1)
I.
II.
III.
IV.
X2Y bileşiğinin sabit oranı mx/my=4/7
dir. Eşit kütlede X ve Y kullanılarak 11,1
gram XY5 bileşiği oluştuğunda hangi
elementten kaç gram artar?
5)
Katlı Oranlar Y.
Sabit Oranlar Y.
Sabit Hacimler Y.
Kütlenin Korunumu Y.
a) Gay-Lussac
b) Dalton
c) Proust
d) Lavoiser
e) Avagadro
Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların eşleşmeleri aşağıdakilerden hangisinde
yanlış yapılmıştır?
A) IV-d
B) II-c
C) I-b
D) III-a
E) I-e
A) 2,4
4)
Simya ile ilgili;
I. Deneme-yanılma yoluna dayanır.
II. Kimya biliminin öncüsü olmuştur.
III. Bir bilim sayılmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Aristo’ya göre madde 4 temel elementten oluşmuştur. Bunun sonucunda
değişik gruplar oluşmuştur.
Buna göre;
C
kuru
sıcak
b
hava
soğuk
a
su
a, b, c yerine ne yazılmalıdır?
a
b
C
A)
ıslak
ateş
toprak
B)
ateş
ıslak
toprak
C)
ıslak
toprak
ateş
D)
toprak
ıslak
ıslak
E)
ateş
toprak
ıslak
C) 3,9
D) 6,4
E) 9,9
6)
2) Eski çağ insanları,
I. Göz taşı
IV. Tuz
II. Şap
V. Sürme(kohl)
III. Dinamit
Verilen maddelerden kaç tanesini
deneme-yanılma yöntemiyle keşfetmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3)
B) 3,2
Musluk açılarak çözeltilerin kaplar içine
akması sağlanmaktadır. Buna göre
tepkimeler sonucunda oluşan gazların
hangisi yanar?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
7)
A)
B)
Aşağıdaki tepkime çeşitlerinden hangisi
yanlış verilmiştir?
Türü
Fe2O3 + Al
Al2O3 + Fe + ısı
Termit
H2O
X+Y
Hidroliz
H
H
[CH2=CH2]n
C
C
D)
E)
NH3 + HCl
1
H2 + /2O2
NH4Cl
H2O
8)
Dalton atom modeliyle ilgili;
I. Atomlar parçalanamaz.
II. Bir elementin bütün atomları
birbirinden farklıdır.
III. Atomlarda + ve – yükler aynı
sayıda bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
C)
Polimerleşme
Cl
Sayfa 1 / 6
H
n
Nötrleşme
Yanma
9)
Avagadro hipotezi ile ilgili;
I. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı
gazlar eşit hacimleri, eşit sayıda
molekül içerirler.
II. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı
gazların eşit hacimlerinin kütleleri
eşittir.
III. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı
gazların eşit sayıdaki molekülleri
eşit hacim kaplar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14)
İyon
I. NaCl
Na+, ClII. KAI(SO4)2
K+, Al+3, SO4-2
III. K4[Fe(CN)6]
K+, Fe+2, CNYukarıdaki tuzlar suda çözündüğünde
ortalama verdikleri iyonlar karşılarında
verilmiştir.
Buna göre tuzların ortalama verdiği
iyonlardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
10) Aşağıdaki maddelerden hangisi sabit
oranlar yasasına uyar?
A) NaCl(suda)
B) HCl(suda)
C) Na
D) H2O
E) Zeytinyağlı su
15)
NH4NO3 bileşiğiyle ilgili;
I. İyonik yapılı kristaldir.
II. Bileşiğin yapısındaki azotlar -3 ve
+5 değerliklerini alır.
III. Suda çözündüğünde NH4+ ve NO3iyonlarını oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
16)
Yükseltgenme
basamağı
I. Na3PO4
+5
II. K2Cr2O7
+3
III. Fe2(SO4)3
+6
Yukarıdaki bileşiklerdeki altı çizili atomlardan hangilerinin yükseltgenme basamakları doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
11) Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi
element değildir?
A)Toprak B)Gümüş C)Su D)Hava D)Ateş
12) Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asit
özelliği gösterir?
A) NO
B) CO2
C) CaO
D) Na2O
E) N2O
13) Zeplinlerde helyum gazı kullanılır.
Bunun sebebi;
I. Yayılma hızının yüksek olması.
II. Yoğunluğunun havadan düşük
olması.
III. Düşük sıcaklıklarda bile gaz
halinde olması.
özelliklerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
17) Aşağıdaki bileşiklerin adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
A) NaClO4
Sodyum perklorat
B) CaSO4
Kalsiyum sülfat
C) Al2O3
di Alüminyum trioksit
D) NO2
Azot dioksit
E) Fe(NO3)2
Demir II nitrat
Sayfa 2 / 6
18)
10.8 gram Al filizi yeterince oksijen ile
tepkimeye girerek 15,3 gram Al2O3
bileşiği oluşturuyor.
Buna göre Al filizinin kütlece % kaçı
saftır? (Al=27 O=16)
A) 10
B) 25
C) 40
D) 60
E) 75
19)
36 N akb H2O molekülüyle ilgili;
I. 2 mol moleküldür.
II. NK’da 44,8 lt hacim kaplar.
III. 6 adet atom bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
20) Nötr X atomunun elektron dağılımı
Şeklindedir.
2 8 13 1
Bu atomla ilgili;
I. Küresel simetri özelliği gösterir.
II. X+1 elektron dağılımı
şeklindedir.
2 8 13
III. 4. periyot 1A grubundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
21)
I.
22)
23)
24)
21X
+1
iyonuyla ilgili;
I. Elektron dağılımı
dır.
2891
II. 4. periyod 3B grubundadır.
III. Küresel simetri özelliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
I.
II. O=C=O
III.
Yukarıdaki bileşiklerinden hangileri
Lewis nokta formülüne göre doğru
verilmiştir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
25)
Aşağıdaki
maddelerden
hangisi
polimer ürünü değildir?
A) Plastik
B) PVC
C) Teflon
D) Kâğıt
E) Kauçuk
26)
Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapıda değildir?
A) H2
B) NaCl
C) H2SO4
D) NH3
E) H2O
Karboksilli asit
II.
Karbonhidrat
CH2
CH2 CH2
Hidrokarbon
Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin türü yanlış verilmiştir?
A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız I
molekülüyle ilgili;
I. Atomlar arası polar kovalent bağ
bulunur.
II. C atomu oktet kuralına uymuştur.
III. Bağlayıcı 4 çift elektron bulunur.
IV. Apolar moleküldür ve suda çözünmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
III.
Sayfa 3 / 6
27) Dalgıçlar derinlerden su yüzeyine
süratle çıkarsa vurgun denilen olay
gerçekleşir.
Bunun sebebi;
I. Basıncın azalması
II. Sudaki tuz miktarının azalması
III. Sıcaklığın artması
yargılarından hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
28)
I. Araba radyatörüne antifriz(Glikol)
eklenmesi
II. Kışın buzlu yollara tuz atılması
III. Çayın içine şeker atarak çözmek
Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde
donma noktası alçalması olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
29)
I. Sis
II. Hava
III. Sabun köpüğü
IV. Duman
V. Naftalin + Su
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi
homojen görünümlüdür?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
30)
Bileşik
Adı
I. NaClO
Çamaşır suyu
II. CaCO3
Kireç taşı
III. CaO
Sönmemiş kireç
IV. Ca(OH)2
Sönmüş kireç
Yukarıdaki bileşiklerinin hangilerinin
piyasada kullanılan yaygın adları doğru
olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
31) Porselen ve seramikle ilgili;
I. Saf kilden imal edilirler.
II. Gözenekli yapıya sahiptirler.
III. Işığı geçirmezler.
IV. Su geçirmezler.
verilen özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
32) Boyalar ve bileşenleriyle ilgili;
I. Çözücüler, bağlayıcılar ve renklendiriciler ana maddeleridir.
II. Yağlı boyalar boyanan yüzeyin
hava almasını en aza indirir ve
parlak bir görünüm kazandırır.
III. Bağlayıcıları plastik olan boyalar
su bazlı boyalardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
33)
Kirlilik
I. Deterjanlar Su ve toprak
II. Plastik
Su, toprak ve hava
III. Gübre
Su ve toprak
IV. Boyalar
Toprak, su ve hava
Yukarıdaki maddelerin çevreye yaptığı
etkileri hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
34) Hava kirliliğiyle ilgili;
I. Atmosferde CO2 gazının artması
sera etkisine sebep olur.
II. Atmosferde SO2 ve NO2 arttığında
asit yağmurlarının oluşmasına
sebep olur.
III. Yeşil bitkilerin yaşam alanını
arttırır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
35) Sabun ve deterjanla ilgili;
I. Soğuk suda bile iyi temizleme
özelliğine sahiptir.
II. Hidrofil ve hidrofob uç bulundururlar.
III. Suyun sertliğinden (Ca+2 ve Mg+2)
etkilenmezler.
verilen özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Sayfa 4 / 6
36)
39)
Baş grup elementlerinin İyonlaşma EnGrup Numarası grafiği verilmiştir.
Buna göre;
I. F atomu halojendir.
II. İ ve A atomu küresel simetri özelliği gösterir.
III. F ve L atomu aynı periyottadır.
yargılarından
hangileri
kesinlikle
doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
37)
38
Harcın donması
Sütten yağ eldesi
Demirin akkor haline gelmesi
Tuzlu suyun elektrik akımını
iletmesi
V. CO2 gazının suda çözünmesi
Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi
kimyasal değişmeye uğramıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
30oC hazırlanan 500 gramlık çözelti
20oC’ye soğutulduğunda 80g tuz çökmektedir. Buna göre 30oC çözelti
kütlece % kaçlıktır?
A) 10 B) 20
C) 30 D) 40 E) 50
40)
Yukarıda aynı ortamda bulunan maddelerle ilgili;
I. 25oC buhar basıncı II>III>I
II. Kaynarken buhar basıncı I=II=III
III. Kaynama sıcaklıkları I>III>II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
I.
II.
III.
IV.
Çözünmesi endotermik olan X tuzuyla
hazırlanmış dipte katısı olan doygun
çözeltinin sıcaklığı artmaktadır.
Buna göre;
I. Çözünürlük artar
II. Çözeltinin derişimi artar
III. Çözelti kütlesi artar
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
41)
Kaplardaki aynı sıcaklıktaki sular özdeş
ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılmaktadır.
Buna göre;
I. Son sıcaklıkları eşittir.
II. Aldıkları ısı miktarları birbirine
eşittir.
III. Kaplar
birbirine
temas
ettirildiğinde 1. Kaptan 2. Kaba
sıcaklık akışı olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
NOT: Arkadaşalar 9. sınıf müfredatı dışına
çıkılmamıştır. Başarılar…
Sayfa 5 / 6
CEVAP ANAHTARI
Sayfa 6 / 6
Download

ygs tarama-1 - Abdullah Sivari