?
13. Aşağıda
verilen maddelerden hangisinin kimyasal özellikleri
aynıdır?
leri aynıdır?
likleri aynıdır?
24 Na – 24 Mg
1+ – Ne
A) 14Si – 15P
B) 24
C) 11Na1+
24
10Ne
11
12
A) 14
Si – 15P
B) 24
C) 11
Na1+ – 10
11Na – 24
12Mg
A) 14Si – 15P 12
B) 11Na – 12Mg
C) 11Na – 10Ne
14
D)
E) 20Ca – 19K
C– C
D) 126C – 146C
E) 20
Ca – 19K
D) 1266C – 1466C
E) 20
Ca – 19
K
14. Farklı iki element atomunda,
14. Farklı
I. Atomnumarası
iki element atomunda,
14. Farklı iki element atomunda,
14.
Farklı
iki
atomunda,
II.
Kütlenumarası
I. Atomelement
numarası
I. Atom numarası
I.
III.
Nötronsayısı
II. Atom
Kütle numarası
numarası
II. Kütle numarası
II.
Kütle
numarası
niceliklerinden
hangileri aynı olabilir?
III. Nötron sayısı
III. Nötron sayısı
III.
Nötron
sayısı
niceliklerinden
hangileri
aynı olabilir?
A)
YalnızI
B) YalnızII
niceliklerinden
hangileri
aynı olabilir? C) IveII
niceliklerinden hangileri aynı olabilir?
A) Yalnız I IveIII B) Yalnız IIE) IIveIIIC) I ve II
A) Yalnız D)
I
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
D) I ve III
E) II ve III
D) I ve III
E) II ve III
7. C 8. ? 8. D 9. ? 9. B 10. ? 10. C 11. ? 11. B12. ? 12. E 13. ? 13. D 14. ? 14. E
7. C
8. D
9. B
10. C
11. B
12. E
13. D
7. C
8. D
9. B
10. C
11. B
12. E
13. D
7. C
8. D
9. B
10. C
11. B
12. E
13. D
14. E
14. E
14. E
57
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
ve 20YYatomları
atomlarıile
ileilgili,
ilgili,
12. Kütle
Kütle numaraları
numaraları aynı
aynı olan 19XXve
12.
12.
Kütle numaraları
aynı olan
olan 19
19X ve 20
20Y atomları ile ilgili,
12. Kütle
numaraları
aynı olan
X ve 20
Y atomları ile ilgili,
I.
Kimyasal
özellikleri
farklıdır.
19
Kimyasalözelliklerifarklıdır.
I.I. Kimyasal
özellikleri farklıdır.
I.
Kimyasal
özellikleri
II.
X in nötron
sayısı, Yfarklıdır.
ninkinden fazladır.
II. X
Xinnötronsayısı,Yninkindenfazladır.
II.
in nötron sayısı, Y ninkinden fazladır.
II.
X
in
nötron
sayısı,
Y
ninkinden
III. YninçekirdekyüküXinkindenfazladır.
Y nin çekirdek yükü X inkindenfazladır.
fazladır.
III.
III.
Y nin çekirdek yükü X inkinden fazladır.
III.
Y
nin
çekirdek
yükü
X
inkinden
fazladır.
yargılarındanhangileri
hangileri doğrudur?
yargılarından
yargılarından
hangileri doğrudur?
doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
A)
I
B)
II
C)
ve II
A) Yalnız
YalnızI
B) Yalnız
YalnızII
C) IIveII
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
D)
ve III
E)
II ve III
D) II
IIveIII
E) I,
I,IIveIII
D) II ve III
E) I, II ve III
ÜNİTE - 2
ÜNİTE
––1–1 1Atomun
Yapısı
ÜNİTE
Atomun
Yapısı
ÜNİTE
Atomun
Yapısı
11. 11XX atomunun
atomunun nükleonsayısı,
sayısı, çekirdek
yükünün
iki ka11.
ikiiki
katın11.
nükleon sayısı,çekirdek
çekirdekyükünün
yükünün
ka11X atomunun nükleon
11
tından
1
fazla
olduğuna
göre,
nötron
sayısı
aşağıdakiler11. 11
X
atomunun
nükleon
sayısı,
çekirdek
yükünün
iki
kadan 1 fazla
olduğuna
göre,
nötron
sayısı
aşağıdakilerden
tından
1 fazla
olduğuna
göre,
nötron
sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
tından
1 fazla olduğuna göre, nötron sayısı aşağıdakilerhangisidir?
den
hangisidir?
den hangisidir?
A) 11
11
B) 12
12
C) 15
15
D) 17
17
E) 23
23
A)
B)
C)
D)
E)
A)
11
B)
12
C)
15
D)
17
E)
23
A) 11
B) 12
C) 15
D) 17
E) 23
7. Nötr
Nötr bir
bir atom
atom için,
için,
7.
7.
Nötr bir
atom için,
7. Nötr
bir
atom
için,
I. Atomnumarası=nötronsayısı
Atom numarası = nötron sayısı
I.I. Atom
numarası = nötron sayısı
I.
Atom
numarası
nötron sayısı
sayısı
II.
Çekirdek
yükü >= nötron
II. Çekirdek
Çekirdekyükü>nötronsayısı
II.
yükü > nötron sayısı
II.
Çekirdek
yükü
>
nötron
sayısı
III. Protonsayısı=elektronsayısı
Proton sayısı = elektron sayısı
III.
III.
Proton sayısı = elektron sayısı
III.
Proton
sayısı
= elektron
sayısı
ilişkilerinden
hangileri
her zaman
zaman doğrudur?
ilişkilerinden
hangileri
her
ilişkilerinden
hangileri
her
zaman doğrudur?
doğrudur?
ilişkilerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A)
I
B)
II
C)
III
A) Yalnız
YalnızI
B) Yalnız
YalnızII
C) Yalnız
YalnızIII
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
D)
ve II
E)
ve III
D) IIveII
E) II
IIveIII
D) I ve II
E) II ve III
TEST
1.
4.
BirXtaneciğineaitp(proton),e(elektron),n(nötron)sayıları
şuşekildedir:
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I. p=12,e=12,n=12
II. p=19,e=18,n=18
III. p=17,e=18,n=17
Buna göre nötr, anyon, katyon sınıflandırılmalarından
hangisi doğrudur?
I
II
I. Çekirdekyüküartar.
II. Kütlenumarasıdeğişmez.
III. Nükleonsayısıazalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
III
A) Nötr
Anyon
Katyon
B) Anyon
Katyon
Nötr
C) Katyon
Anyon
Nötr
D) Nötr
Katyon
Anyon
E) Nötr
Katyon
Katyon
3+
–
13AlS Al +3e
Yukarıda verilen denkleme göre Al atomu Al3+ iyonuna
dönüştüğünde;
A)YalnızII
5.
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
OH –iyonununtoplamelektronsayısı10dur.
Buna göre, OH– iyonu ile ilgili;
2.
I. XH3
II. XH21–
III. XH41+
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
ATOMDAKİ TEMEL
???TANECİKLER – III
31
I. Toplamprotonsayısı9dur.
II. Biranyondur.
III. Nötronsayılarıtoplamı,protonsayılarıtoplamındanazdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Yukarıda verilen molekül ve iyonların içerdiği toplam
elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1H)
A) I = II > III
B) I = II = III
D)I>II>III
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
C) III > I = II
E)III>II>I
6.
I. İyonununçapıatomunçapındanbüyüktür.
II. Atomdaelektronbaşınadüşençekimkuvvetiiyonundakindendüşüktür.
III. İyonunelektronsayısıatomundakindendüşüktür.
Yukarıda özellikleri verilen iyonların türü hangisinde
doğru verilmiştir?
3.
I. Elektronsayısı
II. Nötronsayısı
III. Çekirdekyükü
A) Katyon
Katyon
Katyon
IV. Birelektronbaşınadüşençekimkuvveti
B) Anyon
Anyon
Katyon
(+) yüklü bir iyon nötr hale geçerken yukarıdakilerden
hangileri artar?
C) Katyon
Anyon
Katyon
D) Anyon
Katyon
Anyon
E) Anyon
Katyon
Katyon
5. ? 5. B
6. ? 6. E
A)YalnızI
58
I
B)IveIV
D)IveII
C)IIveIII
E)I,IIIveIV
1. ?1. D
2. ?2. B
3. ?3. A
4. ?4. A
II
7. ?
Soru
III
Bir elementin anyonu ve katyonu ile ilgili;
11. ()Protonsayısınötronsayısınaeşittir.
I. Kimyasalözellikleriaynıdır.
A) YalnızII
B) YalnızIII
D)IveII
()Nötronsayısıelektronsayısındanküçüktür.
()Elektronsayısıprotonsayısındanbüyüktür.
()Çekirdekyükünötronsayısındanküçüktür.
()Elektronsayısınötronsayısınaeşittir.
Yukarıda negatif yüklü iyonlarla ilgili verilen ifadelerden
her zaman doğru olanları işaretlemek isteyen öğrenci kaç
tane doğruya ulaşır?
C) IIveIII
E) I,IIveIII
A) 1
II.Y–
8. I.X B) YalnızIII
D)IveIII
E)IIveIII
Palme Yayıncılık
9.
II.YatomuY2–iyonuna
III.Z2–iyonuZ1+iyonuna
Yukarıdaki dönüşümlerinden hangileri gerçekleşirken
elektron başına düşen çekim kuvveti azalır?
B) IveII
D)IIveIII
18
•
X
17
•
T
A)Xinatomnumarası8'ir.
E)
Protonsayısı
X,Y,ZveTtaneciklerininprotonveelektronsayılarıgrafikte
gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Xanyon,Ykatyondur.
B)YveZaynıyüklütaneciklerdir.
C)XveYninkimyasalözelliklerifarklıdır.
D)TileZfarklıelementlereaitatomlardır.
E)XveTninfizikselözelliklerifarklıdır.
13. Çekirdek yükü ve kütle numarası bilinen bir atomun;
I. Çekirdeğindekitoplamtaneciksayısı
II. Nötronsayısı
III. 1–yüklüiyonundakielektronsayısı
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
B) Xniyonununelektronsayısı8'dir.
D)Xniyonuanyondur.
171819
E)I,IIveIII
Xn iyonunda 10 elektron bulunduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C)nnindeğeri2–dir.
•Y
C) IveIII
10. XatomundaneldeedilenXniyonundakielektronsayısıproton
sayısından2fazladır.
E) 5
•Z
19
C) IveII
I.X3+iyonuX1–iyonuna
D) 4
Elektronsayısı
12.
0
A) YalnızII
C) 3
III.Z+
Yukarıdaki atom ve iyonların her birinden birer elektron
koparılırsa (birer elektron verdiklerinde) hangilerinde katyon oluşur?
A) YalnızI
B) 2
A) YalnızII
D)IIveIII
B) IveII
C) IveIII
E) I,IIveIII
Xniyonununprotonsayısı8'dir.
7.
8. A
?
8.
9. D
?
10.
9. B?
10.
11.B?
11.
12. A
?
12.
13.B?
13.
14. E
?
59
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
II. Farklısayıdaelektroniçerirler.
p
III. e oranlarıaynıdır.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
ÜNİTE - 2
7.
1.
T
TE E T E
E
ATOMDAKİ
TEMEL
41
T
TE ???
E TANECİKLER
T E
E – IV
Aşağıdaki tanecik sayılarından hangisine sahip olan iyo5. 35X atomu ve 37X1– iyonuyla ilgili,
6
17
nun (3+) değerlikli olduğu kesindir ?
1. Aşağıdaki
Aşağıdaki tanecik sayılarından hangisine sahip olan iyo1.
A)
proton,
10 elektron
nun7(3+)
(3+)
değerlikli
olduğukesindir?
kesindir ?
nun
değerlikli
olduğu
17
I. Çekirdek yükü
35X atomu ve 37
37XX1–
1–iyonu
5.
ile ilgili,
5. 35
iyonuyla
ilgili,
17
17 X atomu ve 17
17
II. Kimyasal özellik
I.
Çekirdekyükü
I. Çekirdek yükü
III. Bir elektron başına düşen çekim kuvveti
II.
II. Kimyasalözellik
Kimyasal özellik
niceliklerinden hangileri farklıdır?
III.
III. Birelektronbaşınadüşençekimkuvveti
Bir elektron başına düşen çekim kuvveti
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
niceliklerinden
niceliklerindenhangileri
hangilerifarklıdır?
farklıdır?
D) II ve III
E) I, II ve III
A) YalnızI
Yalnız I
B) IveII
I ve II
C) IveIII
I ve III
A)
B)
C)
B)
13
proton,10
14elektron
nötron
A) 7proton,10elektron
7 proton,
A)
C)
12
B) 13proton,14nötron
13 nötron,
proton, 11
14proton
nötron
B)
D)
13
C) 12nötron,11proton
12 proton,
nötron, 10
11 elektron
proton
C)
E)
12
D) 13proton,10elektron
13 proton,
proton, 10
10 elektron
elektron
D)
D) IIveIII
II ve III
D)
E) 12proton,10elektron
12 proton, 10 elektron
E)
X atomu anyonuna dönüşürken aşağıdaki niceliklerden
hangisi değişmez ?
2. XX atomu
atomu anyonuna
anyonuna dönüşürken
dönüşürken aşağıdaki
aşağıdaki niceliklerden
2.
niceliklerden
A)
Kimyasal
özelliği
hangisi
değişmez
?
hangisi
değişmez?
E) I,IIveIII
I, II ve III
E)
2.
B)
Çekirdek
A) Kimyasalözelliği
Kimyasalyükü
özelliği
A)
e
C)
oranı
B) Çekirdekyükü
Çekirdek yükü
p
B)
e
D)
C) Fiziksel
oranıözelliği
C)
p oranı
E)
Elektron
sayısı
D) Fizikselözelliği
Fiziksel özelliği
D)
E) Elektronsayısı
Elektron sayısı
E)
X1– iyonunun nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ve nükX1–iyonununnötronsayısıprotonsayısından1fazlavenükleon sayısı 19 dur.
leonsayısı19’dur.
3. X1– iyonunun nötron sayısı proton sayısından 1 fazla ve nükBuna göre, iyonun elektron sayısı aşağıdakilerden hanBuna
göre, 19
iyonun
leon sayısı
dur. elektron sayısı aşağıdakilerden hangigisidir?
sidir?
Buna göre, iyonun elektron sayısı aşağıdakilerden hanA) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
gisidir?
A)
8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
3.
3.
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
iyonunun elektron sayısı 15Y3– iyonunun elektron sayısına eşittir.
32X2–
3– iyonunun elektron sayı3–
6. 32
iyonunun elektron sayısı15
6.
X 2–iyonununelektronsayısı
iyonununelektronsayı15YY (p),
Buna
göre, X6+ iyonunun proton
nötron (n) ve eleksına eşittir.
sınaeşittir.
tron sayıları (e) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi6+6+iyonunun
Bunagöre,
göre,XX
iyonunun
proton
nötron
(n)elektron
ve elekBuna
proton
(p),(p),
nötron
(n) ve
dir?
tron
sayıları
(e)
arasındaki
ilişki
aşağıdakilerden
hangisisayıları (e) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) p = n = e
B) p = n > e
C) p > n = e
dir?
A) p=n=e
D) p > n >B)
e p=n>e
E) e > p C)
= np>n=e
A) p = n = e
B) p = n > e
C) p > n = e
D) p>n>e
E) e>p=n
D) p > n > e
E) e > p = n
6.
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Yapısı
ÜNİTE
1 Atomun
Yapısı
ÜNİTE
– 1 –Atomun
ÜNİTE - 2
TEST
TEST
6
TEST
7.
7.
Tanecik sayısı
7.
12
Tanecik sayısı
Nötron
11
12
Proton
Nötron
11
10
Elektron
Proton
10
Elektron
Zaman
E) 12
X2+ iyonunun elektron sayısı bilindiğine göre,
X2+ iyonunun elektron sayısı bilindiğine göre,
I.2+ Atom numarası
4. XI.
Atomnumarası
iyonunun elektron sayısı bilindiğine göre,
II. Kütle numarası
II.
I. Kütlenumarası
Atom numarası
III. Nötron sayısı
III.
Nötronsayısı
II. Kütle numarası
niceliklerinden hangileri belirlenebilir?
niceliklerinden
hangileri belirlenebilir?
III. Nötron sayısı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
niceliklerinden
hangileri
belirlenebilir? C) IveII
A)
YalnızI
B) YalnızII
D) II ve III
E) II ve III
A) YalnızD)
I IIveIII B) Yalnız IIE) IveIII C) I ve II
4.
4.
D) II ve III
60
E) II ve III
1. D
2. B
32X2–
3. C
1. D1. ?
2. B
2. ?
3. C
3. ?
1. D
2. B
3. C
YukarıdakigrafikteXatomununnötron,protonveelektron
Yukarıdaki grafikte X atomunun nötron, proton
Zaman ve elektron sasayılarınınzamanladeğişimiverilmiştir.
yılarının zamanla değişimi verilmiştir.
Yukarıdaki grafikte X atomunun nötron, proton ve elektron saBuna
Buna göre,
göre,
yılarının
zamanla değişimi verilmiştir.
I.
Başlangıçtanötrolanatom(1+)yüklüiyonadönüşmüşI. Başlangıçta nötr olan atom (1+) yüklü iyona dönüşmüştür.
Buna
tür.göre,
II. Çekirdek yükü 11 dir.
I. Çekirdekyükü11’dir.
Başlangıçta nötr olan atom (1+) yüklü iyona dönüşmüştür.
II.
III. Kütle numarası 23 tür.
II. Kütlenumarası23’tür.
Çekirdek yükü 11 dir.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Kütle numarası
23 tür.
yargılarından
hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
C) IveII
D) II ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) IIveIII
E) I,IIveIII
D) II ve III
E) I, II ve III
4. A
5. D
6. B
7. E
4. 4.
A?
4. A
5.5.
D?
5. D
6.6.B?
6. B
7.7.E?
7. E
Soru
29
29
Yukarıda verilen bilgilere göre, “n” değeri kaçtır?
A) 2+
B) 1+
C) 0
D) 1–
E) 2–
X elementine ait X3– ve X5+ iyonlarına ait bazı bilgiler yukarıX elementine ait X3– ve X5+ iyonlarına ait bazı bilgiler yukarıdaki tabloda verilmiştir.
daki tabloda verilmiştir.
Buna göre,
Buna göre,
I. p > e dir.
I. p11 > e22 dir.
II. e1 > e2 dir.
II. e1 > e2 dir.
III. r1 > r2 dir. Nötron sayısı
12. III.
r1 > r2 dir.
X doğrudur?
yargılarından hangileri
yargılarından hangileri
doğrudur?
a+4
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
a+3
D) II ve III
E) I, II ve III
Y
D) II ve III
E) I, II ve III
E) p>m>n
a+2
D) IveIII
E) IIveIII
Z
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
1+ iyonu, Xa iyonuna dönüşürken elektron sayısı 1 azalıyor.
9. X1+
9. X
X1+iyonu,X
iyonu, Xaaiyonunadönüşürkenelektronsayısı1azalıyor.
iyonuna dönüşürken elektron sayısı 1 azalıyor.
Buna göre,
Buna göre,
göre,
Buna
1+ iyonunun çekirdek yükü Xa nınkinden büyüktür.
I. X1+
1+
I. X
X iyonununçekirdekyüküX
iyonunun çekirdek yükü Xaanınkindenbüyüktür.
nınkinden büyüktür.
I.
II. a nın değeri, (2+)�dır.
II.
a
nın
değeri,
(2+)�dır.
II. anındeğeri,(2+)’dır.
1+ nın yarıçapı Xa nınkinden küçüktür.
III. X1+
aiyonununkindenküçükIII. X
X1+iyonununatomnumarasıX
nın yarıçapı Xa nınkinden küçüktür.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
tür.
yargılarından
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I hangileri
B) Yalnız II
C) Yalnız III
yargılarından
A) Yalnız I
B) doğrudur?
Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
A) YalnızI
C) YalnızIII
D) I ve III B) YalnızII E) II ve III
a+1
12. Xa iyonunun elektron
sayısı Xb iyonunun elektron sayısından
12. Xa iyonunun elektron sayısı Xb iyonunun elektron sayısından
daha fazladır.
daha fazladır.
Proton
b+1 b+2 hangisi kesinlikle yan Buna göre, aşağıdaki bifadelerden
sayısı
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan lıştır ?
Yukarıda
nötron
sayısı-proton
sayısı
grafiği verilen X,
lıştır ?
YA)veXZa anyondur.
atomlarının toplam nükleon sayılarının küçükten
A) Xa anyondur.
büyüğe
doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru
B) Xbb katyondur.
verilmiştir?
B) X katyondur.
b ninkinden daha büyüktür.
C) Xaa nın yarıçapı XB)
A)
Y,X,Z daha büyüktür.
C) Z,X,Y
C) X,Y,Z
X nın yarıçapı Xb ninkinden
b ninkinden fazladır.
D) Xaa nınD)
çekirdek
yükü,
X
Y,Z,Xyükü, Xb ninkinden
E) Z,Y,X
D) X nın çekirdek
fazladır.
a
E) Xa iyonunun elektron başına düşen çekim kuvveti X bb ninE) X iyonunun elektron başına düşen çekim kuvveti X ninkinden azdır.
kinden azdır.
13.
13.
10.
10.
10.
İyon
İyon
Proton
Proton
sayısı
sayısı
Nötron
Nötron
sayısı
sayısı
Elektron
Elektron
sayısı
sayısı
X2+
X2+
12
12
12
12
a
a
Y2–
Y2–
b
b
16
16
18
18
Zc
Zc
13
13
14
14
10
10
Tablodakiverilen
bilgilere
göre, aşağıdakilerden
hangisi yanlış Yukarıda
tablodaki
bilgilere göre, aşağıdakilerden
Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış tır?
hangisi
yanlıştır?
tır?
A) anındeğeri10dur.
a nın değeri 10 dur.
A)
A) a nın değeri 10 dur.
B) b=2adır.
b = 2a dır.
B)
B) b = 2a dır.
2+iyonununnükleonsayısı24’tür.
C) XX2+
iyonunun nükleon sayısı 24�tür.
C)
C) X2+ iyonunun nükleon sayısı 24�tür.
D) cdeğeri(3+)’dır.
c değeri (3+)�dır.
D)
D) c değeri (3+)�dır.
E) Yninçekirdekyükü16’dır.
Y nin çekirdek yükü 16�dır.
E)
E) Y nin çekirdek yükü 16�dır.
30
30
Proton sayısı
Proton sayısı
y
y
A
A
B
B
x
x
x
x
C
C
y
y
Elektron sayısı
Elektron sayısı
A, B ve C taneciklerinin proton ve elektron sayıları yukarıdaki
A, B ve C taneciklerinin proton ve elektron sayıları yukarıdaki
A,BveCtaneciklerininprotonveelektronsayılarıyukarıdaki
grafikte verilmiştir.
grafikte verilmiştir.
grafikteverilmiştir.
Buna göre,
Buna göre,
göre,
Buna
I. A katyondur.
I. Akatyondur.
A katyondur.
I.
II. B ve C nin kimyasal özellikleri aynıdır.
II. BveCninkimyasalözellikleriaynıdır.
B ve C nin kimyasal özellikleri aynıdır.
II.
III. C nin yarıçapı, B ninkinden büyüktür.
III. Canyondur.
C nin yarıçapı, B ninkinden büyüktür.
III.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri
hangileri doğrudur?
doğrudur?
yargılarından
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
A) YalnızI
Yalnız I
B) IveII
I ve II
C) IveIII
I ve III
A)
B)
C)
D) II ve III
E) I, II ve III
D) IIveIII
II ve III
E) I,IIveIII
I, II ve III
D)
E)
8. E
9. B
10. B
11. E
12. D
8. ? 8. A 9. ? 9. B 10.
12. B
? 12. D 13.
8. E? 10. B 11.
9. B? 11. E 10.
11. ?
E 13. C 14.
12. ?D
13. C
13. C
61
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
D) m>p>n
11.
11.
11. – 21X3+iyonuileYniyonununelektronsayılarıeşittir.
–Y’ninprotonsayısı,Xinkinden5eksiktir.
ÜNİTE - 2
ÜNİTE
ÜNİTE– –1 1 Atomun
AtomunYapısı
Yapısı
– Xn iyonu Xm iyonuna dönüşürken iyon yükü artıyor.
– Xn iyonu Xm iyonuna dönüşürken iyon yükü artıyor.
b– iyonuna dönüşürken elektron sayısı artı– Ya– iyonu, Yb–
Nötron
Elektron
– Ya– iyonu, Kütle
Y iyonuna dönüşürken
elektron
sayısı artıyor.
İyon
numarası
sayısı
sayısı
yor.
Buna göre,
Buna
m göre,
14elektron sayısı7azalmıştır.
10
I.X Xnn iyonunun
I. X iyonunun elektron sayısı azalmıştır.
II. nb > a�dır.
44
36
II.Y b > a�dır. 79
a– iyonunun yarıçapı, Yb– iyonununkinden küçüktür.
III. Ya–
b–
p
III. ZY
iyonunun
küçüktür.
39 yarıçapı, Y iyonununkinden
20
18
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
Yukarıdaki
m, n ve
ilişki
A) Yalnız IItabloya göre
B) Yalnız
III p sayılarıC)arasındaki
I ve II
A) Yalnız II
B) Yalnızdoğru
III
C) I ve II
aşağıdakilerden
hangisinde
verilmiştir?
D) I ve III
E) I, II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
A) p>n>m
B) m>n>p
C) n>m>p
8.
8.
8.
ATOMDAKİ
TEMEL
T
TE
E???TTANECİKLER
E
E –V
751
1.1. Aşağıdaki
Aşağıdakiiyonlardan
iyonlardanhangisi
hangisidiğerlerinden
diğerlerindenfarklı
farklısayıda
sayıda
elektron
içerir?
elektron içerir?
2–
B)
B) 88OO2–
D)
Ca2+
2+
D) 20
20Ca
1–
E)
E) 99FF1–
C)
Al3+
3+
C) 13
13Al
1+ iyonu için aşaaa 1+
atomundapp==nnolduğuna
olduğunagöre,
göre,19
atomunda
için aşa19YY iyonu
ğıdaki
ilişkilerden
hangisi
doğrudur?
ğıdaki ilişkilerden hangisi doğrudur?
aa X
20X
20
(p:protonsayısı,n:nötronsayısı,e:elektronsayısı)
(p:
proton sayısı, n: nötron sayısı, e: elektron sayısı)
A)ee>p>n
A)
>p>n
B) pp>n>e
B)
>n>e
D) nn>p>e
D)
>p>e
6.6.
2.2.
C)
3
C)3
D)
4
D)4
22k
kX
Xmmtaneciğindeproton,nötronveelektronsayılarınıntoptaneciğinde proton, nötron ve elektron sayılarının topkk
Bunagöre,
göre,bu
butanecikle
tanecikleilgili,
ilgili,
Buna
olur?
olur?
B)
2
B)2
E) pp>e>n
E)
>e>n
lamı3k–2dir.
lamı
3k – 2 dir.
4+
AA2–
2–iyonu
iyonuB
B4+iyonuna
iyonuna kaç
kaçelektron
elektronverdiğinde
verdiğindeyükleri
yüklerieşit
eşit
A)
1
A)1
C)nn>e>p
C)
>e>p
E)
5
E)5
(2+)yüklüiyondur.
I.I.(2+)
yüklü iyondur.
Nükleonsayısıçekirdekyükününikikatıdır.
II.II.Nükleon
sayısı çekirdek yükünün iki katıdır.
III.Nötron
Nötronsayısık’dır.
III.
sayısı k dır.
yargılarındanhangileri
hangileri doğrudur?
doğrudur?
yargılarından
A)
I
A)Yalnız
YalnızI
B)
ve II
B) I IveII
a
4–
3+
3.3. XXbbiyonu,
iyonu, YYaiyonundan
iyonundan 11 elektron
elektronaldığında
aldığındaXX4– ve
veYY3+
iyonları
iyonlarıoluştuğuna
oluştuğunagöre
göreaave
vebbdeğerleri
değerleriaşağıdakilerden
aşağıdakilerden
hangisidir?
hangisidir?
aa
bb
A)
A) 2+
2+
3–
3–
B)
B) 3–
3–
2+
2+
C)
C) 5–
5–
4+
4+
D)
D) 4+
4+
5–
5–
E)
E) 3–
3–
4+
4+
Palme
PalmeYayıncılık
Yayıncılık
D)
ve III
D) IIIIveIII
7.7.
C)
ve III
C)I IveIII
E)
II ve III
E) I,I,IIveIII
Elektron sayısı
Y2–
X2+
12
Proton sayısı
2+ve
2–iyonlarıiçinelektronveprotonsayılarıarasındaki
XX2+
Y2–
iyonları için elektron ve proton sayıları arasındaki
veY
ilişkiyi
gösteren grafik yukarıda verilmiştir.
ilişkiyigösterengrafikyukarıdaverilmiştir.
YYnin
nötron
nin nötronsayısı
sayısı88olduğuna
olduğunagöre,
göre,kütle
kütlenumarası
numarasıaşaaşağıdakilerden
hangisidir?
ğıdakilerden hangisidir?
A)
A)88
B)
B) 10
10
C)
C) 14
14
D)
D)16
16
E)
E)18
18
I. X3+iyonundanX1+iyonununoluşması
4.
8.8. 21
X elementi Y atomuna 2, Z atomuna 1 elektron verdiğinde
21XelementiYatomuna2,Zatomuna1elektronverdiğinde
oluşan
iyonların elektron sayıları eşit oluyor.
oluşaniyonlarınelektronsayılarıeşitoluyor.
2–
I.II.XY3+ iyonundanYatomununoluşması
iyonundan X1+ iyonunun oluşması
2–
1+iyonununoluşması
III.YZ2– iyonundanZ
II.
iyonundan Y atomunun
oluşması
4.
Buna
Y ve
Z atomlarının
çekirdek
yüklerinin
büBunagöre,
göre,X,X,
Y ve
Z atomlarının
çekirdek
yüklerinin
yükten
küçüğe
sıralanışı
aşağıdakilerden
hangisinde
büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru
doğruverilmiştir?
verilmiştir?
Yukarıdaki
dönüşümlerden
hangilerinde
III.
Z2– iyonundan
Z1+ iyonunun
oluşması taneciğin elektron sayısı artmıştır?
Yukarıdaki dönüşümlerden hangilerinde taneciğin elektron
sayısı artmıştır?B) IveII
A) YalnızI
C) IIveIII
A) Yalnız ID) IveIIIB) I ve II
D) I ve III
62
A)
Z, Y
B)
Y, X
C)
Z, X
A)X,
X,Z,Y
B) Z,
Z,Y,X
C)Y,Y,Z,X
D)
X, Y
E)
Y, Z
D) Z,
Z,X,Y
E) X,
X,Y,Z
C) II ve III
E) I,IIveIII
E) I, II ve III
1. D
1. D
1. 2.
?C
2. C
2. 3.
? A
3. A
3. ?4. A
4. A
4. ?5. D
5. D
5. ? 6. E
6. E
6. ? 7. D
7. D
Soru
7. ? 8. A
8. A
31
Atomun Yapısı
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
+
A)
A) 1111Na
Na+
5.5.
ÜNİTE – 1
ÜNİTE - 2
TEST
TEST
Atom numarası
Elektron sayısı
Xa
12
10
Y
13
b
Zc
7
10
12.
iyonuile
Y3–iyonununelektronsayılarıeşitolup,nötron
12. XX3+4+
ve Y5+ 31
iyonlarının
elektron sayıları eşittir. Y 5+ iyonunun
15
4+
sayılarıtoplamı40tır.
nötron sayısı, X nın nötron sayısından 2 fazladır.
Buna
göre,
X in kütle
numarası
Nötron
sayılarının
toplamı
30, kaçtır?
proton sayılarının toplamı
29 olduğuna göre;
A) 21
B) 24
C) 36
D) 45
E) 47
I. X�in atom numarası 14�tür.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Atomun Yapısı
Tanecik
II. Y�nin nükleon sayısı 30�dur.
III. Y�nin çekirdek yükü, X�inkinden 1 fazladır.
Yukarıda
verilen
tablodaki
Tablodaki
bilgilere
göre, bilgilere göre,
yargılarından hangileri yanlıştır ?
Do€ru
Do€ru Yanl›fl
Yanl›fl
A) Yalnız II
I.I.a’nın
a’nınde€eri
de€eri(2+)
(2+)dır.
dır.
B) Yalnız III
D) I ve III
II.II.b’nin
b’ninde€eri
de€eri13
13tür.
tür.
C) I ve II
E) II ve III
III.
III.c’nin
c’ninde€eri
de€eri(3+)
(3+)d›r.
d›r.
yargılarının
yargılarınındoğru
doğruya
yada
dayanlış
yanlışolarak
olarakişaretlenmesi
işaretlenmesi aşaaşağıdakilerden
ğıdakilerdenhangisi
hangisigibidir?
gibidir?
B) I.
C) I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
D) I.
E) I.
II.
II.
III.
III.
13.
13.
D
XaveYbiyonlarıileilgilişubilgilerveriliyor;
– Xataneciğindee=n>p’dir.
10. Xa ve Yb iyonları ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
– Ybataneciğinden=p>e’dir.
– X taneciğinde e = n > p�dir.
Buna göre;
– Yb taneciğinde n = p > e�dir.
I. Xaanyon,Ybkatyondur.
Buna göre;
II. Yninkütlenumarası,atomnumarasınınikikatıdır.
I. Xa anyon, Ybekatyondur.
III. Ybiyonunda p > 1'dir.
II. Y nin kütle numarası, atom numarasının iki katıdır.
yargılarından
hangileri
yanlıştır?
e
III. Yb iyonunda p > 1'dir.
A)
IveII
B) IveIII
C) IIveIII
yargılarından
hangileri
yanlıştır ?
PalmeYayıncılık
Yayıncılık
Palme
10.
A) I.
D
Proton sayıları farklı
olan atomların kimyasal
özellikleri de farklıdır.
X+ iyonunun
elektron sayısı
X atomunun
elektron sayısından bir fazladır.
D
Y
Elektron veren
taneci€in çap›
küçülür.
Pozitif yüklü
iyona anyon
denir.
Y
Bir elementin
tüm atomlarında
proton sayısı
nötron sayısına
eflittir.
Nötr atomda
proton say›s›
elektron sayas›na eflittir.
Y
Atomun çekirde€indeki yüksüz tanecikler
nötronlard›r.
Y
D(D) ya da
Y yanlışD(Y) olarak
D
Y
D
Y verilen ifadeler
Yukarıda
doğru
değerlendirildiğinde
ulaşılır?7
5 çıkışa
6
8
1
2
3 kaç 4numaralı
Yukarıda verilen ifadeler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8
değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
E) 8
A) I ve IID) YalnızI B) I ve III E) YalnızIII
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru (D) ya da yanlış
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru (D) ya da yanlış
(Y) şeklinde değerlendirilmesi hatalıdır ?
(Y) şeklinde değerlendirilmesi hatalıdır?
DD YY
A)Bir
Biratom
atomiyon
iyonhaline
halinegeldi€inde
geldi€indekimyasal
kimyasal
A)
özelli€i
de€iflmez.
özelli€i de€iflmez.
B)Negatif
Negatifyüklü
yüklüiyona
iyonaanyon
anyondenir.
denir.
B)
11. Proton sayısı elektron sayısından fazla olan iyon ile ilgili;
11. Proton sayısı elektron sayısından fazla olan iyon için;
I. Elektronsayısı,nötronsayısınaeşittir.
I. Yarıçapı, nötr atoma göre daha küçüktür.
II. Pozitifyüklüdür.
II. Pozitif yüklüdür.
III. Protonsayısı,nötronsayısınaeşittir.
III. Proton sayısı, nötron sayısına eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
C) IveIII
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) IveII
E) IIveIII
D) I ve II
E) II ve III
8. ?9. A
32
C)Elektron
Elektronalan
alanatomun
atomunyar›çap›
yar›çap›artar.
artar.
C)
D)Elektron
Elektronveren
verenatomun
atomunçekirdek
çekirdekyükü
yükü
D)
de€iflmez.
de€iflmez.
E)XX2–2–iyonunun
iyonununelektron
elektronsay›s›
say›s›XXatomunun
atomunun
E)
elektron
say›s›ndan
azd›r.
elektron say›s›ndan azd›r.
9. ? 10. E 10. ? 11. B 11. ? 12. D 12. ? 13. B 13. ? 14. C14. ?
9. A
10. E
11. D
12. A
13. B
14. C
ÜNİTE - 2
ÜNİTE – 1
9.9.
63
TEST
1.
ve 168 O atomlarından oluşan H2O molekülü ve H3O+
iyonu ile ilgili,
1H
1
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I. Protonsayısıtoplamı
II. Nötronsayısıtoplamı
III. Elektronsayısıtoplamı
5.
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveII
2.
(XY3)2– iyonundaki toplam elektron sayısı ve toplam nötron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Elektronsayısı
C) YalnızIII
E) IIveIII
Nötronsayısı
A) 38
40
B) 42
40
C) 42
38
D) 38
42
E) 36
40
BirtaneXY2–
4iyonundatoplam58taneelektronvardır.
X in çekirdek yükü, Y ninkinin üç katı olduğuna göre, X in
atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B) 14
C) 22
D) 24
E) 26
6.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
ATOMDAKİ TEMEL
???TANECİKLER – VI
61
(X2Y7)2– iyonunun elektron sayısı bilindiğine göre, Y nin
nötron sayısını bulabilmek için,
I. Xinnötronsayısı
II. Yninkütlenumarası
III. Xinkütlenumarası
IV. Xinprotonsayısı
niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir?
A) YalnızI
3.
XO42– iyonundatoplam50elektronvardır.
X atomunun, elektron sayısı 18 olan 36Y2+ iyonu ile nötron
B) IveIII
D) IIveIV
C) IIveIII
E) IIIveIV
sayısı aynı olduğuna göre, X’in kütle numarası aşağıdakilerden hangisidir? (8O2–)
A)32
B)34
C)36
D)40
E)42
7.
XO 32– iyonunda toplam 30 nötron ve 32 elektron bulunduğuna göre, X atomunun kütle numarası ve atom numarası
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? _168Oi
Kütlenumarası Atomnumarası
4. BirtaneXO3–iyonunda32taneelektronve62tanenükleon
vardır.
Buna göre bir tane X atomundaki yüksüz taneciklerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (168O)
A) 5
64
B) 7
C) 10
D) 12
1. E1. ?
2. D
2. ?
E) 13
3. A
3. ?
4. 4.
B?
A) 13
7
B) 12
6
C) 13
6
D) 12
8
E) 14
7
5. 5.
B?
6.6.D?
7.7.B?
Soru
Buna göre, X2+ iyonunun elektron sayısı aşağıdakilerden
hangisinin elektron sayısına eşittir? (1H,16Y)
Buna göre X atomunun çekirdek yükü aşağıdakilerden
hangisidir? (8O,15P)
A) BirtaneYatomu
B) 13
C) 15
D) 16
E) 17
C) İkitaneH2Ymolekülü
D) İkitaneY2–iyonu
E) Birtane 40
20X atomu
12. 16X ve8Y atomlarındanoluşanXYn4 iyonundatoplam50elektronbulunmaktadır.
Buna göre, iyonun yükü (n) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3+
C) 1+
D) 1–
E) 2–
XH3molekülününelektronsayısı10,nötronsayısıise7dir.
Buna göre, XO 3– iyonunun elektron ve nötron sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? _11H, 168Oi
Elektronsayısı
Nötronsayısı
Palme Yayıncılık
9.
B) 2+
13. (X2Y7)2–iyonununelektronsayısıbilinmektedir.
Buna göre X atomunun kütle numarasını bulabilmek
için,
A) 32
31
B) 30
31
I. Yninatomnumarası
C) 31
30
II. Xinnötronsayısı
D) 32
30
III. Yninkütlenumarası
E) 31
32
niceliklerinden hangileri bilinmelidir?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IIveIII
10. (CH3COO)– iyonunun içerdiği proton (p), nötron (n) ve
elektron (e) sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir? _11H, 126C, 168Oi
p
n
e
A) 30
30
32
B) 32
30
30
C) 31
32
33
D) 31
28
32
E) 32
32
28
8.8.
B?
C) IveII
E) I,IIveIII
14. HNO3 molekülü ve NO3– iyonu ile ilgili;
I. Toplamnötronsayıları
II. Toplamprotonsayıları
III. Toplamelektronsayıları
niceliklerinden hangileri aynıdır? (11H,147N,16
8 O)
A) YalnızI
D) IveIII
9.9.A?
10.
10.D?
11.
11.D?
12.
12. E?
13.
13.C?
14.
14. D
?
B) YalnızII
C) IveII
E) I,IIveIII
65
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A) 11
B) BirtaneH2Ymolekülü
ÜNİTE - 2
11. PO 34– iyonundaki toplam elektron sayısı XO 42– iyonundaki
toplamelektronsayısınaeşittir.
8. Xatomununnötronsayısı19,kütlenumarasıise39dur.
TEST
1.
23Na ve 24Na
atomları ile ilgili;
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I. Nötronsayılarıfarklıdır.
II. Kimyasalözelliklerifarklıdır.
III. Birbirlerininizotopatomlarıdır.
4.
p
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
2.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
X ve Y elementlerinin birbirinin izotopu olduğunu tespit
etmek için;
I. Atomnumaralarınınaynıolması
II. Kütlenumaralarınınaynıolması
III. Nötronsayılarınınfarklıolması
bilgilerinden hangilerinin verilmesi yeterlidir?
A)YalnızI
3.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Xn ve Ym iyonlarının izotop atomlardan oluştuklarını belirlemek için;
I. Elektronsayıları
II. Kütlenumaraları
III. nvemdeğerleri
yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi gereklidir?
A)YalnızII
66
B)IveII
D)IIveIII Birelementin65X2+iyonunda28elektronvardır.
Aynı elementin 63X izotopunun atomundaki proton (p),
nötron (n) ve elektron (e) sayıları kaçtır?
5.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
İZOTOP ve???
İZOBAR – I
71
C)IveIII
n
A)
27
36
27
B)
27
34
29
C)
30
33
30
D) 30
35
30
E)
28
36
35
Aynı elementin Xn– ve Yn+ izotop iyonları ile ilgili;
I. Çekirdekyükleriaynıdır.
II. Kimyasalözellikleriaynıdır.
III. Nötronsayılarıaynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
6.
B)YalnızII
D)IveIII
2. ?2. D
3. ?3. E
C)IveII
E)I,IIveIII
Klor elementinin nötr iki izotop atomunun yapısı ile ilgili;
I. Nötronsayılarıfarklı,protonsayılarıaynıdır.
II. Nötronsayılarıfarklı,elektronsayılarıaynıdır.
III. Nötronsayılarıfarklı,kütlenumaralarıaynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII E)I,IIveIII
1. ?
1. B
e
4. ?4. C
5. ? 5. A
6. ? 6. B
7. ?
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
10. Bir elementin atomları ile ilgili;
Element
Protonsayısı
Nötronsayısı
X
8
8
Y
10
8
T
15
II. Nötronsayılarıfarklıisebirbirininizobarıdır.
III. Nükleonsayılarıfarklıisebirbirininizotopudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
17
16
Q
19
I. Elektronsayılarıfarklıiseenazbiriiyondur.
16
32
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Z
Kütlenumarası
ÜNİTE - 2
7.
C)IveII
E)IIveIII
YukarıdakitablodaX,Y,Z,TveQatomlarınınprotonsayısı,
nötron sayısı ve kütle numarası değerleri verilmiştir. Buna
göre, bu değerlerden yararlanıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış olur?
A) X'inkütlenumarası16'dır.
B) Y'ninatomnumarası9'dur.
C) XveZizotoptur.
D) YveZizobardır.
11.
– XveYaynıelementinizotopatomlarıdır.
– X'inprotonsayısı35;Y'ninnötronsayısı40'tır.
Buna göre, X ve Y'nin kütle numaraları toplamı kaç olamaz?
E) TveQ'nunkütlenumaralarıfarklıdır.
8.
Dalton atom teorisine göre; "Bir elementin tüm
atomları özdeştir" teorisini günümüzde çürüten nicelik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İzotop
B)İzoelektronik
D) İzoton
A)156
B)151
C)150
D)140
E)143
Palme Yayıncılık
C)İzobar
E) Allotrop
12.
Protonsayısı
•
Z
Y
•
X
•
Nötronsayısı
9.
X1+ ve Y2– iyonlarında elektron sayıları eşit nötron sayıları
farklıdır.
Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili;
X,YveZatomlarınınprotonvenötronsayılarınındeğişimi
grafiktekigibidir.
Buna göre X, Y ve Z atomları ile ilgili;
I. XveYbirbirininizotopudur.
I. Fizikselözelliklerifarklıdır.
II. Fizikselözellikleriaynıdır.
II. Birbirlerininizotopudurlar.
III. X'inatomnumarasıY'ninatomnumarasından3fazladır.
III. Çekirdekyapılarıfarklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
8. ? 7. D 9. ?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
D) IveII
8. A 10. ? 9. B 11. ? 10. D 12. ? 11. C 13. ? 12. E 14. ?
B)YalnızII
C)YalnızIII
E) I,IIveIII
67
1.
T
81
T
X1– iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
T
T
İZOTOP ve???
İZOBAR – II
T 4.
T
9
4.
4.
14Proton sayısı
Z
13
14
Z
12
13
Y
35 göre, aşağıdakilerden
37 X
37
36X
Buna
hangisi XD)
in izotopu
izotopu
olabilir?
A)
C) hangisi
E) 36
Buna
aşağıdakilerden
in
olabilir?
17 X göre, B)
17
18X
18X
15
A)
35
17 X
B)
37 X
17
C)
37 X
18
D)
36X
15
E)
11
12
36X
18
11
2.
Nükleon sayıları toplamları birbirinden farklı olan iki elementin nötr atomları için;
2. Nükleon sayıları toplamları birbirinden farklı olan iki eleI. Nötron sayıları aynı ise izobar atomlardır.
mentin nötr atomları için;
II. Proton sayıları aynı ise izotop atomlardır.
I. Nötron sayıları aynı ise izobar atomlardır.
III. Nötron sayıları aynı ise fiziksel özellikleri aynıdır.
II. Proton sayıları aynı ise izotop atomlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Nötron sayıları aynı ise fiziksel özellikleri aynıdır.
A)
I ve II
B) I doğrudur?
ve III
C) II ve III
yargılarından
hangileri
2. Nükleon sayıları birbirinden farklı olan iki elementin nötr
D) ilgili;
Yalnız IIB) I ve III E) YalnızC)
III II ve III
A) I ve II ile
atomları
I. Nötronsayılarıaynıiseizobaratomlardır.
D) Yalnız II
E) Yalnız III
II. Protonsayılarıaynıiseizotopatomlardır.
III. Nötronsayılarıaynıisefizikselözellikleriaynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
3.
A) IveII
B)(%)IveIII
Ba€›l çokluk
D) YalnızII
C) IIveIII
E) YalnızIII
Ba€›l çokluk (%)
60
60
40
40
a
b
Kütle numarası
T
T
X
Y
11
12
X
13
Nötron sayısı
14
Grafikte X, Y, Z ve T atomlarının protonNötron
sayıları
ile nötron sasayısı
yıları verilmiştir. 11 12 13 14
Grafikte
X,Y,
Y,ZZve
ve
atomlarının
proton
sayıları
nötron
Grafikte X,
T T
atomlarının
proton
sayıları
ile ile
nötron
saBuna göre,
sayılarıverilmiştir.
yıları verilmiştir.
I. Y atomunun elektron sayısı, X atomununkine eşittir.
Buna
Buna göre,
göre,
II. T nin nükleon sayısı, Z ninkinden büyüktür.
I.
I. Yatomununelektronsayısı,Xatomununkineeşittir.
Y atomunun elektron sayısı, X atomununkine eşittir.
III. Y ile Z biririnin izobarıdır.
II.
II. Tninnükleonsayısı,Zninkindenbüyüktür.
T nin nükleon sayısı, Z ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır ?
III.
YileZbirbirininizobarıdır.
III. Y ile Z biririnin izobarıdır.
A)
Yalnız I
B) Yalnız
II ?
C) Yalnız III
yargılarından
hangileri
yanlıştır?
yargılarından
hangileri
yanlıştır
A) YalnızI
YalnızD)
I I ve II B)
B) YalnızII
Yalnız IIE) II ve IIIC)
C) IveIII
Yalnız III
A)
D) IveII
I ve II
D)
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
Palme
Yayıncılık
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
– Elektron
sayısı 18 dir.
1–iyonuileilgilişubilgilerveriliyor;
1.
1. XX1–
iyonu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– Nötron sayısı, proton sayısından 1 fazladır.
–Elektronsayısı18dir.
– Elektron sayısı 18 dir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi X in izotopu olabilir?
–Nötronsayısı,protonsayısından1fazladır.
– Nötron sayısı, proton sayısından 1 fazladır.
T ES
T ES
Proton sayısı
5.
16 O
8
E) IIveIII
II ve III
E)
atomunun 12C ve 13C atomları ile ayrı ayrı oluştur-
duğu
CO
moleküller ile ilgili olarak,
16X
39
392 formülündeki
12C ile
13
5.
5. 19
atomunun
ve ilgili;
C atomları ile ayrı ayrı oluştur18 Y atomları
8O ve
I. Kimyasal özellikleri aynıdır.
I. Farklıelementlerinatomlarıdır.
duğu
CO 2 formülündeki moleküller ile ilgili olarak,
II. Nötron sayıları toplamı farklıdır.
II.
I. Aynıelementinizotopatomlarıdır.
Kimyasal özellikleri aynıdır.
III. Kütle numaraları toplamı aynıdır.
III.
Birbirininizobarıdır.
II. Nötron sayıları toplamı farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından
hangileri
doğrudur?
III. Kütle numaraları
toplamı
aynıdır.
A)
Yalnız
I
B)
Yalnız
II
C) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
C) IveIII
III I ve II
A) YalnızD)
I II ve III B) Yalnız IIE) I, II veC)
D) IveII
E)IIveIII
D) II ve III
E) I, II ve III
Kütle numarası
a
b izotopunun bağıl çoklukları
X elementinin doğada bulunan
iki
yukarıdaki grafikte verilmiştir.
X elementinin doğada bulunan iki izotopunun bağıl çoklukları
Buna göre;
yukarıdaki grafikte verilmiştir.
I. aX ile bX atomlarının nükleon sayıları farklıdır.
Buna göre;
60.a + 40.b
II.I. XaXelementinin
ortalamanükleon
atom kütlesi
ile bX atomlarının
sayıları farklıdır. bağıntısı
100
3. 199 X–ile
, 209bulunur.
Y, 168Z2– atom ve iyonları ile ilgili
60olarak,
.a + 40.b
II. X elementinin ortalama atom kütlesi
bağıntısı
100
–
III.I. bXXveYtanecikleribirbirininizotopudur.
nin nötron sayısı, aX nınkinden fazladır.
ile bulunur.
II. X–veY'ninfizikselözelliklerifarklıdır.
yargılarından
hangileri doğrudur?
III. bX nin nötron sayısı, aX nınkinden fazladır.
III. X–veZ2–iyonlarıaynısayıdaelektroniçerir.
A)
Yalnız II
B) I doğrudur?
ve II
C) I ve III
yargılarından
hangileri
yargılarından hangileri doğrudur?
III I ve III
A) YalnızD)
II II ve III B) I ve II E) I, II veC)
A) YalnızI
B) YalnızII
C) YalnızIII
D) II ve III
E) I, II ve III
D) IveIII
E)I,IIveIII
68
1. B
1. ?
1. B
2. D
2. ?2. D
3. E
3. ?3. E
1. B
2. D
3. E
6.
6.
6.
Atom
Proton sayısı
Kütle numarası
Nötron sayısı
X
Atom
YX
Proton sayısı
16
37
Kütle numarası
20sayısı
Nötron
16
20
ZY
TZ
16
19
37
35
40
35
18
16
18
Yukarıdaki
tabloda
hangileri birbirinin
T
19 verilen atomlardan
40
YukarıdakitablodaX,Y,ZveTatomlarınınprotonsayısı,nötizotopudur?
ronsayısıvekütlenumarasıdeğerleriverilmiştir.Buna
göre,
Yukarıdaki tabloda verilen atomlardan hangileri birbirinin
verilen
atomlardan
hangileri
birbirinin
izotopudur?
A)
X
ile
Y
B)
X
ile
Z
C)
Y
ile
Z
izotopudur?
A)
A) XileY
X ile YD) Y ile T B)
B) XileZ
X ile Z E) Z ile TC)
C) YileZ
Y ile Z
D)
D) YileT
Y ile T
4. A
4. ?4. C
5. C
5. ? 5. C
6. B
6. ? 6. B
4. A
5. C
6. B
7. ?
E)
E) ZileT
Z ile T
Soru
35
35
ÜNİTE
1 Atomun
Yapısı
ÜNİTE
– 1 –Atomun
Yapısı
ÜNİTE - 2
TEST
TEST
9
TEST
Elektronsayısı
Nötronsayısı
X2–
36
46
Y1+
36
48
Z4+
30
48
I. XileZizotoptur.
II. YileZizobardır.
I. Kimyasalözellik
II. Nötronsayısı
III. Aynıelementleoluşturduklarıaynıformülesahipmoleküllerdetoplamnükleonsayısı
YukarıdakitablodaX2–,Y1+veZ4+iyonlarınınelektronsayısı
venötronsayısıdeğerleriverilmektedir.
Buna göre;
Buna göre, bu iki atom ile ilgili,
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
E) IIveIII
III. KütlenumarasıenbüyükolanY'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) IveIII
D)IIveIII
C) IveII
E) I,IIveIII
11. “Kütlenumaralarıaynı,atomnumaralarıfarklıolanatomlar
birbirininizobarıdır.”
Buna göre birbirinin izobarı olan iki atom ile ilgili,
36Xniyonuileilgilişubilgilerveriliyor;
–Elektronsayısı18’dir.
–Protonsayısı,nötronsayısından2eksiktir.
Buna göre, 36Xn iyonu ile ilgili;
I. İzotopununnötronsayısı19olabilir.
Palme Yayıncılık
8.
I. Kimyasalözelliklerifarklıdır.
II. Nötronsayılarıaynıdır.
III. Aynıelementinatomlarıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
36Ar atomuileizobardır.
18
II.
III. n=1–’dir.
A) YalnızI
D) IveIII
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) IveII
B) IveIII
D) YalnızI
9.
B) YalnızII
C) IveII
E) I,IIveIII
C) IIveIII
E) YalnızII
1H
1
, 21D ve 31T atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kimyasalözellikleriaynıdır.
B) Fizikselözelliklerifarklıdır.
C) Aynıelementleoluşturduklarıaynıformülesahipbileşiklerdeelementlerinkütleceyüzdebileşimleriaynıdır.
D) Çekirdekyükleriaynıdır.
E) Toplamnükleonsayılarıfarklıdır.
12. 40Xve19Yatomlarıbirbirininizobarıdır.
Buna göre, bu atomlar ile ilgili,
I. Aynıelementinatomlarıdır.
II. Yninnötronsayısı21’dir.
III. X’inprotonsayısı19’dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
D) IveII
8. ? 7. B 9. ? 8. D 10. ? 9. C 11. ? 10. A 12. ? 11. A 13. ? 12. B 14. ?
B) YalnızII
C) YalnızIII
E) IIveIII
69
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
İyon
ÜNİTE - 2
10. Protonsayılarıaynıolanikinötratomunfizikselözelliklerinin
farklıolduğubiliniyor.
7.
İZOTON, İZOELEKTRONİK,
???
ALLOTROP – I
T
E E T
T
10
1. ––
1.
Yukarıda verilenlere
“a”“a”
değeri
aşağıdakilerden
hanYukarıda
verilenleregöre,
göre,
değeri
aşağıdakilerden
gisidir?
hangisidir?
A) 19
A)19
B) 20
20
B)
C) 21
21
C)
D) 22
22
D)
E) 23
E)
I.
I.
II.
II.
+
–
2–
AtomnumaralarıarasındakiilişkiX
Atom numaraları arasındaki ilişki X +>Z
> Z–>>YY2–dir.
dir.
2–>Z– > X+dir.
NötronsayılarıarasındakiilişkiY
2–
–
+
Nötron sayıları arasındaki ilişki Y > Z > X dir.
III.
III. Elektronsayılarıtoplamı52’dir.
Yarıçapları arasındaki ilişki X + > Z– > Y2– dir.
yargılarından
yargılarından hangileri
hangileri doğrudur?
doğrudur?
A)
A) YalnızI
Yalnız I
B)
B) YalnızII
Yalnız II
D)
D) IveII
I ve II
2.
2–
31 3–
15 X iyonuY iyonuileizoelektronikveizotondur.
I. Y2–ninnükleonsayısı32'dir.
Proton ve nötron sayıları aynı elektron sayıları farklı olan
2–ninçekirdekyükleriarasındakifark1dir.
X3–YileY
m ve
n iyonları
XII.
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
III. X3–ileY2–niniyonyükleriarasındakifark1'dir.
A) Birbirlerinin izoelektroniğidirler.
IV. Y2–ninçekirdeğindekinötronveprotonsayılarıbirbirine
B) eşittir.
Birbirlerinin izotonudurlar.
yargılarından
doğrudur?
C)
Birbirlerininhangileri
izotopudurlar.
A)I,II,IIIveIV
B)I,IIveIII
D)
Birbirlerinin izobarıdırlar.
C)II,IIIveIV
Bir elektron
D)IveIII
E)IveIV
E)
başına düşen
çekim
kuvvetleri farklıdır.
5.
PalmeYayıncılık
Yayıncılık
Palme
E)
E) I,IIveIII
I, II ve III
5. X,Y2+veZ1–tanecikleriileilgiliaşağıdakibilgilerveriliyor;
Buna göre,
2.
C)
C) YalnızIII
Yalnız III
1–ninyalnızprotonsayılarıaynıdır.
2+ ve Z1–
X,–YXileZ
tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
2+
–
– XileY
X ile Z1–ninyalnızelektronsayılarıaynıdır.
nin yalnız proton sayıları aynıdır.
Buna
– X göre;
ile Y2+ nin yalnız elektron sayıları aynıdır.
1–
I. Z göre;
ileY2+iyonlarıbirbirininizoelektroniğidir.
Buna
II.
I.
III.
II.
1–iyonubirbirininizotopudur.
XatomuileZ
Z1– ile Y2+ iyonları
birbirinin izoelektroniğidir.
2+
XileY
tanecikleribirbirininizotonudur.
1–
X atomu ile Z iyonu birbirinin izotopudur.
yargılarından
hangileri birbirinin
yanlıştır?izotonudur.
III. X ile Y2+ tanecikleri
yargılarından
hangileri
yanlıştır ?
A)
YalnızI
B) YalnızII
C) IveIII
A) Yalnız D)
I IIveIII B) Yalnız II E) IveII C) I ve III
D) II ve III
3.
Atomnumarasıaynıolmadığıhaldenötronsayısıbirbirinin
aynıolanatomlaraizotonatomlardenir.
3. Buna
I. Elmas
grafit atomlar ile ilgili;
göre,ile
izoton
40Ca ile 40K
I. Kimyasalözellikleriaynıdır.
II.
20
19
II. Fizikselözellikleriaynıdır.
31S ile 32S
III. 16
16
III. Kütlenumaralarıaynıdır.
IV. Kırmızı fosfor ile beyaz fosfor
yargılarından hangileri yanlıştır?
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri kesin olarak birbirinin
allotropudur? B)YalnızII
A)YalnızI
C)IveII
A)
Yalnız I D)IIveIIIB) I ve II
D) I ve IV
70
6.
Birbirinin izoelektroniği olan X1+, Y1– ve Z2+ iyonları ile
ilgili,
6.
I. Kimyasalözellikleriaynıdır.
Birbirinin
izoelektroniği olan X 1+, Y1– ve Z2+ iyonları için,
1+
II.
ile Y1–özellikleri
iyonlarının
atom numaraları arasındaki fark
I. X
Kimyasal
aynıdır.
2’dir.
II. Bir elektron başına düşen çekim kuvvetleri arasındaki
p
2+iyonudur.
III. ilişki
oranıenfazlaolanZ
Z 2+ > X1+ > Y1– şeklindedir.
e
III. Yarıçaplarıhangileri
arasındaki
ilişki Y 1– > X1+ > Z2+ şeklindedir.
yargılarından
doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
C) YalnızIII
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) IveII
E) IIveIII
D) I ve II
E) II ve III
C) III ve IV
E)I,IIveIII
E) I, III ve IV
1. ?1. B
1. B
2. ?2. A
3. ?3. E
2. E
3. D
E) I ve II
4. ?4. A
5. ? 5. C
6. ? 6. E
4. A
5. C
6. E
7. ?
Soru
37
Atomun Yapısı
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
––
39 X+,32Y2–ve35Z–iyonlarıbirbirininizoelektroniğidir.
4.
39X + , 32 Y 2– ve 35 Z – iyonları birbirinin izoelektroniğidir.
4. 19
19
Buna
Buna göre
göre bu
bu iyonlar
iyonlar ile
ile ilgili,
ilgili,
40X ile 39Y atomları birbirinin izotonudur.
atomlarıbirbirininizotonudur.
a
+
3–
+
3–
Y
ve
Z
iyonları birbirinin izoelektroniğidir.
Y ve15
15Z iyonlarıbirbirininizoelektroniğidir.
ÜNİTE – 1
ÜNİTE - 2
TEST
TEST
91
I.
I. Biratomundakiprotonsayısı
Bir atomundaki proton sayısı
II.
II. Aynıatomlaoluşturduklarıbileşiklerinformülleri
Aynı atomla oluşturdukları bileşiklerin formülleri
Buna
ilgili
aşağıdakilerden
hanBuna göre,
göre, elmas
elmas ve
ve grafit
grafit ile
için
aşağıdakilerden
hangisi
gisi
doğrudur?
doğrudur?
III.
III. Atomlarınınuzaydakidizilişi
Atomlarının uzaydaki dizilişi
A)
A) Aynıkoşullardaerimenoktalarıaynıdır.
Aynı koşullarda erime noktaları aynıdır.
A) YalnızI
Yalnız I
A)
B)
B) Molekülgeometrileriaynıdır.
Kimyasal tepkimeye girme eğilimleri aynıdır.
B) YalnızIII
Yalnız III
B)
D) IIveIII
II ve III
D)
C) IveIII
I ve III
C)
C)
C) İzotopturlar.
E) I,IIveIII
I, II ve III
E)
D)
D) Bağyapılarıfarklıdır.
Bağ yapıları farklıdır.
E)
E) BaşkabirelementleyaptıklarıaynıformülesahipbileşikBaşka bir elementle yaptıkları aynı formüle sahip bileşiklerinkimyasalözelliklerifarklıdır.
lerin kimyasal özellikleri farklıdır.
n+
m–
8.
olup
olmadıklarını
belirleye8. X
Xn+ ve
veYYm–iyonlarının
iyonlarınınizoton
izoton
olup
olmadıklarını
belirlebilmek
için;
yebilmek
için;
I.
I. Nükleonsayıları
Nükleon sayıları
Buna göre bu iyonlar ile ilgili;
11. 8X2– , 7Ym ve nZ3+ iyonları birbirinin izoelektroniğidir.
I. Zninatomnumarası,Xinkinden5fazladır.
Buna göre bu iyonlar için,
II. Fizikselözellikleriaynıdır.
I. Z nin atom numarası, X inkinden 5 fazladır.
III. Ymkatyondur.
II. Fiziksel özellikleri aynıdır.
yargılarından
hangileri doğrudur?
III. Ym katyondur.
II.
II. İyonyükleri
İyon yükleri
III.
III. Elektronsayıları
Elektron sayıları
niceliklerinden
niceliklerinden hangileri
hangileri bilinmelidir?
bilinmelidir?
A) YalnızII
Yalnız II
A)
B) IveII
I ve II
B)
D) IIveIII
II ve III
D)
9.
C) IveIII
I ve III
C)
yargılarından
hangileri
doğrudur?
A)
YalnızI
B) YalnızII
Palme
PalmeYayıncılık
Yayıncılık
11. 8X2–,7YmvenZ3+iyonlarıbirbirininizoelektroniğidir.
E) I,IIveIII
I, II ve III
E)
C) IveII
A) Yalnız D)
I IIveIII B) Yalnız II E) I,IIveIII
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
12. TekatomluolduğubilinenX,YveZtaneciklerininprotonve
elektronsayılarıgrafiktekigibidir.
12. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y ve Z taneciklerinin proton ve
elektron sayıları grafikteki gibidir.
Proton sayısı
A
Proton sayısı
B
C
|AC| doğru
doğru parçaları
parçaları
Yukarıdaki grafiğe
grafiğe göre,
göre, |AB|,
|AB|, |BC| ve |AC|
ilgili olarak
olarak hangi
hangi kavramları
kavramları ifade
ifade eder?
eder?
atomla ilgili
|AB|
|AB|
|BC|
|BC|
İzobar
B) İzotop
İzotop
B)
İzoelektronik
İzoelektronik
İzoton
C) İzobar
İzobar
C)
İzoton
İzoton
Allotrop
D) Allotrop
Allotrop
D)
İzobar
İzobar
İzoelektronik
E) İzotop
İzotop
E)
İzoton
İzoton
İzobar
8. ? 7. B 9. ?
X
Buna
göre, nötron sayıları aynı olan bu taneciklerle ilgili;
I. XileYbirbirininizoelektroniğidir.
I. YileZbirbirininizotonudur.
X ile Y birbirinin izoelektroniğidir.
II.
II. XileZbirbirininizobarıdır.
Y ile Z birbirinin izotonudur.
III.
III. X ile Z birbirinin
izobarıdır.
yargılarından
hangileri
doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
C) IveII
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) IveIII
E) IIveIII
D) I ve III
E) II ve III
8. E 10. ? 9. A 11. ? 10. D 12. ? 11. A 13. ? 12. B 14. ?
7. B
Y
Buna göre, nötron sayıları aynı olan
bu tanecikler ile ilElektron sayısı
m
n
gili;
İzotop
İzotop
38
m
|AC|
|AC|
A) İzoton
İzoton
A)
Z
n
Nötron sayısı
8. E
9. A
10. D
11. A
12. B
71
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Atomun Yapısı
niceliklerinden
niceliklerinden hangileri
hangileri farklıdır?
farklıdır?
ÜNİTE - 2
ÜNİTE – 1
10.
10. Elmasvegrafit,C(karbon)atomlarındanoluşmuştur.
Elmas ve grafit, C (karbon) atomlarından oluşmuştur.
7. Birbirinin
Birbirinin allotropu
allotropuolan
olaniki
ikimadde
madde ile
ileilgili,
ilgili,
TEST
1.
4.
I. Kırmızıfosfor–Beyazfosfor
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
17
II. 16
8 O — 8O
36
III. 35
17Cl– 18Ar
Yukarıda verilen madde örnekleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
I
2.
Kütlenumarası
Elektronsayısı
X
15
7
Y2–
16
10
Z1+
20
10
III
A) İzobar
İzoton
İzotop
Yukarıdaki tabloda X, Y2– ve Z1+ atom ve iyonlarınınkütle
numaralarıveelektronsayılarıverilmiştir.
B) Allotrop
İzotop
İzoton
Buna göre,
C) İzobar
İzotop
İzobar
D) Allotrop
İzobar
İzoton
E) Allotrop
İzoton
İzobar
I. XveY2–izotondur.
II. Y2–veZ1+iyonlarıizoelektroniktir.
III. ToplamtaneciksayısıenfazlaolanZ1+iyonudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
XveYatomlarınınyalnıznötronsayılarıeşittir.
Buna göre;
I. XveYbirbirininizotonudur.
II. XileY'ninçekirdeğindekitoplamtaneciksayılarıaynıdır.
III. XveYatomlarınınkimyasalözelliklerifarklıdır.
5.
A) YalnızII
D) IveIII
B) IIveIII
19X1–ve25Yniyonlarıizoelektroniktir.
9
Y atomunun nötron sayısı X'in nötron sayısından 3 fazla
olduğuna göre, n kaçtır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)3+
B) 2+
C) 1+
D) 1–
E) I,IIveIII
X3–,Y–veZ2+iyonlarıeşitsayıdaelektroniçermektedir.
40
I.40
19Kve18 Ar
65
II. 63
29Cu – 29 Cu
Buna göre;
III. O2veO3
Yukarıdaki madde çiftleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. AtomnumaralarıarasındakiilişkiX<Y<Z'dir.
II. X3–,Y–veZ2+iyonlarınınprotonsayılarıeşittir.
III. Z2+iyonununelektronsayısı10ise,X3–veY–iyonlarının
elektronsayısısırasıyla7ve9’dur.
n
A) Iiçin, p oranlarıfarklıdır.
p
B) IIiçin, e oranlarıfarklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Iizobar,IIizotop,IIIallotropçiftleriiçerir.
A) YalnızI
D) IveII
72
E) 2–
C) IveII
6.
3.
Tanecik
II
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
İZOTON, İZOELEKTRONİK,
???
ALLOTROP – II
10
1
B) YalnızII
C) YalnızIII
D) IIiçin,kimyasalözellikleriaynıdır.
E) IveIII
1. ?
1. B
E) IIIiçin,fizikselözelliklerifarklıdır.
2. ?2. D
3. ?3. A
4. ?4. E
5. ? 5. B
6. ? 6. B
7. ?
Soru
10.
Nötronsayısı
X
•
Y
•
Atom
numarası
X3+
13
14
Y2–
16
16
•
T
•
Z
Protonsayısı
Yukarıda nötron sayısı–proton sayısı değişimi verilen X,
Y, Z ve T atomları ile ilgili;
Kütle
numarası
Z–
80
T+
39
Elektron
sayısı
Nötron
sayısı
36
20
YukarıdakitablodaX3+,Y2–,Z–veT+taneciklerininatomnumarası,kütlenumarası,elektronsayısıvenötronsayısıdeğerleriverilmektedir.
Buna göre, bu tanecikler ile ilgili;
I. XveYbirbirininizotonudur.
II. YveZ'ninfizikselözellikleriaynıdır.
III. XveTbirbirininizoelektroniğidir.
I. T +veY2–iyonlarıizoelektroniktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Z–veT+izotondur.
III. X3+iyonununkütlenumarası27,Y2–iyonununelektron
sayısı18'dir.
B)IveIII
D)IIveIII
8.
C)IveII
E) I,IIveIII
yargılarından hangileri yanlıştır?
Atomlar ile ilgili;
I. İzotontaneciklerinelektronsayılarıfarklıolabilir.
II. İzoelektroniktaneciklerinkütlenumaralarıaynıolabilir.
III. Allotropatomlarınçekirdekyüklerifarklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII
9.
12X
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
E)IIveIII
11. 20aX2+ve37bY–iyonlarıbirbirininizotonuveizoelektroniğidir.
Buna göre, a ve b'nin sayısal değerleri nedir?
C)IveII
E) I,IIveIII
C)YalnızIII
Palme Yayıncılık
A)YalnızI
a
b
A) 40
20
B) 20
17
C) 20
20
D) 40
17
E) 40
18
2+ile19Y1–iyonuizoelektroniktir.
Buna göre, Y atomu ile ilgili;
I. Elektronsayısı10'dur.
II. Nötronsayısı,protonsayısından10fazladır.
III. Toplamtaneciksayısı29'dur.
12. X3+iyonunun10elektronuve14nötronubulunmaktadır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızII
D)IveIII
B)IveII
E) I,IIveIII
C)IIveIII
Buna göre aşağıdakilerden hangisi X'in izotonu olabilir?
A)
27X
13
B)
8. ? 7. A 9. ? 8. C 10. ? 9. E 11. ? 10. B 12. ? 11. D 13. ? 12. E 14. ?
25X
13
C)
21
17Z D)
26T
10
E)
28
14Y
73
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Tanecik
ÜNİTE - 2
7.
ATOM MODELLERİ
1.
4.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
•
Atomuoluşturanparçacıklardanbazıları atomun merkezinin etrafında dolaşır.
•
Atom maddenin en küçük parçacığıdırvebölünemez.
Ernest Rutherford'un ifade ettiği atom modeli ile ilgili
aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
Atom,çekirdektenve
elektronlardanoluşur.
JohnDalton
Atomkütlesininbüyükbirkısmı
çekirdektetoplanmıştır.
Cem
J.J.Thomson
•
Atomunyapısındaatomdandaküçük
parçacıklarvardır.
Atomçekirdeğinötronve
protonlardanoluşmuştur.
Ayça
ErnestRutherford
Yukarıdabazıbiliminsanlarınınatomüzerineyaptığıçalışmalarınsonuçlarıverilmiştir.
Elektronlarçekirdeğindışında
dağılmıştır.
Halil
Buna göre, bunlar arasında gerçekleşen doğru eşleştirme nasıldır?
2.
() Atomiçidoluküredir.
() Birelementintümatomlarıaynıdır.
() Atomdakipozitifvenegatifyüklereşittir.
() Atomlarbelirlioranlardabirarayagelerekbileşikoluştururlar.
YukarıdaDalton'un19.yüzyılınbaşlarındaoluşturduğuatom
modeli ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu bilgilerin
doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu doğru olarak belirtmek isteyen öğrenci kaç tanesine doğru (D) ifadesini
yerleştirmelidir?
Atomunyapısındabüyükboşluklar
vardır.
Palme Yayıncılık
Yayıncılık
Palme
ÜNİTE - 2
AÇIK UÇLU SORULAR
Mustafa
5.
Thomson'un ifade ettiği atom modeli ile ilgili aşağıdaki
öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
Protonveelektronyüklüparçacıklardır.Bunlaryükbakımındaneşit,
işaretçezıttır.
Özgün
Nötrbiratomdaprotonsayısıelektronsayısınaeşitolduğuiçinyükler
toplamısıfırdır.
Atom,yarıçapı,10–8cmolanbirküre
şeklindedir.
3.
() Elektronyalnızbellienerjidüzeylerindebulunabilir.
() Elektron içinde hareket halinde olduğu yörüngenin
enerjisinialır.
() Çekirdekhacmiatomhacminegöreçokküçüktür.
() Protonunkütlesiatomunkütlesininyaklaşıkyarısıdır.
() Elektronlarçekirdektenbelirliuzaklıktabulunurlar.
74
1.
2. 3
Ethem
Eren
Atomunkütlesinibüyükölçüde
protonlarteşkileder.
Elektronlarçekirdekçevresindeki
daireselyörüngelerdehareketeder.
Yukarıdaki bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu doğru olarak belirtmek isteyen öğrenci kaç tanesine
Bohr atom modeline ait olduğunda doğru (D) ifadesini
yerleştirmelidir?
Derin
Yaren
3. 3 4. Halil
5. Yaren
Soru
Dilara
ÜNİTE - 2
1. ..............................'agöre,nötrbiratomdanegatifyüküdengeleyenpozitifyüklervardır.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2. ..............................'agöreelektronlarçekirdeketrafındabelirliyörüngelerdebulunur.
3. Nötronsayısını..................................keşfetmiştir.
4. ..............................'agörebütünmaddeleraynıtipatomlardanoluşmaktadır.
5. ..............................Yunanca'dabölünemezanlamınagelmesinerağmengünümüzdebölünebildiğianlaşılmıştır.
6. Rutherford'agöre................................yüklütanecikleratomunmerkezindebulunmaktadır.
7.
+
–
–
– + – + şeklindeöngörülenatommodeli..............................atommodelineaittir.
+ –
+ +–
8. ..............................'agöreatomda(+)yüklüprotonlarbulunur.
9.
şeklindeöngörülenatommodeli...............................'aaittir.
10. ..............................'agöreelektronunkütlesiprotonunkütlesiyanındaihmaledilecekkadarküçüktür.
11. .........................................'agöre,atomdakipozitifyükmiktarıatomdanatomadeğişir.
12. ..............................'agöremaddebölünemeyenatomlardanoluşmuştur.
13. ..............................'agöreatomlarınyarıçapı10–8cm'dir.
14. ElektronlarınçekirdeğinçevresindekidönüşünügezegenlerinGüneş'inçevresindekidönüşlerinebenzetenbiliminsanı...................
..................'tur.
15. ..............................'agörebirdenfazlaatombirleşerekmoleküllerioluşturur.
1. Thomson
2. Bohr 3. Chadwick 4. Demokritos 5. Atom 6. artı 7. Thomson
10. Thomson 11. Rutherford 12. Dalton 13. Thomson 14. Rutherford
8. Thomson
15. Dalton
9. Bohr
75
ÜNİTE - 2
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. Rutherford'agöre,bilinenenküçüktanecikatomdur.
2. Thomson'agöre,atom(+)yüklübirküredir.(–)yüklütaneciklerbuküreiçerisindehomojendağılmıştır.
3. Dalton,Rutherford,NielsBohratomunyapısıileilgiliçalışmayapmışlardır.
4. Bohr'agöre,elektronlarçekirdekçevresindeçekirdektenbelliuzaklıktavekararlıhallerdehareketederler.
5. a–ışımasıdeneyiThomson'aaittir.
6. ThomsonatommodelininzamanolarakortayaçıkışsırasıRutherfordatommodelindenöncedir.
7. Rutherford'agöre,elektronlarçekirdektebulunur.
8. Bohr'agöre,elektronlaryüksekenerjiseviyesindendahadüşükenerjiseviyesinedüşerseışınyayarlar.
9. Thomson'agöre,nötrbiratomdanegatifyüküdengeleyenpozitifyüklervardır.
10. Thomson'agöre,elektronlaratomunçekirdeğietrafındadönerler.
11. JohnDalton(1),ErnestRutherford(2),Thomson(3)veNielsBohr(4)'unatomileilgiliönesürdüklerifikirleringelişimsürecine
göresıralaması1,4,3,2şeklindedir.
12. Rutherford'agöre,atom(+)yüklüçekirdekveçekirdeketrafındabelirlidaireselyörüngelerdebüyükbirhızladolaşanelektronlardanoluşmuştur.
13. Modernatomteorisinegöre,elektronlarhemkendietrafındahemdeçekirdeketrafındadönerler.
14. Thomson'agöre,atomlarçaplarıyaklaşık10–8cmolankürelerdir.
15. Dalton'agöre,birelementintümatomlarıbirbirininaynıdır.
16. Thomsan'agöre,protonlarküreşeklindekiatomunmerkezindeçokküçükbirbölgedebulunur.
76
1. Y
2. D
3. D
4. D
5. Y
6. D
7. Y
8. D
9. D
10. Y
11. Y
12. Y
Soru
14. D
13. D
15. D
16. Y
TEST
1.
A)
3.
Atomda(+)yüklerküçükbirbölgede
yoğunlaşmıştır.
Alya
B)
Cümlelerindeki numaralı boşluklara
Pozitif(+)yükvekütle,atomun
merkezindeçokküçükbirhacimde
toplanmıştır.
Okan
Thomson
Dalton
aynı
farklı
küre
negatif
kavramlarından hangileri gelmelidir?
I
Hamit
Atomunmerkezindeçekirdek
bulunur.
A)
B)
C)
D)
E)
II
Dalton
Dalton
Thomson
Dalton
Thomson
farklı
farklı
aynı
aynı
farklı
III
küre
negatif
küre
negatif
negatif
D)
Palme Yayıncılık
Çekirdeğinhacmiatomhacmine
göreçokküçüktür.
C)
.........I...........atommodelinegöreatomlarparçalanamaz.Ayrıcabirelementinatomlarıbaşkabirelementinatomlarından
.......II.........'dırveatom..........III............şeklindedir.
Birce
Atomdakiherkatmanınbelirlienerjisi
vardır.
E)
4.
I.
a.
Üzümlükekmodeli
b.
Çekirdeklimodel
c.
Yörüngelimodel
N.Bohr
Selçuk
II.
2.
–
–
+
–
+
+
– –
+ + +
I
J.J.Thomson
III.
II
III
ErnestRutherford
Yukarıdaatommodellerişematizeedilerekverilmiştir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde atom modelinin adı ve şekli doğru olarak eşleştirilmiştir?
Atommodeli
Yukarıda bazı atom modelleri ve bu modelleri ortaya atan
bilim insanları verilmiştir. Buna göre, atom modelleri ve
bu modelleri ortaya atan bilim insanları aşağıdakilerden
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Şekilnumarası
A)
Daltonatommodeli
III
B)
Thomsonatommodeli
III
C)
Bohratommodeli
II
D)
Thomsonatommodeli
II
E)
Rutherfordatommodeli
I
1. ?
2. ? 1. E
3. ? 2. D 4. ?
A)I.a
II.b
III.c
3. A 5. ?
4. B6. ?
B)I.c
II.a
C)I.b
II.c
III.b
D)I.b
II.a
III.c
7. ?
III.a
E)I.a
II.c
III.b
77
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Ernest Rutherford'un ifade ettiği atom modeli ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
ÜNİTE - 2
ATOM MODELLERİ
???
1
8.
Atomun bir çekirdeği vardır. (+) yük
ile kütle çekirdekte
toplanmıştır.
Thomson'un atom modeli ile ilgili;
Protonveelektronlaratomdarastgeledağınıkhaldebulunurlar.
Atomunbüyükbir
kısmıboşluktur.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
II
I
Atomdayüklütanecikler
bulunur.
Semih
Çekirdekte (+) yük sayısı kadar
elektronvardır.
III
Nötrbiratomdaprotonveelektron
sayılarıeşitolduğundantoplamyük
sıfırdır.
Yukarıdakikavramharitasındabazıatommodelindeyeralan
görüşlerverilmiştir.
A)YalnızI
B)IveII
D)IveIII
Cansu
Gökhan
Buna göre, bu görüşlerden hangileri Rutherford'un atom
modeline aittir?
Atomunkütlesiniçekirdeği
belirler.
C)IIveIII
E)I,IIveIII
Ayla
6.
Bohr atom modeline göre;
yukarıda verilen öğrencilerden hangileri yanlış bilgiye
sahiptir?
I. Uyarılmışelektrontemelhaledönerkenenerjikazanır.
II. Enerji seviyeleri atom çekirdeğine yakınlığına göre
n=1,2,3,4gibitamsayılarlaveyaK,L,M,N,O,P,Q
gibiharflerleifadeedilir.
III. Yörüngelerarasındakigeçişlerdeelektronunenerjisideğişir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
7.
B)YalnızIII
D)IIveIII Rutherford
A)YalnızAyla
B)YalnızCansu
C)SemihveGökhan
D)SemihveCansu
E)GökhanveAyla
C)IveII
E)I,IIveIII
Elektronlaryörüngelereendüşükenerjidüzeyindenbaşlayarakyerleşir.
•
9.
Atomkuramınıngelişimindebazıdönemlerdebazımodeller
yaygınkabulgörmüşlerdir.
ModelI: Farklı elementlerin atomları farklı özelliklere sahiptir.
ModelII: Atom,üzerinde(+)ve(–)yüklertaşıyanbirküredir.
Atomun kütlesi çekirdeğinde
yoğunlaşmıştır.
•
Dalton
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
5.
ModelIII:Elektron yalnız belirli enerji katmanlarında bulunabilir.
Her elementin ayrı bir atomu
vardır.
•
Bohr
Yukarıda bazı bilim insanlarının atom üzerine yaptığı çalışmalarınsonuçlarıverilmiştir.
Bunlar arasında gerçekleşen doğru eşleştirme nasıldır?
A)
78
C)
B)
D)
E)
8. ?
9.5.? B
10.6.?D
11.7.?B
Yukarıdaki modellerin kurucuları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
Bohr
Dalton
Rutherford
B)
Thomson
Bohr
Dalton
C)
Dalton
Thomson
Bohr
D)
Dalton
Rutherford
Thomson
E)
Bohr
Dalton
Thomson
12.8.?A
13.
?
9. C
14. ?
Soru
PERİYODİKSİSTEM
1.
3.
F
9
Na X
11
Y
S
16
Ar
18
Ca
20
a)
2. periyotta hangi elementler vardır?
b)
Elektron almaya yatkın elementler hangileridir?
c)
Elektron vermeye yatkın elementler hangileridir?
d)
Hangi elementler bileşik oluşturmaz?
A)
Elektron almaya yatkındırlar.
e)
X elementinin atom numarası kaçtır?
B)
f)
Y elementinin atomunun son katmanında kaç elektron
vardır?
Son katmanlarındaki elektron sayısı metallerinkinden
küçüktür.
C)
Kendi aralarında bileşik yapabilirler.
g)
Hangi elementler metaldir?
D)
h)
Hangi elementler ametaldir?
En kararlı bileşiklerinde negatif (–) değerlik almakla birlikte pozitif (+) değerlikli bileşikleri de vardır.
ı)
Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler hangileridir?
E)
Isı ve elektrik akımına karşı yalıtkandırlar.
4.
Palme
Palme Yayıncılık
Yayıncılık
Yukarıda bir kısmı çizilen periyodik sistemde bazı elementler
verilmiştir.
Periyodiksistemebakarakaşağıdakisorularıyanıtlayınız.
Ametalleringenelözellikleridikkatealındığındaaşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
5.
2.
3. periyottaki elementlerden X, Y, Z ve T ile ilgili aşağıdaki
bilgiler veriliyor;
X: Asal gaz
Y: Halojen
Periyot
Grup
X
2
1A
Y
2
7A
Z
3
1A
Tabloda X, Y ve Z elementlerine ait grup ve periyotlar belirtilmiştir.
Z: Toprak alkali metal
T: Alkali metal
Element
Bunagöre,aşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
Bunagöre,aşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
A) X ve Z elektron verme eğilimindedir.
A) Z ve T başka atomlarla bileşik oluştururken elektron
verir.
B) Y, atom numarası 9 olan elementtir.
B) T elektriği iletir.
C) X, 1 elektron aldığında Z ise 1 elektron verdiğinde proton sayıları aynı olur.
C) Atom numarası en büyük olan X’tir.
D) X ve Z benzer özellikler gösterir.
D) Tümü doğada atomik halde bulunur.
E)
E)
Z’nin değerlik elektron sayısı 2’dir.
X ile Y’nin değerlik elektron sayıları arasındaki fark 6
dır.
1. a.Li,F,b.F,Y,S,c.Li,Na,X,Ca,d.Ar,e.12,f.5,g.Li,Na,X,Ca,h.F,Y,S,ı.LiveNa,XveCa
2. D 3. 17X,15Y,13Z 4. B 5. C
79
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Li
3
Atom numaraları 15, 17, 13 olan X, Y ve Z elementleri ile ilgili
şu bilgiler veriliyor;
•
X bir halojendir.
•
Z nin değerlik elektron sayısı 3 tür.
BunagöreX,YveZelementlerininatomnumaralarıkaçtır?
ÜNİTE - 2
AÇIK UÇLU SORULAR
6.
9.
8
1
Y: 1
Z: 2
8
7
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Yukarıda katman elektron dağılımları verilen X, Y ve Z
atomlarıileilgiliaşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
A) X ve Y atomlarının değerlik elektron sayıları eşittir.
B) Z halojen, X toprak alkali metalidir.
C) X metaldir.
D) Y ile Z, farklı periyottadır.
E) Z, 3. periyot 7A grubundadır.
7.
X elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
–
Doğada bileşikleri halinde bulunuyor.
–
Isıyı ve elektriği iletiyor.
–
Kararlı bileşiklerinde 2+ değerlik alıyor.
Buna göre, X elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisiyanlıştır?
A) Toprak metalidir.
B) Değerlik elektron sayısı 2 dir.
C) Oksitli bileşiğinin sulu çözeltisi baz özellik gösterir.
D) Serbest halde atomik yapıdadır.
E) 2A grubundadır.
Elektron dizilimi
2 8 8 2 ċHNOLQGHGLU
'HĊHUOLNHOHN
WURQVD\×V×
·GLU
I
Elektron dizilimi
II $WRPQXPDUDV× IV
3 katmandan
20 olan atom
ROXċXU
III
NDWPDQ×QGD
HOHNWURQEXOXQXU
Yukarıda atom numarası 20 olan bir element atomu ile ilgili
bilgiler numaralandırılmış kutucuklarda yer almaktadır.
10.
X: 2
Palme Yayıncılık
Yayıncılık
Palme
ÜNİTE - 2
X: 2
Bunagöre,hangikutulardakibilgileryanlıştır?
8.
8
7
ElektronkatmandağılımıverilenXatomuileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
A) Halojen grubundadır.
B) Serbest halde moleküler yapılıdır.
C) Katman sayısı 3'tür.
D) Elektriği iletir.
E) Değerlik elektron sayısı 7 dir.
Toplam 4 katmanı olan ve son katmanında a kadar elektron
bulunan X atomu 2 elektron vererek soy gaz elektron dizilimine ulaşıyor.
Bunagöre;
11. H2O bileşiğindeki toplam elektron sayısı X3+ iyonunun
elektronsayısınaeşitolduğunagöre,Xinperiyodikcetveldekiyerineresidir?(1H,8O)
I. a = 2 dir.
II. X, toprak alkali metalidir.
III. X'in atom numarası 20 dir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
80
6. B
7. III,IV
8. I,II,III
9. A
10. D11. 3.periyot3A
Soru
DO⁄RU-YANLIfi
ÜNİTE - 2
BOfiLUK DOLDURMA
1. Periyodik sistem ............................................... periyottan oluşmuştur.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2. Halojenlerin değerlik elektron sayıları ........................’dir.
3. Alkali metaller son elektron katmanında ......................... elektron bulundurur.
4. Toprak alkali metaller ............... grubu elementleridir.
5. Periyodik sistemde yatay sıralara ............................. denir.
6. Bir atomun son katmanında bulundurduğu toplam elektron sayısına .......................................................................... denir.
7. Halojenler elementel halde ..................................... atomludur.
8. Atom numarası 15 olan X3– iyonu ile eşit sayıda elektron içeren Y2+ iyonu periyodik cetvelin ............................ periyot ...................
grubunda yer alır.
9. Triadlar kuralını öne süren bilim adamı .....................................'dir.
10. 1. katman hariç, atomların son katmanında 2 elektron bulunduğunda, element kararlı bileşiklerinde ..................................... değerliğini alır.
11. Oktavlar kuralını öne süren bilim adamı .....................................'dir.
12. Kimyasal olaylara karşı son derece isteksiz davranan elementlere ...................... veya ..................... denir.
13. Soy gazların hepsi oda koşullarında ....................... halde bulunur.
14. Isı ve elektriği iyi ileten, periyodik cetvelin en aktif metalleri ...................... grubunda yer alır.
15. Periyodik cetvelde bulunan A grubu sayısı .....................................'dir.
16. 20X, 4Y, 12Z ve 2T elementlerinden yalnız ..................................... elementi farklı grupta bulunur.
17. 6C atomu, 10Ne atomunun elektron dizilimine benzemek için ............. elektron alabilir ya da 2He atomunun elektron dizilimine benzemek için .......... elektron verebilir.
1. 7
2. 7 3. 1 4. 2A 5. periyot 6. değerlikelektronsayısı 7. iki
8. 4,2A 9. Döbereiner
10. 2+ 11. Newlands 12. soygaz,asalgaz 13. gaz 14. 1A 15. 8 16. T 17. 4,4
81
M‹N‹ SINAV
ÜNİTE - 2
DO⁄RU-YANLIfi
1. Periyodik sistemde düşey sıralara grup ya da sütun denir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2. Soy gazlar hem metal hem de ametal özelliği gösterirler.
BOfiLUK DOLDURMA
3. Ametallerin son yörüngelerinde 5,6 veya 7 elektron bulunur.
4. Periyodik sistem, elementlerin artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir.
5. Birinci periyotta 8 element vardır.
6. Ametaller periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.
7. Halojenler elektron almaya yatkındırlar.
8. Yarı metallerin hepsi parlaktır ve ışığı yansıtırlar.
9. Geçiş metalleri B grubunda bulunur.
10. 8Y atomu doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur.
11. Toprak alkali metalleri elektron vermeye yatkındırlar.
12. Yarı metaller kırılgan olduklarından işlenemezler.
13. Bir atomun enerji seviye sayısı, periyot numarasını verir.
14. 5X ve 13Y elementlerinin değerlik elektron sayıları aynıdır.
15. 7A grubu elementlerine tuz oluşturan anlamına gelen halojenler denir.
16. Halojenler oda koşullarında sadece sıvı halde bulunurlar.
17. Atom numarası bilinen bütün elementlerin periyodik cetvelde hangi grupta ve hangi periyotta olduğu bulunabilir.
82
1. D2. Y
3. D
4. D
5. Y
6. Y
7. D
8. D
9. D
10. D
11. D
12. D
13. D
Soru
14. D
15. D
16. Y
17. D
TEST
1.
4.
I
'|EHUHLQHUHOHPHQWOHUL
oHUOLJUXSODUDD\×UG×Ċ×Q
da elementlerin atom
NWOHOHULDUDV×QGDELULOLċNL
ROGXĊXQX|QHVUPċWU
III
II
Newlands
RNWDYODUNX
UDO×Q×ROXċ
WXUPXċWXU
Periyodik
sistemin
tarihçesi
Moseley elementlerin
periyodik cetvelde atom
QXPDUDV×QDJ|UHGL]LOH
FHĊLQL|QHVUPċWU
Yukarıdaki kavram haritasında periyodik sistemin tarihçesi
ile ilgili bilgiler veriliyor.
2.
A)YalnızI
III. Elementleri atom kütlelerine göre periyodik tabloya yerleştirmiştir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
5.
Palme Yayıncılık
II. Keşfedileceğini düşündüğü bazı elementler için hazırladığı tabloda boş yerler ayırmıştır.
E)I,IIveIII
A) Triadlar kuralı fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer olan
üçerli gruplara verilen addır.
B) Triadlar kuralı sadece soy gazlar ile ilgilidir.
C) Oktavlar kuralı her sekiz elementte bir tekrarlanan özelliklerin gruplandırılması ile oluşturulmuştur.
C) I ve II
E) II ve III
D) Oktavlar kuralının diğer adı sekizliler kuralıdır.
6.
Günümüzdekiperiyodiksistemileilgili;
I. Mendeleyev’in tablosuyla aynıdır.
II. Elementler kütlelerine göre sıralanmıştır.
III. Elementlerin renkleri belirlenerek sıralanmıştır.
D)IIveIII C)IveIII
Triadlarkuralıveoktavlar kuralıileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
E)
3.
B)IveII
Mendeleyev’inyaptığıçalışmalarlailgili,
I. Bütün bilinen elementleri üçerli gruplar halinde bir tabloda toplamıştır.
Bunagöreverilenbilgilerdenhangileridoğrudur?
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A)YalnızII
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1. D2. E
3. E
4. E
Periyodik sistem ile ilgili ilk sistematik gruplandırma girişimi, Y. W. Döbereiner’in triadlar kuralıdır.
Periyodiksistemintarihselgelişimsüreciiçerisindeaşağıda verilen bilim adamlarından hangisi Mendeleyev'in
yapmış olduğu periyodik sistemin yanlış olduğunu ileri
sürmüştür?
A) John Newlands
B) Lothar Meyer
C) Moseley
D) Döbereiner
E) De Chancourtois
5. B
6. C
83
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Oktavlar kuralı olarak da bilinen bu kuralda elementler atom kütlelerine göre sıralandığında her sekizinci
elementin birinciye her dokuzuncu elementin ikinciye
benzediğiniönesürenbilimadamıaşağıdakilerdenhangisidir?
A) Johann Döbereiner
B) Dimitri Mendeleyev
C) Henry Moseley
D) John Newlands
E) De Chancourtois
ÜNİTE - 2
PERİYODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ
1
ÜNİTE - 2
7.
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin periyodik sistemileilgilibirçalışmasıyoktur?
A)
10.
b
4
B)
a
c
5
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
d
Moseley
2
Mendeleyev
1
C)
D)
e
Bulmacanınşifresi1,2,3,4,5rakamlarınınaltınasırasıylagizlenmiştir.
a. Periyodikcetveldekiyataysıralarınadı
b. Elementleri periyodik cetvele atom numarasına göre
yerleştirilmesigerektiğiniönesürenbilimadamı
c. Periyodikcetveldesütunlarınadı
d. Döbereinersınıflandırmasıolarakbilinenkuralınadı
e. Newlands'ınelementleriatomkütlelerinegöresıraladığındaelementlerinözellikleriarasındakiilişkiyibelirten
kuralaverdiğiad
Bulmaca çözüldüğünde bulunan şifre aşağıdakilerden
hangisindedoğruverilmiştir?
Döbereiner
Pasteur
E)
Periyodikcetvelileilgili;
I. Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
II. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri
benzerdir.
Palme Yayıncılık
Newlands
8.
3
A)ALPME
B)MALEP
D)LAPME
C)PALME
E)PAMLE
III. A ve B olmak üzere 2 çeşit grup ve 7 tane de periyot
vardır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
11. ........I....... elementleri atom ağırlıklarına göre değil .......
II...... göre sıralanması gerektiğini belirtmiştir. Döbereiner
elementleri üçerli gruplara ayırarak gruplandırdığında elementlerin atom kütleleri arasında ilişki olduğunu görmüştür.
Döbereiner bu kurala ........III....... kuralı demiştir.
9.
I. Bugünkü anlamda periyodik sistem Dimitri Mendeleyev
tarafından hazırlanmıştır.
II. Düşey sütunlar grup, yatay sütunlar periyotları oluşturur.
III. A grupları geçiş elementleri olarak bilinir.
Yukarıda periyodik cetvel ile ilgili verilen yargılardan
hangileriyanlıştır?
A)YalnızI
84
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
7. C8. E
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması
gereken uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde
doğruverilmiştir?
I
II
III
A) Moseley
atomnumarasına
Triadlar
B) Newlands
atomağırlığına
Oktav
C) Meyer
atomnumarasına
Triadlar
D) Oktav
Triadlar
Moseley
E) Moseley
atomnumarasına
Oktav
9. D10. C11. A
Soru
TEST
1.
Aşağıdakilerdenhangisimetallerinveametallerinortak
4.
özelliklerindendir?
ÜNİTE - 2
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI
2
X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
X : Tel ve levha haline gelebilir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A) Mat olma
Y : Kendi arasında bileşik oluşturabilir.
B) Bileşiklerinde sadece (+) değerlik alma
Z : Elementlerin çoğu ona benzemeye çalışır.
C) Homojen olma
T : Elektron verme eğilimindedir.
D) Doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunma
E) Bileşiklerinde (–) değerlik alma
Bunagöre;
I. X ile T bileşik oluşturamaz.
II. Z soy gazdır.
III. Y, elektron vermeye yatkındır.
II
2GDNRċXOODU×QGD
NDW×V×Y×YH\DJD]
KDOGHGLUOHU
III
0HWDOOHUOHELOH
ċLNROXċWXUXUODU
Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda ametallere ait bilgiler verilmiştir.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
Metallerileilgili;
I. Oda sıcaklığında tümü katı halde bulunur.
I
,V×\×YHHOHNWULĊL
LOHWLUOHU
Ametal
5.
Buna göre kutucuklardaki bilgilerden hangileri doğru-
II. Katı halde ısı ve elektriği iletmezler.
III. Elektron verme eğilimleri ametallerden fazladır.
Palme Yayıncılık
2.
yargılarındanhangileridoğrudur?
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IIveIII
dur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
6.
Kimya dersinde bir öğrenci tahtaya çıkarak bazı element
özelliklerini arkadaşlarına söyleyip arkadaşlarının bu özellik-
E)I,IIveIII
lerin sahip olduğu sınıfı bulmasını istiyor.
²0DWW×UODU
²2NVLMHQOLELOHċLNOHULQLQVXOXo|]HOWLVL
JHQHORODUDNDVLW|]HOOLĊLJ|VWHULU
²7HOYHOHYKDKDOLQHJHWLULOHPH]OHU
3.
I. Oda koşullarında gaz haldedirler.
Öğrencinin arkadaşlarına söylediği özellik yukarıda verilmiş-
II. Genellikle moleküllü yapıdadırlar.
III. Kimyasal tepkimeye girme istekleri yoktur.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri ametaller için
tir.
Bunagöre,buelementsınıfıaşağıdakilerdenhangisinde
doğruverilmiştir?
doğrusoygazlariçinyanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
1. C2. D3. B
A)Ametal
B)Metal
D)Yarımetal
4. C5. C6. A
C)Soygaz
E)Geçişmetali
85
ÜNİTE - 2
7.
9.
Kendi aralarında
bileşik yapamazlar
%LOHċLNOHULQGH
GDLPDSR]LWLI
\NOGU
Doğada genelde
atomik halde bulunurlar
.×U×OJDQ\DS×GDROXS
RGDV×FDNO×Ċ×QGDNDW×
V×Y×YHJD]KDOLQGH
RODELOLUOHU
X
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Buna göre, bu atomların sınıflandırılması aşağıdakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?
X
Bileşiklerinde daima
elektron alırlar
Elçin
Z
verilmiştir.
Ametallerle iyonik yapılı
bileşik oluştururlar.
Parlaktırlar
Y
Yukarıda atomlar ve bulundukları sınıflar ile ilgili özellikler
Beren
Özkan
%LUELUOHUL\OHYH
VR\JD]ODUODELOHċLN
ROXċWXUDPD]ODU
Gökhan
Y
Z
A) Metal
Ametal
Metal
B) Metal
Metal
Soygaz
C) Ametal
Ametal
Metal
D) Ametal
Soygaz
Ametal
E) Metal
Ametal
Ametal
Doğa
Yukarıda bazı öğrencilerin “Metallerin özellikleri nelerdir?*
10. Soygazlarileilgili;
sorusuna verdiği cevaplar belirtilmiştir.
Bunagöre,hangiöğrencininverdiğicevapyanlıştır?
I. Elektron almaya veya vermeye yatkın değildirler.
A)Özkan
II. Oda koşullarında gaz halindedirler.
D)Gökhan C)Elçin
Palme Yayıncılık
B)Beren
E)Doğa
III. Doğada moleküller halinde bulunurlar.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
8.
.DUDUO×\DS×GDG×UODU
YHWHSNLPH
YHUPH]OHU
.HQGLDUDODU×QGD
ELOHċLN\DSDELO
mektedir.
Bilal
(EUX
'|YOHUHN
ċHNLOOHQGLULOHELOLUOHU
Çocuklar tahtaya
\D]G×Ċ×PHOHPHQWV×Q×I×
LoLQELUHUFPOH
V|\OHUPLVLQL]"
Am
2ĊX]
Elementler
11.
eta
l
Burak
(OHNWULNDN×P×Q×
ametallerden daha
iyi, metallerden
daha az iletirler.
.×U×OJDQG×UWHOYH
OHYKDKDOLQH
JHWLULOHPH]
%LOHċLNOHULQGH
pozitif ve negatif
GHĊHUOLNDODELOLUOHU
I
.DUDUO×
ROXSELOHċLN
ROXċWXUPD]ODU
II
III
Derin, yukarıda elementler ile ilgili bir şema oluşturmuştur.
Şemadabulunankutucuklardakibilgileregöreelementlerinsınıflandırılmasıaşağıdakilerdenhangisindedoğru
verilmiştir?
I
Yukarıdakiresimdeverilenleregöre,öğrencilerdenhan-
86
II
III
gilerininifadesidoğrudur?
A) Yarımetal
Ametal
Metal
A)EbruveBilal
B)BurakveOğuz
B) Soygaz
Yarımetal
Ametal
C)OğuzveBilal
D)EbruveBurak
C) Metal
Ametal
Soygaz
E)EbruveOğuz
D) Ametal
Metal
Yarımetal
E) Yarımetal
Ametal
Soygaz
7. E
8. D9. A
10. B
11. E
Soru
KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
3
1.
Atom
2. katman
3. katman
8X
2
6
b
12Y
2
c
2
17Z
a
8
7
4.
L
P
E
A
M
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z atomlarının katmanlarındaki
elektron sayıları verilmiştir.
Bunagöretablodakia,bvecdeğerleriaşağıdakilerden
hangisidir?
2.
a
b
c
A)
2
0
8
B)
2
1
8
C)
4
1
4
D)
8
2
2
E)
8
2
3
A) P = 2 1
Katman elektron dizilimi şekildeki gibi olan tanecik,
5.
III. 16Z2–
yukarıdakilerdenhangileriolabilir?
A)YalnızI
3.
B)YalnızII
D)IIveIII Aşağıdakiiyonlardanhangisininkatmanelektrondizilimi
yanlışgösterilmiştir?
B)
11Na
1+
: 2
8O
8
C)
E) M = 2 8 5
I.
II.
III.
IV.
C)IveIII
E)I,IIveIII
A)
C) E = 2 8
X atomunun elektron dağılımının son katmanında 7
elektronbulunduğunagöre,X1– iyonunun katman elektrondağılımı;
Palme Yayıncılık
II. 8X2–
B) L = 2 4
D) A = 2 8 2
I. 5X3+
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden hangisininkatmanelektrondağılımıyanlışyazılmıştır?
2–
: 2
8
:
8
yukarıdaverilenlerdenhangileriolabilir?
A)IveIV
B)IIveIV
D)IIveIII C)IveIII
E)IIIveIV
D)
16S
2+
: 2
8
1–
8
9F
2
6.
X3– iyonunun katman elektron dağılımı yandaki gibidir.
Buna göre, X atomunun proton
sayısıkaçtır?
E)
1H
1–
A) 13
: 2
B) 15
D) 18
1. A
2. B
3. C
4. E
5. D
6. B
C) 16
E) 21
87
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1. katman
ÜNİTE - 2
TEST
Seçtiğim elementin
atomlarının özellikleri şunlardır;
3 katmana sahiptir.
Son katmanında 5 elektronu vardır.
2
8
8
şeklindedir.
BunagöreX5+iyonununkatmanelektrondizilimiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A)
2
B)
8
D)
2
8
2
8
E)
2
C)
7
2
2
8
8
8
5
6
Didem
8A
1A
1
H
2A
3A
4A
5A
6A
7A
2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
49
ln
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
11. 3. katmanında 6 elektron bulunan X atomu 2 elektron
aldığındakatmanelektrondizilimiaşağıdakilerdenhangisigibiolur?
Didem’in bir bölümü verilen periyodik tablodan seçip
bahsettiğielementaşağıdakilerdenhangisidir?
A)P
8.
B)K
C)O
D)CI
E)Al
A)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
10. X1– iyonunun katman elektron dizilimi
7.
2
8
B)
4
D)
2
2
8
E)
8
C)
6
2
8
2
4
8
BirXiyonununprotonsayısıveelektronsayısıbiliniyorsabuiyonileilgili;
I. Anyon mu yoksa katyon mu olduğu
II. Katman sayısı
III. Son katmanındaki elektron sayısı
yukarıdakilerdenhangileribulunabilir?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII 12.
X: 2
C)IveIII
8
2
X:
2
8
Y:
2
6
6
88
B)48
8
X, Y2+ ve Z2– taneciklerinin katman elektron dağılımları
yukarıda verilmiştir.
Yukarıda katman elektron dağılımları verilen atomlara
2–
göreXY 4anyonundakitoplamelektronsayısıkaçtır?
A)50
8
E)I,IIveIII
Z2–: 2
9.
Y2+: 2
C)42
D)36
7. A
E)14
8. E
9. A
Buna göre, X, Y ve Zatomlarının atom numaraları arasındakiilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
A)Y=X>Z
10. D11. E
B)Z>X>Y
D)Z=Y>X
12. A
Soru
C)Y>Z>X
E)X>Y>Z
TEST
4
n+
ile 7Y3– iyonlarının elektron sayıları birbirine eşittir.
1.
12X
Bunagöre;
4.
Katmanlardaki elektronlar
Atom
1. Katman
2. Katman
3. Katman
Li
2
1
–
P
2
8
5
Al
2
8
3
II. Her iki iyon oktet kararlılığına ulaşmıştır.
III. Her iki iyonunda katman sayısı 2 dir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
Yukarıdaverilentabloyagöre,
I. Li atomu 1 tane elektron vererek dublet kuralına uyar.
E)I,IIveIII
II. P atomunun değerlik elektron sayısı ile katman sayısı
aynıdır.
III. Al atomunun oktet kuralına uyması için 3 elektron alması
gerekir.
2.
I. 1H1–
II.
III.
yargılarındanhangileridoğrudur?
2+
20Ca
A)YalnızI
3+
15P
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
IV. 16S
VI. 12Mg2+
Yukarıdaverilentaneciklerdenkaçtanesioktetkuralına
uyar?
A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
Palme Yayıncılık
V. 1H1+
5.
A) 3Li1+
3.
X
B) 7N3–
C) 13Al3+
D)3Li
E)5B
Y
6.
X ve Y element atomlarının elektronlarının katmanlara dağılım modelleri yukarıda verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde madde dublet kuralına
uyar?
– Katman sayıları aynıdır.
– X bileşiklerinde dublet, Y ve Z ise oktet kararlılığına ula-
Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisiyanlıştır?
A) X, 3 elektron alarak oktedini tamamlar.
B) X ve Y nin katman sayıları aynıdır.
C) X in son katmanındaki elektron sayısı Y ninkinden fazladır.
D) Y bir elektron vererek oktedini tamamlar.
E) X in değerlik elektron sayısı 5, Y nin ise 1 dir.
1. E
2. A
3. B
X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
şır.
– Z nin son katmanında 7 elektron vardır.
4. A
Buna göre, X, Y ve Z nin atom numaraları arasındaki
ilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
A)X>Z>Y
5. A
D)X>Y>Z
6. E
B)Z>X>Y
C)Y>Z>X
E)Z>Y>X
89
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
I. n = 2 dir.
ÜNİTE - 2
ATOMLARIN KARARLILIĞI VE
DUBLET-OKTET KURALI
7X,9Yve16Zelementatomlarınınoktetyapısınaulaşmalarıiçinalmalarıgerekenelektronsayılarıaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
X
Y
Z
A) 3
1
2
B) 1
2
3
C) 2
3
1
D) 3
2
1
E) 2
1
3
10.
(X)
(Y)
(Z)
Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z
atomlarıileilgili;
I. Y ile Z elektron alma eğilimindedir.
II. X, iki elektron vererek dublet kuralına uyar.
III. Z, dört elektron vererek oktet kuralına uyar.
8.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
E)IveIII
Son katmanındaki
Atom
Katman sayısı
elektron sayısı
X
2
5
Y
2
7
Z
3
1
11.
Yukarıda X, Y ve Z atomlarının katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
Bunagöre,
I. Y, 1 elektron alarak oktete ulaşır.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
II. Z, elektron vermeye eğilimlidir.
I
II
III
III. X, 3 elektron alarak oktete ulaşır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII Yukarıdakatmanelektrondizilimleriverilenatomlardan
hangileri 1 elektron alarak ya da vererek dublet ya da
oktetkuralınauyar?
C)IveII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
12.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
I. Atomların son katmanlarındaki elektron sayısını 8 e
tamamlamalarına oktet kuralı denir.
9.
Aşağıdaverilenatomlarınhangisibileşikoluşturduğundaoktetyapısınaulaşamaz?
A)
Na: 2
8
B)
1
N: 2
C)
5
S: 2
8
II. Atomların son katmanlarındaki elektron sayısını 2 ye
tamamlamasına dublet kuralı denir.
III. 3Li atomu hiçbir bileşiğinde oktet kuralına uymaz.
6
D)
90
Li:
2
1
E)
F:
2
7. A
7
8. E
Yukarıdaverilenyargılardanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
9. D10. B
B)IveII
D)IIveIII 11. C12. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
TEST
1.
4.
Aşağıdaki elektron dağılımları verilen elementlerden
hangisininperiyodikcetveldekiyeriyanlışverilmiştir?
X= 2
Y= 2
8
1
Z= 2
8
8
2
Periyot/Grup
A)
14X:
2
8
4
3. periyot 4A
B)
17Y:
2
8
7
3. periyot 7A
C)
18Z:
2
8
8
3. periyot 8A
D)
20K:
2
8
8 2
4. periyot 2A
E)
3L:
2
1
T= 2
2
L= 2
3
Yukarıda nötr hallerinin katman elektron dağılımları
verilen elementlerden hangileri periyodik cetvelde aynı
gruptayeralırlar?
A)XveZ
B)TveZ
D)X,TveZ
C)YveL
E)Y,LveT
2. periyot 3A
5.
Aşağıdaverilenelementatomlarındanhangisiperiyodik
cetvelin1Agrubundabulunur?
A) 17CI
2.
D)9F
C) 13Al
E) 8O
Palme Yayıncılık
B) 19K
6.
X2– iyonunun katman elektron dizilimi yukarıda verilmiştir.
Bunagöre,Xatomununperiyodiktablodakigrubuaşağıdakilerdenhangisindedoğrugösterilmiştir?
A)2A
B)4A
C)5A
D)6A
Aşağıda bazı atomlar ve bu atomların değerlik elektronları
karışık halde verilmiştir.
15P
E)8A
16S
7
2
9F
3.
Element
Grupnumarası
Periyotnumarası
X
4A
3
Y
7A
3
Z
2A
4
A)14,17,20
B)14,17,22
D)13,19,22
II. Magnezyum → 2
III. Alüminyum → 6
IV. Kükürt → 3
V. Flor → 7
C)14,15,21
2. D3. A
13Al
I. Fosfor → 5
Buna göre, eşleştirmelerden kaç tanesi doğru olarak
yapılmıştır?
A)1
E)15,17,21
1. E
6
Ceren, verilen atomları değerlik elektronlarıyla şu şekilde
eşleştirmiştir.
YukarıdakitablodagrupveperiyotnumaralarıverilenX,
YveZelementlerininsırasıylaatomnumaralarıaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
12Mg
3
5
4. B
5. B
B)2
6. C
C)3
D)4
E)5
91
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
(OHNWURQGDĊ×O×P×
ÜNİTE - 2
PERİYODİK TABLODA YER BULMA – I
5
7Nve 15Pelementleriileilgili;
10. Aşağıdakielementlerdenhangisimetaliközellikgösterir?
I. Değerlik elektron sayıları aynıdır.
A) 16P
II. Katman elektron sayıları aynıdır.
B) 18R
C)8S
D)11T
E)9K
III. İkisi de ametaldir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
11. Aşağıdakielementlerdenhangisiametaliközellikgösterir?
A) 4P
8.
–
X ve Y aynı gruptadır.
–
Z nin atom numarası, Y ninkinden fazladır.
–
Y ile Z aynı periyottadır.
Buna göre, X, Y ve Z atomlarının periyodik sistemdeki
yerleriaşağıdakilerdenhangisindekigibiolabilir?
A)
B)
Z
X
X
Y
Y
Z
D)
Z
E) 19E
–
Y nin değerlik elektron sayısı Z ninkinden fazladır.
Bunagöre,X,YveZninperiyodikcetveldegörünümleri
aşağıdakilerdenhangisiolabilir?
A)
B)
X
Z
C)
Z
Y
X
Y Z
Y
X
X
Z
D)
E)
Y
X
Z
Y
D) 2M
X in katman sayısı en fazladır.
E)
X
C) 18L
–
C)
Y
B) 16A
12. Baş grup elementi (A grubu) olarak bilinen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
X, Y ve Z atomları ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
Y
Y
Z
X
Z
X
13. 20X2+ ve Y2– iyonlarının elektron sayıları eşittir.
Bunagöre,Yelementininperiyodikcetveldekiyeriaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
Periyot
9.
Atom numaraları aşağıda verilen elementlerden hangisindekideğerlikelektronsayısıdiğerlerindenfarklıdır?
A) 1H
92
B) 3Li
C)11Na
D)19K
7. C8. B
E) 5B
9. E
Grup
A) 3
5A
B) 3
6A
C) 2
6A
D) 4
2A
E) 2
5A
10. D11. B
12. B
Soru
13. B
TEST
Y2– iyonunun elektron sayısı 18 dir.
BunagöreYelementininperiyodiktablodakiyerineresidir?
5.
II. 12Mg
III. 13Al
A) 3.periyot6Agrubu
B) 3.periyot3Agrubu
IV. 9F
Yukarıdaki elementlerin değerlik elektron sayılarının
büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindedoğruolarakverilmiştir?
C) 4.periyot2Agrubu
D) 2.periyot4Agrubu
E) 3.periyot8Agrubu
A)I,II,III,IV
6.
2.
Aşağıdakilerdenhangisi12Xelementiileaynıgruptadır?
A) 16P
B) 10N
C)7S
D)20T
I. 11Na
D)IV,III,II,I
Palme Yayıncılık
A)XveZ
B)XveY
D)X,YveZ
Elektron dağılımında 3 katman vardır.
–
3 elektron vererek oktete ulaşır.
Bunagöre,Xelementiileilgili;
8
5
şeklindedir.
II. Metalik özellik gösterir.
III. Değerlik elektron sayısı 3 tür.
C)ZveT
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
E)YveZ
7.
4.
X3– iyonunun elektron diziliminde 1. katmanda 2, 2. katmanda 8 elektron bulunmaktadır.
Bunagöre,Xatomuileilgili;
Element
Katman sayısı
Değerlik elektron sayısı
X
2
2
Y
3
1
Z
2
7
Q
1
2
X, Y, Z ve Q elementlerine ait katman sayısı ve değerlik
elektron sayısı değerleri yukarıda verilmiştir.
I. Elektron sayısı 10 dur.
III. 2. periyot 5A grubunda yer alır.
Bunagöre,X,Y,ZveQelementlerininatomnumaraları
arasındakiilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)Y>Z>X>Q
B)Q>X>Z>Y
C)Z>X=T>Q
D)Y>X>Z>Q
E)Y>Z>Q>X
II. X5+ iyonu dublete uyar.
E)III,IV,II,I
I. Elektron katman dağılımı
yeralırlar?
–
E)5Y
4X, 7Y, 11Z, 20T elementlerinden hangileri aynı periyotta
C)II,III,IV,I
X elementi ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
2
3.
B)IV,I,II,III
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
1. A
2. D3. B
4. D5. D6. D7. A
93
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
ÜNİTE - 2
PERİYODİK TABLODA YER BULMA – II
6
X
11.
Y
Y: 2
X: 1
8
2
Z: 2
8
1
Z
X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilimleri yukarıda
verilmiştir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Periyodik cetvelden verilen yukarıdaki kesitte X, Y ve Z
atomları bulunmaktadır.
Z nin 3– yüklü iyonunun katman elektron dizilimi
2
8
Bunagöre,
I. Y nin değerlik elektron sayısı 2 dir.
8
II. Y ve Z nin katman sayıları aynıdır.
III. X, Y ve Z elementleri metaldir.
şeklindedir.
Bunagöre;
yargılarındanhangileridoğrudur?
I. X, 2. periyot 4A grubundadır.
A)YalnızI
II. Y, 2 elektron alarak oktete ulaşır.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
III. Z nin atom numarası 15 tir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
9.
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
12. X atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
E)I,IIveIII
Periyodik sistemin aynı periyodunda yer alan X ve Y elementlerinden X, 2 elektron vererek Y ise 3 elektron alarak
oktedini tamamlamaktadır.
Bunagöre,XveYtanecikleriileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
–
Katman sayısı 4 tür.
–
Son katmandaki elektron sayısı 2 dir.
BunagöreXatomuileilgili;
I. 2 elektron vererek oktede ulaşır.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
8.
II. 4. periyodun 2. elementidir.
III. 2+ yüklü iyonunun katman elektron dizilimi
2
A) Xmetal,Yametaldir.
8
8
B) X,2Agrubundadır.
şeklindedir.
C) X'inatomnumarası12iseY'ninki15'tir.
D) Elektronkatmandizilimleriaynıdır.
E) Ynindeğerlikelektronsayısı5tir.
10.
X
A)YalnızI
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Periyodik cetvelin yukarıda verilen bir kesitinde X, Y, Z ve T
elementleri bulunmaktadır.
13. X2+ iyonunun nötron sayısı çekirdek yükünden 4 fazla olup,
toplam tanecik sayısı 80 dir.
Bunagöre,buelementlerileilgili;
I. Z nin atom numarası 7 dir.
BunagöreXatomununkatmanelektrondizilimiaşağıdakilerdenhangisidir?
II. T nin değerlik elektron sayısı 6 dır.
A)
2
8 14
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
94
B)IveII
T
III. X ve Z, 2. periyot elementleridir.
Z
14Y
yargılarındanhangileridoğrudur?
B)IveII
D)IIveIII D)
C)IveIII
B)
2
2
2
8
8 16
E)I,IIveIII
8. E
9. D10. E
11. C12. E
13. A
Soru
8
E)
C)
8
2
8
8
2
2
8
6
PERİYODİK TABLODA YER BULMA – III
7
1.
X elementinin değerlik elektron sayısı 3'tür.
Xelementinin3.periyottaolduğubilindiğinegöre;
BirXelementininperiyodikcetveldekiyerinibelirleyebilmekiçin;
I. Katman sayısı
I. Grup numarası
II. Grup numarası
II. Çekirdek yükü
III. 3+ yüklü iyonunun elektron sayısı
III. Katman sayısı
niceliklerindenhangileribilinebilir?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
nieliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir?
C)IveII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
5.
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IveIII
Katman elektron dağılımları aşağıda verilen iyonlardan
hangisifarklıbirelementeaittir?
2.
3–
XO4 iyonu toplam 50 elektron içerdiğine göre, X elePeriyot
Grup
A)
3
3A
B)
4
4A
C) 2
5A
D) 3
6A
E) 3
5A
Palme Yayıncılık
mentininperiyodikcetveldekiyerineresidir?(8O)
3.
X3–, Y3+ ve Z5+ iyonlarının 10Ne ile elektron sayıları aynıdır.
Bunagöre,X,YveZelementleriileilgili;
6.
A) X2+ : 2
8
6
B) X3– : 2
8
8
C) X5+ : 2
8
D) X1+ : 2
8
4
E) X3+ : 2
8
2
Periyodiktablonun3.yataysırasının5elementiileilgili;
I. Ametal özellik gösterir.
I. X ve Z aynı gruptadır.
II. 7X elementi ile aynı gruptadır.
II. Y ve Z aynı periyottadır.
III. Aynı periyottaki soy gaza benzemek için 3 elektron vermesi gerekir.
III. X in atom numarası en büyüktür.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1. E
2. E
3. B
4. B
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
5. A
B)IveII
D)IveIII
6. B
C)IIveIII
E)I,IIveIII
95
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
4.
ÜNİTE - 2
TEST
ÜNİTE - 2
7.
4. periyot 1A grubunda bulunan X elementinin nötron
11. X1– iyonunun katman elektron dağılımı 2
mektedir.
sayısı20olduğunagöre,kütlenumarasıkaçtır?
A)19
B)31
C)36
D)37
E)39
8
8
ile bit-
8
şeklin-
Bunagöre,
I. X atomunun değerlik elektron sayısı 7 dir.
8.
III. X7+ iyonunun katman elektron dağılımı 2
dedir.
X taneciğinin kütle numarası 32, nötron sayısı 16 ve elektron
sayısı 18 dir.
Bunagöre;
I. X bir anyondur.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
II. X, 3. periyot 8A grubundadır.
III. X iyonu 2+ yüklüdür.
12. X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
ifadelerindenhangileridoğruolur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
–
X'in katman elektron dizilimi 2
–
Y nin atom numarası Z ninkinden 2 fazladır.
–
Z, 1 elektron aldığında elektron sayısı X inkine eşit olur.
şeklindedir.
8
Bunagöre;
I. Proton sayısı en fazla olan Z'dir.
9.
X atomunun kütle numarası 39, nötron sayısı 20 dir.
Bunagöre,Xelementininperiyodikcetveldekiyerineresidir?
Palme Yayıncılık
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
II. Periyodik tabloda 5A grubunda yer alır.
II. Y metaldir.
III. X ile Z aynı periyottadır.
A) 3.periyot2Agrubu
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
B) 4.periyot2Agrubu
C) 4.periyot5Agrubu
13. X elementi, atom numarası 11 olan elementle aynı periyotta,
atom numarası 8 olan elementle aynı grupta olup bu elementin bir altındadır.
D) 4.periyot1Agrubu
E) 3.periyot1Agrubu
Bunagöre,X'inatomnumarasıkaçtır?
A)10
10. Bir elementin periyodik cetveldeki yerini bulabilmek
için;
II. Değerlik elektron sayısı
niceliklerindenhangileritekbaşınayeterlidir?
A)YalnızI
96
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
7. E
E)35
I. Periyot numarası
III. 2+ yüklü iyonunun elektron sayısı
D)20
Bunagöre,buelementinatomnumarasınıbulmakiçin;
II. Negatif yüklü iyonunun iyon yükü
C)18
14. Bir elementin periyodik sistemde A gruplarından birinde
bulunduğu biliniyor.
I. Nötr atomunun elektron sayısı
B)16
8. A
III. Kütle numarası
niceliklerindenenazhangilerininbilinmesiyeterlidir?
A)YalnızI
9. D10. D11. D12. E
B)YalnızII
D)IveIII
13. B
Soru
14. C
C)IveII
E)I,IIveIII
TEST
1.
Atomnumarası16olanelementileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
ÜNİTE - 2
ELEKTRON VERME – ALMA YATKINLIĞI
8
4.
8
Z: 2
5
8
1
Y: 2
8
8
T: 2
8
7
A) Sonyörüngesinde6elektronvardır.
B) Katmansayısı3tür.
C) Elektronvermeyeyatkındır.
D) Ametaldir.
E) 6Agrubundabulunur.
Yukarıda katman elektron dağılımları verilen X, Y, Z ve
Telementlerindenhangilerielektronvermeye,hangileri
elektronalmayayatkındır?
Vermeye
A) 2.
X
X
Almaya
ZveT
B) XveY
ZveT
C) YveT
X
D) ZveT
XveY
E) XveZ
YveT
L
T
M
5.
Y
Yukarıdakiperiyodikcetveldeyerleribelirtilenelementlerden hangileri kararlı hale gelebilmek için elektron
vermeeğilimigösterirler?
A)XveP
B)YveM
D)P,YveT
Palme Yayıncılık
P
3X, 8Y, 15Z
ve 20T
atomlarındanhangilerielektronvererekoktetinitamamlamayayatkındır?
A)YalnızX
B)YalnızT
D)YveZ E)X,T,LveM
3.
X atomunun elektron diziliminin 3. katmanında 3 elektronu
vardır.
Bunagöre;
6.
I. Y ve Z bileşik oluştururken dubletini tamamlar.
II. X ve Z nin katman elektron sayıları eşittir.
III. Değerlik elektron sayısı 3 tür.
III. X ve Y atomları elektron almaya yatkındır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
B)YalnızII
D)IveII
Z
Bunagöre;
II. Elektron vermeye yatkındır.
A)YalnızI
Y
X, Y, Z atomlarının katman elektron dizilişleri yukarıda verilmiştir.
I. Atom numarası 13 tür.
E)XveT
C)T,LveM
X
C)XveY
C)IveIII
E)I,IIveIII
1. C2. D3. E
4. A
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII 5. B
6. B
C)IveII
E)I,IIveIII
97
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
X: 2
Aşağıda katman elektron dizilimi verilen atomlardan
hangisi bileşik oluştururken elektron alma eğiliminde
değildir?
A)
B)
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2
C)
5
2
8
D)
A)1
2
6
8
B)2
C)3
D)4
E)5
2
E)
2
8.
10. 20Ca, 3Li, 9F, 18Ar, 12Mg
Yukarıdaki elementlerden kaç tanesi bileşik yaparken
elektronvermeeğilimindedir?
7
2
8
7
11X, 17Yve 2Zelementlerinden,
I. Elektron almaya en yatkın
11.
II. Elektron alıp – vermeye yatkın olmayan
4X
III. Elektron vermeye en yatkın
7Y
özelliklerinegöresınıflandırılmasıaşağıdakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?
II
III
A) Y
I
X
Z
B) Y
Z
X
C) X
Y
Z
D) Z
X
Y
E) X
Z
Y
9.
Aşağıda katman elektron dizilimleri verilen atomların dublet
ya da oktet kuralına uymak için alması veya vermesi gereken elektron sayısı karşısında verilmiştir.
Bunagörehangisiyanlıştır?
Katman elektron
dizilimi
A)
B)
2
2
Nötr X atomu I durumuna, nötr Y atomu II durumuna
ulaştığınagöre,XveYatomlarıkaçelektronalmışveya
vermiştir?
X
2
Y
A) 2elektronalmış
3elektronvermiş
B) 2elektronvermiş
3elektronalmış
C) 3elektronvermiş
2elektronalmış
D) 3elektronalmış
2elektronvermiş
E) 2elektronvermiş
2elektronalmış
(OHNWURQVD\×V×
2
2 elektron vermeli
12. X, 1 elektron vererek, Y ise 2 elektron vererek aynı soy gaz
katman elektron dizilimine ulaşıyor.
C)
II
HOHNWURQDOPDO×
7
8
I
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
Bunagöre;
I. X ve Y oktedini tamamlamıştır.
1 elektron vermeli
1
II. X, 1A, Y, 2A grubu elementleridirler.
D)
2
8
3
III. X'in atom numarası 11, Y'ninki 12'dir.
HOHNWURQDOPDO×
E)
98
2
8
6
HOHNWURQDOPDO×
7. C8. B
yargılarındanhangilerikesinlikledoğrudur?
A)YalnızII
9. D10. C11. B
B)YalnızIII
D)IIveIII 12. A
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
TEST
9
1.
9Fve 17Clelementleriileilgiliaşağıdakiyargılardanhan-
4.
gisiyanlıştır?
ÜNİTE - 2
PERİYODİK SİSTEMDE BAZI GRUPLAR VE
ÖZELLİKLERİ – I
X
Z
L
B) Serbest halde iki atomlu moleküller halinde bulunurlar.
Y
C) 7A grubu elementleridirler.
D) Bileşiklerinde yalnız 1– değerlik alırlar.
Şekildekiperiyodikcetveldeyerleribelirtilenelementlerle
ilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
E) Elektron almaya yatkındırlar.
A) X, doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur.
B) Y, elektrik akımını ve ısıyı iletir.
C) L, bileşiklerinde (–) değerlik alabilir.
Kararlı bir atomdur.
Yük değerliği sıfırdır
D) Z, son katmanında 5 elektron bulundurur.
Bileşiklerinde sadece
1– değerlik alır
Aras
E) T’nin katman elektron dizilimi oktet yapısındadır.
Ada
Bileşiklerinde 1+
değerlik alır
Bileşiklerinde 3–
değerlik alır
Alin
Palme Yayıncılık
2.
Tarık
5.
II. Son katmanlarında 7 tane elektronları vardır.
Yukarıda bazı öğrencilerin atomlar ile ilgili olarak aralarında
geçen konuşmalar verilmiştir.
Bunagöre,öğrencilerinverdiğibilgilerdenhangisiaşağıdakiatomlardanbirineaitdeğildir?
A) 3Li
B) 9F
D) 2He
III. Doğada iki atomlu moleküller halinde bulunurlar.
C) 8O
E) 15P
3. Soygazelementlerinintamamıileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
I. Değerlik elektron sayıları 1– dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri halojenler için doğrudur?
A)YalnızIII
6.
II. Oda koşullarında tek atomlu halde bulunurlar.
III. Birinci periyotta bulunmazlar.
E) Periyodik cetvelin son grubunda bulunurlar.
E)I,IIveIII
I. 8A grubundadırlar.
B) Oda koşullarında gaz halde bulunurlar.
D) Tek atomlu yapıda bulunurlar.
D)IIveIII C)IveIII
Soygazlarileilgili,
A) Kararlılıkları yüksektir bileşik yapmazlar.
C) Değerlik elektron sayıları 8’dir.
B)IveII
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII 1. D2. C3. C4. C5. D6. B
C)IveIII
E)I,IIveIII
99
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
T
A) Halojenler olarak adlandırılırlar.
Periyodiktablonun1Agrubundayeralanelementlerile
ilgili;
10. Periyodiktabloileilgiliolarak,
I. Her soy gazdan önce bir halojen yer alır.
I. Tamamı metaldir.
II. Her periyot bir alkali metal ile başlar.
II. Tamamı kararlı bileşiklerinde sadece 1+ değerliğini alır.
III. Her periyotta bir halojen bulunur.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
III. Grup boyunca yukarıdan aşağıya doğru elektron verme
isteği artar.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
E)I,IIveIII
8.
X Y
11. Periyodiktablodayeralanalkalimetallerileilgili;
Z
T
I. Ametallerle iyonik bileşik oluştururlar.
II. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz olanları vardır.
III. Elektron dizilimlerinde son katmanlarında bir elektron
PeriyodikcetveldeyerleribelirtilenX,Y,ZveTelementleriileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisidoğrudur?
A) Xsoygazdır.
B) Ztoprakalkalimetaldir.
C) Yhalojendir.
bulundururlar.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
D) XileYkendiaralarındabileşikyapar.
E) ZveTmetal,Xametaldir.
9.
Aşağıda katman elektron dizilimleri verilen elementlerdenhangisiperiyodiktablonun3.periyodundakitoprak
metalineaittir?
A)
B)
12.
X
Z Y
C)
T
X, Y, Z ve T elementlerinin yerleri periyodik cetvel kesitinde
gösterilmiştir.
D)
E)
Bunagöre,buelementlerileilgiliaşağıdakiyargılardan
hangisiyanlıştır?
A) Y,ZveTninkatmansayılarıeşittir.
B) Xodakoşullarındagazhaldedir.
C) Zninelektronvermeeğilimienfazladır.
D) XveZalkalimetaldir.
E) Ttoprakmetalidir.
100
7. B
8. E
9. A
10. E
11. C12. D
Soru
PERİYODİK SİSTEMDE BAZI GRUPLAR VE
ÖZELLİKLERİ – II
10
1.
3.
Y
II. Soy gazların elektron dağılımı dublet yapısındadır.
Q
III. Son yörüngesinde 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementler metaldir.
Z
Yukarıdakiyargılardanhangilerinindoğruluğukesin değildir?
Aynı sınıfta bulunan bazı öğrenciler periyodik tablo kesitinde
yer alan A grubundaki elementler ile ilgili aşağıdaki bilgileri
vermişlerdir.
X elementi 6A
grubunda ise Y elementi
soy gazdır
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Q ile Z aynı
gruptadır
Ahmet
4. Toprakalkalimetallerileilgiliaşağıdaverilenyargılardan
hangisiyanlıştır?
Yiğit
Z elementi 6A
grubunda ise Y, elektron
almaya yatkındır
Atom numarası en
küçük olan Y’dir
A) Değerlik elektron sayıları 2’dir.
B) En az iki katman içerirler.
C) 2 elektron alarak soy gaz elektron düzenine geçerler.
D) Oda koşullarında tek atomludurlar.
Taylan
Palme Yayıncılık
Q elementi 2A grubunda
ise X ile Z birbirleriyle
bileşik oluşturabilir
Gözde
Seçil
Bunagöre,hangiöğrencininverdiğibilgiyanlıştır?
A) Ahmet
D) Taylan
B) Yiğit
E) Oda koşullarında tümü katı haldedir.
5.
C) Gözde
X ;
2
8
Y ;
2
2
3
E) Seçil
Z ;
2. Aşağıdaverilenyargılardanhangisiyanlıştır?
A) Toprak alkali metallerin alkali metallere göre tepkimeye
girme eğilimleri daha azdır.
B) Alkali metaller suyla tepkime verip H2 gazı açığa çıkarırlar.
2
6
Yukarıda X, Y ve Z atomlarının katman elektron dizilimleri verilmiştir.
Bunagöre;
I.
X, bileşiklerinde pozitif değerliğe sahiptir.
II.
Y, toprak metalidir.
III.
Z nin değerlik elektron sayısı 8’dir.
C) Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinin sulu çözeltisi baz
özelliği gösterir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
D) Halojenlerin son katmanlarında 7 elektron vardır.
A) Yalnız I
E) Toprak metalleri bileşiklerinde 3+ değerlik alır.
1. E
2. C3. E
D) II ve III
4. C5. C
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
101
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
X
I. Son yörüngesinde 1 elektron bulunduran elementler kararlı hale geldiklerinde dublet kuralına uyarlar.
ÜNİTE - 2
TEST
9.
n
→ Metal
s
→ Soy gaz
l
→ Ametal
Periyodik sistemin 3. periyodunda bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Aynı periyotta bulunan n , s ve l sembolleri ile verilen
elementlerinatomnumaralarıarasındakiilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
A)
s
>l >n
D)
n
B)
l
>s >n
>l >s
E)
C)
n
s
–
X alkali metaldir.
–
Y bileşiklerinde en düşük (3–) en yüksek (5+) değerliğini
alır.
–
Z nin atom numarası soy gazdan 4 eksiktir.
Bunagöre,buelementlerinatomnumaralarıarasındaki
ilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
>n >l
>s >l
A) X > Z > Y
B) Y > X > Z
D) Y > Z > X
7.
C) Z > Y > X
E) Z > X > Y
– X atomu 1 elektron alarak
– Y atomu 1 elektron vererek
– Z atomu 2 elektron alarak
aynı periyotta soy gaz elektron düzenine ulaşırlar.
Bunagöre,X,YveZatomlarıileilgili;
10.
I. Y kararlı bileşiklerinde katyon oluşturur.
II. Z kararlı bileşiklerinde anyon oluşturur.
III. X ve Z ametal, Y ise metal özelliği gösterir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D) II ve III
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
6.
C)IveIII
E) I, II ve III
Elektron
vermeye
yatkındır
Katı ve sıvı
halde elektriği
iletir
Kovalent
bağlı bileşik
oluşturamaz
1. kağıt
2. kağıt
3. kağıt
Onur’a öğretmeni X elementi ile ilgili bilgiler içeren üç ayrı
kağıt vermiş ve X elementinin periyodik cetvelde bulunduğu
grubun adını sormuştur.
BunagöreOnur’uncevabı;
I. Alkali metaller
II. Toprak alkali metaller
III. Halojenler
8.
Element
Katman sayısı
yukarıdakilerdenhangileriolabilir?
Son katmandaki
elektron sayısı
X
3
5
Y
2
1
Z
4
2
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
X, Y ve Z atomlarının katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bunagöre;
I.
Y elementi bir alkali metalidir ve bileşiklerinde 1+ yüke
sahiptir.
II.
X, 3 elektron verdiğinde Y ise 1 elektron aldığında katman elektron dizilimleri aynı olur.
III.
X, Y ve Z metaldir.
D) II ve III
102
B) I ve II
I. 1. periyot 2A grubundadır.
II. Tel ve levha haline getirilebilir.
III. Değerlik elektron sayısı 2 dir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
11. Xelementininatomnumarası2olduğunagöre;
C) I ve III
E) I, II ve III
6. A
7. E
8. A
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
9. D10. D11. B
Soru
C)IveII
E)I,IIveIII
TEST
11
1.
ÜNİTE - 2
PERİYODİK SİSTEMDE BAZI GRUPLAR VE
ÖZELLİKLERİ – III
3. Alkalimetallerileilgili;
Z
Ne
I.
1A grubunda bulunurlar.
Ar
II.
Bileşik oluşturduklarında 1+ değerliğini alırlar.
III.
Oda koşullarında katıdırlar.
L Kr
Y
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
T
X
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir.
C) I ve III
E) I, II ve III
Buelementlerinaşağıdaverileniyonlarındanhangisinin
elektrondüzenikarşısındaverilensoygazelektrondüzeninesahipdeğildir?
Soy gaz
A)
X2+
Ne
B)
Y1+
Ar
C)
Z2–
Ne
D)
T3–
Ne
E)
L1–
Kr
4.
X: 2
Palme Yayıncılık
İyon
2.
8
6
Y: 2
8
5
Z: 2
8
7
Katman elektron dizilimleri yukarıda verilen X, Y ve Z
atomlarındanhangileribileşiklerindehem(+)hemde(–)
değerlikalabilir?
A)YalnızY
B)YalnızZ
D)YveZ C)XveZ
E)X,YveZ
III II
I
5.
P T Q
X
Z Y
Periyodik cetvelde hangi grupta oldukları bilinmeyen X, Y ve
Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X, kimyasal olaylara karşı son derece isteksiz davranır.
Oda koşullarında gaz halindedir.
– Y elektron almaya, Z ise elektron vermeye yatkındır.
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili
aşağıdakiyargılardanhangisiyanlıştır?
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetvelin
hangibölgesindeolmasıbeklenir?
X
Y
Z
A)
I
II
III
B)
II
III
I
C)
III
I
II
D)
II
I
III
E)
I
III
II
A) X ile Z nin değerlik elektron sayısı aynıdır.
B) T nin 2. katmanında 7 elektron vardır.
C) Q, oda koşullarında tek atomludur.
D) P, iki elektron aldığında, Y ise iki elektron verdiğinde
elektron sayıları aynı olur.
E) Y, toprak alkali metalidir.
1. D2. B
3. E
4. E
5. D
103
Aşağıda katman elektron dizilimleri verilen elementlerden hangisi periyodik tablonun toprak alkali metaller
grubundayeralır?
A)
B)
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2
11X, 12Yve 13Zatomlarıileilgiliolarak;
9.
I. X, alkali metaldir.
II. Y, kararlı bileşiklerinde 2+ değerliklidir.
C)
2
2
D)
8
4
2
8
III. Z, elektron verme eğilimindedir.
6
E)
2
8
2
8
8
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
7.
Grup
Grubun özel adı
I.
3A
Alkali metaller
II.
2A
Toprak metalleri
III.
7A
Halojenler
10.
Y
Yukarıda grup ve özel adı eşleştirmelerinden hangileri
yanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
K
Z
X
C)IveIII
E)IIveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
6.
Yukarıdaverilenperiyodiktablokesitinegöre,
I. K soy gazdır.
II. X ile Y nin değerlik elektron sayıları arasındaki fark 2
dir.
III. Y ve Z aynı katmandadır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
8.
Y
X
Z
Yukarıdakiperiyodiktablodaverilenelementlerileilgili;
I. Y nin değerlik elektron sayısı 3 tür.
I. Ametaldir.
II. X in oksijenli bileşiğinin sulu çözeltisi bazik özelliktedir.
II. Elektron vermeye yatkındır.
III. Z halojendir.
III. Elektron dağılımında son katmanında 6 elektron vardır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
104
11. En kararlı bileşiklerinde (2–) değerliğine sahip olmakla
birlikte (4+) ve (6+) değerlikleri de olan X elementi ile
ilgili;
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
6. A
7. D8. E
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızII
9. E
B)YalnızIII
D)IIveIII 10. A
11. C
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
PERİYODİK SİSTEMDE BAZI GRUPLAR VE
ÖZELLİKLERİ – IV
12
1.
Sonkatmanında5elektronbulunduranelementileilgili;
4.
Periyodikcetvelin6Agrubuelementleriileilgili;
I. Elektron almaya yatkındır.
I. İki elektron aldıklarında elektron dizilimleri soy gazlara
III. Toprak metalidir.
II. Değerlik katmanında iki elektron bulunur.
yargılarındanhangileridoğrudur?
III. Bileşik oluştururken (+) veya (–) yüklü olabilirler.
A)YalnızI
2.
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
5.
Toprak alkali metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
B)YalnızII
D)IveIII
C)YalnızIII
E)IIveIII
Aşağıda katman elektron dizilimi verilen taneciklerden
hangisibirhalojenatomudeğildir?
A) İyonikbağyapabilirler.
A)
X7+: 2
8
B)
Y5+: 2
8
2
C)
T1–: 2
8
5
D)
Z1+: 2
8
6
B) Değerlikelektronsayıları2dir.
C) Enazikikatmaniçerirler.
Palme Yayıncılık
D) Elektronvermeyeyatkındırlar.
E) Kararlıbileşiklerinde3+değerliklidir.
E)
Q:
9
2
7
3.
X: 2
8
4
Y: 2
8
6
Z: 2
8
5
X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilimleri yukarıda
verilmiştir.
6.
Aynı periyotaki X, Y ve Z elementlerinden Y nin son katmanındaki elektron sayısı X inkinden büyük Z ninkinden küçüktür.
Zninatomnumarası13olduğunagöre;
Bunagöre;
(...) Y kararlı bileşiklerinde 2– değerliğini alır.
(...) Y ve Z serbest halde moleküler yapıdadır.
I. En aktif olanı X tir.
(...) Y metal, X ve Z ametaldir.
II. Y toprak alkali metalidir.
(...) Z nin değerlik elektron sayısı 3 tür.
III. X ve Y nin oksitli bileşikleri asidik özellik gösterirken, Z
(...) X, Y ve Z aynı periyotta yer alır.
verilenifadelerinönündekiboşluklaradoğruise(D),yanlışise(Y)yazmakisteyenbiröğrencikaçtanedoğruya
ulaşır?
A)1
B)2
C)3
D)4
1. B
2. E
E)5
ninki bazik özellik gösterir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII 3. C4. D5. C6. B
C)IveIII
E)I,IIveIII
105
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
benzer.
II. Hem iyonik hem kovalent bağ oluşturabilir.
ÜNİTE - 2
TEST
10. Toplam tanecik sayısı 29 olan X1– iyonunun nötron sayısı
proton sayısından bir fazladır.
A) Odakoşullarındagazhaldedir.
Buna göre, Xelementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisiyanlıştır?
B) Değerlikelektronsayısı8dir.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
C) Bileşikoluşturmaz.
A) 2.periyot7Agrubundayeralır.
D) Serbesthaldeatomikyapıdadır.
B) Ametaliközellikgösterir.
E) Bulunduğuperiyodun2.elementidir.
C) Atom numarası kendisine enyakın soygazınkindenbir
fazladır.
D) Elektronalmaeğilimindedir.
E) Hidrojenlibileşiğiasidiközelliktedir.
8.
Katmanlardaki elektronlar
Element
1. katman
2. katman
3. katman
X
2
1
–
Y
2
8
2
Z
2
8
3
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z elementlerinin katmanlarında
bulunan elektron sayıları verilmiştir.
Bunagöre;
I. Y ve Z aynı periyottadır.
II. Üçü de elektron verme eğilimindedir.
11. ......I...... grubu elementleri kararlı bileşiklerinde en düşük 2–
değerliğini alır. B grubu elementlerine .......II....... elementleri
denir. Son katmanlarında ......III...... elektron bulunduran
elementler periyodik cetvelin 5A grubunda yer alırlar.
Yukarıda verilen ifadelerdeki boşluklara aşağıdakilerdenhangisigetirilmelidir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
Atom numarası, nötron sayısına eşit olan 4X atomu ile
ilgiliaşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
7.
I
A) 6A
II
III
Geçiş
5
B) 5A
Azot
5
III. Yalnız X ve Y elektrik akımını iletir.
C) 6A
Geçiş
4
yargılarındanhangileridoğrudur?
D) 4A
Geçiş
5
E) 6A
Azot
6
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
12. Periyodik cetvelin 3. periyodunda yer alan X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
9.
2A grubu elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X kararlı bileşiklerinde en yüksek 5+ en düşük 3– değerliğini almaktadır.
–
............ metal olarak adlandırılırlar.
–
Oksitlerinin sulu çözeltisi .................. özellik gösterir.
–
Oda koşullarında ............... haldedir.
–
Serbest halde ................. yapılıdır.
den 2 eksiktir.
– Z nin değerlik elektron sayısı 4 tür.
Bunagöre,verilenbilgilerdeboşluklaraaşağıdakilerden
hangisigetirilemez?
A)Toprakalkali
106
D)katı
B)atomik
– Y nin atom numarası kendisine en yakın soy gazınkin-
C)Bazik
E)asidik
7. B
8. C9. E
Bunagöre,X,YveZelementlerininatomnumaralarının
küçüktenbüyüğesıralanışıaşağıdakilerdenhangisidir?
A)Z,X,Y
10. C11. A
B)X,Z,Y
D)Z,Y,X 12. A
Soru
E)Y,X,Z
C)Y,Z,X
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM
1.
3.
Birinci iyonlaflma
enerjisi (kkal/mol)
2
şeklinde ol-
L
duğuna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Y
X
8
K
Atom numarası
Birinci iyonlaşma enerjisi–atom numarası yukarıda verilen
3. periyottaki X, Y, Z, K, L ve Q elementleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a)
Atom hacmi en büyük olan hangisidir?
b)
Elektron ilgisi en büyük olan hangisidir?
c)
Değerlikelektronsayısı5olanhangisidir?
a)
Z’ninatomnumarasıkaçtır?
b) Birinciiyonlaşmaenerjileriarasındakiilişkinasıldır?
c)
Atomçapıenbüyükolanhangisidir?
d) Elektronalmaisteğienfazlaolanhangisidir?
e)
Atomnumarası14olanelementhangisidir?
4.
X1+: 2
8
8
Y3–: 2
8
8
2–
Z : 2
8
T
Palme Yayıncılık
2. X1+, Y3– ve Z2– iyonlarınınkatman elektrondizilişleriaşağıdaki
gibidir.
X
Z
Y
Q
K
L
Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili
aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a)
YileTninatomnumaralarıilişkisinasıldır?
b) YileXinatomnumaralarıilişkisinasıldır?
c)
d) TileYninelektronegatiflikleriilişkisinasıldır?
8
Buna göre, aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
QileZninatomyarıçapıilişkisinasıldır?
a) İyonçaplarıarasındakiilişkinasıldır?
e)
Y ile Q nun elektron almaisteklerinasıldır?
f)
Metalikaktifliğienfazlaolanhangisidir?
g)
K ile L nin elektronvermeeğilimleriilişkisinasıldır?
b) Değerlikelektronsayılarıarasındakiilişkinasıldır?
c) YileZatomlarınınbirinciiyonlaşmaenerjileriarasındaki
ilişkinasıldır?
d) Atomnumarasıenbüyükolanhangisidir?
1. a. X, b. L, c. Z, d. L, e. Y
2. a. Y3– > Z2– > X1+, b. Z >Y > X, c. Y > Z, d. X
3. a. 13, b. Y > Z > X, c. X,
4. a. Y > T, b. Y > X, c. Z > Q, d. Y > T, e. Y > Q, f. L, g. L > K
107
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
haldeki katman elektron dizilişi 2
Q
Z
Periyodik cetvelin 3. periyodunda atom numaraları sırasıyla ardışık olan X, Y ve Z elementlerinden Y nin temel
ÜNİTE - 2
AÇIK UÇLU SORULAR
5.
ÜNİTE - 2
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
X
181
484
975
6101
Y
211
420
3684
5011
Z
150
361
2821
3321
8.
X: 2
7
Y: 2
8
1
Z: 2
8
5
Yukarıdaki tabloda A gruplarında bulunan X, Y ve Z elementlerine ait ilk dört iyonlaşma enerjisi kkal/mol cinsinden verildiğine göre, aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Nötr atomlarının katman elektron dizilimleri yukarıda belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Değerlikelektronsayısıençokolanhangisidir?
a) Birinciiyonlaşmaenerjileriarasındakiilişkinasıldır?
b) ZileYninatomhacimleriilişkisinasıldır?
b) Atomçaplarıarasındakiilişkinasıldır?
c) YileZninatomnumaralarıilişkisinasıldır?
c) Elektronilgileriarasındakiilişkinasıldır?
d) Atomnumarasıenbüyükolanhangisidir?
6.
AynıperiyottakiX,YveZelementleriileilgiliaşağıdakibilgiler
veriliyor;
– Yninelektronegatifliğienyüksektir.
– Zninatomyarıçapıenbüyüktür.
– Xkararlı bileşiklerinde 2– ve 6+ değerliklerini almakta-
Palme Yayıncılık
e) Oksijenlibileşiklerininsuluçözeltisibaziközellikgösteren
hangisidir?
dır.
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarının
küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?
9.
AmetalolduklarıbilinenX,Y,ZveTelementlerininperiyodik
cetveldekikonumlarışekildekigibidir.
7.
3AgrubundabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler
veriliyor;
–
ElektronvermeeğilimienbüyükolanYdir.
–
AtomçapıenküçükolanZdir.
Buna göre;
I. Üçünündedeğerlikelektronsayısı3tür.
II. AtomnumarasıenküçükolanZdir.
III. Yninatomhacmi,Zninisebirinciiyonlaşmaenerjisien
büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
108
T’nin 7A grubunda olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Elektronilgileriarasındakiilişkinasıldır?
b) Birinciiyonlaşmaenerjileriarasındakiilişkinasıldır?
c) Atomnumarasıenbüyükolanelementhangisidir?
d) Atomçaplarıarasındakiilişkinasıldır?
e) Elektronegatiflikleriarasındakiilişkinasıldır?
Soru
5. a. X, b. Z > Y, c. Z > Y
6. Z, X, Y
7. I, II, III
8. a. X > Z > Y, b. Y > Z > X, c. X > Z > Y, d. Z, e. Y
9. a. T > Z > Y > X, b. T > Y > Z > X, c. X, d. X > Y > Z > T, e. T > Z > Y > X
DO⁄RU-YANLIfi
ÜNİTE - 2
BOfiLUK DOLDURMA
Periyodikcetvelinaynıyataysırasında...........................................doğrugidildikçeatomçapıazalır.
2.
AynıgruptabulunanX,YveZametallerindenZninatomçapıenküçük,Xinelektronegatifliği en küçükolduğunagöre,atomnumarasıenbüyükolan....................dir.
6A
3.
Periyodikcetveldekikonumları 5A
Z
X
Y
şeklindeolanX,YveZelementlerininelektronalmaistekleriarasındakiilişki.....................
şeklindedir.
4.
9X, 3Y
5.
Herhangibirperiyotta1.iyonlaşmaenerjisienbüyükolanelement......................grubuelementidir.
6.
Elektron ilgisi, bir atomun ....................... almaya yatkınlığınınölçüsüdür.
7.
Gazhalindekinötrbiratomdanbirelektronunuzaklaştırılmasıiçingerekenenerjiyeverilenisim..................................................
dir.
8.
6C, 7N
9.
Cl, Cl1– ve Cl5+taneciklerininyarıçaplarıarasında.......................ilişkisivardır.
ve 11Zelementlerininbirinciiyonlaşmaenerjileriarasında.......................ilişkisivardır.
ve 8Oelementlerininatomyarıçaplarıarasında.......................ilişkisivardır.
10. Halojenlerinhidrojenlibileşikleriningösterdiğiözellik....................özelliktir.
11. Biratomunkimyasalbağdakielektronlarıkendinedoğruçekmeyeteneği...................................................tir.
12. Birhalojeninelektronilgisiaynıperiyottakiasalgazınkinden.......................dır.
13. Gazhaldekibiratomunbirelektronalmasısırasındaoluşanenerjideğişimi...................................................dir.
14. PeriyodiktablodaaynıgruptabulunanX,YveZelementlerininbirinciiyonlaşmaenerjileriZ>X>Yşeklindeolduğunagöre,atom
numarasıenküçükolan.......................'dir.
15. 8X, 15Y ve 17Z elementlerindenelektronilgisienfazlaolan.......................elementidir.
16. Agrubundakibirelementinilkbeşiyonlaşmaenerjilerikkal/mololaraksırasıyla40,65,430,740,1130şeklindeolduğunagöre,
element .......................grubundadır.
1. Soldan sağa
2. X
3. Z > Y > X
4. X > Y > Z
10. asidik
11. elektronegatiflik
9. Cl1– > Cl > Cl5+
5. 8A
6. elektron
7. iyonlaşma enerjisi
8. C > N > O
12. fazla
13. elektron ilgisi
14. Z
15. 8X
16. 2A
109
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
M‹N‹ SINAV
ÜNİTE - 2
DO⁄RU-YANLIfi
1. Aynıgruptabulunanelementlerindeğerlikelektronsayısıgenellikleaynıdır.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
2. Periyodikcetveldeelementlerinametaliközelliğisoldansağadoğrugidildikçeartar.
BOfiLUK DOLDURMA
3. 5B’in atom hacmi 14Si ninkinden büyüktür.
4. 19K+ iyonundanbirelektronkoparmak,18Ardendahazordur.
5. Bir elementin ikinciiyonlaşmaenerjisi,birinciiyonlaşmaenerjisindendüşüktür.
6. Periyodiksistemdebirgruptayukarıdanaşağıyadoğruiyonlaşmaenerjisininazalmasınınnedeni,değerlikelektronlarınınçekirdeğeolanuzaklığınınartmasıdır.
7. Aynıperiyottasoldansağadoğrumetaliközellikazalır.
8.
Birinciperiyotdışındakiperiyotlarda,elektronegatifliğienbüyükatomlar,operiyodunhalojenelementineaittir.
9.
Birgrupta,atomnumarasıenbüyükelementinatomçapıdaenbüyüktür.
10. 11Xelementininmetaliközelliği3Yelementininkindenazdır.
11. Birgruptakielementlerdenperiyotnumarasıbüyükolanınatomyarıçapıdabüyüktür.
12. Metaller,ametalleregöreoldukçayüksekelektronilgisinesahiptir.
13. AynıgruptakiX,Y,ZametallerininatomnumaralarıilişkisiX>Y>Zşeklindeolduğunagöre,elektronvermeeğilimienfazla
olan X'tir.
14. 7Agrubununelektronilgisibulunduğuperiyottakidiğergruplardandahabüyüktür..
110
1. D
2. D
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D
8. D
9. D
10. Y
11. D
Soru
13. D
12. Y
14. D
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – I
1
1.
3.
E
L
2
M
3
A
P
Yukarıdakiperiyodikcetvelkesitinde1,2ve3numaralarıile
gösterilenX,YveZelementleriileilgiliaşağıdakibilgilerveriliyor.
–
AtomçapıenbüyükolanXtir.
–
ElektronegatifliğienfazlaolanZdir.
Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre, 1, 2 ve 3 numaralı elementler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) LveMametaliközellikgösterir.
B) KatıhaldePveAelektrikakımıiletir.
2
3
C) A,ikielektronverdiğindeMisebirelektronaldığındaprotonsayılarıaynıolur.
A)
X
Z
Y
D) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanE’dir.
B)
X
Y
Z
E) ElektronvermeeğilimienbüyükolanPdir.
C)
Z
Y
X
D)
Z
X
Y
E)
Y
X
Z
Palme Yayıncılık
1
2.
2.periyottabulunanbirgrupelementiniyonlaşmaenerjisinin
atomnumarasınagöredeğişimigrafiktekigibidir.
4.
8P, 10A, 19L, 11M, 18E elementleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) MetalikaktifliğienfazlaolanLdir.
B) AnınbirinciiyonlaşmaenerjisiEninkindenbüyüktür.
C)
LveMalkalimetaldir.
D)
8P
2–iyonununçapı M1+iyonununçapınaeşittir.
11
E) AveEnindeğerlikelektronlarısayısı8dir.
5.
İyonlaşma enerjisi
(kkal/mol)
E
M
İyonlaşma enerjisi
A
Z
Y
P
L
Atom
numarası
T
X
Atom numarası
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekildekiiyonlaşmaenerjisi-atomnumarasıgrafiğinde3.periyotelementlerindenbazılarıP,A,L,MveEharfleriilegösterilmiştir.
Buna göre bu elementler ile ilgili;
A) Zdoğadaikiatomlumoleküller(Z2) halinde bulunur.
I. Mnindeğerlikkatmanında5elektronbulunur.
B) T,elektronalmaeğilimindedir.
II. LninatomhacmiPveAnınkindenbüyüktür.
C) AtomçapıenküçükolanelementZ’dir.
III. Eninatomnumarası18dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
D) Y'ninkatmanelektrondağılımı 2
4 şeklindedir.
A) YalnızI
E) X, 3A grubunda bulunur.
B) YalnızII
D) I ve III
1. A
2. C
3. C
4. D
5. B
C) YalnızIII
E) I, II ve III
111
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1
ÜNİTE - 2
TEST
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Element X
128
430
657
3010
Y
170
351
1900
2682
Z
214
431
3821
4217
Yukarıda ilk dört iyonlaşma enerjileri (kkal/mol) belirtilen
A grubu elementleri ile ilgili olarak;
İE1
İE2
İE3
İE4
9.
X –: 2
8
Y +: 2
8
Z: 2
8
I. Herüçüdeaynıperiyottadır.
II. X ile Y aynı periyotta iseler X'in atom numarası daha
fazladır.
Bazıtaneciklereaitkatmanelektrondizilişleriyukarıdaverilmiştir.
III. Znindeğerlikelektronsayısı2dir.
Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızI
B) IveII
D) II ve III
C) IveIII
E) I, II ve III
I. Üçüdeaynıperiyottadır.
II. Atomhacimlerieşittir.
III. Yalkalimetal,Zsoygazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızIII
D) I ve III
10.
7.
4
1
A)
İyonlaşmaenerjisi4yönündeartar.
Y: 2
2
Z: 2
8
I. Herüçüdefarklıperiyotlardabulunurlar.
II. XveZelementleriaynıgruptadır.
III. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanZdir.
Değerlikelektronsayısı4yönündegenelde değişmez.
A) YalnızI
B) YalnızII
D) I ve III
D) Atomçapı3yönündeartar.
E)
8
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Metaliközellik2yönündeartar.
C)
E) I, II ve III
Yukarıda nötr haldeki katman elektron dizilişleri verilen X,
Y ve Z atomları ile ilgili;
2
Yukarıdaki periyodik cetvelde 1, 2, 3 ve 4 numaralı oklarla
gösterilen yönlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C)IveII
X: 2
3
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
6.
C)IveII
E) I, II ve III
Atomnumarası1yönündeartar.
11. X,YveZatomlarınınprotonsayılarısırasıylabirbiriniizleyen
sayılardır.
X atomunun katman elektron dizilişi 2
ğuna göre,
8.
Bir elemente ait X, X1– ve X2+ taneciklerinin hacimleri
arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) X1–>X>X2+
B) X1–>X2+>X
C)X>X2+>X1–
D) X2+>X>X1–
I. YninmetaliközelliğiZninkindenfazladır.
II. Xinelektronilgisienfazladır.
III. AtomçapıenbüyükolanYdir.
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
6. A
7. D
8
yargılarından hangileri doğrudur?
E) X2+>X1–>X
112
8
8. A
9. B
10. C
11. D
C)IveII
E) I, II ve III
Soru
oldu-
TEST
1. X,YveZelementleriileilgilişubilgilerveriliyor;
4.
– XveZaynıperiyotta,ZveYaynıgruptadır.
– ZninatomhacmiYninkindenbüyükXinkindenküçük-
X
tür.
Z
L
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki
konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
X
Y
B)
Z
C)
Z
Y
Y X
Y
X
D)
Periyodik cetvelde yerleri alfabetik harflerle belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Z
A) Lninatomçapıenbüyüktür.
E)
X
T
Z
B) Z2Obileşiğininsuluçözeltisininbaziközelliği,X2O nunkindenfazladır.
Z
Y
X
Y
C) YninelektronegatifliğiTninkindenbüyüktür.
D) X, Z ve L metaldir.
E) XileZveYileTaynıperiyottadır.
– ElektronegatifliğienfazlaolanYdir.
– Tninatomnumarasıenbüyüktür.
– XinelektronvermeisteğiZninkindenbüyüktür.
Buna göre, bu elementlerin periyodik cetvelde soldan
sağa sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) X, Z, Y, T
B) Y, X, Z, T
D) Z, X, T, Y
C) Z, Y, T, X
E) Z, T, Y, X
Palme Yayıncılık
2. AynıperiyottakiX,Y,ZveTatomlarıileilgilişubilgilerveriliyor;
5.
AynıgruptabulunanX,YveZelementleriileilgiliaşağıdaki
bilgiler veriliyor;
– Xinatomnumarasıenbüyüktür.
– ElektronvermeeğilimienazolanZdir.
Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili,
I.
Atom hacmi en büyük olan X tir.
II. YnintemelenerjidüzeyisayısıZninkindenbüyükXinkindenküçüktür.
III. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanX’tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
X: 2
8
2
Y: 2
8
7
A) YalnızI
B) IveII
D) II ve III
C)IveIII
E) I, II ve III
Yukarıda nötr haldeki katman elektron dizilimleri verilen
X ve Y elementleri ile ilgili,
I. Değerlikelektronsayısı
II. İyonlaşmaenerjisi
III. Atomçapı
6. BaşgrupelementiolanXindörtiyonlaşmaenerjisisırasıyla
243,483,1814,2126kkal/moldür.
Buna göre X elementinin kimyasal özelliği, aşağıdaki elementlerden hangisine benzer?
özelliklerinden hangileri Y elementinde daha büyüktür?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) I ve II
C)IveIII
A) 11Na
E) II ve III
1. C
B) 13Al
D) 18Ar
2. A
3. D
4. E
5. B
6. E
C) 16S
E) 20Ca
113
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A)
ÜNİTE - 2
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – II
2
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
– ZnindeğerlikelektronsayısıXinkindenbüyüktür.
– Tninyarıçapıenküçüktür.
– YileTninkatmansayılarıaynıdır.
10.
I
II
III
Buna göre, X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik cetveldeki görünümleri aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
A)
X
Z
Y
T
B)
Y
C)
Z
X
X T
D)
Y
T Z
E)
T
IV
Y
X Z
Periyodik cetvelde yer alan elementlerin genel özellikleri
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
T
Y
A) ElektronvermeeğilimiIIyönündeartar.
Z X
B) AmetalikaktiflikIyönündeartar.
C) İyonlaşmaenerjisiIIIyönündeartar.
D) OksitlerinbazikkarakteriIVyönündeazalır.
E) AtomçapıIyönündeazalır.
8.
Yüksüz ve temel durumdaki katman
elektron dizilişleri yanda verilen X, Y
X: 2
8
Y: 2
8
1
Z: 2
8
2
ve Z atomları ile ilgili;
I. X ile Y1+izoelektroniktir.
II.
Z2+iyonusoygazelektrondüzenindedir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7. 6Ave7AgrubuelementleriolanX,Y,ZveTileilgilişubilgiler
veriliyor;
III. Z2+ iyonunun çapı, Y1+ iyonunun
çapındanbüyüktür.
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve II
9.
–X’inatomnumarasıY’ninkindenbüyüktür.
–Z’ninmetaliközelliğiX’inkindenfazladır.
Bu elementlerin atom çaplarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
yargılarından hangileri doğrudur?
11. PeriyodikcetvelinaynıgrubundakiX,YveZmetalleriileilgili
şubilgilerveriliyor;
C)YalnızIII
A) Y, X, Z
E) II ve III
B) X, Y, Z
D) Z, Y, X
C) Z, X, Y
E) Y, Z, X
Periyodik tabloda;
Xelementi2.periyotta5Agrubunda
Yelementi2.periyotta1Agrubunda
Zelementi2.periyotta7Agrubunda
12. X,YveZelementleriileilgilişubilgilerveriliyor;
yer aldığına göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yninatomçapıenbüyüktür.
– XileYaynıgruptaolup,X’inbirinciiyonlaşmaenerjisi
daha büyüktür.
– YileZaynıperiyottaolup,Z’ninatomhacmidahaküçüktür.
C) Zninelektronilgisienfazladır.
Buna göre, X, Y ve Z’nin atom numaralarının küçükten
büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) Y,metaliközellikgösterir.
A) X, Y, Z
B) Xinbirinciiyonlaşmaenerjisienbüyüktür.
E) Z'ninametaliközelliğiX'inkindenfazladır.
114
7. D
B) X, Z, Y
D) Z, Y, X
8. D
9. B
10. D
11. C
12. A
C) Y, X, Z
E) Y, Z, X
Soru
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – III
3
AynıperiyottabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler
veriliyor;
X:Toprakalkalimetal
4.
– X ve Y aynı grupta olup, Y nin elektron verme eğilimi
X inkinden büyüktür.
– Y ile Z aynı yatay sırada olup, Z nin atom numarası
Yninkindenküçüktür.
Y: Alkali metal
X,Y,ZveTelementleriileilgilişubilgilerveriliyor;
Z:Halojen
– TileZaynıdüşeysıradaolup,Tninbirinciiyonlaşma
enerjisi,Zninkindenbüyüktür.
Buna göre bu elementler ile ilgili olarak,
I. BirinciiyonlaşmaenerjileriarasındakiilişkiZ>Y>X'tir.
Buna göre, X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
II. AtomçaplarıarasındakiilişkiX>Y>Z'dir.
A)
III. AtomnumaralarıarasındakiilişkiZ>X>Y'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
2.
C) IveIII
Z
Ĉ\RQODċPD
HQHUMLVLNNDOPRO
Y
X
T Z
Z
Y
X
Z
$WRP
QXPDUDV×
III. BirinciiyonlaşmaenerjisienfazlaolanMdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) IveIII
5.
aX, a+1Y ve a+2ZelementlerindenYelementi,2.periyotsoy
gazıdır.
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
I. Zninoksijenlibileşiğininsuluçözeltisibaziktir.
II. ElektronalmaisteğienfazlaolanXtir.
III. Zatomununçapı,XveYninkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) IIveIII
A) YalnızI
E) I, II ve III
B) YalnızIII
D) I ve III
aX, a+1Y, a+2Z
lımı 2
elementlerinden Z1–ninkatmanelektrondağı-
6.
C) IveII
E) I, II ve III
3.periyottakiXelementininAözelliğiaynıperiyottakiYelementininkinden büyüktür.
8 şeklindedir.
Y elementinin atom numarasının X inkinden büyük olduğu bilindiğine göre, A özelliği,
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
I. Üçüdeaynıperiyottadır.
I. Atomçapı
II. Elektron ilgisi en büyük olan element Z dir.
II. Metaliközellik
III. AtomyarıçapıenküçükolanelementXtir.
III. Çekirdek yükü
yargılarından hangileri doğrudur?
niceliklerinden hangileri olabilir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
Y
M
II. YileZ'nindeğerlikelektronsayılarıtoplamı11'dir
3.
T
T
I. X'inatomnumarası6'dır.
D) I ve II
T
Z
E)
X
Y
X
Z
T
D)
T, 7A grubunda olduğuna
göre;
A) YalnızIII
Y
E) I, II ve III
2.periyottabulunanX,Y,Z,T
ve M atomlarının iyonlaşma
enerjilerinin atom numaralarınagöredeğişimigrafikteverilmiştir.
C)
X
Y
X
B) YalnızIII
Palme Yayıncılık
A) YalnızI
B)
T
C)IveII
A)YalnızI
E) II ve III
1. B
B)YalnızII
D) I ve III
2. E
3. C
4. A
5. E
6. C
C)IveII
E) II ve III
115
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
ÜNİTE - 2
TEST
1A
8A
2A
3A 4A 5A 6A 7A
Z
X
Y
T
10.
I. Atomçapı
II. Elektronegatiflik
III. Atomnumarası
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri periyodik tabloda hem sağdan sola hem de yukarıdan aşağıya doğru
genellikle artar?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve II
Periyodik tabloda yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementleri
ile ilgili,
C)YalnızIII
E) I ve III
I. X'inbirinciiyonlaşmaenerjisiYveZninkindenküçüktür.
II. AmetaliközelliğienfazlaolanZ'dir.
11. X,YveZelementlerindenikisiaynıperiyotta,ikisiaynıgruptadır.Agruplarındabulunanbuelementlerileilgiliaşağıdaki
bilgiler veriliyor;
III. YikielektronaldığındakatmanelektrondizilimiTileaynı
olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızI
B) YalnızIII
D) II ve III
C) IveIII
E) I, II ve III
– AtomçapıenküçükolanXtir.
– BirinciiyonlaşmaenerjisienküçükolanYdir.
– XveZnindeğerlikelektronsayılarıeşittir.
Buna göre X, Y ve Z nin periyodik cetveldeki yerleri hangisinde gösterildiği gibi olabilir?
8.
X1+, Y1–, Z3–iyonlarınınkatmanelektrondağılımı
2
8
8 şeklindedir.
Buna göre X, Y ve Z atomları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
X
B)
Y
X
C)
Z
D)
Z
E)
X
Z
Y
X
Y
Z
X
Y
Y Z
A) Xtoprakalkalimetalidir.
B) Zninatomnumarası21dir.
C) Ysoygazdır.
D) BirinciiyonlaşmaenerjisienküçükolanYdir.
E) AtomçapıenbüyükolanXtir.
9.
12. PeriyodikcetvelinAgruplarındabulunanX,YveZelementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kkal/mol olarak tabloda
verilmiştir.
Buna göre;
I. Birelektronkoparmakiçingerekenenerjilerarasındaki
X
Y
Z
İE2
İE3
İE4
128
97
197
1687
726
566
2923
1058
879
—
1492
6012
Buna göre;
X3+>Y>Z1–şeklindedir.
I. Üçüdeaynıperiyottaolabilir.
II. Xinatomnumarası11olabilir.
II. Z,birhalojendir.
III. ÇaplarıarasındakiilişkiY>Z1–>X3+şeklindedir.
III. Ynindeğerlikelektronsayısıenfazladır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D) I ve III
116
İE1
ilişki
Element
X3+, Y, Z1–atomveiyonlarıizoelektronikolup,Yelementi2.
periyotsoygazıdır.
A) YalnızI
C)IveII
D) II ve III
E) I, II ve III
7. D
B) YalnızII
8. E
9. C
10. A
11. E
12. E
C) YalnızIII
E) I, II ve III
Soru
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – IV
4
1.
4.
7A grubunda bulunan X, Y ve Z elementlerinden çapı en
Yanda katman elektron dizilişleri
verilen X, Y ve Z elementlerinden
Y'dir.
oksijenli bileşiği bazik özellik
Bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağı-
gösteren element ile ilgili;
dakilerden hangisidir?
A)X>Y>Z
B)X>Z>Y
D)Z>Y>X
C)Y>X>Z
E)Y>Z>X
I. Atomçapıenbüyüktür.
II. Elektronegatifliğienbüyüktür.
III. Birinci iyonlaşma enerjisi en
X: 2
8
2
Y: 2
8
5
Z: 2
8
7
küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Element
Elektronegatiflik
X
1,2
Y
4,0
Z
2,5
5.
Zelementleriaynıperiyottabulunmaktadır.
I. Yelementininatomnumarasıenbüyüktür.
II. X'inatomçapıenfazladır.
III. X'inelektronvermeisteğiZ'ninkindenfazladır.
Palme Yayıncılık
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
B)YalnızIII
D) I ve II
YukarıdakitablodaelektronegatiflikdeğerleriverilenX,Yve
A)YalnızII
C)IveII
X: 2
8
Y: 2
2
Z: 2
8
E) II ve III
2
8
2
Yukarıda katman elektron dizilişleri verilen elementlerin
oksijenle yaptıkları bileşiklerin bazlık kuvvetleri büyükten küçüğe nasıl sıralanır?
A) X, Y, Z
B) Y, Z, X
D) Z, X, Y
E) I, II ve III
3.
C)IveIII
C) Y, X, Z
E) Z, Y, X
6.
Z
Y
K
X M
Z
X
L
Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z elementleri
Periyodik cetvelde yerleri verilen elementler ile ilgili aşa-
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) X'inatomnumarası19'dur.
A) K ile L serbest halde iki atomlu moleküller halinde bulunur.
B) Y, bir ametaldir.
B) Elektron ilgisi en büyük olan X elementidir.
C) Z'nindeğerlikelektronsayısı2dir.
C) ZileXametaliközellikgösterir.
D) Atom hacmi en büyük olan X'tir.
D) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanMelementidir.
E) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanYdir.
E) AtomçapıenbüyükolanLelementidir.
1. B
2. E
3. E
4. C
5. D
6. A
117
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
büyük olan X, birinci iyonlaşma enerjisi büyük olan ise
ÜNİTE - 2
TEST
10.
Aynı grupta bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili şu bilgiler
veriliyor;
–
R
Z
7 şeklindedir.
Zninkatmanelektrondizilişi 2
X
–
Y
T
Xinbirinciiyonlaşmaenerjisienküçüktür.
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarının artışına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmişir?
X, Y, Z, R ve T elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri
A) Y, X, Z
B) Y, Z, X
D) X, Z, Y
yukarıdakigibidir.
C) Z, Y, X
Bu elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
E) Z, X, Y
A) ElektronegatifliğienyüksekolanRdir.
B) AtomnumarasıenbüyükolanXtir.
C) YnindeğerlikelektronsayısıXindeğerlikelektronsayısındanfazladır.
D) ZileTfarklıperiyottadır.
8.
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
X
118
1090
1650
2280
Y
138
433
655
2768
Z
99
733
1060
–
E) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanRdir.
AgrubundabulunanX,YveZelementlerininilkdörtiyonlaşmaenerjileriyukarıdakitablodaverilmiştir.
Buna göre,bu elementler ile ilgili;
I. XileZaynıgruptadır.
II. Ynindeğerlikelektronsayısı4tür.
III. XinatomnumarasıZninkindenbüyüktür.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
11. 11X, 19Y, 3Z atomları ile ilgili;
I. Aynıgruptabulunurlar.
II. AtomyarıçaplarıarasındakiilişkiZ>Y>Xtir.
III. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanZdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
D) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) II ve III
9.
2+
1–
12Mg , 9F , 10Ne
12. 8X2– ile 9Y1– iyonlarında eşit sayıda elektron bulunmaktadır.
atom ve iyonları ile ilgili,
Buna göre,
II. Kimyasalözellikleriaynıdır.
III. Birerelektronkoparmakiçingerekenenerjilerarasında-
I. 8X2–iyonununyarıçapı9Y1– iyonununkinden büyüktür.
II. X ve Y aynı periyotta bulunan elementlerin atomudurlar.
kiilişki
III. X ve Y serbest halde iken iki atomlu moleküller halinde
Mg2+>Ne>F1–şeklindedir.
bulunurlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
118
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızIII
D) I ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
I. ÇaplarıarasındakiilişkiMg2+>F1– >Neşeklindedir.
C)YalnızIII
C)IveIII
B)YalnızII
C)IveII
A)YalnızI
E) II ve III
7. C
B)YalnızII
D) I ve II
8. A
9. B
10. B
11. D
12. E
C)YalnızIII
E) I, II ve III
Soru
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – V
5
1.
4.
X,Y,Zelementlerininkatmanelektrondağılımları
8
Y: 2
8
2
Z: 2
8
7
şeklinde olduğuna göre,
I. AtomçapıenbüyükolanZdir.
II. Y2+iyonununçapıXinatomçapınaeşittir.
Metalik
özellik
İyonlaşma
enerjisi
Oksitlerin
asidiközelliği
A)
Artar
Artar
Artar
B)
Azalır
Artar
Artar
C)
Azalır
Azalır
Azalır
D)
Artar
Azalır
Azalır
E)
Artar
Azalır
Artar
III. XinbirinciiyonlaşmaenerjisiYveZninkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D) I ve III
C)IveII
5.
Z
E) I, II ve III
Y
2.
2.periyottabulunanbirXelementineaitilkdörtiyonlaşma
enerjisi(kj/mol)verilmiştir.
İE1
İE2
İE3
İE4
İE5
899
1757
14850
21005
22416
Palme Yayıncılık
X
T
Periyodik sistemde yerleri belirtilen bazı elementler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zelementisoygazdır.
Buna göre, X elementinin bulunduğu grup numarası kaçtır?
B) X ve Y elementleri metaldir.
A)1A
D) T ve L, A grubu elementleridir.
B)2A
C)3A
D)4A
L
C) X,TveLaynıgrupelementleridir.
E)5A
E) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanelementZdir.
3.
Xelementininiyonlaşmaenerjileriaşağıdakigibibelirtilmiştir.
6.
X(g)+E1 $ X+(g)+1e–
elektron dizilimleri sırasıyla 2
X+(g)+E2
şeklindedir.
$
X2+(g)+1e–
2
,
2
5 ve
I. E1,Xatomununbirinciiyonlaşmaenerjisidir.
I. DeğerlikelektronsayısıenazolanXtir.
II. X+iyonununçapı,X2+iyonununçapındanbüyüktür.
II. Zninametalözelliğidiğerlerininkindenbüyüktür.
III. E2>E1 dir.
III. X, alkali metaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
2
7
Buna göre;
Buna göre;
AynıperiyottabulunanelementlerdenX,YveZninkatman
C)IveII
A)YalnızI
D) I ve III
E) I, II ve III
1. B
2. B
B)YalnızIII
3. E
4. B
5. C
6. C
C)IveII
E) I, II ve III
119
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
X: 2
Periyodik tabloda bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik, iyonlaşma enerjisi ve oksitlerinin
asidik özelliği genellikle nasıl değişir?
ÜNİTE - 2
TEST
10. PeriyodikcetvelinaynısırasındabulunanX,YveZelementlerinindeğerlikelektronsayılarısırasıyla1,5,7dir.
Aşağıdaki tabloda A grubu elementlerinden X, Y ve Znin
iyonlaşmaenerjilerikkal/mololarakverilmiştir.
A gruplarında bulunan bu atomlar ile ilgili;
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Element
İE1
İE2
İE3
X
218
1744
2823
Y
176
348
1847
Z
168
1091
1459
I. X, alkali metaldir.
II. Elektron ilgisi en büyük olan Y dir.
III. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanZdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
Buna göre;
I. Ytoprakmetalidir.
II. XveZaynıgrupelementleridir.
III. XinkatmansayısıZninkindenazdır.
C)YalnızIII
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) II ve III
C)IveII
E) I, II ve III
11.
Z
X
Y
8.
–
– Y,bileşiklerindesadece(1–)değerlikalır.
Xindeğerlikelektronsayısı6'dır.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z ile ilgili;
I. Z'ninatomnumarası10'dur.
II. Birinciiyonlaşmaenerjileriarasındakiilişki
T K
2.periyottayeralanardışıkatomnumaralıX,YveZatomları
ile ilgili;
AgruplarındabulunanX,Y,Z,TveKelementlerininperiyodikcetveldekikonumlarıtablodakigibidir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ZveKnınkimyasalözellikleribenzerdir.
B) AtomnumarasıenküçükolanXtir.
C) KnınatomçapıTninkindenbüyüktür.
D) YveZfarklıperiyottadır.
Y>Z>X'tir.
E) ZninbirinciiyonlaşmaenerjisiKnınkindenbüyüktür.
III. AtomçaplarıarasındakiilişkiX>Y>Z'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)IveII
D) II ve III
9.
C)IveIII
E) I, II ve III
X,YveZelementlerindenXmetal,Ysoygaz,Zhalojendir
veüçüde2.periyottabulunmaktadır.
Buna göre;
I. ElektronvermeisteğienbüyükolanelementXtir.
II. ElektronegatifliğienfazlaolanZdir.
III. AtomnumaralarıX,Y,Zsırasıylaartar.
12. X: Bileşiklerindeendüşük3–,enyüksek5+değerlikalır.
Y: Sonyörüngesindenüçelektronverereksoygazelektrondüzenineulaşır.
Z: Toprakalkalimetalidir.
Aynı periyot elementi oldukları bilinen X, Y ve Z nin atom
yarıçapları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D) I ve III
120
C)IveII
E) I, II ve III
7. D
8. C
9. B
A)Z>Y>X
10. D
B)X>Y>Z
D)Y>X>Z
11. C
12. A
Soru
C)Z>X>Y
E)X>Z>Y
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – VI
6
1.
15X, 16Y ve 19Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
4.
X
Z
Y
B) Üçüdeaynıperiyottadır.
C) Zninoksijenlibileşiğisudabazözellikgösterir.
D) Üçüdemetaliközellikgösterir.
E) Yninelektronvermeeğilimidiğerlerindenbüyüktür.
Yukarıda verilen periyodik sistemde X, Y, Z elementlerinin
yerleribelirtilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) XveZaynıgruptadır.
Periyodiktablonun2.satırında
bulunan elementlerin birinci
iyonlaşmaenerjilerinindeğişimigrafiktekigibidir.
C) X, alkali metaldir.
M
D) Y, ametaldir.
P S
Y
Buna göre;
B) XveYmetal,Zsoygazdır.
Ĉ\RQODċPD
HQHUMLVL
X
I. X, Y ve Zmetalik özellik
T
Z
$WRP
QXPDUDV×
gösterir.
II. Xinatomçapıenbüyüktür.
III. ElektronilgisienbüyükolanMdir.
E) Atom hacmi en büyük olan X'tir.
R
5.
Palme Yayıncılık
2.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve II
C)YalnızIII
E) II ve III
X
17Y
Z
X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki konumları
şekildekigibidir.
Buna göre;
I. Elektron ilgisi en büyük olan Y dir.
II. KatmansayılarıarasındakiilişkiZ>X=Ydir.
III. AtomnumarasıenbüyükolanZdir.
3.
yargılarından hangileri doğrudur?
1
A)YalnızI
B)IveII
D) II ve III
2
Periyodik cetvelde 1 ve 2 ile gösterilen oklar yönünde
yapılan aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?
6.
C)IveIII
E) I, II ve III
A) 1ve2yönündeatomnumarasıartar.
X, Y, 18ZveTatomnumaralarıardışıkartanelementlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) 2yönündeelektronegatiflikartar.
A) ÇapıenbüyükolanTdir.
C) 1yönündeatomhacmiküçülür.
B) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanXtir.
D) 2yönündeiyonlaşmaenerjisiazalır.
C) Yhalojendir.
E) Elektronalmaeğilimiilebirlikteametalözellik1yönünde
artar.
D) Elektron ilgisi en büyük olan Y dir.
1. C
2. D
3. B
E) KatmansayısıenfazlaolanTdir.
4. B
5. E
6. B
121
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
A) AtomyarıçapıenbüyükolanXtir.
ÜNİTE - 2
TEST
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
ToprakalkalimetalgrubundabulunanA,BveCelementleri
ileilgilişubilgilerveriliyor;
–
AtomçapıenküçükolanBdir.
10. A grubunda bulunan ve ilk dört iyonlaşma enerjisi
değerleri sırası ile 710, 1463, 9112 ve 11791 kj/mol olan
X atomu ile ilgili;
–
ElektronvermeeğilimienbüyükolanCdir.
I. Toprakalkalimetallergrubundadır.
II. Katıhaldeelektriğiiletir.
III. Kararlıbileşiklerinde2+değerliğinialır.
Buna göre atomların proton sayıları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)A>B>C
B)B>A>C
D)A>C>B
C)C>B>A
yargılarından hangileri doğrudur?
E)C>A>B
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
8.
L
Y
Q
X
C)IveII
E) I, II ve III
11. SoygazolmadıklarıbilinenX,Y,ZveQaynıperiyotelementiolupözelliklerişöyledir.
Z
Periyodik sistemde yerleri gösterilen X, Y, Z, Q ve L elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) YveZikinciperiyottabulunur.
B) LveQelementlerisoygazdır.
C) YalnızXmetaldir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
– AtomyarıçapıenbüyükolanZdir.
– ElektronalmaisteğienbüyükolanQdur.
– Xbileşiklerinde2–ile6+arasındadeğerlikleralabilir.
– Yisetoprakmetalidir.
Buna göre, elementlerin atom numaralarının küçükten
büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) X, Z, Q, Y
B) X, Q, Z, Y
D) Z, Y, X, Q
C) Z, X, Q, Y
E) Q, X, Y, Z
D) AtomyarıçapıenbüyükolanLdir.
E) BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanZdir.
12. İkinci periyotta bulunan X, Y, K ve T elementlerinin atom
numaralarınakarşılıkiyonlaşmaenerjilerinindeğişimigrafikteki gibidir.
Ĉ\RQODċPDHQHUMLVLNNDOPRO
9.
AynıperiyottabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler veriliyor;
T
K
– Xelementisoygazdır.
–YelementininatomnumarasıXinkindenbirazdır.
– AtomyarıçapıenbüyükolanZ'dir.
Y
X
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
$WRPQXPDUDV×
I. Yninhidrojenlibileşiğininsuluçözeltisiasidiktir.
II. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanXtir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
III. ProtonsayısıenfazlaolanZ'dir.
A) X,periyodunilkelementidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) T,periyodunensağındabulunur.
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
122
C) X ve Y metaldir.
C)IveII
D) K, ametaldir.
E) II ve III
7. E
E) Thalojendir.
8. D
9. C
10. E
11. D
12. E
Soru
TEST
1.
Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür?
4.
I. ElektronegatifliğienbüyükolanZdir.
A) 3X
II. XveYelektronvermeeğilimindedir.
C) 9Z
D)11L
E) 12T
ve 9Z elementleri ile ilgili;
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
B) 7Y
3X, 12Y
ÜNİTE - 2
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – VII
7
III. Y2+ iyonu ile Z1–iyonuizoelektroniktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
Periyodik cetvelde gösterilen yönlerde aşağıda verilenlerden hangisi
artma gösterir?
A)YalnızI
I
B)YalnızII
D) II ve III
C)IveII
E) I, II ve III
II
I
A) Atomnumarası
Atom hacmi
B) Atomnumarası
İyonlaşmaenerjisi
C) Değerlikelektronsayısı
Elektron ilgisi
dizilimlerisırasıyla 2
D) Elektronegatiflik
Değerlikelektronsayısı
Buna göre, X ve Y atomları ile ilgili;
E)
İyonlaşmaenerjisi
İyonlaşmaenerjisi
5.
Palme Yayıncılık
3.
II
Ĉ\RQODċPDHQHUMLVL
NNDOPRO
Q
1
ve 2
8
1 şeklindedir.
I. Değerlikelektronsayılarıaynıdır.
II. Kimyasalözellikleribenzerdir.
III. YninbirinciiyonlaşmaenerjisiXinkindenbüyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D) I ve III
R
C)IveII
E) I, II ve III
T
Y
X
Temel halde bulunan X ve Yatomlarının katman elektron
Z
$WRP
QXPDUDV×
Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alan elementler için
atom numaralarına karşılık birinci iyonlaşma enerjilerinin
değişimigrafiktekigibidir.
6.
Buna göre, grafikte belirtilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) T,4Agrubundadır.
B) X,atomikyapıdadır.
C) Qnunatomnumarası5tir.
D) Rnindeğerlikelektronsayısı8dir.
E) Znin(3+)değerlikliiyonununkatmanelektrondağılımı
2a + 1 2a + 2 2a + 10
X, a + 1 Y, a + 3 Z
a
atomları periyodik cetvelin üçüncü
periyodundabulunanelementlereaittir.
Buna göre,
I. ZhalojeniseX'inatomyarıçapıenküçüktür.
II. XveYatomlarıbirbirininizotonudur.
III. YileZatomlarıbirbirininizobarıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
2 şeklindedir.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D) II ve III
1. C
2. A
3. C
4. E
5. C
6. A
C)IveII
E) I, II ve III
123
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
X
141
274
1181
1545
Y
88
810
1060
1402
Z
223
579
874
6103
Q
175
346
1921
2522
10.
3
Y: 2
8
8
Z: 2
6
A)X>Y>Z
A) X ve Y
B) Y, Z ve Q
C) Z ve Q
Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan X elementi ile 5A
grubundakiYelementininperiyotnumaralarıaynıdır.
Buna göre, X ve Y elementleri ile ilgili,
I. XinatomçapıYninkindenbüyüktür.
II. YninbirinciiyonlaşmaenerjisiXinkindenbüyüktür.
III. XinmetaliközelliğiYninkindenfazladır.
B)Y>X>Z
D)Z>X>Y
C)X=Y>Z
E)Z>Y>X
Kütlenumarası
Elektronsayısı
X2+
24
10
Y+
24
10
I. Kimyasalözelliklerifarklıdır.
II. X2+ ve Y+tanecikleriizobardırlar.
III. X2+ iyonunun yarıçapı Y1+ iyonunun yarıçapından
büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B)IveII
D) II ve III
Tanecik
Kütle numarası ve elektron sayısı yukarıda belirtilen tek
atomlu tanecikler ile ilgili,
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
1
E) Y ve Z
11.
8
İlk dört iyonlaşma enerjileri kkal/mol olarak verilen ve A
gruplarında bulunan X, Y, Z ve Q elementlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri benzerdir?
D) X ve Q
8.
X: 2
Yukarıda elektron dağılımları verilen X, Y ve Z atomlarının elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
C)IveIII
A)YalnızIII
E) I, II ve III
B)IveII
D) II ve III
C)IveIII
E) I, II ve III
12. 2HeelementiolmadıklarıbilinenXveYelementleriileilgili
şubilgilerveriliyor;
9.
Periyodik cetvelin 1A grubunda bulunan X, Y ve Z elementleriileilgilişubilgilerveriliyor;
–
Xinatomçapıdiğerlerindenbüyüktür.
–
Yninbirinciiyonlaşmaenerjisidiğerlerindenbüyüktür.
– XveYelementleriaynıgruptadır.
– XtenbirelektronkoparmakiçingerekenenerjiYninkinden büyüktür.
Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki niceliklerden hangisi
eşittir?
A) Periyotsayısı
Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının artış
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
B) Değerlikelektronsayısı
A) X, Y, Z
D) Çekirdek yükü
B) Y, Z, X
D) X, Z, Y
124
C) Y, X, Z
E) Z, X, Y
7. D
C) Yarıçapı
E) İyonlaşmaenerjisi
8. E
9. B
10. B
11. A
12. B
Soru
TEST
AgruplarındabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler veriliyor;
–
YveXindeğerlikelektronsayısıaynıdır.
–
–
4.
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
YninbirinciiyonlaşmaenerjisiXinkindenbüyüktür.
X
176
1234
2050
2551
AtomçapıenbüyükolanZdir.
Y
175
346
1840
3410
Z
119
1091
1650
2280
Buna göre, atomların periyodik tablodaki yerleri aşağıdaki kesitlerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
Y
Z
X
Z
D)
C)
X
X
Y
Y
YukarıdakitablodaAgruplarındabulunanX,YveZelementlerininilkdörtiyonlaşmaenerjisikkal/mololarakverilmektedir.
Z
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
E)
X
X
Y
Z
A) X ve Z alkali metaldir.
Y
B) Ybileşiklerindeyalnız2+değerlikalır.
Z
C) AtomnumaralarıarasındakiilişkiX>Zdir.
D) X1+ ve Y2+ iyonlarısoygazelektrondüzenindedir.
E) X ile Y aynı periyotta iseler Y'nin atom numarası daha
büyüktür.
X elementi 2. periyottaki toprak alkali metali, Y elementi
ise 2. periyottaki halojen olduğuna göre,
I. AtomnumaralarıarasındakiilişkiY>Xtir.
II. AtomçaplarıarasındakiilişkiX>Ydir.
III. İkisinin de oksijenle oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi
baziktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D) I ve III
5.
Palme Yayıncılık
2.
Y nin çekirdek yükü 8 olduğuna göre, X, Y ve Z atomları
ile ilgili;
I. Periyodikcetveldeaynıperiyottabulunurlar.
II. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanYdir.
III. ProtonsayısıençokolanXtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C)IveII
Z Q K
X Y
D) L < N
Şekildeki iyonlaşma
enerjisi–atomnumarası
grafiğinde2.periyotelementleri noktalarla gösterilmiştir.
M
K
L
$WRP
QXPDUDV×
I. K elementi bulunduğu periyodun atom yarıçapı en
büyük elementidir.
II. Lelementininatomnumarası7dir.
III. Melementi8Agrubundadır.
A)YalnızI
B)YalnızII
D) II ve III
3. B
Ĉ\RQODċPDHQHUMLVLNNDOPRO
E) Z < K
2. C
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
C)K<M
1. A
C)IveII
Bu elementlerden K, L,
M ile ilgili;
L M N
Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen atomların
birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
B)Q<Y
B)YalnızIII
D) I ve III
3.
A)X<Y
A)YalnızI
E) I, II ve III
6.
X2+, Y2–veZtanecikleribirbirininizoelektroniğidir.
4. C
5. B
6. D
C)IveII
E) I, II ve III
125
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.
ÜNİTE - 2
ÖZELLİKLERDE PERİYODİK DEĞİŞİM – VIII
8
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
10. X,Y,ZveTelementleriileilgilişubilgilerveriliyor;
İyonlaşmaenerjileri(kkal/mol)
Element
İE1
İE2
İE3
İE4
X
74
145
774
1050
Y
175
345
1838
2526
– Yelementi,XveTileaynıperiyotta,Zileaynıgruptadır.
– AtomçapıenbüyükolanY,protonsayısıenbüyükolan
X tir.
Buna göre, X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik cetveldeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X ve Y elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri kkal/mol
olarakyukarıdakitablodaverilmiştir.
8.
X>Y
2
B)
X<Y
2
C) X>Y
3
D)
X<Y
3
E)
X<Y
1
Z
T
T
Y
– XileZninkatmansayılarıaynıdır.
– XinatomçapıYninkindenküçük,Zninkindenbüyüktür.
T
Y
T
X
Z
T
X
11. Periyodik cetvelde aynı grupta oldukları bilinen X, Y ve Z
elementlerinden X in atom hacmi en büyük, Y nin atom
hacmienküçüktür.
Buna göre, bu elementler ile ilgili;
I. Yninatomnumarasıenküçüktür.
II. ElementleringrupiçindeyukarıdanaşağıdoğrusıralanışıY,Z,Xşeklindedir.
III. MetalaktifliğienazolanXtir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
B) X, Z, Y
X
E)
Y
– XileYnindeğerlikelektronsayılarıaynıdır.
Z
Z
Z
D) Z, X, Y
X
X
D)
AgruplarındabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler veriliyor;
A) Y, X, Z
C)
Y
Y
AtomnumarasıDeğerlikelektronsayıları
A) B)
A)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 2
7.
A)YalnızI
B)YalnızII
D) II ve III
C)IveIII
E) I ve II
C) Y, Z, X
E) X, Y, Z
12. AgruplarındabulunanX,YveZelementleriileilgilişubilgiler veriliyor;
9.
2–
1–
1+
8X , 9Y , 11Z
iyonları ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
– Xelementitoprakalkalimetalidir.
– YelementininatomnumarasıXinkinden2fazladır.
– ZelementininatomnumarasıYninkinden1fazladır.
Buna göre, X, Y ve Z elementleri ile ilgili;
A) Birbirininizoelektroniğidirler.
B) İyonyarıçaplarıarasındakiilişkiZ1+ < Y1– < X2–şeklindedir.
I. Katmansayılarıaynıdır.
II. BirinciiyonlaşmaenerjisienbüyükolanZdir.
C) Aynıperiyottayeralanatomlarıniyonlarıdır.
III. AtomyarıçapıenbüyükolanXtir.
D) Z1+iyonundanbirelektronkoparmakiçingerekenenerji
enfazladır.
p
E)
oranıenfazlaolanZ1+ iyonudur.
e
126
7. A
8. C
9. C
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)IveII
D) II ve III
10. D
11. E
12. E
C)IveIII
E) I, II ve III
Soru
Download

Ünite 2: Atom Ve Periyodik Sistem