Ünite
3
Kimyasal Türler
Arası Etkileşimler
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
ZAYIF ETKİLEŞİMLER
TEPKİME DENKLEMLERİ
128
162
176
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
1.
4.
II
1A
X 2A
8A
3A 4A 5A 6A 7A
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Z
B
‹yonik
I
T
L
III
bileflik
Y
IV
Yukarıda verilen periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden hangileri yalnızca iyonik bileşik oluşturur?
Yukarıdaki kavram haritasında bulunan “iyonik bileşik”
kavramı için kutucuklara aşağıda belirtilen ifadelerden
hangisi yazılamaz?
A) Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
B) Kristal yapılıdırlar.
C) Düzenli örgü yapısı oluştururlar.
5.
X: 2
8
Y: 2
6
1
D) Katı halde iyonlar serbest hareket eder.
E) İyonlar arasında kuvvetli elektriksel çekim bulunur.
2.
I. CaO " ....................
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
AÇIK UÇLU SORULAR
II. MgCl2 " ....................
III. KBr " ....................
IV. AlF3 " ....................
Yukarıda verilen bileşiklerin Lewis yapılarını çizerek gösteriniz?
X ve Y elementlerinin katman elektron dizilimleri yukarıda
verilmiştir.
Buna göre, X ile Y elementleri arasında oluşacak kararlı
bileşiğin formülü nedir?
(Ca, Mg= 2A, K, Al= 3A, O= 6A, F, Cl, Br= 7A)
3.
X2+ ve Y1– iyonlarının katman elektron dizilimleri
6.
Katyon
Anyon
+
içerir.
–
2+
NO 3
II
...........
3+
III
...........
Cr(OH)3
+
IV
...........
Na3PO4
2+
–2+
2+–
–
– 2+
2+–
2–
S
V
...........
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Tabloda boş bırakılan kısımları doldurunuz.
•
•
•
•
•
––
• •
• F•
•
•
–
••
Br
• •3+ 3
IV.•• F••Al
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
• ––• – –• F •
• •
• •FBr
•• • •
• +• • Cl• Br•
III. •K
•
•
•
–2–
•
•
•
•
•
•
•
2–
• • –• • O–•
•
• Cl• Br• • Cl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•••
O•
O•••• 2+• 2
II.•• ••Cl
Mg
•
•
•
•
•
•
–2–•
•
•
•
•••
2–
•
•
•
•
• •
•O •
•
•
•
•
1. D 2. I. Ca2+
•
•
yargılarından hangileri yanlıştır?
•
•
III. X alkali metal, Y ise halojendir.
Yukarıdaki tabloda bazı anyon ve katyonlarla, bu anyon ve
katyonlardan oluşan bileşikler verilmiştir.
•
•
128
•
•
•
•
•
•
•
•
–
II. X ile Y elementlerinden
oluşan
bileşiğin
formülü XY2
• •
• Y•• •
• X
•
• •
• •
•Y•
• Y • •• Y •• •X
• Y • ••X
Y ••
••Y X
•
•Y•
dir.
(NH4)2S
S
Mg
–
2–
I
...........
Na
I. X ile Y elementlerinin oluşturduğu bileşik iyonik bağ
KCl
Cl
Cr
Buna göre,
–
K
Ca
şeklindedir.
Oluşan Bileşik
–
+
Soru
3–
3. III 4. Y 5. X2Y 6. I. NH 4, II. Ca(NO3)2, III. OH–, IV. PO4 , V. MgS
7.
11.
ortaklanm›fl elektron
say›s›dır.
AIN
.........
NaF
C2H4
apolar kovalent
ba€ say›s›d›r.
Dart oyunundaki çubukları her kovalent bileşiğe sapladığında 2 puan alacak olan öğrenci en fazla kaç puan
alır?
.........
(1H, 6C, 7N, 9F, 11Na, 13Al, 16S, 17Cl)
Yukarıda verilen kavram haritasındaki kutucuklara istenen bilgiler yazıldığında hangi seçenek boşta kalır?
H
H
H
H
D) 2
I. Cl2
C) 4
C : : C
: :
B)
:
A) 12
8.
.........
Ba€lay›c›
elektron
çifti say›s›d›r.
E) 6
II. CH3Cl
III. CH3OH
12.
IV. N2H4
V. CO2
Yukarıdaki moleküllerin hangisinde iki atom arasında
birden fazla bağ bulunur?
9.
I. H2 " .........................
Palme Yayıncılık
(1H, 6C, 8O, 7N, 17Cl)
Y
X
X
X2Y molekülüne ait katman elektron dizilişi yukarıdaki gibidir.
Buna göre, beş arkadaşın yaptığı yorumlardan hangisi
yanlış olur?
A)
B)
Her X ve Y arasında
birer elektron ortaklanır.
II. C2H2 " .........................
Oluşan bağlar polar
kovalenttir.
III. HCl " .........................
IV. HCN " .........................
Yukarıda verilen bileşiklerin Lewis yapılarını çizerek
gösteriniz.
(H: 1A, C: 4A, N: 5A, Cl: 7A)
Ahmet
Yiğit
C)
D)
Moleküldeki
X oktetini tamamlar.
Molekülde toplam
4 elektron ortaklanmıştır.
Gözde
Taylan
E)
10. O2 molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (8O)
a) Kaç tane bağlayıcı elektron çifti içerir?
X’in değerlik elektron
sayısı 1, Y’ninki 6’dır.
b) Kaç tane ortaklanmamış elektron içerir?
c) Lewis yapısı nasıldır?
Seçil
d) Kovalent bağ sayısı kaçtır?
7. 6
HH,CII.
HH CC
2, b.
8,O Oc.
8.
IV.
, d. 2
HHVHH 9.HI. HH HH
HClHC C H
N NH
OO
HHCl
CNCa.
NN
C C
HC, HHIII.H HClCl H, Cl
C H10.
O O OO O
C CHC HC
11. C
12. D
129
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Lewis
gösterimidir.
:
Dart i€nesi
CCl4
ÜNİTE - 3
NH3
.........
H2S
DO⁄RU-YANLIfi
ÜNİTE - 3
BOfiLUK DOLDURMA
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
İyonik bağlı bileşikler atomların elektron ...................................... sonucunda oluşurlar.
2.
Metaller, ametallerle ....................... bağ oluşturur.
3.
Atomlar arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bağ türüne ........................................... denir.
4.
Kovalent bağdaki ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine ........................................... denir.
5.
Aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağa ..................................... denir.
6.
I2 molekülünün CS2 molekülünde çözünmesi ........................ .
7.
H2 molekülü ......................... dır.
8.
Lewis yapısı
şeklinde olan bileşikte X atomunun son katmanında .................. elektron bulunurken Y ise,
................... grubunda bulunur.
9.
2A grubundaki X elementi ile 5A grubundaki Y elementinin oluşturacağı bileşiğin formülü ...............................'dır.
10. 3X ve 9Y elementleri arasında oluşan bileşik ............................... bağlıdır.
11. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği ............................... .
12. NF3 molekülü ............................... kovalent bağ içerir. (7N, 9F)
13. Aynı koşullarda iyonik bağlı katıların erime noktası kovalent olanlara göre ............................... tir/tür.
14. Metal atomlarını katı ve sıvı halde bir arada tutan kuvvet ............................... bağıdır.
15. Kovalent bağlar ............................... ve apolar kovalent olmak üzere ikiye ayrılır.
16. İyonik bileşiklerin oda koşullarındaki fiziksel hali ................................. dır.
130
1. alış-verişi
2. iyonik
3. kovalent bağ
10. iyonik
Soru
4. bağlayıcı elektron çifti 5. apolar kovalent bağ 6. beklenir 7. apolar
11. iletir 12. polar 13. yüksek 14. metal 15. polar 16. katı
8. 2, 7A
9. X3Y2
M‹N‹ SINAV
ÜNİTE - 3
DO⁄RU-YANLIfi
1.
CaO bileşiğinin Lewis gösterimi
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
şeklindedir. (20Ca, 8O)
BOfiLUK DOLDURMA
2.
İki atom arasında 3 çift elektron ortaklaşa kullanıldığında üç bağ oluşur.
3.
Kovalent bağlı bileşikler molekül denilen bağımsız birimlerden oluşurlar.
4.
İyonik bileşikler katı halde kristal yapıdadır.
5.
CO2 molekülünün Lewis gösterimi
6.
N2 de üç tane bağlayıcı elektron vardır. (7N)
7.
O2 molekülünde atomlar arasında ikili bağ vardır. (8O)
8.
NH3 ve HCN molekülleri apolar yapıdadır. (7N, 1H, 6C)
9.
HCl sıvısının, H2O sıvısında çözünmesi beklenmez. (1H, 8O, 17Cl)
şeklindedir. (6C, 8O)
10. 12Mg atomunun Lewis gösteriminde sembolü etrafında sadece iki nokta bulunur.
11. MgCl2 bileşiği elektrostatik çekim kuvveti ile oluşmuştur. (12Mg, 17Cl)
12. CH4 molekülü polardır. (6C, 1H)
13. Al3+ ve Br– iyon çiftlerinden AlBr3 bileşiği oluşur.
14. Atomların bağ elektronlarına sahip çıkmaları son yörüngedeki elektronların çekirdeğe olan uzaklıklarına bağlıdır.
15. CH3Cl molekülünün H2O da çözünmesi beklenmez. (1H, 6C, 8O, 17Cl)
16. H2 ve F2 moleküllerindeki bağ sayıları farklıdır. (1H, 9F)
17. İki atomun bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi aynı ise, molekülde negatif ve pozitif uç oluşmaz.
1. D
2. D
3. D
4. D
5. D
6. Y
7. D
8. Y
9. Y
10. D
11. D
12. Y
13. D
14. D
15. Y
16. Y
17. D
131
KİMYASAL TÜRLER
1
1.
Aşağıdaki türlerden hangisi moleküle örnek olarak verilemez?
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
A) CO
B) PCl3
4.
C) Cl
III. İyon-dipol etkileşimleri
Yukarıda verilen bağlardan hangileri güçlü etkileşimlerdendir?
E) CO2
D) O2
I. Kovalent bağlar
II. Hidrojen bağları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
C) I ve II
E) I, II ve III
Çekme kuvvetlerinin
itme kuvvetlerini
EDVW×UPDV×LOH
ROXċXU
Kovalent
EDĊ
türüdür.
türüdür.
X
Ĉ\RQLN
EDĊ
5.
RODUDNDGODQG×U×O×U
Güçlü
HWNLOHċLP
Yukarıda verilen kavram haritasında X ile gösterilen
ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Fiziksel bağlar
B) Kimyasal bağlar
C) Metalik bağ
Kimyasal tür
I. İyon
a. Fe
II. Atom
b. CO2
III. Molekül
c. Al3+
A)
D) Van der Waals bağları
I. a
B) I. b
II. b
II. c
II. a
III. c
III. a
III. b
E) Hidrojen bağları
3.
D) I. c
C)
E)
I. c
I. a
II. b
II. c
III. a
III. b
Öğrenciler öğretmenin sorduğu “kimyasal türler” örneklemelerini
1. He, atomdur.
6.
2. CH4, moleküldür.
II. Kimyasal bağlar fiziksel bağlardan daha kuvvetlidir.
cümleleriyle sıralamaktadır.
Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerden hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
D) 1 ve 3
Bağlar ile ilgili;
I. Fiziksel bağlar oluşmadan kimyasal bağlar oluşmaz.
3. NH3, iyondur.
132
Örnek
Yukarıdaki kimyasal türlerin karşılarındaki örnekler ile
doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
III. Fiziksel bağlar atomlar arasında kurulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) 1 ve 2
D) I ve III
E) 1, 2 ve 3
1. C
B) Yalnız II
2. B
3. B
4. A
5. C
6. B
E) II ve III
Soru
C) I ve II
7.
10.
II. NaBr’de; Na+ ve Br– iyonları arası
III. MgO(k)" Mg(k) + O2(g)
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B)Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tür bakımından diğerlerine göre farklıdır?
B) O2
C) CI2
9.
E) Na+
D) H2O
11.
Palme Yayıncılık
A) H2
Elektriksel
itme-çekme kuvveti
ROXċWXUXU
2
Atom
3
CO2
4
Mg2+
5
İyon
6
He
Yukarıdaki kimyasal türlerin birbiriyle ilişkili çiftleri hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) (1 – 3), (2 – 6), (4 – 5)
B) (1 – 6), (2 – 4), (3 – 5)
C) (1 – 4), (2 – 3), (5 – 6)
D) (1 – 2), (3 – 4), (5 – 6)
E) (1 – 3), (2 – 4), (5 – 6)
I
oHċLGLGLU
oHċLGLGLU
II
Ĉ\RQLNEDĊ
LOHROXċXU
LOHROXċXU
(OHNWURQ
RUWDNODċPDV×
III
Yukarıdaki kavram haritasında I, II ve III ile gösterilen
kutucuklara seçeneklerdeki bilgilerden hangileri yazılırsa doğru olur?
I
1
Molekül
II
12. Sınıflandırması; molekül, atom, iyon sırasında olacak şekilde
örneklemeler verilmek isteniyor.
III
A) Kovalent bağ
Kimyasal bağ
Elektron alışverişi
B) Kimyasal bağ
Kovalent bağ
Elektron alışverişi
C) Kimyasal bağ
Elektron alışverişi Kovalent bağ
D) Kovalent bağ
Elektron alışverişi Kimyasal bağ
E) Elektron alışverişi Kimyasal bağ
7. D
Buna göre, hangi seçenek işaretlenirse doğru olur?
A) He, O2, Na+
B) Na+, Na, CH4
C) CO2, He, Na+
D) He, CO2, Na+
Kovalent bağ
8. E
9. B
E) CH4, Na+, CI–
10. D
11. A
12. C
133
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Yukarıda verilen değişimlerden hangilerinde kimyasal
bağlar koparak yeni türler oluşmuştur?
III. C2H5OH’da C2H5OH molekülleri arası
Yukarıda verilenlerden hangileri kimyasal bağ tanımına
uyar?
D) I ve III
8.
I. C2H2’de; C ve H atomları arası
ÜNİTE - 3
I. 2HCl(g) " H2(g) + Cl2(g)
II. Hg(s) " Hg(g)
İYONİK BİLEŞİKLERİN LEWİS YAPISI
1.
4.
Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin Lewis elektronnokta yapısı yanlış verilmiştir?
NaCl, MgCl2, AlCl3 bileşiklerinin Lewis yapısı;
••
C) • O •
••
•
•
•
•
•
•
3+
+ • Cl ••
2 ••Cl••
Al
–
3 ••Cl ••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
+ • Al
•
•
•
2+
•
•
III. •• Cl
Mg
•
•
+ • Mg • + • Cl ••
•
•
•
•
•
••
E) Cl
•
•Cl•
• •
–
II. •• Cl
••
•
D) • Al •
••
B) • C •
•
Na
–
+
•
•
A) • Na
• Cl
•
•
•
•
(6C, 8O, 11Na, 13Al, 17Cl)
••
•
•
• Cl •
•
•
2.
Tanecik
I. 7N
II. 12Mg2+
III. 9F–
Lewis yapısı
şeklinde verilmiştir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
N
N
N
[ Mg ]2+
[ Mg ]2+
[ Mg ]2+
[ F ] ––
[ F ]
[ F ]–
(11Na, 12Mg, 13Al, 17Cl)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Yukarıdaki taneciklerden hangilerinin karşılarında verilen Lewis yapısı doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
3.
Katman elektron
dizilimi
Palme Yayıncılık
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I. Na +
•
•
•
2
•
•
ÜNİTE - 3
TEST
C) I ve III
E) I, II ve III
5.
2–
X
şeklinde olan taneciğin proton sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Lewis formülü
X:
X
Y:
Y
A) 4
6.
B) 7
B) Yalnız Y
D) X ve Y
2–
+
Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z
atomlarından hangilerinin karşısında verilen Lewis formülleri yanlıştır?
A) Yalnız X
C) 9
C) Yalnız Z
1. B
A)
Na
O
B)
Na+
O
C)
Na O
D)
Na O Na
2. C
3. B
4. E
O
5. E
Na+
6. B
+
Na
2–
2–
E)
E) Y ve Z
D) 11
E) 16
Na2O bileşiğinin Lewis formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? (11Na, 8O)
Z
Z:
134
Bileşik yapısındaki iyonunun Lewis yapısı
Na+
2–
O
Soru
10.
/HZLV\DS×V×
–
AlCl3
Al3+
II.
Na2S
2Na+ S
III.
CaF2
Ca2+ 2
Cl
2–
B) Yalnız II
D) I ve II
Buna göre, X ve Y atomlarının oluşturduğu bileşiğin
Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yalnız III
E) II ve III
B) X+
Y
D) Y2+
X2+
Y atomu
Yukarıda X ve Y atomlarının katman elektron dizilimleri verilmiştir.
A) X
–
X atomu
1–
Buna göre, Lewis formüllerinden hangileri yanlıştır?
Y
8p
F
Yukarıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapısı karşısında gösterilmiştir.
8.
11p
1–
X
2–
X+
Y
1–
C) X+
E) Y2+
Y
2–
X
–
Y
11. X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilişleri
Elektron nokta yapısı yukarıda verilen bileşik ile ilgili;
II. Bir tane X atomu 2 elektron vermiş bir tane Y atomu da
2 elektron almıştır.
III. Bileşiğin formülü XY2 dir.
X: 2
Palme Yayıncılık
I. İyonik bileşiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
8
2
Y: 2
8
6
Bu elementler ile ilgili;
I. Atom numaraları kaçtır?
II. Yapabilecekleri bağ sayısı kaçtır?
C) I ve II
III. Lewis nokta formülleri nasıldır?
E) II ve III
sorularından hangilerinin cevabı vardır?
B) I ve II
D) I ve III
2–
1
2
Al
4
3+
3
F
I. Periyodik cetvelin 5A grubundadır.
II. 11Y atomu ile yaptığı bileşiğin elektron nokta yapısı
6
3Y+
Yukarıda çeşitli atom ve iyonlar için verilmiş Lewis gösterimlerinden hangileri yanlıştır?
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız 5
D) 3 ve 5
3–
X
III. 3– yüklü iyon oluşturabilir.
(15P, 8O, 9F, 10Ne, 13Al, 16S)
A) Yalnız 2
E) I, II ve III
Buna göre, X ile ilgili;
P
5
C) II ve III
12. A grubunda bulunan bir X elementi atomunun Lewis gösterimi X şeklindedir.
S
Ne
O
1
şeklindedir.
A) Yalnız I
9.
Z: 2
A) Yalnız I
C) 1 ve 2
D) II ve III
E) 4 ve 5
7. A
8. D
B) I ve II
9. E
10. B
11. E
12. E
C) I ve III
E) I, II ve III
135
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I.
A) Yalnız I
ÜNİTE - 3
%LOHċLN
7.
İYONİK BİLEŞİK OLUŞUMU – I
3
4.
1.
Katman elektron dizilimi 2
8
6
şeklinde olan Y
X ve Y atomları arasında oluşan iyonik bileşikte, X in elektron
sayısı azalmaktadır.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Buna göre;
I. X metaldir.
elementi ile 19X elementinin oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
II. X in elektron sayısı Y ninkinden fazladır.
A) XY2
III. Y ametaldir.
B) XY3
D) X2Y3
C) X2Y
E) X3Y4
yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
2.
5.
Aşağıdakilerden hangisi atom numarası 20 olan element
ile bileşik oluşturamaz?
A) 1Y
Katman elektron dizilimi yukarıda verilen X atomu ile
ilgili;
I. İki tane elektron alarak oktete uyar.
II. 12Y atomu ile oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısı,
Y2+
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
şeklindedir.
III. 10Z atomu ile iyonik bileşik oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
136
B) 4
C) I ve II
E) II ve III
C) 5
D) 16Q
D) 6
1. C
E) 19T
X atomunun elektron bulunduran katman sayısı iki tanedir.
A)
B)
C)
D)
Atom numaraları arasında 5 fark bulunan aynı periyottaki 12X ve Y atomlarından oluşacak bileşikte kaç tane
atom vardır?
A) 3
C) 15Z
X atomu, 13Y atomu ile elektrostatik çekim kuvvetine
dayalı bağ oluşturabildiğine göre, katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
1–
X
6.
B) 9X
E)
E) 7
2. A
3. A
4. E
5. E
6. B
Soru
13X
ve 9Y elementleri arasında oluşacak bileşik ile ilgili;
10.
ÜNİTE - 3
7.
O atomu
I. İyonik yapılıdır.
II. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır.
8p
III. Bağ yapmayan elektron çifti sayısı 9 dur.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
11p
11p
Na atomu
Na atomu
Yukarıdaki şekil sodyum (Na) ve oksijen (O) atomları arasında gerçekleşen elektron alışverişini göstermektedir.
Buna göre, bir öğrencinin atomlar ve oluşturacakları
bileşik hakkında yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Molekül yapılı bir bileşik oluşmuştur.
8.
B) Üç atomda oktedini tamamlamıştır.
C) Bileşiğin formülü Na2O dur.
D) Oluşan bileşik Na+ ve O2– taneciklerini içerir.
X atomunun katman elektron dizilimi yukarıda verilmiştir.
Buna göre, X atomu aşağıdaki atomlardan hangisi ile
elektrostatik çekim kuvvetine dayalı bağ oluşturur?
A) 3Y
B) 7Z
C) 8T
D) 10L
Palme Yayıncılık
E) Aralarında iyonik bağlı bileşik oluşur.
11. X, Y ve Z atomlarının katman elektron dizilimleri aşağıdaki
gibidir.
X:
E) 16Q
Y:
Z:
9.
Aynı periyotta bulunan X metali ile Y ametali arasında XY
bileşiği oluşmaktadır.
Buna göre;
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
I. XY bileşiği iyoniktir.
II. Y bileşiklerinde oktetini tamamlar.
A) Bileşik iyoniktir.
B) X in proton sayısı Y ninkinden büyüktür.
III. Z elektrostatik çekim ile bileşik oluşturabilir.
C) Bileşikte Y anyondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) X elementi 2A, Y elementi 6A grubundadır.
A) Yalnız I
E) X elektron vermiştir.
B) Yalnız II
D) II ve III
7. C
8. A
9. B
10. A
11. E
C) I ve II
E) I, II ve III
137
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
yargılarından hangileri doğrudur?
İYONİK BİLEŞİK OLUŞUMU – II
4
1.
8Z
9T
a
b
c
4.
Katman sayısı 2 olan X elementi ile katman sayısı 3 olan
Y elementi arasında oluşan bileşiğin Lewis elektron nokta
yapısı
X elementinin Y, Z ve T elementleriyle oluşturduğu
kararlı a, b ve c bileşiklerinin formülleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
X3Z
XT3
B)
XY
X2Z3
XT3
C)
XY3
X3Z2
X2T3
D)
X2Y3
X2Z3
X3T
E)
XY
XZ3
X2T
•
•
X2Y
•
•
A)
şeklindedir.
–
Buna göre;
•Y•
• •
I. X: 2A, Y: 7A grubundadır.
•
•
c
1–
•Y•
• •
X
•
•
b
2+
•Y•
• •
•
•
a
1–
•
•
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
13X
7Y
II. Oluşan bileşik iyonik yapılıdır.
III. İyonların son katmanlarında 8 elektron vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
C) I ve II
E) II ve III
5.
X: Toprak alkali metal
Y: Halojen
X ;
2
8
Y ;
2
7
3
Z: Geçiş metali
T: Atom numarası 9 olan element
Yukarıda verilen elementlerden hangi ikisinin oluşturduğu bileşikte iyonik bağ bulunmaz?
A) Z ile Y
B) Y ile T
D) X ile Y
C) Z ile T
E) X ile T
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
Katman elektron dağılımları yukarıda verilen X ve Y elementleri ile ilgili;
I.1– Oluşturacakları
bileşikte
X’in değerliği 3+'dır..
2+
1–
•
•
•
•
•Y•
X oluştururken
II. Bileşik
1 tane X atomu 3 tane Y atomuna
• •
•
•
•
•
•Y•
• •
birer elektron verir.
3.
III. Oluşturacakları bileşikte anyonun Lewis yapısı
–
•
•
•
•
•Y•
• •
Katman elektron dağılımı yukarıda verilen X elementi ile
ilgili;
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
I. 11Y elementi ile,
A) Yalnız I
–
X•
Y
+
•
+
D) II ve III
• •
•X•
bileşiğini oluşturur.
6.
II. Elektron alarak oktetini tamamlar.
III. NH4+ iyonu ile oluşturacağı bileşik 6 atomludur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
138
C) I ve III
E) I, II ve III
•
•
•
•
•
•
+
•
•
•
•
•
Y
B) I ve II
C) I ve III
19K, 12Mg, 13Al
elementlerinin 8O ile oluşturacakları
bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
gösterilmiştir?
A) KO2, Mg2O, Al2O3
B) K2O, MgO, Al2O3
C) K2O2, Mg2O, Al3O2
D) KO, MgO, Al2O3
E) I, II ve III
1. B
E) KO2, MgO, AlO3
2. B
3. E
4. C
5. E
6. B
Soru
X2Y3 bileşiğinin suda çözünmesi sırasında verdiği iyonların sayısının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
T
X
B)
D
D
X
2–
Y
Y
2–
D
D
Y
3+
X
Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler arasında oluşan bileşiklerden hangisinin formülü
yanlış verilmiştir?
=DPDQ
=DPDQ
D)
Ĉ\RQVD\×V×
Ĉ\RQVD\×V×
B) Y3L2
A) YT
Y 2–
3+
X
D
D
2–
D
D
Y
3+
X
=DPDQ
E)
D) X3L
C) XT3
E) Z2T3
=DPDQ
Ĉ\RQVD\×V×
D
X
Y
3+
11.
X ;
2
8
Y ;
1
2
6
2–
=DPDQ
X n= 2
)8)
Ym= 2
yapısı
X
X
•
••
•
Y•
şeklindedir.
)8)8)
II. Aralarında elektrostatik çekim ile bileşik oluşur.
şeklindedir.
Buna göre nötr X ve Y elementlerinin atom numaraları
toplamı kaçtır?
III. Oluşturdukları kararlı bileşik X2Y’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) 27
A) Yalnız I
B) 29
C) 30
D) 38
E) 40
B) I ve II
D) II ve III
9.
12Mg
2–
•Y •
• •
•
•
•
1+
2 X
•
•
X3Y2 bileşiğindeki X ve Y elementlerinin iyon hallerinin katman elektron dağılımları sırası ile;
I. Oluşturdukları kararlı bileşiğin Lewis elektron nokta
•
•
8.
Palme Yayıncılık
Katman elektron dizilimleri yukarıda verilen X ve Y elementleri ile ilgili;
C) I ve III
E) I, II ve III
metali;
–
12. X2O bileşiği iyonik bağlı olup, bileşikteki iyonlar izoelektroniktir.
I. NO 3
2–
II. SO 4
Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
(8O)
3–
III. PO 4
iyonları ile bileşik yapmaktadır.
A) Bileşikte X (1+), oksijen (2–) yük kazanmıştır.
Oluşan bileşiklerdeki toplam atom sayıları arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) X in atom numarası 11 dir.
A) III > II > I
E) Bileşikteki iki atomda oktetini tamamlamıştır.
D) I > II > III
B) III > I > II
C) X, alkali metaldir.
D) X in değerlik elektron sayısı 2 dir.
C) II > I > III
E) II > III > I
7. B
8. A
9. B
10. C
11. E
12. D
139
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
3+
L
Z
Ĉ\RQVD\×V×
Ĉ\RQVD\×V×
C)
10.
ÜNİTE - 3
7.
İYONİK BİLEŞİKLERİN ÖRGÜ YAPISI VE
SUDA ÇÖZÜNMESİ
5
1.
4.
Elektron alınıp verilir
İyonik bileşikler ile ilgili,
I. Bileşiği oluşturan birimler iyonlardır.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Metal ve ametal
arasında olur
Kimyasal bağdır
1
5
II. Oda koşullarında kristal örgü yapısında bulunurlar.
III. Suda moleküler çözünürler.
2
İyonik bağ
4
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
3
B) Yalnız II
Kovalent bağdan
güçlüdür
Zayıf
bir bağdır
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda iyonik
bağlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre kutucuklarda yazılan bilgilerden hangileri
yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5.
AlCI3 bileşiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
(13Al, 17Cl)
A) İyoniktir.
B) Lewis yapısı
2.
X: 2
1
Y: 2
8
Z: 2
8
Al3+ 3 Cl
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
1
8
1
–
şeklindedir.
C) Elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşmuştur.
D) Sıvı hali ve sulu çözeltisi elektriği iletir.
E) Moleküler yapıdadır.
Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen elementlerin
9F ile yaptıkları bileşikler ile ilgili;
I. İyoniktirler.
II. Sulu çözeltileri elektriği iletir.
III. Katı halde kristal yapılıdırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II ve III
D) I ve II
3.
C) I ve III
6.
E) I, II ve III
Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi katı halde
kristal yapılıdır?
(6C, 1H, 8O, 19K, 17CI)
A) H2O
B) KCI
D) CCI4
140
Suya verdiği iyonlar
Ba(ClO)2
Ba , ClO
II.
KCl
K , Cl–
III.
Ag2CrO4
Ag , CrO4
IV.
Al2S3
Al , S
2+
3–
V.
AlCl3
Al , Cl
3+
–
–
+
+
2–
Yukarıda bazı bileşiklerin suya verdiği iyonlar karşılarında
verilmiştir.
A) I
E) CHCI3
2. E
2+
Buna göre, hangi bileşiğin iyonları yanlış verilmiştir?
C) NH3
1. D
Bileşik
I.
3. B
4. C
B) II
5. E
6. D
C) III
Soru
D) IV
E) V
X
K
Y
Z
I. İyoniktir.
L
II. Elektron alış - verişi ile oluşur.
M
III. Atomların ikisi de oktetini tamamlar.
IV. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşir.
V. Kristal örgü yapısındadır.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
–
Erime noktası yüksektir.
–
Kırılgan ve kristalimsi özelliktedir.
–
Katı halde elektriği iletmez.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Yukarıda özellikleri verilen bileşik, periyodik cetvelde
yerleri verilen elementler arasında oluşan aşağıdaki
bileşiklerden hangisi olamaz?
A) TL2
B) Y2K
C) ZM
D) X2K
E) YL
11. 12Mg ve 17CI atomları arasında oluşan bileşik ile ilgili,
I. Oda koşullarında katı ve kristal yapıdadır.
II. Lewis yapısı
8.
+
Cl
11Na ve 8O elementlerinin oluşturacağı bileşik ile ilgili;
Mg
+
Mg2+ 2 Cl
Cl
1–
Palme Yayıncılık
I. Katı ve sıvı iken elektriği iletir.
II. Elektron – nokta gösterimi,
2–
O
2 [Na]+
şeklindedir.
III. Anyon ve katyon oktetini tamamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
şeklindedir.
B) I ve II
D) II ve III
III. Suda iyi çözünür.
C) I ve III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
12.
Ca
9.
CaF2 bileşiği ile ilgili,
II. Yapısındaki anyon ve katyonun katman elektron dizilim-
Ca2+
2–
O
I. Oda sıcaklığında katıdır.
leri aynıdır.
II. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
III. Suda iyi çözünür.
III. Sulu çözeltisindeki anyon sayısı katyon sayısından
yargılarından hangileri doğrudur?
azdır.
(20Ca, 9F)
B) I ve II
D) II ve III
O
Oluşumu Lewis gösterimi ile yukarıda verilen bileşik ile
ilgili,
I. Elektron alış verişi ile oluşmuştur.
A) Yalnız I
+
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
7. D
8. A
B) I ve II
D) II ve III
9. C
10. E
11. E
12. B
C) I ve III
E) I, II ve III
141
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
T
ÜNİTE - 3
10. 12X ve 9Y elementleri arasında oluşan bağ türü ile ilgili;
7.
KOVALENT BİLEŞİKLERİN LEWİS YAPISI
6
1.
4.
Y
Z
•
•
•Y •
•
•
•Z •
•
••
•
•X •
•
(1H, 6C, 7N, 16S, 17Cl)
Buna göre, elektron nokta yapılarından hangileri yanlış
verilmiştir?
B) X ve Y
D) Y ve Z
2.
A) Yalnız I
F
B) H Cl
C)
F
B
F
H
O
F
C) Yalnız III
E) II ve III
E) X, Y ve Z
5.
Atom
(1H, 17Cl, 9F, 5B, 8O, 6C)
D)
B) Yalnız II
D) I ve II
C) X ve Z
Aşağıda Lewis yapıları verilen moleküllerden hangisinde
atomların tümü oktetini tamamlamıştır?
A) H H
N
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı doğru
yazılmıştır?
Yukarıda nötr X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dağılımları ile Lewis elektron nokta yapıları verilmiştir.
A) Yalnız X
C
II. S C S
H
III. H C Cl
H
Palme Yayıncılık
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
X
I.
H
ÜNİTE - 3
TEST
E) H
C H
Katman elektron dizilimi
X
1
Y
2
5
Z
2
7
H
F
Yukarıdaki atomların elektron dizilişi bilindiğine göre,
aşağıdaki moleküllerden hangisinin elektron nokta yapısı yanlıştır?
3.
Y
X
Y
X
Y
B) Y Y
A) X X
Y
D)
C) Z Z
E) X Z
Y
ZZ Z
A grubu elementlerinden X ve Y'nin aralarında oluşturduğu
X2Y4 molekülünün elektron-nokta gösterimi yukarıdaki gibidir.
Buna göre, X ve Y elementlerinin atom numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
142
X
Y
A)
9
1
B)
5
9
C)
7
17
H2O molekülünde kaç tane ortaklanmamış elektron çifti
vardır?
D)
7
8
(1H, 8O)
E)
9
17
A) 1
6.
1. A
2. D
3. C
4. D
B) 2
5. D
C) 3
6. B
Soru
D) 4
E) 6
X
X
10. X2 ve Y2 moleküllerinin elektron nokta yapıları aşağıda verilmiştir.
Y
X
Z
X
X
Z
A)
1A
5A
7A
B)
1A
7A
5A
C)
2A
7A
5A
D)
1A
7A
3A
E)
2A
6A
4A
A) Y
X
Y
B)
X
Y
D)
X
Y
C)
X
Y
Y
E)
Y
X
Y
Y
Y
Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin elektron nokta
yapısı yanlış verilmiştir?
11.
(1H, 6C, 8O, 7N, 16S)
Molekül
A)
N2
B)
H2S
C)
O2
D)
CO2
O
C
O
E)
H2O
H
O
H
N
H
Palme Yayıncılık
(OHNWURQQRNWD\DS×V×
N
S
O
H
I.
Molekül
/HZLV\DS×V×
X2Y
X Y
X
X
II.
X
ZX4
Z
X
X
O
III.
ZY2
Y
Z
Y
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin karşısındaki
Lewis yapısı doğrudur? (1X, 6Z, 8Y)
A) Yalnız I
9.
Y
B) I ve II
D) II ve III
6C, 1H, 8O, 9F
ve 15P atomlarından oluşan CH3OH, H2 ve
PF3 molekülleri ile ilgili;
C) I ve III
E) I, II ve III
H
I. H C O H
H
II. H
III.
F
H
P
F
F
yukarıda verilen elektron – nokta yapılarından hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
12. 1X elementinin aşağıda verilen atomlardan hangisi ile
yaptığı bileşiklerde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz?
C) I ve II
A) 9F
E) I, II ve III
7. B
8. D
9. D
10. C
11. B
B) 8O
12. C
C) 12Mg
D) 7N
E) 15P
143
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
8.
Y
Y
Buna göre, XY2 molekülünün elektron nokta yapısı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yukarıda verilen elektron nokta yapısına göre X, Y ve Z
nin grup numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
X
X
ÜNİTE - 3
7.
KOVALENT BİLEŞİKLER – I
7
1.
11X, 8Y, 4Z
4.
atomlarının 1H ile oluşturdukları
I. XH
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
S
II. H2Y
III. ZH2
H
bileşiklerinden hangileri elektronlarını ortaklaşa kullanarak bağ oluşturmuştur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
H
H2S molekülünün katman elektron dağılımı yukarıdaki gibidir.
E) II ve III
Buna göre,
I. S ve H atomları elektronlarını ortak kullanmıştır.
II. S atomu oktetini tamamlamıştır.
III. H atomları dubletini tamamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
A) Yalnız I
XY2 bileşiği iyonik, ZY2 bileşiği ise kovalent bağlıdır.
B) Yalnız II
D) II ve III
Buna göre;
C) I ve II
E) I, II ve III
I. X alkali metaldir.
II. Y hidrojen olabilir.
III. ZY2 nin atomları arasında elektron ortaklanması ile bağ
oluşmuştur.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I ve III
5.
1A
1
H
3.
NaCl MgBr2
1
Alin
H2O
LiF
2
LiF
NH3
KCl
CO2
3
CO2
NH3
OF2
NaCl
CaF2
CO2
H2O
NH3
4
5
LiF
1
2
3
5
NaCl MgBr2 CaO
Buna göre Alin hangi yoldan giderse evine ulaşır?
(Na, H, K, Li= 1A, Mg, Ca= 2A, Br, Cl, F= 7A, C= 4A, O= 6A,
N= 5A)
144
B) 2
C) 3
2
He
3
Li
2A
4
Be
3A
5
B
4A
6
C
5A
7
N
6A
8
O
7A
9
F
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
49
ln
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
10
Ne
Potasyum (K) elementinin, 3. periyot 6A grubunda bulunan element ile yaptığı bileşiğin formülü ve bağ türü
aşağıdakilerden hangisidir?
4
Alin yukarıda verilen yollardan giderek evine ulaşmak istiyor.
Kovalent bağlı bileşikler mayın özelliğine sahiptir.
A) 1
8A
D) 4
E) 5
1. A
2. D
3. E
Bileşik formülü
Bağ türü
A)
K2O
İyonik bağ
B)
K2S
İyonik bağ
C)
KCl
Kovalent bağ
D)
K2S
Kovalent bağ
E)
KF
Kovalent bağ
4. E
5. B
Soru
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin bağ sayısı
diğerlerinden farklıdır? (1H, 8O, 9F, 17Cl)
B) HCl
A) H2
D) F2
9.
11X, 9Y
ve 7Z elementleri ile ilgili;
I. Birbirleriyle bağ oluşturabilirler.
C) O2
II. X elementi, Y ve Z ile kovalent bileşik oluşturur.
E) Cl2
III. Kararlı bileşiklerinde elektron dağılımları oktet yapısın-
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
dadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
10.
7.
H2O
NaCl
X
Y
X
K3P
NH3
Ca3N2
Yukarıda verilen molekül ile ilgili;
III. Y ile X arasında ikili bağlar oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
Palme Yayıncılık
I. 4 tane bağ oluşmuştur.
II. Atomların elektron dağılımları oktet yapısındadır.
E) I, II ve III
Yukarıdaki balonun havalanabilmesi için yapısında sadece
kovalent bağ bulunan bileşiklerin balondan inmesi gerekiyor.
Buna göre hangi bileşikler balondan indirilmelidir?
(11Na, 17Cl, 1H, 8O, 20Ca, 6C, 7N, 12Mg, 15P)
A) NaCl ve K3P
B) Ca3N2 ve NH3
C) NH3 ve H2O
D) NaCl ve Ca3N2
E) NH3 ve K3P
8.
X2 molekülünün elektron nokta gösterimi,
X X
11. MgCl2 ve H2O bileşikleri ile ilgili;
şeklindedir.
I. Bağ sayıları
Buna göre, X elementi ile ilgili;
II. Bağ türleri
I. Metaldir.
III. Elektronları kullanış biçimleri
II. 17Cl ile XCl3 kovalent bileşiğini oluşturur.
yukarıda verilenlerden hangileri aynıdır?
III. 11Na ile Na3X iyonik bileşiğini oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
(1H, 8O, 12Mg, 17Cl)
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
6. C
7. E
D) II ve III
8. E
9. D
10. C
11. A
B) I ve II
ÜNİTE - 3
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
145
KOVALENT BİLEŞİKLER – II
8
1.
4.
I
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
$\Q×DPHWDODWRPODU×
DUDV×QGDROXċDELOLU
III
II
(OHNWURQDO×ċYHULċL
\DGDRUWDNODQPDV×
LOHROXċXU
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde atomlar arasında
hem iyonik bağ hem de kovalent bağ vardır?
(1H, 6C, 8O, 11Na, 7N, 17Cl)
B) CH4
A) NH3
0HWDODPHWDO
DWRPODU×DUDV×QGD
ROXċDELOLU
Kovalent
%DĊ
D) H2O2
C) NaNO3
E) NaCl
Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda kimyasal bağlar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
5.
X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
–
X elementi 2. periyot 2A grubundadır.
–
Y elementi 3. periyot 6A grubundadır.
–
Z elementi 2. periyot 7A grubundadır.
Buna göre;
2.
I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur.
HCN ve NH3 bileşikleri ile ilgili;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
I. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı
II. Yaptıkları bağ sayıları
III. Molekül içi bağ türleri
yukarıdaki niceliklerden hangileri aynıdır? (1H, 6C, 7N)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
II. X ile Z arasında XZ2 iyonik bileşiği oluşur.
III. Y ile Z arasında YZ2 kovalent bileşiği oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Oluşturduğu kovalent bağlı bileşiklerde değerlik elektronlarının tümünü bağ yapımında kullanan bir element
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
X elementi Y elementi ile iyonik, Z elementi ile kovalent bileşik yapmaktadır.
Buna göre;
I. X ile Y'nin oluşturduğu bileşik kristal yapılı, X ile Z'nin
oluşturduğu bileşik moleküler yapılıdır.
A) 1A grubunda bir metaldir.
II. Y ile Z bileşik yapmaz.
B) 3A grubunda bir metaldir.
III. Y elementi halojen olabilir.
C) Geçiş elementidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Atom numarası 6 olan bir elementtir.
A) Yalnız I
E) Atom numarası 10 olan bir elementtir.
146
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
3.
B) I ve II
B) I ve II
D) II ve III
1. A
2. C
3. D
4. C
5. E
6. A
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
Grup numarası
X
6A
Y
7A
Z
1A
T
3A
11.
X
Yukarıda X, Y, Z ve T elementlerinin grup numaraları verilmiştir.
Katman elektron dizilimleri yukarıda verilen X ve Y elementlerinin aralarında oluşturduğu bileşik ile ilgili olarak öğretmen, öğrencilerine bazı ifadeler verip bunları doğru (D) ya
da yanlış (Y) şeklinde belirtmelerini istemiştir.
Buna göre, element çiftlerinden hangi ikisinin oluşturacağı kararlı bileşik beş atomludur?
A) X ile Y
B) Y ile Z
D) Y ile T
Y
C) X ile Z
(...) X ile Y arasında X2Y bileşiği oluşur.
E) X ile T
(...) Bileşikte X elektron vermiş, Y elektron almıştır.
(...) X ile Y ikişer elektronu ortaklaşa kullanmıştır.
(...) X ile Y nin oluşturduğu bileşikte bağlayıcı elektron çifti
sayısı 3 tür.
(...) Elektrostatik çekim kuvveti ile bileşik oluşur.
8.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi moleküler yapılıdır? (1H, 9F, 11Na, 12Mg, 13Al, 17CI, 7N)
A) NaCI
C) NH3
B) MgCI2
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) AIF3
Palme Yayıncılık
D) CaF2
Bu ifadeleri doğru bir şekilde cevaplamak isteyen
öğrenci kaç tane doğruya (D) ulaşır?
9.
I. CO2
II. HCN
12.
III. CH4
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri ikili bağ içerir?
X
(6C, 8O, 1H, 7N)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
Y
C) II ve III
E) I, II ve III
Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşik ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Formülü XY3 tür.
10.
I. HCI
B) X ve Y oktete ulaşır.
II. O2
C) Aynı tür ametal atomları arasında oluşmuştur.
D) Lewis formülü,
III. H2
Yukarıdaki iki atomlu moleküllerden hangilerinde bağ
elektronları iki atom tarafından aynı kuvvetle çekilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
Y
C) I ve II
8. C
Y
Y
şeklindedir.
E) Bağlayıcı elektron sayısı 6 dır.
E) I, II ve III
7. E
X
9. A
10. D
11. A
12. C
147
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Element
ÜNİTE - 3
7.
POLAR VE APOLAR KOVALENT BAĞ
9
1.
4.
Aşağıdaki moleküllerden hangisi apolar kovalent bağ
içermez?
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
A) H
Yukarıda atom modeli verilen molekül ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
C) H
H
H
C
C
H
H
F
H
B) F
Si
H
D) H
B) Elektron alış-verişi ile oluşmuştur.
E) H
C) Molekül içinde ikili bağ içerir.
F
F
A) Apolar kovalent bağ içerir.
H
H
C
C
C
C
H
H
D) İkisi de ametal atomudur.
E) İki atom da oktetini tamamlamıştır.
2.
X: 2
8
6
Y: 2
8
2
Z: 2
8
8
5.
1
Yukarıda katman elektron dağılımları verilen YX, X2, Z2X
maddelerinin içerdiği bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
YX
X2
Z2X
A)
İyonik
Apolar
kovalent
Polar
kovalent
B)
İyonik
Apolar
kovalent
İyonik
C)
Polar
kovalent
İyonik
Polar
kovalent
D)
İyonik
Polar
kovalent
İyonik
E)
Polar
kovalent
Apolar
kovalent
İyonik
•
•
III. 2 tane ortaklanmamış elektron bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur? (17Cl)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
1Y
8Z
6X
I
II
12T
III
IV
Yukarıdaki tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin oluşturduğu
bileşikler I, II, III ve IV olarak belirtilmiştir.
Y ••
•
•
X
•
•
•
•
•Y •
• •
II. Bir çift bağlayıcı elektron içerir.
•
•
•
•
•
•
3.
Cl2 molekülü ile ilgili;
I. Atomlar arasında apolar kovalent bağ bulunur.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
Buna göre;
Yukarıda elektron nokta yapısı verilen molekül ile ilgili;
I. 2 tane apolar kovalent bağ içerir.
I. Dördüncü bileşikteki molekül içi bağ türü birinci bileşikten daha zayıftır.
II. X ve Y oktetini tamamlamıştır.
II. İkinci bileşikte atomlar arası bağlar polar kovalenttir.
III. 8 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir.
III. Üçüncü bileşik iyonik yapıdadır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
148
A) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) II ve III
1. B
B) I ve II
2. B
3. A
4. B
5. C
6. A
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
10.
I. N2H4
I. CO2
II. N2
III. PCl3
Yukarıdaki moleküllerin hangileri hem polar hem de
apolar kovalent bağ içerir? (7N, 8O, 1H)
IV. CaO
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıdaki taneciklerden hangilerinde polar kovalent
bağ bulunmaz?
C) I ve III
(1H, 6C, 7N, 8O, 15P, 17Cl, 20Ca)
E) I, II ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
8.
H2O2 molekülü ile ilgili;
E) I, II ve III
11. Aşağıdaki bileşiklerden hangileri hem polar kovalent
bağ hem de iyonik bağ içerir?
I. Elektron nokta formülü
H O
(1H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 17CI)
O H
şeklindedir.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? (1H, 8O)
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Palme Yayıncılık
III. Dubletini tamamlamış atom içerir.
B) Yalnız II
B) C2H4
A) NaCI
II. 2 tane polar, 1 tane apolar kovalent bağ içerir.
A) Yalnız I
C) II ve IV
D) HF
C) CH3OH
E) NaOH
12. Aşağıdaki moleküllerden hangisi apolar kovalent bağ
içerir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 16S)
B) H2
A) NH3
D) H2O
9.
C) H2S
E) CH3CI
Atomlar arasında elektron paylaşımı olan bağlara kovalent
bağ denir. Bunlardan elektron paylaşımı eşit olan bağlar
apolar kovalent, diğerleri ise polar kovalenttir.
Buna göre, aşağıdaki bağlardan hangisinin türü yanlış
verilmiştir?
Madde
Bağ türü
13. Apolar kovalent bağ aşağıdaki atomlardan hangileri
arasında oluşur?
A) H – H
Apolar kovalent
A) Farklı iki metal atomu arasında
B) O = O
Apolar kovalent
B) Farklı iki ametal atomu arasında
C) H – CI
Polar kovalent
C) Aynı iki ametal atomu arasında
D) – C = O
Polar kovalent
D) Metal ve ametal atomları arasında
E) – N = N –
Polar kovalent
E) Aynı iki metal atomu arasında
7. A
8. E
9. E
10. C
11. E
12. B
13. C
149
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
II. O2
III. NH3
ÜNİTE - 3
7.
MOLEKÜLLERİN POLARLIĞI VE
APOLARLIĞI – I
10
1.
XY3 molekülünün elektron nokta yapısı,
Y
•
•
ÜNİTE - 3
TEST
4.
H2S ve HCl molekülleri ile ilgili;
I. Moleküllerin kısmen pozitif uçları H'dir.
Y
•
•
•X•
• •
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Y
II. Moleküllerdeki bağ sayıları eşittir.
şeklinde olduğuna göre,
III. İki molekülde polardır.
I. X in değerlik elektron sayısı 5 tir.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 17Cl, 16S)
II. Molekül polardır.
A) Yalnız I
III. X atomu tüm elektronlarını bağ yapımında kullanmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
ve 9F elementlerinden oluşan NF3 ve NH3 molekülleri ile ilgili;
I. Polardırlar.
Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde bağlar polar,
molekül ise apolardır?
II. Kovalent bağ sayıları eşittir.
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F)
III. Bağlayıcı elektron sayıları farklıdır.
A) H2O
B) NH3
D) CH4
Palme Yayıncılık
2.
7N, 1H
C) HCN
E) HF
3.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
O
H
H
6.
H2O molekülünde elektronların atom üzerindeki yoğunluğu
yukarıda verilmiştir.
X2 ve Y2 molekülleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X2 molekülünde bağa katılan elektron sayısı 6, katılmayan elektron sayısı 4 tür.
– Y2 molekülünde bağa katılan elektron sayısı 2, katılmayan elektron sayısı 12’dir.
Buna göre,
I. Negatif yük merkezi oksijene daha yakın olduğundan
molekül polardır.
Buna göre X ve Y arasında oluşacak bileşik ile ilgili;
I. Molekül yapısı polardır.
II. Hidrojen atomu kısmen pozitif (δ+) oksijen ise kısmen
negatif (δ–) yüklüdür.
II. Oluşan bağ sayısı 3 tür.
III. Molekül içi bağlar polar kovalenttir.
III. Bağa katılmayan elektron sayısı 20 dir.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 8O)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
150
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
1. C
B) I ve II
D) II ve III
2. D
3. E
4. D
5. C
6. E
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
XF2 molekülü polar yapıda olduğuna göre;
10.
I. X'in atom numarası 8 olabilir.
I. 6C
II. 8O
II. X, 2A grubundadır.
III. X2’nin elektron nokta yapısı
X
A) Yalnız I
X
şeklindedir.
B) Yalnız II
yargılarından hangileri doğrudur? (9F)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
11.
X atomunun H atomu ile yaptığı molekül XH2 formülünde ve
Lewis yapısı
şeklinde olduğuna göre,
Palme Yayıncılık
H
+
X
I. X elementi VIA grubundadır.
II. X, metaldir.
H
II.
O = C = O
III.
F—F
Yukarıda açık formülleri verilen moleküllerden hangileri
apolardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
+
C) I ve II
E) II ve III
X
III. XH2 molekülü polardır.
O
H
X
H
I.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I ve II
X
A) Yalnız II
C) II ve III
E) I, II ve III
12.
N
H
9.
H
H
I. CH3OH
Elektron nokta yapısı yukarıda gösterilen bileşik ile ilgili;
II. NF3
III. CH3Cl
I. N nin bağ yapımında 3 elektronu kullanılmıştır.
IV. CS2
II. Her bir H, bir bağ yapmıştır.
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin molekülleri
polar özellik gösterir?
III. NH3 molekülü polardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(17Cl, 6C, 9F, 7N, 1H, 16S, 8O)
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
A) Yalnız I
C) III ve IV
D) I ve III
E) I, II ve IV
7. C
8. B
B) Yalnız II
9. D
10. A
11. E
12. E
C) I ve II
E) I, II ve III
151
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
III. 12Mg
1H elementi yukarıda verilen elementlerden hangileri ile
5 atomlu apolar yapıda moleküller oluşturabilir?
ÜNİTE - 3
7.
ÜNİTE - 3
TEST
MOLEKÜLLERİN POLARLIĞI VE
APOLARLIĞI – II
11
1.
3.
Bazı ametallerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi
F > O > Br > S > P
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
şeklinde olduğuna göre;
I. Fosfor (P) bağ elektronlarına kükürte (S) göre daha iyi
sahip çıkar.
Yukarıda iki flor atomu arasında kurulan kimyasal bağ gösterilmiştir.
II. Oksijen (O) bağ elektronlarına bromdan (Br) daha iyi,
flordan (F) daha az sahip çıkar.
Buna göre;
III. Flor en çok elektronlarına sahip çıkmak isteyen elementtir.
I. 2 adet ortaklanmamış elektron çifti vardır.
II. Flor atomlarının kurduğu bağ oktet kuralına uymuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Elektronların atom üzerindeki yoğunluğu
F
A) Yalnız I
F
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
4.
C) I ve III
X
E) I, II ve III
X
I
X
Y
II
Palme Yayıncılık
Birinci ve ikinci şekildeki farklı moleküllerdeki elektronların
atom üzerindeki yoğunluğu gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) XY molekülünde Y nin elektronlara sahip çıkma eğilimi X
inkinden fazladır.
B) İkisi de polar moleküldür.
2.
C) X2 molekülünde iki atomunda elektrona sahip çıkma eğilimi aynıdır.
D) X2 molekülünde negatif ve pozitif uç oluşmaz.
X
Y
E) XY molekülünde negatif yük merkezi Y ye daha yakın olduğundan yük dağılımı eşit olmaz.
Yukarıda XY molekülünün oluşumu gösterilmiştir.
Buna göre,
I. XY molekülü polardır.
5.
II. Değerlik elektronlarına sahip çıkma eğilimleri X > Y dir.
III. Elektronların atom üzerindeki yoğunluğu
Y
II. C2H4 molekülünde atomlar arasında sadece polar kovalent bağ vardır.
X
III. C2H2 ve C2H6 moleküllerinde bağ yapımında kullanılan
elektron sayıları aynıdır.
şeklindedir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
152
I. O2 molekülündeki iki atomunda bağ elektronlarına sahip
çıkma eğilimi aynıdır.
(1H, 6C, 8O)
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
1. D
2. E
3. D
4. B
5. A
E) II ve III
Soru
C) I ve II
9.
CO2 molekülü karbon (6C) ve oksijen (8O) atomlarının oluşturduğu
O
C
O
6DGHFHNRYDOHQW
EDĊLoHUHQELUEL
OHċLNPHWDODWRPX 5
LoHUPH]
şeklinde geometriye sahip bir moleküldür.
4
A) Karbon ve oksijen oktedini tamamlamıştır.
1
2
Kovalent
%LOHċLNOHU
3
%DĊSRODUVDPR
OHNOGHKHU]D
PDQSRODUG×U
B) Oluşan bileşikte polar kovalent bağlar bulunur.
C) Oksijenler kısmi negatif yüklenen uçlardır.
D) Karbon atomu δ+ ile işaretlenir.
(OHNWURQRUWDN
ODQPDV×VRQXFX
ROXċXU
CH3&OPROHNO
|UQHNYHULOHELOLU
Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda kovalent bileşikler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
E) Molekül polar bir yapıdadır.
Buna göre, bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
(1H, 6C, 17Cl)
A) 1
B) 2
C) 3
10.
Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisinin 9F ile yaptığı molekül polardır?
A) 6C
B) 5B
C) 12Mg
D) 7N
E) 20Ca
Y X
E) 5
Y
Y
Palme Yayıncılık
7.
D) 4
Lewis formülü yukarıda verilen molekül ile ilgili,
I. X ile Y atomları arasında polar kovalent bağ vardır.
II. Polardır.
III. X atomu oktetini, Y atomları dubletini tamamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
X
8.
C) I ve III
E) I, II ve III
X
11.
Yukarıda Lewis formülü verilen X2 molekülü ve X atomu
ile ilgili,
H
F
ve
O
O
Yukarıdaki elektron nokta yapıları verilen moleküller ile
ilgili;
I. Molekülde ortaklanmamış iki çift elektron vardır.
II. X in atom numarası 15 olabilir.
I. Elektron ortaklığı sonucunda oluşmaları
III. Molekülde iki atomun bağ elektronlarına sahip çıkma
II. Molekül içi bağların apolar kovalent olması
eğilimi farklıdır.
III. Molekülün polar olması
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
niceliklerinden hangileri ortaktır?
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I ve III
6. E
7. D
B) Yalnız II
D) I ve III
8. B
9. D
10. E
11. A
C) I ve II
E) II ve III
153
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
.XWXSOXNRYDOHQW
EDĊSRODUNRYD
OHQWEDĊG×U
ÜNİTE - 3
6.
KOVALENT BAĞLI MOLEKÜLLERİN
ETKİLEŞİMİ
1.
H2, F2 ve HF molekülleri ile ilgili;
4.
‡
‡
I. Atomlar arası bağ türü
X
12
‡
‡
‡
‡
‡X
‡
Y
‡
‡
‡
‡
III. Bağa katılan elektron sayıları
‡
‡
‡
‡
yukarıdakilerden hangileri üçü içinde ortaktır? (1H, 9F)
C) Yalnız III
X
‡
‡
B) Yalnız II
‡
‡
A) Yalnız I
‡
‡
D) I ve II
E) II ve III
Yukarıda elektron nokta yapısı verilen bileşik ile ilgili;
I. Elektron alışverişi ile oluşmuştur.
II. Suda çözünmesi beklenir.
III. X ve Y ametaldir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
2.
C) I ve II
E) II ve III
X, Y de çözünüyor, Z de çözünmüyor.
Buna göre X, Y ve Z molekülleri ile ilgili;
I. X polar ise Y de polardır.
II. X polar ise Z apolardır.
Palme Yayıncılık
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
II. Su molekülleri ile oluşturdukları etkileşimler
‡
‡X
ÜNİTE - 3
TEST
III. Y apolar ise Z polardır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
I. NaCl
II. HCl
III. Cl2
Yukarıda verilen maddelerin aynı ortamda kaynama
noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
(1H, 17Cl, 11Na)
A) I > II > III
B) II > III > I
D) III > I > II
3.
Birinci grup
I.
CH4
a- H2O
NH3
b- H2S
III.
CI2
c- CS2
6.
Yukarıda birinci ve ikinci grupta belirtilen maddelerin karıştırılarak birbirleri içerisinde çözünmesi isteniyor.
Buna göre aşağıda verilen karışımlardan hangisinde
çözünme gerçekleşmez?
(1H, 6C, 7N, 8O, 16S, 17Cl)
B) II - a
D) III - a
154
E) III > II > I
İkinci grup
II.
A) I - c
C) II > I > III
C) II - b
Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisinin aynı
koşullarda kaynama sıcaklığı diğerlerininkinden daha
büyüktür? (17Cl, 7N, 9F, 6C, 1H, 16S)
A) Cl2
E) III - c
1. C
Polar moleküller arasında katı ve sıvı halde molekülleri
bir arada tutan etkileşim apolar moleküllere kıyasla daha
kuvvetlidir. Bu nedenle polar bileşiklerin erime ve kaynama
sıcaklığı, apolar bileşik ve element moleküllerininkinden
genellikle daha büyüktür.
2. E
3. D
4. C
B) NF3
5. A
6. B
C) CS2
Soru
D) CH4
E) N2
Benzer benzeri çözer ilkesine göre;
Çözünen
Çözücü
10.
I. HCl
II. CCI4
N2
H2O
III. NH3
NaCl
H2O
Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili;
III.
HCl
H2O
I. HCl ve NH3 molekülleri polardır.
belirtilen çözücülerde çözünen maddelerden hangilerinin iyi çözünmesi beklenir?
II. CCI4 bileşiğinde atomlar arası bağların tümü polar
olmasına rağmen molekülleri apolardır.
(1H, 7N, 8O, 11Na, 17Cl)
III. CCI4 molekülünün suda çözünmesi beklenir.
B) Yalnız II
D) II ve III
yargılarından hangileri yanlıştır?
C) Yalnız III
(6C, 1H, 17Cl, 7N)
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
N2, NH3 ve HCN bileşikleri ile ilgili;
I. N2 de iki atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi
aynıdır.
11. 9Y elementinin 1X ve 11Z elementleri ile yaptığı bileşikler
ile ilgili;
II. NH3’te ortak kullanılan elektronlar N atomu tarafından
daha fazla çekilir.
I. Her ikisi de iyonik yapılıdır.
II. Y'nin Z ile yaptığı bileşiğin erime noktası daha yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(7N, 1H, 6C)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
Palme Yayıncılık
III. N2 molekülünün HCN’de çözünmesi beklenir.
III. Bağ sayısı her ikisinde de aynıdır.
IV. Her ikisi de suda çözünür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve IV
C) I ve IV
E) I, II ve III
12.
9.
T
X
Y
Z
Polar kovalent
İyonik
Apolar kovalent
T elementinin X, Y ve Z elementleri ile yaptığı bağ türleri
tablodaki gibidir.
X
Y
Z
Çözünür
Çözünmez
T
Çözünmez
Çözünür
X, Y, Z ve T maddelerinin birbirleri içerisinde çözünmelerini
gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre T elementi ile ilgili;
Buna göre X, Y, Z ve T maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1H, 6C, 8O, 7N, 9F, 11Na, 17Cl)
I. Y ile yaptığı bileşiğin erime noktası çok yüksektir.
II. X ile yaptığı bileşiğin kaynama noktası Z ile yaptığından
daha fazladır.
X
Y
Z
T
III. Z ile yaptığı bileşik H2O'da iyi çözünür.
A) H2O
CH4
CO2
NH3
yargılarından hangileri doğrudur?
B) CH3OH
CI2
H2O
CO2
(1H, 8O)
C) NaCl
H2O
CH4
NH3
D) CH4
Cl2
H2O
NH3
E) NH3
H2O
CH4
CO2
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
7. D
8. D
9. B
10. C
11. A
12. B
155
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I.
II.
A) Yalnız I
8.
ÜNİTE - 3
7.
İYONİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
13
1.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması
yanlışyapılmıştır?
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Bileşik
4.
A)
FeS Demir(II)sülfür
B)
NaNO3
Sodyumnitrat
C)
FeO Demiroksit
D)
ZnBr2
Çinkobromür
E)
(NH4)3N
Amonyumnitrür
K2CO3,AlPO4veNa2SO3
bileşikformülleriileilgili;
Adlandırma
I. Toplamatomsayılarıaynıdır.
II. Herformüldeaynısayıdakatyonvardır.
III. Anyonlarınyükleribirbirineeşittir.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) YalnızI
B) YalnızIII
D) IveII
C) IIveIII
E) IveIII
2. I. Alüminyumoksit
II. Demir(III)bromür
III. Sodyumsülfat
Yukarıdaadıverilenbileşiklerinformülleriaşağıdakilerdenhangisindedoğruolarakverilmiştir?
I
II
III
A)
AlO3
FeBr3
Na2SO4
B)
Al2O3
FeBr3
Na2SO4
C)
Al2O3
FeBr
NaSO4
D)
Al2O
FeBr2
Na2SO4
E)
Al2O3
FeBr2
NaSO4
3.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması
yanlışyapılmıştır?
Bileşik
Adlandırma
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
5.
Kimya dersinde Mg2+ ve F– iyonlarının oluşturduğu
bileşiğin formülünü yazmaya çalışan Ali’nin, zihninden
geçirdiğidüşüncelerileilgili;
I. Katyonönce,anyonsonrayazılmalı
II. Bileşiktepozitifvenegatifyüklerbirbirinidengelemeli
III. Bileşikformülünde2taneMgve1taneFatomuolmalı
C) IveII
E) IIveIII
II. Sodyumbikarbonat
III. Potasyumpermanganat
IV. Kalay(II)oksit
Sodyumflorür
B)
CaS
Kalsiyumsülfür
C)
NH4Cl
Amonyumklorür
D)
ZnCO3
Çinko(II)karbonat
E)
Cu(OH)2
Bakır(II)hidroksit
Aşağıdaformülleriverilenbileşiklerdenhangisininyukarıdaismiverilmemiştir?
A) KMnO4
3. D
D) IveIII
NaF
2. B
B) YalnızIII
6. I. Alüminyumsiyanür
A)
1. C
A) YalnızI
156
yukarıdakilerdenhangileriyanlıştır?
4. C
B) SnO
D) NaHCO3
5. B
6. E
C) Al(CN)3
E) KCN
Soru
11. Bileşiğioluşturaniyonlardansadecebirininçokatomlu
vebuçokatomluiyonunanyonolduğubilindiğinegöre,
bubileşikaşağıdakilerdenhangisiolabilir?
Yukarıdaverileniyonlardanaşağıdaverilenbileşiklerden
hangisioluşmaz?
A) BaS
D) Ba2Cl
C) HgCl
A) NaCl
E) Ca3(PO4)2
12. 8.
Aşağıdakibileşiklerdenhangisiyanlışadlandırılmıştır?
Bileşik
Adlandırma
A)
LiH
Lityumhidrür
B)
CaCl2
Kalsiyumklorür
C)
KBr
Potasyumbromür
D)
HgCl2
Cıvaklorür
E)
Al4C3
Alüminyumkarbür
Palme Yayıncılık
II. Amonyum
III. Karbonat
Yukarıdaverileniyonlarındeğerlikleritoplamıkaçtır?
A)1–
10. B) 2–
C) 0
Bileşikformülü
D) 1+
Fe(OH)2
Demirhidroksit
II.
Al2S3
Alüminyumsülfür
III.
Zn3(PO4)2
Çinkofosfat
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
7. D
Sodyum(II)sülfat
II.
ZnCl2
Çinko(II)klorür
III.
KNO3
Potasyumnitrit
A) YalnızI
10. D
B) YalnızII
D) IIveIII
C) IveII
E) I,IIveIII
II. Bakır(I)nitrat
III. Potasyumhidroksit
IV. Sodyumdikromat
Aşağıdaformülüverilenbileşiklerdenhangisininyukarıdaismiverilmemiştir?
A) AgNO3
B) KOH
D) Al2O3
C) CuNO3
E) Na2Cr2O7
Bunagöre,verilenlerdenhangisiyanlıştır?
Formülü
C) IveIII
9. B
Na2SO4
E) I,IIveIII
8. D
I.
14. Aşağıdabazıbileşiklerinformülleriveadlandırılmalarıverilmiştir.
Yukarıdakibileşikformülleriverilenmaddelerdenhangilerininadlandırılmasıdoğrudur?
Bileşiğin
Adı
13. I. Gümüşnitrat
E) 2+
Adlandırılması
I.
E) NH4NO3
Bileşik
formülü
I. Nitrat
D) NH4Br
C) AlN
Yukarıdakibileşikformülleriverilenmaddelerdenhangilerininadlandırılmasıyanlıştır?
9.
B) Al(NO3)3
11. B
Adı
A)
CaH2
Kalsiyumhidrür
B)
HgO
Cıva(II)oksit
C)
Fe(NO3)3
Demir(III)nitrat
D)
PbO
Kurşun(I)oksit
E)
(NH4)2CO3
Amonyumkarbonat
12. E
13. D
14. D
157
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
B) CaCl2
ÜNİTE - 3
Ba2+,Hg+, Cl–,Ca2+, S2–,PO43–
7.
KOVALENT BİLEŞİKLERİN
ADLANDIRILMASI
14
1.
Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış
adlandırılmıştır?
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Bileşik
5. I. CO:Karbonmonoksit
Adlandırma
A)
NO2
Diazotmonoksit
B)
HI
Hidrojeniyodür
C)
NBr3
Azottribromür
D)
SF6
Kükürthekzaflorür
E)
SiF4
Silisyumtetraflorür
II. P2O3:Fosforoksit
III. Al2O3:Dialüminyumtrioksit
Yukarıda verilen bileşik adlandırmalarından hangileri
yanlıştır?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IIveIII
C) YalnızIII
E) I,IIveIII
6. I. N2O:Diazotmonoksit
2.
Difosfor pentaoksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden
hangisindedoğruverilmiştir?
A) P2O5
3.
B) K2O5
D) K2O3
C) P2O3
E) P2O4
Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi doğru
adlandırılmıştır?
Bileşik
II. CS2:Karbondisülfür
III. Cl2O7:Diklorheptaoksit
IV. NI3:Azottriiyodür
V. CF4:Karbontetraflorür
Yukarıdabazıbileşiklerinadlarıverilmiştir.
Bunagörekaçtanesininadıdoğruyazılmıştır?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Adlandırma
A)
CBr4
Karbon(IV)bromür
B)
CO2
Karbondioksit
C)
IF7
İyothekzaflorür
D)
NH4Cl
Amonyakklorür
E)
(NH4)3PO4
Amonyumfosfür
7.
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin bir molekülündekiatomsayısıenfazladır?
A)Karbontetraflorür
B)Diazotpentaoksit
C)Azottrihidrojen
D)Diazotmonoksit
3. B
4. B
C) Cl
D) Mn
a.Azotmonoksit
II. NO
b.Dihidrojenmonoksit
III. H2O
c.Fosfortriklorür
5. D
E) P
Yukarıdaverilenformüllerilekarşılarındaverilenadlandırılmalarıarasındakieşleştirmeaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
A) Ia,IIb,IIIc
2. A
B) C
8. I. PCl3
E)Karbondioksit
1. A
NH4XO4bileşiğininadınınamonyumperkloratolduğubilindiğinegöre,Xelementiaşağıdaverilenlerdenhangisidir?
A)Cr
4.
158
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
6. E
B) Ic,IIa,IIIb
D) Ic,IIb,IIIa
7. C
Soru
8. B
C) Ib,IIa,IIIc
E) Ib,IIc,IIIa
II. Diazottetraoksit
– Kükürttetraflorür
III. Diklormonoksit
– Diazottrioksit
IV. Karbontetraklorür
– Amonyumfosfat
Aşağıdaformülleriverilenbileşiklerdenhangisininyukarıdaismiverilmemiştir?
A) Cl2O
B) ICl
D) N2O4
NO
E) N2O
SF4
Yukarıda adları verilen bileşiklere karşılık gelen formüller
altlarındakikutulardaverilmiştir.
Buna göre doğru eşleştirme yapıldığında açıkta kalan
formülaşağıdakilerdenhangisiolur?
A) SF4
Fosfor
trihidrojen
I
II
Kükürt
hekzabromür
Oksijen
diflorür
III
IV
Palme Yayıncılık
Karbon
monoksit
Adana
OF2
Muğla
CO
Bursa
SBr6
I
II
III
IV
A) İzmir
Adana
Bursa
Muğla
B) Muğla
İzmir
Bursa
Adana
C) Bursa
Adana
Muğla
İzmir
D) Adana
Muğla
İzmir
Bursa
E) Adana
Bursa
Muğla
İzmir
9. E
10. B
11. E
E) NO
Bileşiğinadı
Na2O
Disodyummonoksit
II.
SO2
Kükürtdioksit
III.
P4O6
Tetrafosforhekzaoksit
Yukarıda verilen bileşik adlandırmalarından hangileri
yanlıştır?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveII
C) YalnızIII
E) IveIII
13. I. Kükürthekzaflorür
a.Cl2O7
II. Diklorheptaoksit
b.SF6
III. Bromtriflorür
c.BrF3
Yukarıdaadlarıverilenbileşiklerekarşılıkformülleriverilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Ia,IIc,IIIb
12. A
D) S2Cl2
C) (NH4)3PO4
I.
Bunagöre,zarflarıngönderileceğişehirleraşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
B) N2O3
12. Bileşik
PH3
(NH4)3PO4
N2O3
C) CCl4
10. Aşağıda verilen zarfların üzerine bileşik isimleri yazılarakformüllerleifadeedilenşehirleregönderilecektir.
İzmir
S2Cl2
13. D
B) Ia,IIb,IIIc
D) Ib,IIa,IIIc
C) Ic,IIa,IIIb
E) Ib,IIc,IIIa
159
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
11. – Dikükürtdiklorür
ÜNİTE - 3
9. I. İyotmonoklorür
METALİK BAĞ
15
1.
4.
X, Y, Z metallerinin metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki
X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Z > Y > X şeklindedir.
– X, 3. periyot 3A grubundadır.
Buna göre elementlerin periyodik cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
– Y nin atom numarası 17’dir.
A)
Z
X
B)
Y
Y
Z
D)
X
Y
C)
X
Z
X
E)
Z
Y
– Z nin katman elektron dağılımı
2
8
6
şeklindedir.
Z
Y
Buna göre;
X
I. X in atomları arasında metalik bağ vardır.
II. Y2 molekülünde atomlar arası bağ türü apolar kovalenttir.
III. X ile Z'nin oluşturacağı bileşiğin formülü X2Z3'tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
5.
2.
P
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
M
L
A
E
I
II
IV
III
Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden hangisinin atomları arasında metalik bağ görülür?
Yukarıdaki periyodik cetvelde, I, II, III ve IV numaralı
oklarla gösterilen yönlerden hangilerinde metalik bağ
kuvveti artar?
A) P
A) II ve IV
B) A
C) L
D) M
E) E
B) I ve III
D) III ve IV
6.
3.
Aşağıda verilen elementlerden hangisinin metalik bağı
en kuvvetlidir?
A) 11X
B) 20Y
D)13K
160
Madde cinsi
E) I ve IV
Bağ türü
I.
Mg
Metalik bağ
II.
O2
Apolar kovalent bağ
III.
MgO
İyonik bağ
Yukarıda verilen maddelerden hangileri karşılarında
verilen bağ türlerini içerebilir?
(12Mg, 8O)
C) 12Z
A) Yalnız I
E) 19L
B) Yalnız II
D) I ve III
1. C
2. B
C) II ve III
3. D
4. E
5. D
6. E
C) I ve II
E) I, II ve III
Soru
10.
Aynı grupta yer alan X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler
veriliyor;
II. Metalik bağ metal atomlarının çekirdekleri arasındaki
çekim kuvveti sonucu oluşur.
– Y'nin atom çapı en büyüktür.
– X in metalik bağ kuvveti Z ninkinden düşüktür.
B)
X
Z
Z
C)
Y
Y
D)
Z
X
X
E)
Y
X
Y
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
Y
C) I ve III
E) II ve III
Z
Z
X
11.
I. OF2(s)
II. H2(g)
III. Ca(k)
8.
Yukarıdaki maddelerin içerdiği kimyasal bağ türleri
hangi seçenekte doğru verilmiştir? (1H, 9F, 8O, 20Ca)
I
Periyodik sistemde
PHWDOJUXSODU×QGD
DċDĊ×GDQ\XNDU×\DYH
VROGDQVDĊDGRĊUX
JLGLOGLNoHPHWDOLN
EDĊJoOHQLU
I
A)
II
$\Q×NDWPDQVD\×V×QD
VDKLSPHWDOOHUGHGH
ĊHUOLNHOHNWURQVD\×V×
DUWW×NoDPHWDOLNEDĊ×Q
VDĊODPO×Ċ×DUWDU
Metalik
%DĊ
Palme Yayıncılık
III
0HWDOLQDWRP\DU×oDS×
D]DOG×NoDPHWDOLNEDĊ×Q
VDĊODPO×Ċ×DUWDU
Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda metalik bağ ile ilgili bilgiler verilmiştir.
B) Yalnız II
D) I ve III
III
Polar
kovalent
Apolar
kovalent
Metalik
B) Polar
kovalent
Apolar
kovalent
İyonik
C) İyonik
Apolar
kovalent
Metalik
D) İyonik
Polar
kovalent
Metalik
E)
Polar
kovalent
İyonik
Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
II
Apolar
kovalent
C) I ve II
E) I, II ve III
12. Metal bağlarının oluşumunu gösteren yandaki modele göre,
9.
I. Metallerin elektrik akımını iletkenliğine metal katyonlarının
hareketleri sebep olur.
Metal oldukları bilinen X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– Üçü de aynı periyottadır.
– Atom numarası en küçük olan Y dir.
III. Negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi,
metal iyonlarını bir arada tutar.
Buna göre, X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Z > X > Y
A) Yalnız I
D) Z > Y > X
C) Y > Z > X
8. E
B) I ve II
D) II ve III
E) X > Z > Y
7. C
Elektron
II. Pozitif yüklü metal iyonları ile
elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti
meydana gelir.
– Atom çapı en küçük olan Z dir.
B) X > Y > Z
Metal
iyonu
9. A
10. D
11. A
12. A
C) I ve III
E) I, II ve III
161
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
III. Metallerin serbest elektronları elektrik iletkenliğini sağlar.
Buna göre, elementlerin periyodik cetveldeki konumları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)
I. Metalik bağ farklı metal atomları arasında oluşur.
ÜNİTE - 3
7.
ZAYIF ETKİLEŞİMLER
1.
Aşağıdaki tabloda verilen kimyasal tür çiftleri arasındaki
etkileşim türlerinin neler olabileceğini yazınız.
4.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
(1H, 2He, 6C, 8O, 19K, 16S, 17Cl, 11Na)
Kimyasal tür çiftleri
a.
He – He
b.
HCl – CH4
c.
O2 – H2O
d.
KCl – H2O
e.
NaCl – CO2
f.
Cl2 – Cl2
g.
CH4 – CH4
h.
CH3OH – H2S
I. ()Dipol-dipoletkileşimleri,indüklenmişdipoletkileşimlerindenzayıftır.
II. ( ) Soy gazların yoğun fazlarında London kuvvetleri
etkilidir.
Etkileşim türleri
III. ()Zayıfetkileşimlerdenengüçlüolanıhidrojenbağıdır.
IV. ()Zayıfetkileşimleroluşurkenyadakoparkenfiziksel
değişimlermeydanagelir.
V. ()İndüklenmişdipoliçerenmoleküllerinyoğunfazlarındaLondonkuvvetlerivardır.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D, yanlış
olanın yanına Y yazdığımızda hangilerine Y harfi yazılmış
olur?
5.
2.
Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin birbiri içinde çözünüp çözünmediği ile ilgili gözlemleri belirtiniz.
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 19K, 17Cl, 20Ca)
Karışımlar
a.
H2O – HF
b.
CH4 – H2O
c.
H2O – Cl2
d.
KCl – H2O
e.
CO2 – Cl2
f.
CH3OH – NH3
g.
H2O – CaCl2
Çözünür/Çözünmez
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
AÇIK UÇLU SORULAR
Madde
Özellik
I.
CH4
Molekülleriarasındametalikbağvardır.
II.
K+ – H2O
Kimyasaltürleriarasındaiyon-dipol
III.
etkileşimivardır.
CH3Cl
Moleküllerindekalıcıdipollükvardır.
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin karşısında verilen
özellik doğrudur?
(1H, 6C, 8O, 17Cl)
6.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin aynı ortamda kaynama
noktasının en düşük olması beklenir?
(1H, 9F, 7N, 16S, 6C, 8O)
A) HF
3.
Aşağıdaki maddelerden hangisinde anlık dipol gözlenir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)
A) H2O
162
E) H2O
Aşağıda verilen maddelerden hangisinde yoğun fazda kalıcı dipol etkileşimi vardır?
(1H, 6C, 7N, 10Ne)
B) NH3
D) CCl4
7.
C) H2S
B) NH3
D) CO2
C) NCl3
E) HCl
B) H2
A) CH4
D) N2
C) HCN
E) Ne
Soru
1. a. London, b. Dipol-indüklenmiş dipol, c. Dipol-indüklenmiş dipol, d. İyon-dipol, e. İyon-İndüklenmiş dipol, f. London, g. London,
h. Dipol-Dipol 2. a. Çözünür, b. Çözünmez, c. Çözünmez, d. Çözünür, e. Çözünür, f. Çözünür, g. Çözünür 3. D 4. I 5. II, III 6. D 7. C
8.
11.
I. (
II. (
Madde
) CI2 nin CCI4'te çözünmesi sırasında tanecikler
(WNLOHċLPWU
O2 molekülleri
Ĉ\RQGLSROHWNLOHċPHVL
2.
KF ve H2O
/RQGRQNXYYHWOHUL
3.
H2S molekülleri
+LGURMHQEDĊ×
arasındaLondonetkileşimioluşur.
III. ( ) K+iyonuileCCI4molekülüarasındaiyon–indüklenmişdipoletkileşimioluşur.
IV. ( ) CH4ileHFmolekülleriarasındaiyon–dipoletkileşimioluşur.
V. ( ) Apolar moleküller arasında yoğun fazda London
kuvvetleribulunur.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D,
yanlış olanın yanına Y yazdığımızda hangilerine Y harfi
yazılmış olur?
4. CH3OH molekülleri
'LSROGLSROHWNLOHċPHVL
5.
Ĉ\RQGLSROHWNLOHċPHVL
NH3 ve H2O
Yukarıda verilen maddelerde gözlenebilecek etkileşim
türlerinden hangisi yanlıştır?
(8O, 9F, 17Cl, 6C, 1H)
(1H, 6C, 8O, 7N, 16S, 19K, 9F)
H
x
O
y
H
H
H
O
z N
H
k
H
12.
H
Yukarıda atomları ve molekülleri bir arada tutan x, y, z
ve k etkileşimleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Hidrojenbağıiçerenetkileşimlerhangileridir?
b) Moleküllerarasıetkileşimlerhangileridir?
Palme Yayıncılık
9.
Zayıf Etkileşimler
I
II
Dipol-dipol
bağları
c) kvezetkileşimlerinikoparmakiçingerekenenerjibüyüklüğünasıldır?
II. CH3OH
III. PH3
IV. NH3
V. H2O
Yukarıda verilen bileşiklerden yoğun fazlarında dipoldipol etkileşimi içerdiği halde hidrojen bağı içermeyenleri belirleyiniz. (1H, 6C, 7N, 8O, 15P)
8. IV
III
Dipol-indüklenmiş
dipol bağları
Taneciklerarasızayıfetkileşimleryukarıdagruplandırılmıştır.
Buna göre, numaraları belirtilmiş zayıf etkileşimleri yazınız.
e) xileyninbağkuvvetleriarasındakibüyüklüknasıldır?
I. CH4
İndüklenmiş dipol bağları
İyon-indüklenmiş
dipol bağları
d) Zayıfetkileşimlerhangileridir?
10.
Hidrojen Bağı
13.
I. Cl2
II. CH4
III. H2O
IV. NH3
V. HCI
Yukarıda verilen bileşiklerin molekülleri arasında yoğun
fazda yalnız London kuvvetleri içerenleri belirtiniz.
(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl )
9. a. y ve z, b. y ve z, c. k > z, d. y ve z, e. x > y
10. III
11. 5 12. I. Van der Waals Etkileşimleri, II. İyon-dipol bağları,
III. İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol bağları
13. I, II
163
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
ÜNİTE - 3
) OF2 molekülü ile CI2 molekülü arasında dipolindüklenmişdipoletkileşimioluşur.
ÜNİTE - 3
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
Biranyonveyakatyonileapolarbirmolekülünetkileşimine.....................................etkileşimidenir.
2.
Polarbirmolekülileapolarbirmolekülünetkileşimi..............................................olaraktanımlanır.
3.
Hidrojenbağınıkoparmakiçingerekenenerji,dipol-dipoletkileşimindendaha...................dır.
4.
.....................dipolkarakteriolanmoleküllerdenoluşanbirbileşiksuilekarıştırıldığındakimyasaltürlerarasındadipol-dipoletkileşimioluşur.
5.
N2, H2OveCS2moleküllerindenaynıbasınçtakaynamasıcaklığıenbüyükolan.............................’dur.(7N, 1H, 8O, 6C, 16S)
6.
Kimyasaltürlerinfizikselözellikleri........................etkileşimlerleilgilidir.
7.
Anlıkdipolünetkisiyleoluşankomşudipole........................dipoldenir.
8.
O2, CO2veCH4moleküllerininLondonkuvvetleriarasındakiilişki............................şeklindedir.( 8O, 6C, 1 H)
9.
Cl2veOH–tanecikleriarasında.............................................etkileşimibulunur.
16
12
1
10. İndüklenmişdipoletkileşimleri.............................................kuvvetleridir.
11. Kutupsuzmoleküllerdeyoğunbiçimde.....................kuvvetlerigörülür.
12. Hidrojenbağıiçerenbirmolekülünaynıkoşullardakikaynamanoktasıdipol-dipoletkileşimiiçerenbirmolekülünkaynamanoktasından.....................................'tür.
13. HFmolekülününsudaçözünmesi..............................................
14. H’ninF,O,Nilebağyaptığımoleküllerinyoğunfazlarında........................bağıoluşur.
15. NCl3, NH3veCO2maddelerininsudakiçözünürlükleriarasında.............................................ilişkisivardır.(7N, 1H, 6C, 8O, 17Cl)
16. Hidrojenbağı,dipol-dipoletkileşimi,Londonetkileşimibirer........................................etkileşimdir.
17. Zayıfetkileşimlerdenengüçlüolanı..............................bağıdır.
164
Soru
1. iyon-indüklenmiş dipol 2. dipol-indüklenmiş dipol 3. fazla 4. kalıcı 5. H2O 6. zayıf 7. indüklenmiş 8. CO2 > O2 > CH4 9. iyonindüklenmiş dipol 10. Van der Waals 11. London 12. büyük 13. beklenir 14. hidrojen 15. NH3 > NCl3 > CO2 16. zayıf 17. hidrojen
ÜNİTE - 3
Hidrojenbağı,yoğunfazdaNH3molekülleriarasındagörüldüğühalde,H2Smolekülleriarasındagörülmez.
2.
H2, Ne, F2, CO2gibitanecikleryoğunfazdaLondonetkileşimiiçerir.(1H, 10Ne, 9F, 6C, 8O)
3.
İndüklenmişdipoletkileşimleri,dipol-dipoletkileşimlerindenzayıftır.
4.
F2molekülününHFsıvısındaçözünmesibeklenir.(1H, 9F)
5.
VanderWaalsetkileşimleri,kovalentbağlardandahagüçlüdür.
6.
Na+ ile CO2molekülleriarasındaiyon-indüklenmişdipoletkileşimivardır.
7.
Herapolarmolekülindüklenmişdipollükkazanabilir.
8.
Londonkuvvetlerikalıcıdipollerarasındaoluşanbirbağdır.
9.
PolarolmayanCI2, H2, CH4gibimolekülleribirbirineçekerekbiraradatutankuvvetler,Londonkuvvetleridir.(1H, 6C, 17Cl)
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
10. Biriartıyüklü,diğerieksiyüklüikiiyonarasındakietkileşim,moleküllerarası(zayıfetkileşim)kuvvettir.
11. Hidrojenbağıoluşturabilenmoleküllerkatıvesıvıhallerindeyalnızhidrojenbağıiçerirler.
12. Hidrojenbağı,hidrojenatomlarındanbirinindiğerhidrojenatomunuçekmesindenoluşanbağdır.
13. AsalgazlarınyoğunfazlarındataneciklerarasındaLondonkuvvetlerietkilidir.
14. Dipol-dipoletkileşimimetalikbağdandahazayıftır.
15. Londonkuvvetlerienzayıfetkileşimlerdir.
16. Birmolekülünkısmiyüklerininkomşumolekülünkısmiyükleriileetkileşiminedipol-dipoletkileşimidenir.
17. Polarmoleküllerarasındakietkileşimlerinhepsihidrojenbağıdır.
1. D
2. D
3. D
4. Y
5. Y
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. Y
11. Y
12. Y
13. D
14. D
15. D
16. D
17. Y
165
VAN DER WAALS ETKİLEŞİMLERİ – I
1
1.
5.
Cl2 molekülü ile ilgili;
Zayıf etkileşimler ile ilgili;
I. Apolarmoleküldür.
II. Elektronyoğunluğuatomlartarafındaneşitolarakpaylaşılmıştır.
I. Moleküllerarasındakiçekimkuvvetlerizayıfetkileşimlerdir.
II. Zayıfetkileşimler,atomlararasıbağlarkopmadankopmazlar.
III. Zayıfetkileşimler,maddeninerimevekaynamanoktalarınınbelirlenmesindeetkilidir.
III. Geçicidipollükiçerir.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? (17Cl)
D)IveIII
C)IveII
yargılarından hangileri doğrudur?
E)I,IIveIII
Aşağıdaki moleküllerden hangisi kalıcı dipol karakteri
taşımaz? (1H, 9F, 8O, 7N)
A) HF
D) H2O
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII E) NF3
3.
Xatomunun 1H atomu ile oluşturduğu molekül ile ilgili şu
bilgilerveriliyor;
–
Üçatomludur.
–
Kalıcıdipolözelliğitaşır.
Palme Yayıncılık
Y
B) 8
C) 9
D) 12
Y
X 1
Y
X
Y
Y
2
X
Y
YukarıdasıvıhaldekiXY2bileşiğininmolekülşekliverilmiştir.
Buna göre;
I. Bağkuvvetleri1>2dir.
II. 2.bağoluşmadan1.bağoluşmaz.
III. 1.bağkopmadan2.bağkopmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7
C)IveIII
E)I,IIveIII
6.
C) OF2
B) F2
—
2.
B)YalnızII
—
A)YalnızI
—
—
—
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
—
ÜNİTE - 3
TEST
E) 13
A)YalnızI
7.
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Zayıf etkileşimler ile ilgili;
4.
I. Londonkuvvetleri
I. Kimyasalbağlardandahaönceoluşurlar.
II. Dipol–indüklenmişdipoletkileşimi
III. Dipol–dipoletkileşimi
II. Oluşmalarıyadakopmalarıesnasındafizikseldeğişimlergözlenir.
III. Moleküliçi(atomlararası)bağtürleridir.
Yukarıda verilenlerden hangileri fiziksel bağlarla atom
ya da molekülleri bir arada tutabilir?
A)YalnızII
166
B)IveII
D)IveIII
C)IIveIII
E)I,IIveIII
1. E
2. B
3. B
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
4. E
B)YalnızII
D)IIveIII 5. C
6. A
Soru
7. B
C)IveIII
E)I,IIveIII
11.
I. Londonkuvvetleri
II. Kuvvetlietkileşimlerdir.
II. Apolarkovalentbağ
III. Maddeninfizikselözelliğinibelirler.
III. Dipol–indüklenmişdipol
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kimyasal bağlar
için doğru fiziksel bağlar için yanlıştır?
IV. İyon–dipol
V. Hidrojenbağı
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
Yukarıda verilen bağ türlerinden kaç tanesi Van der
Waals etkileşimlerinden biridir?
E)IIveIII
A) 1
12.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
I. CH4
II. He
9.
III. H2S
Yukarıda verilen atom ve moleküllerden hangilerinde
yoğun fazda London etkileşimi bulunur?
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bağ olarak tanımlanır?
Palme Yayıncılık
A) Dipol–dipoletkileşimi
(1H, 6C, 2He, 16S)
B) Hidrojenbağları
C) Kovalentbağ
D) İyon–dipoletkileşimi
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
E) VanderWaalsbağları
13. X2YbileşiğindeatomlararasıbağiyonikolupZY2bileşiğiile
iyon–indüklenmişdipoletkileşimioluşmaktadır.
Buna göre;
I. ZY2molekülündedipol–dipoletkileşmesietkindir.
II. ZY2molekülüapolaryapıdadır.
III. X2YninkaynamanoktasıZY2ninkindenyüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
10. N2 molekülü ile ilgili;
I. Üçlübağiçerir.
II. HCNmolekülü ile dipol – indüklenmiş dipol etkileşimi
gösterir.
III. Anlıkdipoletkileşimigösterir.
14
yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H, 6C)
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII (1H, 2He, 6C, 8O, 7N, 17CI, 19K)
C)IveIII
A) CO2
E)I,IIveIII
8. C
9. C
10. E
Aşağıdaki maddelerden hangisi H2O sıvısıyla iyon – dipol
etkileşmesi oluşturur?
11. C
12. E
13. D
B) He
14. C
C) KCI
D) NH3
E) CH4
167
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I. Atomlararasındakurulur.
ÜNİTE - 3
8.
VAN DER WAALS ETKİLEŞİMLERİ – II
2
1.
I. K+ ile CCI4arasındakietkileşim
II. Br–
4.
ile H2Oarasındakietkileşim
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
B) Hidrojenbağlarındandahakuvvetlibağlardır.
C) İndüklenmişdipoletkileşimleribirtürüdür.
(1H, 6C, 8O, 16S, 17Cl)
I
II
A) İyon-dipol
D) Zayıfetkileşimlerdir.
III
Dipol-dipol
Van der Waals bağları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İyon-dipoletkileşimleribirtürüdür.
III. H2S ile CI2arasındakietkileşim
Yukarıdaki etkileşimlerin türü hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
E) M
olekülbüyüdükçeetkileşimgücüartar,moleküldallandıkçazayıflar.
Dipol-anlıkdipol
B) İyon-anlıkdipol İyon-dipol
Dipol-anlıkdipol
C) İyon-iyon
Dipol-iyon
Dipol-dipol
D) Dipol-dipol
Dipol-anlıkdipol Dipol-iyon
E) İyon-anlıkdipol İyon-anlıkdipol Dipol-anlıkdipol
5.
2.
I
III
II
3RODUPROHNOOHU
DUDV×QGDGDJ|UOU
ĈQGNOHQPLċGLSRO
LQGNOHQPLċGLSRO
HWNLOHċLPOHULGLU
London
Kuvvetleri
İkiatomluXveYbileşiklerisırasıilekovalentbağlıpolarve
apolarmoleküllerdir.
Buna göre, X ve Y bileşikleri ile ilgili;
(OHNWURQODU×QKDUHNHWKDOLQGH
ROPDV×QGDQGROD\×\NGDĊ×O×
P×Q×QELUDQGDER]XOPDV×\OD
ROXċDQDQO×NGLSROOHUGLU
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
I. Xsudadahaiyiçözünür.
II. Aralarındadipol–indüklenmişdipoletkileşimigörülür.
III. Dipol-dipoletkileşimiherikisindedegörülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
YukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardaLondon
kuvvetleriileilgilibilgilerverilmiştir.
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
6.
3.
İyon-kalıcı dipol etkileşimleri ile ilgili;
3. periyottaki Xelementinin 1Hile oluşturduğu XH3 bileşiğinde yoğun fazda moleküller arası dipol-dipol etkileşimi
vardır.
Buna göre;
I. NaCltuzununsudaçözünmesiolayındasumolekülleriyleiyonlararasındagerçekleşir.
I. Xelementiortaklanmamışelektronçiftiiçerir.
II. Polarmoleküllerleapolarmoleküllerarasındaoluşur.
II. X,5Agrubundadır.
III. Güçlüetkileşimlerdir.
III. XH3bileşiğindekiatomlararasıbağlarpolarkovalenttir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
168
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
1. B
2. E
3. A
A)YalnızII
4. B
B)YalnızIII
D)IIveIII 5. B
6. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
10. Molekülyapılıbirbileşikileilgilişubilgilerveriliyor;
Türler Arası Etkileşimler
Güçlü etkileşimler
Kovalent
bağ
Hidrojen
bağı
I
– Atomlarıarasındapolarkovalentbağvardır.
– MolekülleriarasındasıvıhaldeLondonkuvvetlerietkindir.
II
Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 11Na, 19K)
A) NaCl
Dipol-dipol
bağları
İyon-dipol
bağları
III
IV
İyon-indüklenmiş
dipol bağları
V
C) HF
B) N2
E) KOH
D) CH4
Yukarıdakişemadatürlerarasıetkileşmelerinsınıflandırılmasıyapılmıştır.
Buna göre, şemada numaralarla gösterilen etkileşimler
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I,metalbağıdır.
B) II,VanderWaalsbağlarıdır.
11. Farklı elementlerden oluşan ve apolar molekül özelliği
gösteren bileşik ile ilgili,
C) III,indüklenmişdipolbağlarıdır.
D) IV,dipol-indüklenmişdipolbağlarıdır.
Palme Yayıncılık
E) V,metal-indüklenmişdipolbağlarıdır.
8.
X,YveZmaddeleriileilgilişubilgilerveriliyor;
X–Y:İyon-dipoletkileşimigörülmektedir.
X–Z:İyon-indüklenmişdipoletkileşimigörülmektedir.
I. Yükdağılımısimetriktir.
II. MolekülleriarasındayalnızcaLondonkuvvetlerivardır.
III. Atomlarıarasındayalnızcaapolarkovalentbağiçerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Buna göre X, Y ve Z maddelerinin yapıları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
X
Y
Z
A)
İyonik
Polar
Apolar
B)
Polar
İynik
Apolar
C) Apolar
Polar
İyonik
D)
İyonik
Apolar
Polar
12.
E)
Polar
İyonik
Polar
X:Polarmolekül
Y:Apolarmolekül
Z:İyonik
X,YveZmaddelerininyapılarıileilgilibilgiyukarıdaverilmiştir.
Buna göre;
9.
I. İyon-dipol
I. X–Y:Dipol-indüklenmişdipol
II. İyon-indüklenmişdipol
II. Z–X:İyon-dipol
III. İndüklenmişdipol-indüklenmişdipol
III. Z–Y:İyon-indüklenmişdipol
yukarıda verilen etkileşim türlerinden hangileri doğrudur?
Yukarıda verilen etkileşimlerden hangilerinde taneciklerden biri polar moleküldür?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
7. E
8. A
9. A
10. D
A)YalnızI
11. B
B)IveII
D)IIveIII 12. E
C)IveIII
E)I,IIveIII
169
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
İyonik
bağ
Zayıf etkileşimler
ÜNİTE - 3
7.
VAN DER WAALS ETKİLEŞİMLERİ – III
3
1.
Türler arası etkileşmeler ve London kuvvetleri ile ilgili
olarak verilen;
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I. Londonkuvvetleri,VanderWaalskuvvetlerininbirtürüdür.
II. Apolar moleküller arasında yalnızca London kuvvetleri
bulunur.
III. Moleküller arası etkileşimler maddelerin kaynama noktalarıüzerindeoldukçaetkilidir.
4.
Aralarındaki etkileşim türü dipol – indüklenmiş dipol olan
madde çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 16S, 11Na, 17CI)
A) HCl – H2S
B) CH4 – CCI4
C) NH3 – C2H6
D) H2O – C2H5OH
E) NaCI – H2O
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
5.
2.
XveYbileşikleriarasındaiyon–indüklenmişdipoletkileşimlerigözlenmektedir.
X
Y
I.
NaCl
CCl4
II. MgCl2
H2O
III.
CH4
NH3
yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
A)YalnızI
3.
B)IveII
D)IIveIII Y
I. Atomlararasıbağtürüpolarkovalenttir.
II. MolekülleriarasındaLondonkuvvetlerigörülür.
III. Molekülapolaryapıdadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1H, 6C, 7N, 8O, 11Na, 12Mg,17Cl)
X
Elektron nokta yapıları yukarıda verilen X ve Y elementlerinden oluşan molekül ile ilgili;
Buna göre X ve Y bileşikleri;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
C)IveIII
E)I,IIveIII
Oksijen (O2) molekülü ile ilgili;
I. H2O molekülü ile dipol – indüklenmiş dipol etkileşimi
gösterir.
6.
I. Lewisnoktagösterimi Cl Mg Cl
II. Polarkovalentbağiçerir.
II. Elektrostatikçekimkuvvetiilebağoluşmuştur.
III. YoğunfazdamoleküllerarasıLondonkuvvetleriiçerir.
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. H2Odaçözündüğündeiyon–dipoletkileşimimeydana
gelir.
(1H, 8O)
yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg,17CI)
A)YalnızI
170
MgCI2 bileşiği ile ilgili;
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
1. E
2. A
3. D
A)YalnızI
4. C
B)YalnızII
D)IIveIII 5. E
6. D
Soru
C)YalnızIII
E)I,IIveIII
Karışımlar
10.
Dipol-indüklenmiş Dipol-dipol
dipoletkileşmesi
O2 – H2O
II.
HCl – H2O
✔
IV. H2O
V. N2
III.
CCl4 – H2O
✔
IV.
H2O – H2
✔
V.
CCl4 – H2
Yukarıda verilen moleküllerden kaç tanesinde tanecikler arası etkileşim türü olarak London kuvvetleri görülebilir? (1H, 6C, 7N, 8O, 17CI)
✔
A) 1
Yukarıdaki tabloda bazı karışımların içerdikleri etkileşim
türlerigözönünealınarakişaretlenmiştir.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Buna göre, işaretlemelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? (1H, 6C, 8O, 17CI)
A) I
B) II
C) III
8.
D) IV
E) V
11. Bileşikçifti
Yoğunfazdakietkileşim
K–L
Dipol– indüklenmişdipol
M–N
İyon–indüklenmişdipol
Yukarıdaverilenbileşikçiftlerininyoğunfazdakietkileşimleri
karşılarındaverilmiştir.
Cl
Cl
Cl
Molekül formülü yukarıda verilen NCI3 molekülü ile ilgili;
I. Kalıcıdipolözelliğigösterir.
Palme Yayıncılık
N
Buna göre bu bileşikler ile ilgili;
I. K:HCIolabilir.
II. L:F2olabilir.
III. M:KFolabilir.
IV. N : H2Oolabilir.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
II. O2iledipol–indüklenmişdipoletkileşimigösterir.
(1H, 8O, 9F, 17CI, 19K)
III. Birmolekülünde2taneortaklanmamışelektronvardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 17CI)
A)I,IIveIV
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
B)I,IIveIII
D)I,IIIveIV
C)II,IIIveIV
E)I,II,IIIveIV
E)I,IIveIII
12. a. Metalikbağ
2
8
7
şeklinde olan X
9.
Katman elektron dizilimi
elementinin oluşturduğu X2 molekülü ile ilgili;
I. Anlıkdipolleroluşturur.
b. İyon–dipolbağı
c. Dipol– dipolbağı
Yukarıda verilen bağlar ile ilgili;
I. avebkimyasalbağdır.
II. a,cdendahakuvvetlidir.
III. Atomlarıarasındaapolarkovalentbağbulunur.
III. cmaddeninyoğunfazlarındapolarmoleküllerdegörülür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
yargılarından hangileri doğrudur?
II. CI–iyonuilearalarındaiyon–dipoletkileşimibulunur.
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
7. E
8. B
9. A
10. E
A)YalnızII
11. B
B)YalnızIII
D)IIveIII 12. D
C)IveIII
E)I,IIveIII
171
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
etkileşmesi
✔
I.
I. HCI
II. NH3
III. CO2
ÜNİTE - 3
7.
HİDROJEN BAĞI – I
4
1.
H2O molekülü ile ilgili;
5.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
OF2, H2O, H2, K2O maddelerinin aynı koşullarda, kaynama noktalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I. Yoğunfazdamolekülleriarasındahidrojenbağıvardır.
II. AynıkoşullardaCH3Clmolekülünegörekaynamanoktasıyüksektir.
III. Atomlararasındapolarkovalentbağiçerir.
A) K2O, OF2, H2, H2O
yargılarından hangileri doğrudur?
B) H2O, K2O, OF2, H2
(1H, 6C, 8O, 19K, 9F)
(1H, 6C, 8O, 17Cl)
A)YalnızI
2.
B)YalnızII
D)IIveIII C) OF2, K2O, H2O, H2
C)IveII
D) H2, H2O, K2O, OF2
E)I,IIveIII
E) K2O, H2O, OF2, H2
Aşağıda verilen maddelerde, tanecik türleri arasındaki
çekim kuvvetleri için hangisi yanlıştır?
(1H, 2He, 6C, 8O, 9F, 12Mg,20Ca)
Madde
Taneciklerarasıçekimkuvveti
A) HF
Hidrojenbağı
B) He
Londonkuvvetleri
C)
Dipol-dipolbağı
CO2
6.
D) Mg
Metalikbağ
E) CaO
Zıtyüklüiyonlararasındaki elektronlar
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
X
Y
I.
CCl4
a. H2S
II.
PCl3
b.CO2
III.
O2
c.H2O
IV.
CH3OH
d. F2
Yukarıda verilen X ve Y maddeleri aşağıdaki biçimde eşleştirildiğinde hangisindekilerin birbiri içerisinde
çözünmesi beklenmez?
(1H, 6C, 8O, 16S, 15P, 17Cl, 9F)
3.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekülleri arasında
hem hidrojen bağları hem de dipol-dipol etkileşimi bulunur? (6C, 17Cl, 7N, 1H, 8O, 9F)
B) NH3
A) CCl4
D) H2
4.
A)I.d
B)II.a
D)IV.d
E) CH3Cl
7.
I. Hidrojenbağı
I. Molekülleriarasındahidrojenbağlarıetkilidir.
II. Londonkuvvetleri
II. Molekülleriarasındakietkileşimlerkovalentbağlardır.
III. Polarkovalentbağ
III. Molekülleriarasındageçicidipollervardır.
Yukarıda verilen bağ türlerinin kuvvetlilikleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
yargılarından hangileri yanlıştır? (1H, 7N)
A)YalnızI
172
B)IveII
D)IIveIII E)II.c
C) OF2
NH3 molekülü ile ilgili;
C)III.b
C)IveIII
E)I,IIveIII
1. E
2. C
3. B
A)I>II>III
4. D
B)II>III>I
D)III>I>II
5. E
6. D
Soru
7. D
C)II>I>III
E)III>II>I
—
H —
X
—H
—
—
X a
11.
—
b
Molekül içi bağ
H
H
H
I. bzayıfetkileşimdir.
II. agüçlüetkileşimdir.
III. bhidrojenbağıiseXfosforelementidir.
9.
B)IveII
D)IIveIII Apolar
London kuvvetleri
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 13Al, 16S)
I.bileşik
C)IveIII
E)I,IIveIII
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin saf sudaki çözünürlüğü en fazladır? (1H, 6C, 8O, 9F, 16S, 17Cl)
A) HCI
B) OF2
C) CH3Cl
Palme Yayıncılık
A)YalnızI
II. bileşik
Hidrojen bağı
Yukarıda verilen bilgilere göre birinci ve ikinci bileşikler
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
yargılarından hangileri doğrudur?
Polar
CO2
H2O
B)
H2
O2
C)
NH3
O2
D)
H2O
AlF3
E)
H2S
NH3
12.
Madde
Moleküliçi
Moleküllerarası
I. HCl
Polarkovalent
Hidrojenbağı
II.
O 2
Apolarkovalent
Londonkuvvetleri
III.
C2H6
Polarveapolar
Londonkuvvetleri
D) CH3OH
E) H2S
II.bileşik
A)
kovalent
Yukarıda verilen yoğun fazdaki maddelerin molekül içinde ve moleküller arasında bulunan bağlardan hangileri
yanlıştır?
(1H, 17Cl, 8O, 6C)
10.
– XileYtanecikleriarasındaiyon-dipoletkileşimivardır.
– YileZmolekülleriarasındahidrojenbağıvardır.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Buna göre;
I. Xmaddesiiyonikbileşiktir.
II. Ymaddesipolarbirmoleküldür.
III. ZmaddesiNH3olabilir.
13. Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı görülen
bir bileşikte aşağıdaki elementlerden hangisi kesinlikle
vardır?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
8. B
9. D
10. E
11. C
A)Flor
12. A
B)Azot
D)Hidrojen
13. D
C)Oksijen
E)Kükürt
173
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Yukarıda verilen moleküller ile ilgili;
I. bileşik
Moleküller arası
etkileşim
ÜNİTE - 3
H
8.
HİDROJEN BAĞI – II
5
4.
x H
O
—
H
Yukarıda atomları ve molekülleri birarada tutan x, y ve z
bağları ile ilgili;
I. xpolarkovalentbağdır.
II. ypolarkovalentbağdır.
III. zhidrojenbağıdır.
S
II. H2S
H
+LGURMHQEDĊ×
H
H
H
III. C2H4
C
London
NXYYHWOHUL
C
H
H
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 8O, 9F)
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII Yukarıdakitablodabazıbileşiklerinelektronnoktayapılarıve
yoğunfazlarındakimoleküllerarasıetkileşimtürleriverilmiştir.
C)IveII
E)I,IIveIII
Buna göre, verilenlerden hangileri hatalıdır?
(6C, 1H, 17CI, 16S)
2.
H2O ve HCI molekülleri ile ilgili;
I. HCImolekülleriarasındadipol–dipolbağıvardır.
II. AynıkoşullardaH2Onunkaynamanoktasıdahabüyük-
Palme Yayıncılık
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
H
(OHNWURQ²QRNWD 0ROHNOOHUDUDV×
HWNLOHċLPWU
%LOHċLN \DS×V×
H
Dipol – dipol
I. CH3Cl
C
Cl
H
y H
O
z N H
H
H
—
—
H
—
1.
—
—
—
ÜNİTE - 3
TEST
A)YalnızII
III. İkisidepolardır.
(1H, 8O, 17CI)
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
TanecikTürü
C)IveII
E)IIveIII
Etkileşim
I. K+veCCI4
a)Hidrojenbağı
II. KCI – H2O
b)İyon–kalıcıdipol
III. HF – H2O
c)Dipol–dipoletkileşimi
IV. HCI – H2O
d)İyon– indüklenmişdipol
V. He – CH4
Yukarıdakitaneciktürlerikarşılarındakietkileşimtürlerinden
biriveyabirkaçıileeşleşmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D)IveIII
5.
tür.
B)YalnızIII
Bu eşleştirmeler sonucu açıkta kalan tanecik türü hangisidir?
C)IveII
E)I,IIveIII
(1H, 6C, 2He, 8O, 9F, 17Cl, 19K)
A) I
3.
Aşağıdakilerden hangisinin katı ve sıvısında moleküller
arasında hidrojen bağı yoktur?
174
D) IV
E) V
Hidrojen bağı ile ilgili;
I. Kimyasalbağdır.
II. Moleküllerarasındakigeçicidipolileoluşur.
III. Londonkuvvetlerindendahagüçlübiretkileşimdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) HF
D) H2O2
C) III
6.
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F)
A) CH3OH
B) II
C) HCN
E) NH3
1. E
2. E
3. C
A)YalnızI
4. A
B)YalnızII
D)IveIII
5. E
6. C
Soru
E)IIveIII
C)YalnızIII
10.
I
II. H2O
III. CO2
.RYDOHQWEDĊO×ELOHċLNOHUGH
PROHNOOHUDUDV×J|UOHQEDĊ
WUGU
III
+LGURMHQEDĊ×LoHUHQ
ELOHċLNOHUVXGDL\L
o|]QPH]
Hidrojen
EDĊ×
I. Birincibileşikodakoşullarındakatıhaldebulunur.
II. İkincibileşiğinyoğunfazdamolekülleriarasındahidrojenbağlarıvardır.
Yukarıdakikavramharitasındabulunankutucuklardahidrojenbağıileilgilibilgilerverilmiştir.
bağvardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 6C, 8O, 19K)
Buna göre bu bilgilerden hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
III. Üçüncü bileşiğin molekülleri arasında polar kovalent
C)IveII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
11. 8OelementiileXelementiarasındaX2Omolekülüoluşmaktadır.
Buna göre;
H2S ve PH3 molekülleri ile ilgili,
I. İkibileşiktedeLondonkuvvetlerivardır.
II. Herikisidepolaryapılıdır.
III. Herikisideyoğunfazdahidrojenbağıiçermez.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 15P, 16S)
A)YalnızI
9.
B)YalnızII
D)IveIII
–
HCN
–
CH4
–
CH3OH
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
II. Üçüdehidrojenbağıiçermez.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 6C, 7N, 8O)
B)YalnızIII
8. E
9. D
II. Birincibağtürünüiçerenmaddelerinmolekülleriarasındahidrojenbağıbulunabilir.
III. Birincibağtürükimyasaldır.
yargılarından hangileri doğrudur?
C)IveII
E)IIveIII
7. B
I. İkinci bağ türü sadece metal atomları arasında oluşan
biretkileşimdir.
III. CH4 molekülleri arasında dağılma (London) kuvvetleri
vardır.
D)IveIII
2. Metalikbağ
Yukarıda verilen bağ türleri ile ilgili;
12. 1. Apolarkovalentbağ
I. HCNmolekülleriarasındadipol– dipolbağıvardır.
III. X, 1H elementi ise, moleküller arasında hidrojen bağı
vardır.
E)I,IIveIII
A)YalnızII
II. X, 1Helementiise,moleküliçibağpolarkovalenttir.
C)IveII
sıvı molekülleri ile ilgili;
I. X, 19Kelementiise,bileşiğinsuluçözeltisielektrikakımınıiletir.
Palme Yayıncılık
8.
10. B
A)YalnızI
11. E
B)YalnızIII
D)IveIII
12. D
C)IveII
E)IIveIII
175
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili;
II
+LGURMHQEDĊ×]D\×I
IL]LNVHOEDĊG×U
I. K2O
ÜNİTE - 3
7.
TEPKİME DENKLEMLERİ
ÜNİTE - 3
AÇIK UÇLU SORULAR
1.
4.
Maddedeki De€iflmeler
Gerçekleşen olay
II
örnektir
Su buhar›nın
yo€uflmas›
III
Yukarıdaki kavram haritasında I, II ve III ile gösterilen kutucuklara getirilecek doğru ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?
I
II
III
A)
Fiziksel
Kimyasal
Tuzun suda
çözünmesi
B)
Fiziksel
Kimyasal
Grizupatlaması
C)
Kimyasal
Fiziksel
Kağıdınyırtılması
D)
Kimyasal
Fiziksel
Mumun erimesi
E)
Kimyasal
Fiziksel
Gıdalarınsindirilmesi
2.
Fizikselözelliklerbeşduyuorganıilealgılanabilenvekimyasal
özelliğegöredahakolayölçülebilenbüyüklüklerdir.
Buna göre,
I. Asallık
II. Oksitlenme
III. Erimenoktası
Buğdaydan un eldesi
II.
Yoğurdun ekşimesi
III.
Sütten yoğurt eldesi
IV.
Ağaçtan masa yapılması
V.
VI.
Yoğurttan ayran eldesi
Naftalinin süblimleşmesi
VII.
Peynirin küflenmesi
VIII.
Kağıdın yanması
Yukarıdaki tabloda verilen olayları fiziksel ve kimyasal
olarak sınıflandırınız.
5. I. Fe+O2 " Fe2O3
II. K2SO4+FeBr3 " Fe2(SO4)3+KBr
III. C3H8+O2 " CO2+H2O
IV. N2+H2 " NH3
yukarıdakilerden hangileri fiziksel özellik değildir?
3.
Kimyasal
olay
örnektir
Palme Yayıncılık
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I.
I
Fiziksel
olay
Yukarıda verilen tepkime denklemlerini en küçük tamsayılarla denkleştiriniz.
I. X+HClS tepkimevermez
II. X+H2OS tepkimevermez
III. Y+H2OS YO+H2
XveYatomlarıileilgiliyukarıdakibilgilerverilmiştir.
Buna göre,
I. X,HCl’yekarşıasaldır.
II. Y’ninH2OiletepkimeyegirmeisteğiX’inkindenfazladır.
III. III.tepkimedeatomcinsivesayısıkorunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
176
6.
1. E
I. AlCl3+3KOH" X+3KCl
II. Fe2O3+3X" 2Fe+3CO2
III. 5H2O2+2X+6H+ " 2Mn2++5O2+8H2O
IV. I2+5X+H2O" 2HIO3+5HCl
Yukarıda denkleştirilmiş tepkimelerde X ile gösterilen
maddeleri bulunuz.
Soru
2. I, II 3. I, II, III 4. I. Fiziksel, II. Kimyasal, III. Kimyasal, IV. Fiziksel, V. Fiziksel, VI. Fiziksel, VII. Kimyasal, VIII. Kimyasal
5. I. 4, 3, 2, II. 3, 2, 1, 6, III. 1, 5, 3, 4, IV. 1, 3, 2, IV. 1, 3, 2 6. I. X: Al(OH)3, II. X: CO, III. X: MnO4–, IV. X: HClO3
7. I. CS2+3O2 S CO2+2SO2
9.
N2 + 3H2 ¡ 2NH3
ÜNİTE - 3
tepkimesindeki maddeler ile ilgili;
II. 4Ag+O2 S 2Ag2O
III. CO+3H2 S CH4+H2O
I. N2veH2reaktiftir.
IV. 2SO2+O2 S 2SO3
II. NH3üründür.
1
V. H2+ O2 S H2O
2
III. Tepkimegerçekleşirkenkütlekorunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yukarıdaki tepkimelerden kaç tanesi yanma tepkimesi
değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisinde oda koşullarındaki maddenin
sulu ortamda özelliği yanlıştır?
Madde
A) NH3
B) HCOOH
Asidik
C) KOH
Bazik
D) HNO3
Asit çözeltisi
Baz çözeltisi
Metil oranj
Kırmızı
Sarı
Fenolftalein
Renksiz
Kırmızı
Biri asit, diğeri baz olduğu bilinen X ve Y çözeltilerine şekildeki gibi belirteçler damlatıldığında, çözeltilerin rengi
kırmızı oluyor.
Palme Yayıncılık
Asitvebazçözeltilerinebelirteçlerdamlatıldığında,çözeltilerin
aldığırenklertablodaverilmiştir.
Belirteç
Bazik
E)
8.
Suluortamdaözelliği
Bazik
C2H5OH
Nötr
11.
+
+
Ag , NO3–
Li , F –
+
–
Li , NO3
Metil oranj
AgF(k)
Fenolftalein
YukarıdaAgNO3veLiFçözeltilerininkarıştırılmasıgösterilmiştir.
Karıştırılma ile birlikte çökelek oluştuğuna göre aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimyasalbirdeğişimgerçekleşmiştir.
B) Netiyondenklemi
Ag+(suda)+F– (suda) S AgF(k)
şeklindedir.
C) LiNO3sudaçözünür.
b) Asidik özellik gösteren çözelti hangisidir?
D) ÇökmeyekatılmayaniyonlarLi+veF–iyonlarıdır.
c) Turnusol kağıdını maviye boyayan çözelti hangisidir?
E) OluşanLiNO3çözeltisielektrolittir.
X çözeltisi
Y çözeltisi
Buna göre, X ve Y çözeltileri ile ilgili aşağıdaki soruları
yanıtlayınız.
a) pH değerleri arasındaki ilişki nasıldır?
7. 1
8. a. Y > X, b. X, c. Y
9. I, II, III
10. D
11. D
177
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
ÜNİTE - 3
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
Maddelerinoksijengazıylatepkimeleri.................................tepkimesiolarakadlandırılır.
2.
KOH+HF"KF+H2Otepkimesi....................................tepkimesidir.
3.
Asitlerlebazlarınbirbirleriileverdiğitepkimelere....................................denir.
4.
Farklıçözeltilerinkarıştırılmasıylabirarayagelenbazıiyonlarınbirleşereksudaçözünmeyeniyonikkatıoluşturmasına......................
denir.
5.
Dışarıyaenerjivererekgerçekleşentepkimelere.........................tepkimelerdenir.
6.
SudaçözündüklerindeH+iyonuoluşturabilenmaddelere.........................denir.
7.
Bazlarturnusolkağıdını......................yaparlar.
8.
OdakoşullarındapHdeğeri0ile7arasındaolançözeltiler........................çözeltileridir.
9.
Ca(OH)2+HNO3 "H2O+Ca(NO3)2tepkimesienküçüktamsayılarladenkleştirildiğindeürünlerinkatsayılarıtoplamı.........................
olur.
10. Kimyasaltepkimelerdeatomtürüvesayısıherzaman.................................
11. P4+3NaOH+3H2O" 3NaH2PO2+XdenkleştirilmiştepkimesindekiXmaddesininformülü.............................tür.
12. Birkimyasaltepkimedetepkimeyegirenlervetepkimedeoluşanürünleraynıfizikselhaldeise,böyletepkimelere.........................
tepkimedenir.
13. Yanmaolayınıngerçekleşebilmesiiçin,yanıcımadde,yakıcımaddeve........................................gereklidir.
14. .........................birtepkimegerçekleşirkenortamsoğur.
15. Birkimyasaltepkimede,tepkimeyegirenmaddelere......................denir.
16. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamına
..............................
17. Sodyum(Na)metalininbıçaklakesilebiliryumuşaklıktaolması,sodyumun..............................özelliğidir.
178
Soru
1. yanma 2. nötrleşme 3. nötralleşme 4. çökelme 5. ekzotermik 6. asit 7. mavi
8. asit 9. 3 10. korunur
11. PH3 12. homojen 13. tutuşma sıcaklığı 14. Endotermik 15. reaktif 16. eşittir 17. fiziksel
ÜNİTE - 3
Fizikseldeğişimlerdemaddeninkimliğivemolekülyapısıdeğişmez.
2.
Fizikseldeğişimlermaddeninşekilvebüyüklükgibidışyapısındagerçekleşendeğişimlerdir.
3.
Kimyasaldeğişimsonundamaddenintürüdeğişmez.
4.
Bakırmetalininhavadakioksijenlerengininyeşiledönüşmesikimyasalolaydır.
5.
Bazıkimyasaltepkimelerde,iyonlarınbirarayagelerekçözünmeyenbirkatıoluşmasıolayınaçökmedenir.
6.
Grizupatlamasıkimyasalbirolaydır.
7.
2H3PO4+4X" P2O+4S+7H2OdenkleştirilmiştepkimedeXilegösterilenmaddeH2Sdir.
8.
Asitlerinvebazlarınsuluçözeltilerielektrikakımınıiletir.
9.
Birmaddeninyanabilirolmasıomaddeninkimyasalözelliğidir.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
10. Asitlermavirenkliturnusolkağıdınıkırmızıyaçevirirler.
11. C3H8+O2 " CO2+H2OtepkimesienküçüktamsayılarladenkleştirilirseO2ninkatsayısı5olur.
12. Yanmatepkimelerigenelolarakendotermiktürdentepkimelerdir.
13. Helyum(He)gazı,oksijen(O2)gazınakarşıasaldır.
14. Asitlerintatlarıacıdır.
15. AgNO3(suda)+NaCl(suda)¡ AgCl(k)+NaNO3(suda)
tepkimesinegöre,AgClkatısısudaçözünmez.
16. Yanmatepkimelerigenelolarakekzotermik(ısıveren)dir.
17. OdakoşullarındapH>7iseçözeltiasidiktir.
1. D
2. D
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. D
8. D
9. D
10. D
11. D
12. Y
13. D
14. Y
15. D
16. D
17. Y
179
TEPKİME NEDİR?
1
1.
4.
Aşağıdakapalıkaptagerçekleşeneşitkütledekisuörneklerineaitolaylarverilmiştir.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
I. H 2 O (s) " H 2 O (k)
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi kimyasal bir tepkime
değildir?
A) CH4(g)+2O2(g)" CO2(g)+2H2O(g)
1
O (g) + H 2 (g)
2 2
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) O2(s) " O2(g)
A) Toplamkütleherikisindedekorunur.
D) HCl(suda)+NaOH(suda)" H2O(s)+NaCl(suda)
B) Molekülyapısıbirincidekorunurkenikincidekorunmaz.
E) CaO(k)+CO2(g)" CaCO3(k)
II. H 2 O (s) "
C) 3H2(g)+N2(g)" 2NH3(g)
C) EnerjideğişimleriarasındakiilişkiI>IIdir.
D) Birincideısıaçığaçıkar.
E) Birincidefiziksel,ikincidekimyasaldeğişmeolmaktadır.
5.
2.
A) Atomlararasıbağlarkopar.
B) D
enklemdeyazılankatsayılartamsayıolmakzorundadır.
C) Enerjialınırveyaverilir.
I. Fe2O3(k)+2Al(k)" Al2O3(k)+2Fe(s)+Isı
1
II. Isı+H2O(g)" H2(g)+ O2(g)
2
III. C(k)+O2(g)" CO2(g)+Isı
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri endotermik (ısı alan)
tir?
Kimyasal tepkimeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
E)IIveIII
D) Molekülsayısıkorunmayabilir.
E) Atomlarınçekirdekyapılarıdeğişmez.
6.
MgCO3(k)
3.
CaCO3katısıağzıaçıkbirkaptaısıtıldığında
CaCO 3 (k) + ›s› " CaO (k) + CO 2 (g)
tepkimesigerçekleşiyor.
Kapalı kaptaki MgCO3 katısı ısıtılıyor. Bir süre sonra MgO
katısıveXgazıoluştuğugözleniyor.
Buna göre, tepkime ile ilgili,
Buna göre;
I. Endotermiktir.
I. Xgazı,oksijenekarşıasaldır.
II. Katıkütlesideğişmez.
II. Tepkimeheterojendir.
III. Zamanlaortamsoğur.
III. Kaptakitoplamkatıkütlesikorunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
180
yargılarından hangileri doğrudur?
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
1. C
2. B
3. D
A)IveII
4. B
B)IveIII
D)YalnızI 5. B
6. A
Soru
C)IIveIII
E)YalnızIII
7.
Buna göre;
tepkimesi ile ilgili;
I. Kimyasalbirolayolmuştur.
II. Tepkimeheterojendir.
III. XO ve YO2 kütleleri toplamı, XYO3 ün kütlesinden
büyüktür.
I. Heterojenbirtepkimedir.
II. Fekatısıoksijenekarşıasaldır.
III. Ekzotermikbirtepkimedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
B)YalnızIII
D)IIveIII C)IveII
E)I,IIveIII
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
11.
I. SafsudanH2veO2 eldesi
II. Fe’ninHClçözeltisindeçözünmesi
III. Bakırınzamaniçerisindeyeşilrenkalması
Yukarıdaki olaylardan hangileri maddelerin kimlik özelliklerinin değişmesine örnek verilebilir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili olarak;
I. Kütledeğişimiönemlidir.
II. Toplamyükkorunur.
III. Atomsayısıkorunur.
yargılarından hangileri doğru olur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveII
C)YalnızIII
Palme Yayıncılık
8.
12. Aynısınıftabulunanbazıöğrencilerkimyasaldeğişimlerile
ilgiliaşağıdakibilgilerivermişlerdir.
.LP\DVDOGHĊLċPHOHUGH
DO×QDQ²YHULOHQ×V×IL]LNVHO
GHĊLċPHOHUHJ|UH
GDKDE\NWU
E)IIveIII
0DGGHQLQLo\DS×V×\OD
LOJLOL|]HOOLNOHUHNLP\DVDO
|]HOOLNGHQLU
$VO×
Sümbül
ĈNLPDGGHDUDV×QGD
L\RQLNYH\DNRYDOHQWEDĊ
ROXċPDV×NLP\DVDO
GHĊLċLPGLU
9.
A+B¡ C
kimyasaltepkimesigerçekleşmektedir.
.LP\DVDOGHĊLċLPOHU
DWRPODU×QELUELULQHEDĊODQPDV×
YH\DEXEDĊODU×QNRSPDV×
VRQXFXJHUoHNOHċLU
%HUN
Bu olay ile ilgili;
I. HarcananAveBninkütleleritoplamıCninkineeşittir.
II. CmaddesiAveBdekitümatomlarıiçerir.
III. Toplamelektronsayısıkorunur.
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII Buna göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
C)IveIII
A)Aslı
8. E
B)Sümbül
D) Alp
E)I,IIveIII
7. C
$OS
0LQH
yargılarından hangileri doğrudur?
Kimyasal
GHĊLċPHOHUGHWDQHFLN
\DS×V×GHĊLċPH]
9. E
10. C
11. E
12. D
C)Berk
E) Mine
181
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
ÜNİTE - 3
3
10. 2Fe(k)+ O2(g)¡ Fe2O3(k)+Isı
2
XYO3bileşiğikapalıkaptaısıtıldığızamanXOkatısıveYO2
gazınaayrışmaktadır.
TEPKİME DENKLEMLERİNİN
DENKLEŞTİRİLMESİ – I
2
1.
5.
Sb2S3+HCl¡ H3SbCl6+H2S
C3H5(OH)a+bO2 "3CO2+4H2O
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Yukarıdaki tepkime denklemi en küçük tamsayılarla
Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkimedeki a ve b sayı-
denkleştirilirse, maddelerin katsayıları aşağıdakilerden
ları aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi olur?
A)1,2,1,2
B)3,6,1,2
D)1,12,2,3
C)1,3,1,2
E)3,2,1,6
a
b
A)
2
3
B)
3
7
C)
3
7
2
D)
2
7
E) 3
2.
5
Pb(NO3)2+Al2(SO4)3 ¡ PbSO4+Al(NO3)3
tepkime denklemi en küçük tamsayılarla denkleştirilirse
PbSO4’ün katsayısı kaç olur?
A) 1
B) 2
6.
C) 3
D) 4
E) 6
3.
4NH3+xO2 "yNO+zH2O
tepkimesinde x, y ve z ile gösterilen sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
x
y
z
A) 5
4
6
B) 4
6
5
C) 5
2
3
D) 6
5
4
E) 4
5
6
C2H4(OH)2+O2 "CO2+H2O
denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O2
nin katsayısı kaç olur?
A)8
B)7
C)5
D)4
E)3
7.
I. CaCO3+HNO3 "Ca(NO3)2+CO2+H2O
II. C2H5OH+O2 "CO2+H2O
III. C2H4(OH)2+O2 "CO2+H2O
Yukarıda verilen denklemler en küçük tamsayılarla
4.
denkleştirildiğinde CO2 bileşiğinin katsayıları arasındaki
C3H7OH+pO2 "3CO2+rH2O
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
tepkimesi denkleştirildiğinde p ile r'nin çarpımının (p . r)
A)I>II>III
E)36
3. C
4. B
değeri kaçtır?
A)15
182
B)18
C)22
D)33
1. D
2. C
B)I=II=III
D)III>II>I
5. C
6. A
Soru
7. D
C)III>I>II
E)II=III>I
12.
2KCIO3 "xKCI+yO2
x+y
tepkimesi denkleştirildiğinde
oranı kaç olur?
x–y
A)4
C)–5
D)–1
Yukarıda verilen tepkimede X, Y ve Z yerine gelmesi
gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
E)–4
rak verilmiştir?
X
Y
Z
A)
4
2
1
B)
3
6
3
C)
2
6
3
D) 5
3
4
E)
4
3
3
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
9.
B)5
CXHYOZ+3O2 "3CO2+3H2O
H3PO4+NaOH"Na3PO4+H2O
tepkimesini en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde
suyun katsayısı kaç olur?
A)3
B)4
C)5
D)6
E)8
13.
C2H4+aO2 "bCO2+2H2O
10.
Palme Yayıncılık
Yukarıdaki tepkime denkleştirildiğinde a ve b katsayıları
Fe2O3+pHCI" rFeCI3+3H2O
tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde
oranı kaçtır?
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
D) 2
E)
aşağıdakilerden hangisidir?
r
p
2
3
a
b
A)
2
3
B)
2
2
C)
3
3
D)
3
2
E)
1
2
14.
katsayıları kaç olur?
Al+H2SO4 " Al2(SO4)3+H2
şeklindedir.
Bu denklemde Al2(SO4)3 ün katsayısı bir (1) olacak
şekilde denkleştirildiğinde H2SO4 ün katsayısının Al nin
katsayısına oranı kaç olur?
A)
CS2+pO2 "CO2+rSO2
Yukarıdaki tepkime denklemi denkleştirildiğinde p ve r
11. Bir kimyasal tepkimenin denklemi
1
3
B)
2
3
C)
3
2
8. C
D)
9. A
3
4
E)
10. A
1
2
11. C
12. B
p
r
A)
2
3
B)
3
2
C)
1
3
D)
2
1
E)
1
2
13. D
14. B
ÜNİTE - 3
8.
183
TEPKİME DENKLEMLERİNİN
DENKLEŞTİRİLMESİ – II
3
1.
4Zn+10HNO3 ¡ 4X+NH4NO3+3H2O
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimede yer alan X madde-
denkleştirilmiş tepkimesinde X ile gösterilen madde
sinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A)H2SO4
2.
5.
2NaOH+X"Na2SO4+2H2O
B)Na2CO3
D)HSO4
C)H2SO3
E)HSO3
A)ZnO
B)Zn(NO3)2
D)ZnNO2 C)ZnO2
E)ZnNO3
Cu2S+2O2 "2CuO+X
1
X + O2 " Y
2
Y+H2O"Z
Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkimelere göre, Z
bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A)H2SO4
B)H2SO3
D)H2S
3.
6.
C)SO4
X+N2+4C¡ 2KCN+3CO
denkleştirilmiş tepkimesinde X ile gösterilen madde aşa-
E)SO2
ğıdakilerden hangisidir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
2Ag+2H2SO4 ¡ Ag2SO4+X+2H2O
A) KCO
B) K2CO2
D) K2CO
C) K2O
E) K2CO3
denkleştirilmiş tepkimesinde X ile gösterilen madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A)SO2
B)SO3
D)Ag2S
C)H2SO3
E)AgH
ısı
7.
2NaHCO3
X"Y+CO2
Y+H2O"2Z
X+CO2+H2O
denklemleriveriliyor.
4.
C6H12O6 "2CO2+2X
Bu denklemlerdeki X, Y ve Z maddelerinin formülleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Yukarıda verilen tepkimedeki X maddesi ile ilgili;
X
Y
Z
A) Na2CO3
NaO
Na2O
III. 3cinsatomiçerir.
B) Na2CO3
Na2O
NaOH
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Na2O
Na
Na2CO3
D) Na
NaO
NaCO3
E) Na2O
Na2CO3
Na
I. FormülüC2H5OHtır.
II. Formülündeoksijenatomuyoktur.
A)YalnızI
184
B)YalnızII
D)IIveIII C)YalnızIII
E)IveIII
1. A
2. A
3. A
4. E
5. B
6. E
Soru
7. B
12.
K2Cr2O7+2X ¡ 2K2CrO4+H2O
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde bulu-
denklemi verilen kimyasal tepkime ile ilgili;
nan X maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
B)K2CO3
A)HCl
C)H2CrO4
E)KOH
I. YninformülüH3PO4tür.
II. Girenlerinkatsayılarıtoplamı4tür.
III. n=3tür.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
D) Cr2O3 nMgO+2Y"Mg3(PO4)2+3H2O
ÜNİTE - 3
8.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)I,IIveIII
CaO+3C¡ X+CO
X+2H2O¡ Y+C2H2
Yukarıdaki zincirleme tepkimelere göre, Y ile gösterilen
madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)CH4
B)CaCO3
D)Ca(OH)2
C) C3H8
E) C2H4
13. Kapalıbirkaptagerçekleşen
X+3NaOH"Na3PO4+3H2O+ısı
10.
2Al2O3+9C ¡ X+6CO
X+12H2O ¡ 4Al(OH)3+3Y
Yukarıdaki zincirleme tepkime denklemlerinde gösterilen
X ve Y aşağıdakilerden hangisidir?
X
Y
A) Al2CO3
CO2
B) AlCO
CH4
C) Al4C3
CH4
D) Al4C3
CO2
E) Al2CO3
C2H2
Palme Yayıncılık
tepkimesi ile ilgili;
I. XyerineH3PO3gelmelidir.
II. Kapzamanlaısınır.
III. Ekzotermiktir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A)YalnızI
14
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
3Cu+8HNO3 "3Cu(NO3)2+mX+4H2O
Yukarıda denklemde yer alan X maddesi ve kat sayısı
(m) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
11
X+8HCI"KCI+MnCI2+
Katsayısı(m)
5
CI +4H2O
2 2
Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ile
belirtilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
A)Mn
B)CIveH
D)OveK C)K
E)MnveO
8. E
9. D
10. C
11. B
12. D
Madde(X)
A) 8
NO
B) 4
NO2
C) 2
NO
D) 1
NO2
E) 1
N2O4
13. A
14. C
185
FİZİKSEL VE KİMYASAL
DEĞİŞİMLER
4
1.
Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
5.
A) Tuzun suda çözünmesi
Aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda maddenin yapısı bozulmaz?
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
A) Kağıdınyanması
B) Sodyummetalininsuiletepkimevermesi
B) Gümüşkolyeninzamanlakararması
C) Odununtalaşhalinegelmesi
C) Bakırtelinelektrikakımınıiletmesi
D) Petrolündamıtılması
D) Yaprağınçürümesi
E) Kükürttozu–demirtozukarışımındandemirinayrılması
E) Yumurtanınpişmesi
2.
I. Hampetroldenbenzineldesi
6.
Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişme değildir?
II. Üzümdenalkoleldesi
A) Yoğurttanayraneldesi
III. Renklibirkazağınrenginingüneştesolması
B) Alkolvesudankolonyaeldesi
IV. Uzunsürenemliyerdekalanodununçürümesi
C)
Yukarıda verilenlerden hangileri kimyasal olaydır?
A) IveIII
B) IveII
D) I,IIveIII
3.
C) IIveIV
Buzun erimesi
D) Demirbilyeninpaslanması
E) Buğdaydanuneldesi
7.
Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişmeye örnektir?
E) II,IIIveIV
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
I. SudanH2veO2 eldesi
II. Süttenyoğurteldesi
III. Petroldenmotorineldeedilmesi
A) Naftalininsüblimleşmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmeye örnektir?
B) Sütünekşimesi
C) Karpuzunkesilerekdilimlereayrılması
A) YalnızI
D) Kolonyanınbuharlaşması
E) Ağaçtanmasayapılması
8.
I. Üzümsuyundansirkeoluşması
II. Camınkırılması
III. Şekerinsudaçözünmesi
B) YalnızII
D) IveII
C) YalnızIII
E) IveIII
4.
I. Tuzlusuyunelektrikakımınıiletmesi
II. Süttenpeynireldesi
III. Açıktabırakılançimentonunsertleşmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişmeye örnektir?
A) YalnızIII
B) IveII
D) IIveIII
186
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişmeye örnektir?
A) YalnızI
C) IveIII
D) IveIII
E) I,IIveIII
1. B
2. E
3. C
B) YalnızII
4. E
5. C
6. D
7. B
C) IveII
E) IIveIII
Soru
8. A
II. Katımargarininerimesi
B) Sıvıhavadanazoteldesi
III. Ekmeğinküflenmesi
C) Metallerinelektriğiiletmesi
D) Kazaanındahavayastığınınşişmesi
E) Işığınprizmadakırılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmeye örnektir?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
E) IIveIII
14. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişmedir?
10. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel bir olaydır?
A) Yağlekelerininbenzinletemizlenmesi
A) Hamurunmayalanması
B) Etinkokuşması
B) Gümüşünkararması
C) Ütününısınması
D) Yumurtanınhaşlanması
D) Kurşununoksitlenmesi
E) Suyunelektrolizlebileşenlerineayrılması
E) Grizupatlaması
Palme Yayıncılık
C) Metangazınınoksijenliortamdatükenmesi
11. I. Demirintozhalinegetirilmesi
II. Yazaylarındaelektriktellerininuzaması
III. Yazaylarındagörülenormanyangınları
15. I. Şekerpancarındanşekereldesi
II. Yaprağınsararması
III. Yumurtanınbozulması
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişime örnek
olarak verilebilir?
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişmeye örnektir?
A) IveII
B) IveIII
D) YalnızI
12.
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IveIII
C) IIveIII
C) IveII
E) IIveIII
E) YalnızIII
I. Karbondioksitgazınınkireçsuyunubulandırması
16. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişmeye örnektir?
II. Platintelinısıtılıpsoğutulması
A) Karyağarkenhavanınısınması
III. Kömürünküledönüşmesi
B) Mumun erimesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişmeye örnektir?
C) Açıktabırakılanmeyvelerinzamanlaçürümesi
A) YalnızII
B) YalnızIII
D) IveIII
D) Gökyüzününrenginingünbatımındamavidenkızıladönüşmesi
C) IveII
E) Havanınsıvılaştırılması
E) IIveIII
9. D
10. C
11. A
12. D
13. B
14. A
15. E
16. C
187
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
13. I. Katıyağlardansabunyapılması
A) Ojeninasetonlaçıkartılması
ÜNİTE - 3
Aşağıdaki olayların hangisi diğer dördünden farklıdır?
9.
YANMA TEPKİMELERİ – I
5
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
Yanma reaksiyonları ile ilgili olarak;
I. Tümüendotermiktepkimelerdir.
II. Reaktiflerdenbirimutlakaoksijendir.
4.
III. Hepsindesuaçığaçıkar.
I. Yanmatepkimesidir.
II. Yavaşgerçekleşir.
III. Demirinpaslanmasınıgösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) YalnızII
D) IIveIII
4Fe(k)+3O2(g)¡ 2Fe2O3(k)
tepkimesi ile ilgili;
yargılardan hangileri doğrudur?
C) YalnızIII
A) YalnızI
E) I,IIveIII
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
E) I,IIveIII
5.
Şekil 1
2.
Şekil 2
Şekil 3
Yanma tepkimeleri ile ilgili;
I. Yakıcımaddeolarakoksijenkullanılır.
II. Genelliklegerçekleştikleriortamlarınbirsüresonrasıcaklıklarıartar.
III. O2iletepkimevermeyenler,oksijenekarşıasallıkgösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
Şekil1dekigibiyananmumşekil2dekigibiüzeribardakile
havaalmayacakşekildekapatıldığındabirsüresonramum
şekil3dekigibisönüyor.
Buna göre;
I. Bardağın
II. Mumalevinin
III. Mumunkonulduğuyüzeyin
yukarıdakilerden hangilerinin büyüklüğü mumun yanma
süresini uzatır?
E) I,IIveIII
A) YalnızI
6.
3.
CH4+2O2 ¡ CO2+2H2O+Isı
II. YakıcımaddeO2dir.
II. Yanmatepkimesidir.
III. Toplamatomcinsivesayısıkorunmuştur.
yargılardan hangileri doğrudur?
yargılardan hangileri doğrudur?
188
3
KCl(k)+ O2(g)¡ KClO3(k)
2
III. Tutuşmasıcaklığıürünlerdekiısımiktarıdır.
D) IIveIII
E) I,IIveIII
I. Katıkütlesizamanlaartar
I. YanıcımaddeCH4dür.
B) YalnızII
D) IveIII
C) IveII
tepkimesi ile ilgili;
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
A) YalnızI
B) YalnızII
A) YalnızI
C) IveII
D) IIveIII
E) I,IIveIII
1. B
B) IveII
2. E
3. C
4. E
5. A
C) IveIII
E) I,IIveIII
6. E
Soru
3
Fe2O3 ¡ 2Fe+ A
2
10.
Nemli hava
C3H6+H2 ¡ B
YukarıdakitepkimelersonucueldeedilenAveBmaddeleri
arasında,
tepkimesigerçekleşiyor.
Fe(k)
B+5A¡ 3C+4D
YukarıdakikaptaFekatısıilenemlihavabulunmaktadır.Kapta
birsüresonra,
Buna göre;
I. Yanmatepkimesiolmuştur.
II. CmaddesiCO2dir.
III. DmaddesiH2Odur.
tepkimesi gerçekleştiğine göre;
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
3
2Fe(k)+ O2(g)¡ Fe2O3(k)
2
C) IveIII
I. Kaptakikatıkütlesi
II. Kaptakitoplamkütle
III. Kaptakigazkütlesi
niceliklerinden hangilerinde değişme gözlenir?
E) I,IIveIII
A) YalnızI
8.
D) IveIII
C) IveII
E) I,IIveIII
CH3COOH+O2 ¡ CO2+H2O
Palme Yayıncılık
tepkimesi ile ilgili,
I. Yanmatepkimesidir.
II. TepkimedenklemienküçüktamsayılarladenkleştirildiğindeO2ninkatsayısı4olur.
III. Kimyasaldeğişimdir.
11.
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
I. Yangınsöndürücülerde,oksijeniengelleyen,yanmayan
vehavadanağırmaddelerkullanılır.
II. Yanmaiçin;yanan,yakanvetutuşmasıcaklığıgerekir.
III. Birmaddeninoksijenletepkimesineyanmadenir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
B) YalnızIII
A)YalnızII
C) IveIII
E) I,IIveIII
Yanmaktaolanbirmaddeninüzerinesudökülünceyanmanın
durduğugözleniyor.
B)YalnızIII
D) IveIII
E) I,IIveIII
12. CaCO3(k)+ısı¡ CaO(k)+X(g)
3
KCIO3(k)+ısı¡ KCl(k)+ Y(g)
2
Bu gözlemden yararlanılarak,
I. Suyanıcıbirmaddedeğildir.
Yukarıdaki tepkimelere göre;
II. Yananmaddeninsıcaklığı,tutuşmasıcaklığınadüşmüştür.
I. XgazınınformülüCO2dir.
II. Ygazıyanıcıdır.
III. Suyangınsöndürücübirmaddedir.
III. İkisideendotermiktir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) YalnızI
D) IveIII
C)IveII
B) YalnızII
yargılarından hangileri doğrudur?
C) IveII
A) YalnızI
E) IIveIII
7. E
8. C
9. D
10. D
11. E
D) IveIII
12. D
B) YalnızII
C) IveII
E) I,IIveIII
189
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
ÜNİTE - 3
7.
YANMA TEPKİMELERİ – II
6
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir yanma tepkimesidir?
4.
A) Zn+2HCI"ZnCI2+H2
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1
B) H2O"H2+ O 2
2
C) S+O2 "SO2
Hava
Demir
D) 2KCIO3 "2KCI+3O2
1
E) KCI "K+ CI 2
2
Şekildekicamkaptaodakoşullarındabulunandemirparçası
zamanlapaslanıyor.
Buna göre;
I. Kaptakihavamiktarıazalır.
II. Yanmaolayıgerçekleşir.
III. Toplamkütleazalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
C6H12O6+O2 "CO2+H2O+ısı
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
denkleşmemiş olarak verilen tepkime ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) YanıcımaddeC6H12O6dır.
B) YakıcımaddeO2dir.
C) Ekzotermiktir.
D) EnküçüktamsayılarladenkleştirildiğindeH2Onunkatsayısı6dır.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
E) C6H12O6bileşiğiO2gazınakarşıasallıkgösterir.
5.
CH4(g)+xO2(g)"CO2(g)+yH2O(s)
tepkime denklemi ile ilgili olarak;
I. x=ydir.
II. CH4gazıyakıtolarakkullanılabilir.
III. Homojentepkimedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
1
X + O 2 " Y + ısı
2
tepkimesi ile ilgili;
A)YalnızI
6.
B)YalnızII
D)IveIII
C)IveII
E)IIveIII
Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi
için;
I. YCO2ise,X:Celementidir.
I. Yanmama
II. Ekzotermiktir.
II. Havadanağırolma
III. XileYninkimyasalözellikleriaynıdır.
III. Yananmaddeileoksijenarasındakitemasıkesme
özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
190
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
1.C
2. E
3. A
A)YalnızI
4. C
B)YalnızIII
D)IIveIII 5. C
6. E
Soru
C)IveIII
E)I,IIveIII
Yangın söndürücü olarak kullanılan maddelerde,
I. Havadanağırolma
II. Havadanhafifveyanıcıolma
III. Yananmaddeiletepkimevermeme
11. Aşağıdakilerden hangisi sentez tepkimesidir?
3
A) KCI + O 2 " KCIO 3
2
B) C2H4+3O2 " 2CO2+2H2O
A)YalnızI
8.
B)YalnızII
D)IveIII
D) 2HCI"H2+CI2
C)IveII
E) 2NH3 "N2+3H2
E)IIveIII
Yanmanın olabilmesi için;
I. Yanıcımadde
II. Tutuşmasıcaklığı
III. Hava
12. Aşağıda verilen yanma tepkimelerinin hangisinden CO2
yukarıdakilerden hangilerine gerek vardır?
A)YalnızII
B)YalnızIII
A) N2+O2 "
E)I,IIveIII
Palme Yayıncılık
D)IveIII
ve H2O oluşur?
C)IveII
9.
B) CS2+O2 "
C) C2H5OH+O2 "
D) CO+O2 "
E) SO2+O2 "
XmaddesiyakıldığındayalnızCO2veH2Ooluşmaktadır.
Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)CH3NH2
B) C3H8O
D) C6H12O6
10.
C)C2H5COOH
E) C2H6
13. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi analiz tepkimesi
1
O (g) " H 2 O (g)
2 2
tepkimesi ile ilgili olarak,
H2(g)+
değildir?
1
A) CaO"Ca+ O 2
2
I. Senteztepkimesidir.
II. Homojentepkimedir.
1
B) CO+ O 2 " CO 2
2
III. Yanmatepkimesidir.
1
C) H2O2 "H2O+ O 2
2
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızIII
D)IveIII
1
D) CuO"Cu+ O 2
2
C)IveII
3
E) KCIO3 "KCI+ O 2
2
E)I,IIveIII
7. B
8. E
9. A
10. E
11. A
12. C
13. B
191
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1
C) 3P2H4 "4PH3+ P4
2
özelliklerinden hangileri bulunmamalıdır?
ÜNİTE - 3
7.
ÇÖZÜNME – ÇÖKELME TEPKİMELERİ
7
1.
Bir çökelme tepkimesi ile ilgili;
d|]QPH\HQ
PDGGHROXċWXUXUODU
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Ĉ\RQLNELOHċLNOHUGHQ
ROXċXUODU
4.
I. 2H2(g)+O2(g)¡ 2H2O(s)
II. Pb(NO3)2(suda)+2NaI(suda)¡ PbI2(k)+
2NaNO3(suda)
III. CaO(k)+H2O(s)¡ Ca(OH)2(suda)
Yukarıda verilen tepkimelerin hangilerinde çökelme
meydana gelir?
,UPDN
hPLW
.DW×ROXċWXUXUODU
A) YalnızI
B) YalnızII
D)IveIII
C) IveII
E)IIveIII
'RĊXNDQ
yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
5.
A) YalnızÜmit
C) ÜmitveDoğukan
D) IrmakveDoğukan
I. C6H12O6
II. C2H5OH
III. CH3COOH
IV. NaCl
V. C12H22O11
I. Çözünme–çökelmetepkimesidir.
II. Netiyondenklemi;
Ca2+(suda)+S2–(suda) " CaS(k)
E) Ümit,IrmakveDoğukan
2.
K2S(suda)+Ca(OH)2(suda) "CaS(k)+2KOH(suda)
tepkimesi ile ilgili;
B) YalnızIrmak
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
şeklindedir.
III. K+veOH–iyonlarıçökmemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi suda moleküler
(iyonlaşmadan) olarak çözünür?
A) 1
3.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
AgI katısının pratikte çözünmediği bilindiğine göre,
I. OrtamdaNa+veNO3–iyonlarıbulunur.
II. AgIkatısıçöker.
III. Çözeltielektrikakımınıiletir.
A) YalnızI
192
B) IveII
D) IIveIII
NaOH(suda)+HNO3(suda) ¡ H2O(s)+Y(suda)
I. XveYaynıtuzunsuluçözeltisidir.
II. Herikiolaydadakatyonileanyonlarınayrılmasıvebirleşmesigerçekleşir.
III. XveYsudakolaycaçözünebilenmaddelerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
BaCl2(suda)+Na2SO4(suda) ¡ BaSO4(k)+2X(suda)
Yukarıda denklemleri verilen ve belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen tepkimeler ile ilgili;
NaIveAgNO3çözeltilerikarıştırılıyor.
6.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) IveIII
A) YalnızII
E) I,IIveIII
1. E
B) YalnızIII
D) IveIII
2. C
3. E
4. B
5. E
6. E
C) IveII
E) IIveIII
Soru
10. AgNO3 çözeltisi ile KCl çözeltisi karıştırıldığında beyaz bir
maddeolanAgClkatısınınçöktüğügözleniyor.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözündüğünde
suya verdiği katyon yanlış olarak verilmiştir?
Bileşik
Buna göre,
Suyaverdiğikatyon
I. Kimyasalbirdeğişimgerçekleşmiştir.
B) NaCI
Na+
II. Çökenmaddeiyonikbirbileşiktir.
C) KNO3
K3+
III. Ag+veCl–iyonlarıseyirciiyonlardır.
D) Al(NO3)3
Al3+
yargılarından hangileri doğrudur?
E) CaCI2
Ca2+
A)YalnızI
8.
Na2CO3
B)YalnızII
D)IveII
E)IIveIII
Al(NO3)3
11. Ca(NO 3 ) 2 (suda)+Na 2 CO 3 (suda)
NaNO3(suda)
Na
Al2(CO3)3(k)
I. Al2(CO3)3bileşiğisudaazçözünür.
II. ÇökmeyekatılmayaniyonlarNa+veNO3iyonlarıdır.
III. Suluçözeltielektriğiiletmez.
Palme Yayıncılık
Buna göre;
–
B)IveII
D)IIveIII I. Netiyondenklemi
2–
Ca2+(suda)+CO 3 (suda) "CaCO3(k)
şeklindedir.
II. SüzgeçkağıdındaCaCO3katısıtoplanır.
III. Tepkime,çözünme–çökelmetepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
+
Buna göre,
Yukarıdaki kapta Al(NO3)3 çözeltisi ile Na2CO3 çözeltisi
karıştırıldığındaAl2(CO3)3katısınınçöktüğügözleniyor.
CaCO 3 (k)
"
tepkimesinin gerçekleştirildiği kaptaki karışım, tepkime
tamamlandıktansonrasüzgeçkağıdındangeçiriliyor.
–
NO3
+
C)IveIII
C)IveIII
A)YalnızI
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
E)I,IIveIII
12. BaCl2(suda)+Na2SO4(suda) ¡BaSO4(k)+2NaCl(suda)
Yukarıdaki tepkime denklemine göre;
+
I. Yerdeğiştirmetepkimesidir.
I. NH4Cl(k) "NH 4(suda)+Cl–(suda)
2–
II. CaSO4(k) " Ca2+(suda)+SO 4 (suda)
II. Tepkimeiyondeğişimiilegerçekleşmiştir.
III. KOH(k)"KO+(suda)+H–(suda)
III. OluşanNaClsudaçözünür.
9.
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin iyonlaşma denklemi yanlış verilmiştir?
A)YalnızI
B)YalnızII
D)IveIII
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
C)YalnızIII
E)IIveIII
7. C
8. B
9. C
10. D
11. E
B) YalnızII
D) IIveIII
12. E
C) IveII
E) I,IIveIII
193
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
A) K2SO4
K+
ÜNİTE - 3
7.
ASİT – BAZ TEPKİMELERİ – I
8
1.
4.
pH
HF
çözeltisi
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
7
X
Y
Z
Ca(OH)2 çözeltisi
Madde
YukarıdakigrafiktemaddevepHilişkisiverilmiştir.
Çizilen grafiğe göre,
I. XinsuluçözeltisindeH+iyonusayısıOH–iyonusayısına
eşittir.
II. Zmaddesisabunlusuolabilir.
III. YmaddesiHCliletepkimevermez.
I. Nötrleşmegerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
II. SudaçözündüğündeOH–iyonuoluşturur.
III. Turnusolkağıdınınrenginimaviyeçevirir.
B) IveIII
D) IveIII
III. KaptakiçözeltininpHdeğerizamanlaazalır.
B) YalnızII
D) IveIII
5.
C) IveII
E) I,IIveIII
HNO3(suda)+KOH(suda)¡ X+H2O(s)
C) IveII
E) IIveIII
I. Asit-baztepkimesidir.
II. Xmaddesituzsınıfındadır.
III. Oluşançözeltielektrikakımınıiletmez.
yargılardan hangileri doğrudur?
3.
A) YalnızI
tepkimesi ile ilgili;
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yalnız bazlara aittir?
II. CaF2tuzuoluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) I,IIveIII
I. Suluçözeltisielektrikakımınıiletir.
A) YalnızII
C) IveIII
2.
Şekildeki kapta bulunan Ca(OH)2 çözeltisine bir tüpten HF
çözeltisiekleniyor.
Buna göre,
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
A) YalnızI
P+Baz"R+Su
B) YalnızII
D) IIveIII
C) IveII
E) I,IIveIII
Yukarıdaki nötrleşme tepkimesinde P ve R yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
P
194
R
A) Asit
Hidrojengazı
B) Hidrojengazı
Tuz
C) Metal
Ametal
D) Asit
Tuz
E) Tuz
Hidrojengazı
6.
Oda koşullarında suda çözünmüş olan bir asitin pH
değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2
1. B
2. E
3. D
4. E
B) 8
5. C
C) 9
6. A
Soru
D) 11
E) 13
;JD]×
9.
<JD]×
Ca(OH)2 çözeltisi aşağıdaki bileşiklerden hangisinin
sulu çözeltisiyle tepkime vermez?
A)HCI
B)H2SO4
D)NH3
C)H3PO4
E)HCIO4
Su
1. kap
2. kap
1ve2nolukaplaraXveYgazlarışekildekigibigönderilerek
birininasitbirininbazolduğubilinensuluçözeltilerihazırlanıyor.Birincikaptakiçözeltiyekırmızıturnusolkağıdıbatırıldığında rengi maviye dönüşürken, ikinci kaptaki çözeltiye
kırmızıturnusolkağıdıbatırıldığındarengideğişmemektedir.
10. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdını mavi renge çevirir?
Buna göre;
A)KOH
I. Herikikaptakiçözeltiasidiktir.
II. HerikikaptakiçözeltininpHdeğeri7’denbüyüktür.
III. Birincikaptakiçözeltibaz,ikincikaptakiçözeltiasittir.
C)H2SO4
B)HCI
D)H3PO4 E)CH3COOH
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
8.
B) YalnızII
D) IveIII
C) YalnızIII
E) IIveIII
Palme Yayıncılık
;JD]×
11. Aşağıdaki maddelerden hangisi sulu çözeltilerine H+
iyonu verir?
A) H2SO4
<JD]×
B) NaCI
C) NaOH
D) NH3
A
çözeltisi
Asit
çözeltisi
I
II
E) NaNO3
Şekildeki düzeneğe önce X gazı sonra Y gazı gönderildiğinde;
– Ygazıasitçözeltisiilenötürleşmetepkimesiveriyor.
– XgazıAçözeltisiilenötürleşmetepkimesiveriyor.
12.
I. Asitlerintadlarıekşidir.
Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
II. Birmaddeninyapısındahidrojenatomuvarsabumadde
A) XveYgazıbaziközelliktedir.
mutlakaasittir.
III. Turnusol kağıtları ve indikatörler asitler ve bazlar için
ayıraçtır.
B) AçözeltisiHClçözeltisiolabilir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?
C) Ygazıbazik,Açözeltisiasidiközelliktedir.
D) Ygazıbazik,Xgazıasidiközelliktedir.
E) Açözeltisiileasitçözeltisitepkimevermez.
7. C
8. D
9. D
10. A
A)YalnızI
11. A
B)YalnızII
D)IveII
12. B
C)YalnızIII
E)IIveIII
195
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Su
ÜNİTE - 3
7.
ASİT – BAZ TEPKİMELERİ – II
9
4.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
I. Tadlarıacıdır.
II. Turnusolkağıdınınrenginimaviyeçevirirler.
III. Asitlerletepkimeyegirerektuzoluştururlar.
Y(suda)
Yukarıda verilen yargılardan hangileri bazların genel özelliklerindendir?
A) YalnızII
B) IveII
D) IIveIII
X(suda)
C) IveIII
E) I,IIveIII
ŞekildekigibiXçözeltisiüzerineYçözeltisiilaveedildiğindeX
çözeltisininpHdeğerizamanlatablodakigibideğişmektedir.
Zaman
1
3
5
7
9
11
13
pH
3,1
3,6
4,2
5,8
6,4
7,0
7,8
2.
NH3
çözeltisi
NaCl
çözeltisi
H2SO4
çözeltisi
I
II
III
Buna göre;
I. Xçözeltisinintadıekşidir.
II. 5.dakikadabulunanX,sudaçözündüğündeOH–iyonunubağlar.
III. 11.dakikadanötürleşmeolmuştur.
Mg(OH)2
çözeltisi
HNO3
çözeltisi
IV
V
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalnızI
B) IveII
D) IIveIII
C) IveIII
E) I,IIveIII
Yukarıda verilen çözeltilerden kaç tanesi elektrik akımını
iletirken turnusol kağıdına etki etmez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5.
Oda koşullarında suda çözünmüş olan bazın pH değeri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1
3.
C) 3
D) 6
E) 9
NaOH+HCI¡ X+H2O
Yukarıdaki tepkimede X ile gösterilen madde ile ilgili;
I. İyonikbirbileşiktir.
II. Turnusolkağıdınınrenginikırmızıyaçevirir.
III. Katıhaliiletkendir.
6.
A) YalnızI
196
B) IveII
D) IIveIII
Ca(OH)2 ve HCI nin sulu çözeltilerinin etkileşimi sonucunda;
I. Su
II. Hidrojengazı
III. Tuz
yargılarından hangileri doğrudur?
B) 2
yukarıdaki maddelerden hangileri oluşur?
C) IveIII
E) I,IIveIII
1. E
2. A
3. A
A)YalnızI
4. E
B)YalnızII
D)IIveIII 5. E
6. C
Soru
E)IveII
C)IveIII
9.
Nötrleşmetepkimelerindeasitvebazlarbirarayagelerek
ÜNİTE - 3
7.
A+B¡ Tuz+Su
X çözeltisi
Turnusol kağıdı
tepkimesinegöretuzvesuoluştururlar.
A
Y çözeltisi
B
A) H2SO4
NaOH
B) KOH
HCl
C) NH3
Ca(OH)2
D) HNO3
Mg(OH)2
E) HF
KOH
0
10
20
30
40
50
60
(Eklenen X sıvısının hacmi–mL)
YukarıdaYçözeltisinedaldırılanturnusolkağıdınınrenginin
çözeltiyeeklenenXmaddesininhacminegöredeğişimiverilmiştir.
Buna göre;
I. Xçözeltisibazdır.
II. YçözeltisininbaşlangıçtapHdeğeri7’denküçüktür.
X,YveZmaddeleriileilgilişubilgilerveriliyor;
III. 40mililitreXsıvısıeklendiğindeturnusolkağıdımavirenk
alır.
X: Maviturnusolkağıdınıkırmızıyapıyor.
yargılarından hangileri doğrudur?
Y:Nötrözellikgösteriyor.
A) YalnızI
Z:Cildetemasettiğindekayganlıkhissiveriyor.
Buna göre X, Y ve Z için aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur?
A)
B)
pH
Palme Yayıncılık
8.
D) IIveIII
C)
Y
Z
D)
pH
E) I,IIveIII
.........
X
Madde
C) YalnızIII
10.
pH
.........
X
B) YalnızII
Y
Z
Asit
.........
Madde
pH
.........
X
Y
Z
X
Madde
Y
Z
Madde
Yukarıdaverilenkavramharitasındakiboşkutularaasitlerile
ilgiliifadeleryazılmakisteniyor.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılamaz?
E) pH
X
Y
Z
Madde
7. C
8. A
9. E
A)Elekayganlıkhissiverirler.
B)Bazlarlanötrleşmetepkimesiverirler.
C)SudaçözündüğündeH+iyonlarıoluştururlar.
D)OdakoşullarındakipHdeğerleri7’denküçüktür.
E)Yakıcıdırlar.
10. A
197
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Buna göre, A ve B ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
ASİT – BAZ TEPKİMELERİ – III
10
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.
I. Ba(OH)2+HF"
II. Ca(OH)2+HCI"
III. NaOH+HF"
4.
X
Y
Z
A
Yukarıdaki asit – baz tepkimelerinde oluşan tuzların formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
B
Asit
çözeltisi
Baz
çözeltisi
I
II
II
III
A) BaF2
CaCI2
Na2F
B) BaF2
CaCI2
NaF
C) BaF
CaCI2
NaF
Şekildeki düzeneğin A ucundan X, Y ve Z maddeleri gönderildiğinde, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış
olur?
D) BaF
Ca2CI
NaF
A) XileZ,birincikaptadeğişikliğeuğramadançıkar.
E) BaF
CaCI
Na2F
B) X,bazçözeltisiyletuzvesuoluşturur.
X:AsidiközellikteY:BaziközellikteZ:Nötrözellikte
C) YbileşiğiHCIolabilir.
D) ZbileşiğiBucundançıkar.
E) YileZtepkimevermez.
2.
X+Y"KCI+H2O
Tepkimesinde yer alan X ve Y maddeleri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
I
3.
II
A) KOH
HCI
B) K2O
H2CI
C) KOH
H2CI
D) KOH
HCI2
E) K2O
CI2O7
Palme Yayıncılık
ÜNİTE - 3
TEST
I. HCIilenötrleşmetepkimesiverir.
II. Maviturnusolkağıdınıkırmızıyaçevirir.
III. NaOHilenötrleşmetepkimesiverir.
198
A)NH3
B)CH3COOH
D)KOH
C)NaOH
E)Ca(OH)2
NaOH
(suda)
HF(suda)
NaCl
(suda)
I
II
III
Oda koşullarında yukarıda verilen kaplardaki maddelerin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?
B) İkincikaptaH+veOH–iyonlarıeşitsayıdadır.
C) OdakoşullarındakipHdeğerienfazlaolanbirincidir.
B)YalnızIII
D)IIveIII A) Üçüdebaziktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızII
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşullarındaki sulu çözeltisi baz değildir?
6.
Oda koşullarındaki pH değeri 7 den küçük olan bir çözelti ile ilgili;
5.
D) Üçüncükaptakiçözeltimaviturnusolunrenginikırmızıya
çevirir.
C)IveII
E)I,IIveIII
1. B
E) Üçünündetadıacıdır.
2. A
3. D
4. C
5. B
6. C
Soru
Büret
NaOH
çözeltisi
Saç
ayak
I. Sabunlusu
II. Kezzap(HNO3)
III. Su
IV. Sudkostik(NaOH)
V. Zaçyağı(H2SO4)
Asidik özellik artar.
Bromtimol mavisi
içeren HCl çözeltisi
0
BirkaçdamlabromtimolmavisidamlatılmışolanHCIçözeltisineşekildekigibiNaOHçözeltisindendamladamlailave
ediliyor.
I. Nötrleşmetepkimesiolur.
II. BeherdekiçözeltininpHdeğerizamanlaartar.
III. YeterlimiktardaNaOHçözeltisiilaveedildiğindebeherderenksarıdanmaviyedöner.
2
3
4
5
Bazik özellik artar.
6
9 10 11 12 13 14
7
8
Yukarıda verilen maddeleri asidik ve bazik özelliklerine
göre pH metreye yerleştirmesi gereken öğrencilerin
hangisinin verdiği ipucu doğrudur?
Bu olay ile ilgili;
1
pH metre
GHĊHULQHHQ\DN×Q
PDGGH,ROPDO×G×U
GHĊHULQGHVX
ROPDO×G×U
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bromtimolmavisi,asidikortamdasarı,bazikortamdamavi
renkalır.)
A)YalnızII
B)IveII
D)IIveIII E)I,IIveIII
8.
KOH(suda)+HCI(suda)"X(suda)+H2O(s)
Mg(OH)2(suda)+H2SO4(suda) "Y(suda)+2H2O(s)
Gözde
I. Asit–baztepkimeleridir.
II. KOHveMg(OH)2bazdır.
III. XveYtuzdur.
6HoLO
yargılarından hangileri doğrudur?
A)YalnızI
7D\ODQ
,,,PDGGHLOH,9
PDGGHELUELULQHHQX]DN
PDGGHOHUROPDO×G×U
Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili;
,PDGGHLOH,,PDGGH
ELUELULQHHQ\DN×Q
PDGGHOHUROPDO×G×U
GHĊHULQHHQ
\DN×QPDGGH9
ROPDO×G×U
C)IveIII
Palme Yayıncılık
0HWLQ
'XUX
B)IveII
D)IIveIII A) Duru
C)IveIII
B) Metin
D) Taylan
E)I,IIveIII
C) Gözde
E) Seçil
11. “Nötrleşmetepkimesisonucueldeedilentuzbazınkatyonu
ileasidinanyonundanoluşur.”
9.
SuluçözeltilerineOH–iyonuverenmaddelerebazdenir.
Buna göre, BaΙ2 tuzunu meydana getiren asit ve baz
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Buna göre bir baz çözeltisi ile ilgili;
I. Elektrikakımınıiletir.
Asit
Baz
II. Maviturnusolkağıdınınrenginideğiştirmez.
III. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu miktarı OH– iyonununkindenfazladır.
A) HΙ
Ba(OH)2
B) HCI
Ba(OH)2
yargılarından hangileri doğrudur?
C) HΙ
NaOH
D) Ba(OH)2
HCI
E) HBr
KOH
A)YalnızII
B)IveII
D)IIveIII C)IveIII
E)I,IIveIII
7. E
8. E
9. B
10. B
11. A
199
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Beher
10.
ÜNİTE - 3
7.
Download

Ünite 3: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler