KİMYA
9.SINIF
SINIF –NO :
ADI SOYADI :
1.
Mendeleev’den önce Johann Döbrenier
elementleri benzer özelliklerine göre ‘Triadlar ‘
kuralına göre gruplandırmıştır. Triadlar yasasına
göre gruptaki herhangibir elementin özellikleri
diğer elementlerin bilinen özelliklerin ortalaması
ile tahmin edilebilmektedir. Aşağıda verilen
değerleri kullanarak bazı büyüklükleri tahmin
ediniz.
PEKİŞTİRME NO :II-02
3. Aşağıda atom numaraları verilen atomların
sembollerini , adını,katman elektron dağılımını
yaparak metal , ametal,yarımetal ve soygaz
olarak sınıflandırmasını yapınız.
a) Z= 14
b) Z= 20
a.Na ve Rb ‘un atom kütlelerini kullanarak K’un
atom kütlesini
b. Cl2 (-101,00C ) ve I2 ‘ün ( 113,60C) erime
noktalarını kullanarak Br2 ‘ün erime noktasını
0
c) Z= 11
0
c. HCl (-84,9 C ) ve HI ‘ın (-35,4 C) kaynama
noktalarını kullanarak HBr ‘nin kaynama
noktasını tahmin ediniz.
d) Z= 1
e) Z= 17
2.
Bir C (Karbon) atomunu N( Azot) atomundan
farklı kılan özellikleri nelerdir? Bu atomların
ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
4.Periyodik cetvelin aynı periyodunda yer alan
X,Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler
veriliyor.



X bir halojendir.
Y bir soygazdır.
Z bir toprak alkali metaldir.
Buna göre bu elementlerin değerlik elektron
sayıları arasındaki ilişki nedir?
5.
9.
Atom
X
Y
Z
Katman
sayısı
2
3
4
Son katmandaki elektron
sayısı
6
4
2
Yukarıdaki tabloda katman sayısı ve son
katmanlarındaki elektron sayıları verilen X,Y ve Z
elementleri ile ilgili ;
a. Atom numarası en büyük olan hangisidir?
b. Y atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır?
c. Z atomunun periyodik cetvelde bulunduğu
gruba ne ad verilir?
6.X2Y3 bileşiğinde toplam proton sayısı 38 dir. X
ve Y nin proton sayıları ardışık olduğuna göre X
ve Y nin atom numaraları toplamı kaçtır?
X baş grup elementinin oluşturduğu XO4-2
iyonunda toplam 50 elektron vardır. Buna göre
X’in grup numarası kaçtır? (8O)
10.
X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikteki
kütlece birleşme oranları verilmiştir.
Buna göre I. bileşikteki Y miktarı kaç gramdır?
11.
7.X+6,X-2 ve X+4 iyonlarının toplam elektron sayısı
40 tır. Buna göre X’in atom numarası kaçtır?
X+1 iyonunun elektron dağılımı aşağıdaki gibidir.
8.
X’in nötron sayısı proton
sayısından bir fazla olduğuna göre
a. X’in kütle numarası kaçtır?
Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki soruları
cevaplandırınız.
b. X’in periyodik cetveldeki yeri neresidir?
a. Kaç gram X harcanmıştır?
b. Kaç gram harcanmıştır?
c. Hangi elementten kaç gram artmıştır?
Velinin İmzası
Öğretmenin İmzası
Download

kimya 9.sınıf