YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
01
Madde ve Özellikleri
Simyacılar aşağıda verilen maddelerden hangisini keş­
fetmemişlerdir?
5.
Gün­lük ha­yat­ta kar­şı­laş­tı­ğı­mız aşa­ğı­da­ki olay­lar­dan
han­gi­sin­de yalnız fi­zik­sel de­ğiş­me olmuştur?
A) Açık ha­va­da de­mi­rin pas­lan­ma­sı
A) Zaç yağı B) Kıbrıs taşı C) Tuz ruhu
B) Kış ay­la­rın­da yağ­mur, kar ve do­lu yağ­ma­sı
D) Civa E) Kalsiyum
C) Sü­tten peynir elde edilmesi
D) El­madan sir­ke elde edilmesi
E) Yemek­lerin ek­şimesi
2.
I.Değersiz metalleri altın metaline dönüştürmeye çalışmışlardır.
II.Bilimsel metodlar kullanılmıştır.
III.Amaç ölümsüzlüğe ve sonsuz zenginliğe ulaşmaktır.
Yukarıda verilenlerden hangileri Simya ve Simyacılar
için doğru değildir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II K
E
A) Ta­ne­cik­ler ara­sı uzak­lık değişir.
N
R
Ö
B) Ta­ne­cikler ara­sı çe­kim kuv­ve­ti azalır.
C) Po­tan­si­yel ener­ji ar­tar.
D) Ta­ne­cik­le­rin dü­zen­siz­liği ar­tar.
E) Or­ta­la­ma ki­ne­tik ener­ji aza­lır.
I.Fosfor, sodyum, oksijen gibi elementler keşfedilmiştir.
II.Ateş bulunmuştur.
III.Simya ile ilgili uğraşlar (maddeyi saflaştırma, altına
çevirme ve ölümsüzlük iksiri vb.) yaygınlaşmıştır.
7. .
Kimyanın gelişim süreci ile ilgili olayların kronolojik
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­
miştir?
III. Suya atılan şekerin tadının her tarafa yayılması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri taneciklerin ha­
reketleriyle açıklanır?
D) III, II, I E) I, III, II
Oda şartlarında katı, sıvı ve gaz olan X, Y, Z maddelerinden X in molar hacmi en fazla olup Y maddesi X ve Z ye
göre daha düzenlidir.
Buna göre,
I. X maddesi gazdır.
II. Y maddesi katıdır.
III. Z maddesi sıvıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
I. Kolonya şişesinin kapağı açıldığında kokunun her tarafa
dağılması
II. Kirli suyun dibinde zamanla tortu oluşması
A) I, II, III B) II, III, I C) III, I, II
4. .
R
İ
T
Ka­tı hal­de bu­lu­nan saf X maddesi ısı ala­rak sıvı ha­le ge­
çer. Bu ola­ya eri­me de­nir.
Eri­me ola­yı için aşa­ğı­da­ki yar­gı­lar­dan han­gi­si yan­lış­
tır?
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
3.
6.
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
8.
Maddeler hal değiştirdiğinde ya da karışım oluşturduğunda
düzensizliği değişir.
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin
düzensizliği artar?
A) Bulutlardan yağmur yağması
B) Alkol ve suyun karıştırılarak kolonya elde edilmesi
C) O2 gazının suda çözünmesi
D) Suyun donması
E) Havanın sıvılaştırılması
01
Madde ve Özellikleri
9. .
I. Bakır telin ısıtılarak eritilmesi.
14.
II. Bakır telin elektriği iletmesi.
III. Bakır metalinin nitrik asit çözeltisinde NO2 gazı oluşturması.
Saf X ka­tı­sı aşa­ğı­da ve­ri­len denk­le­me gö­re ısı­tı­lı­yor ve hal
de­ği­şi­mi sağ­la­nı­yor.
X(ka­tı) + ısı → X(sı­vı)
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal bir
değişim meydana gelmiştir?
X(sı­vı) + ısı → X(ga­z)
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve II
I. Po­tan­si­yel ener­ji art­mış­tır.
D) II ve III E) I, II ve III
II. Maddenin sahip olduğu toplam ener­ji art­mış­tır.
Bu­na gö­re denk­lem­de­ki de­ği­şim için;
III. Mad­de­nin dü­zen­siz­li­ği art­mış­tır.
yar­gı­lar­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
10.
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
Aşa­ğı­da­ki olay­lar­dan han­gi­si kim­ya­sal de­ği­şi­me ör­nek
ola­rak ve­ri­le­bi­lir?
D) I ve II E) I, II ve III .
R
İ
T
A) Al­kol­den ko­lon­ya el­de edil­me­si
B) Yo­ğurt­tan ay­ran el­de edil­me­si
15. X(Ka­tı)
C) Zey­tin­ya­ğın­dan sa­bun el­de edil­me­si
→ X ( Sı­vı )
Yu­ka­rı­da saf bir maddenin sabit sıcaklıkta hal de­ği­şi­mi
verilmiştir.
D) Kar­dan su el­de edil­me­si
K
E
E) De­niz su­yun­dan tuz el­de edil­me­si
Bu değişim sırasında;
I. Kinetik Enerjisi
Kapalı bir kapta saf bir mad­de hal de­ğiş­tir­di­ğin­de baş­
langıca göre ;
N
R
Ö
I. Mo­le­kül ya­pı­sı
II. Düzensizliği
III. Küt­le­si
niceliklerinden han­gi­le­ri de­ği­şmiş olur?
III. Bi­rim ha­cim­de­ki ta­ne­cik sa­yı­sı
ni­ce­lik­le­rin­den han­gi­leri de­ğiş­mez?
Körfez Yayınları
11.
II. Fiziksel özellikleri
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
D) I ve II E) II ve III .
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III .
12.
16.
Oda koşullarında saf A maddesinin X , Y ve Z halleri sırasıyla katı ,sıvı ve gazdır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki olaylardan;
A) Y ve Z akışkandır.
I. Naftalinin süblimleşmesi
B) Z nin taneciklerinde serbestlik en fazladır.
II. Buharın yoğunlaşması
C) Y ve Z için esneklik ayırt edici özelliktir.
III. Şekerin suda çözünmesi
D) X ve Y nin ortalama kinetik enerjileri eşittir.
hangilerinde maddenin düzensizliği artar?
E) X, Y ve Z için öz kütle ayırt edici özelliktir.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III .
13.
17.
Aşağıdakilerin hangisi saf bir X katısı için hiçbir zaman
doğru değildir?­
Aşağıdakilerin hangisinde hal değişimlerine ait ad
veya ısı değişimi bilgisi yanlış verilmiştir?
Hal değişimi adı ısı değişimi
A) Hacmi , aynı kütledeki gaz halinin hacmine eşittir.
A) Katıdan sıvıya
erime ısı alır
B) Tanecikleri arası uzaklık gaz halinden azdır.
B) Gazdan sıvıya sıvılaşma ısı verir
C) Düzensizliği sıvı halden azdır.
C) Sıvıdan gaza buharlaşma ısı alır
D) Hal değişiminde fiziksel özellikleri değişir.
D) Sıvıdan katıya
donma ısı alır
E) Potansiyel enerjisi gaz halden azdır.
E) Gazdan katıya kırağılaşma ısı verir
Test 01 CA
1.E
2.B
3.B
4.E
5.B
6.E
7.E
8.B
9.B
10.C
11.B
12.C
13.A
14.E
15.A
16.C
17.D
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
02
Madde ve Özellikleri
5.
Aşa­ğı­da ve­ri­len bilgilerden,
I. Ho­mo­jen­dir­ler.
Aşağıdaki maddelere verilen örneklerden hangisi
yanlıştır?
II. Ay­nı cins mo­le­kül­ler­den olu­şur­lar.
III. For­mül­ler­le gös­te­ri­lir­ler.
A) Element
Mg
han­gi­le­ri bi­le­şik­ler için doğ­ru­dur?
B) Bileşik
CO2
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve III
C) Molekül
H2
D) II ve III E) I, II ve III
D) Karışım
Hava
Madde
Örnek
R
İ
T
E) Atom
2.
H2O (sıvı), H2O (gaz) ve O2 (gaz) maddeleri için,
I. Arı maddedirler.
K
E
II. Moleküllü yapıda bulunurlar.
III. Fiziksel özellikleri farklıdır.
6.
yargılarından hangileri doğrudur?
IA) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
N
R
Ö
D) I ve II E) I, II ve III
3.
Aşa­ğıda ve­ri­len­özelliklerden,
I. Eri­me ve kay­na­ma nok­ta­la­rı sa­bit­tir.
II. Öz küt­lesi sabit­tir.
O2
I. Belirli bir molekül formüllerinin olması
II. Aynı cins atomlardan oluşan tek cins moleküllerden
meydana gelmesi
III. Farklı cins moleküllerden, moleküllerin özelliklerini
kaybetmeden ve aralarında belirli bir oran olmadan
oluşması
Yukarıdaki özelliklerden hangileri saf maddelere ait
olabilir?
A) Yal­n ız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
III. Öz ısıları sabit­tir.
han­gileri saf (arı) mad­deler için, sabit sıcaklık ve
basınçta doğ­rudur?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
D) I ve II E) I, II ve III
7.
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için
yakıldığında ortama ısı vermesi gereklidir.
4.
Şeker ile kolonya maddeleri için aşağıda verilen,
I. Yalnız bir cins tanecikten oluşmuşlardır.
B) Bir maddenin yangın söndürücü olabilmesi için
havadan ağır ve O2 ile reaksiyona girmemesi gerekir.
II. Homojendirler.
C) CO2 yangın söndürücü olarak kullanılabilir.
III. Sabit bir sıcaklıkta kaynarlar.
D) H2 yanıcı bir maddedir.
önermelerinden hangileri ortaktır?
E) Uçan balonların doldurulmasında kullanılan gazlar ha­
va­dan ağır olmalıdır.
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) I, II ve III
02
Madde ve Özellikleri
8. 12.
Aşağıdakilerden hangisi saf (arı) bir sıvının miktarına
bağlıdır?
Aşağıda verilen özelliklerden,
I . Homojendirler.
A) Öz kütle
II. Bileşenlerin oranı tüm örneklerinde sabittir.
B) Hacim
III. Yapısında yalnız bir cins molekül vardır.
C) Öz ısı
hangileri bileşikler ve çözeltiler için ortaktır?
D) Donma noktası A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
E) Kaynama noktası .
9.
D) I ve III E) II ve III .
13.
Aşa­ğı­da ve­ri­len mad­de ör­nek­le­rin­den;
II. Etil al­kol – su ka­rı­şı­mı
II. Öz kütle
III. Zey­tin­yağı – su karışımı
III. Elementlerin kütlece birleşme oranı
han­gileri homojen­dir?
özelliklerinden hangileri su ve buz için farklıdır?
B) Yal­n ız II A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
K
E
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III .
D) II ve III E) I, II ve III .
N
R
Ö
Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin genel özel­
liklerinden değildir?
A) Öz kütlesi ayırt edicidir.
B) Kaynama noktaları sabittir.
C) Aynı cins moleküllerden oluşurlar.
D) Homojendirler.
Körfez Yayınları
A) Yal­n ız I 14.
Aşa­ğı­da­ki sı­nıf­lan­dır­ma ve ör­nek­ler­den han­gi­si yan­lış­
tır?
A) Çö­zel­ti : Tuz­lu su
B) Ho­mo­jen karışım : Al­kol – su
E) Kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar.
11.
R
İ
T
I. Kimyasal formül
I. Toz şe­ker – tuz ka­rı­şı­mı
10.
Aşağıda verilen ;
15.
C) Ele­ment : Ok­si­jen ga­zı
D) Bi­le­şik : Ha­va
E) Saf mad­de : Hidro­jen ga­zı
X ve Y farklı bileşikleri
Aşa­ğıda ve­ri­len­ler­den;
X + Y → Z tepkimesine göre Z bileşiğini oluşturmaktadır.
I. Şe­ker­li su
Z bileşiği için;
II. Ga­zoz
I. Aynı basınçta erime noktası sabittir.
III. Ozon (O3) ga­zı
II. En az 2 tür atom içerir.
han­gi­le­ri bir cins atom ve­ya mo­le­kül­den oluş­muş­tur?
III. X in içerdiği her tür atom Z nin yapısında vardır.
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II E) I, II ve III
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
D) I ve II E) I, II ve III
Test 02 CA
1.E
2.E
3.E
4.B
5.E
6.B
7.E
8.B
9.B
10.E
11.C
12.A
13.B
14.D
15.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
03
Madde ve Özellikleri
Grafikte X maddesinin sıcaklık- zaman grafiği verilmiştir.
Başlangıçta X sıvı olduğuna
göre,
5.
0 oC de bir miktar buz parçası erimesi için boş bir kaba
bırakılıyor. Erime olayı tamamlanıncaya kadar,
I. X arı maddedir.
II. t 1 sıcaklığı X in erime
noktasıdır.
III. X sıvı - sıvı karışımıdır.
R
İ
T
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve III
grafiklerinden hangileri yanlış olur?
D) II ve III E) I, II ve III
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve III
D) II ve III E) I,II ve III
2.
K
E
Aşa­ğı­da 1 at­mos­fer ba­sınç al­tın­da saf X, Y ve Z nin eri­me
ve kay­na­ma nok­ta­la­rı ve­ril­miş­tir.
Mad­de
Eri­me nok­ta­sı(°C)
Kay­na­ma nok­ta­sı(°C)
X –18 –4
Y 8 67
N
R
Ö
Z 30 170
6.
Bu mad­deler 0°C den 25°C ye kadar ısıtılır­sa, han­gi
mad­deler 1 defa hal değiş­tirir?
A) Yal­n ız X B) Yal­n ız Y D) X ve Y
3.
C) Yal­n ız Z
E) Y ve Z
Madde
cinsi
Suda çözünürlüğü
Karışımın
iletkenliği
I. NaCl çözünür
iletir
II.
Şeker çözünür
iletir
III.
Naftalin çözünmez
iletmez
Yukarıdaki tabloda NaCl, şeker ve naftalinin suda çözünmesi ve bu çözeltilerin iletkenliği ile ilgili bilgiler verilmiştir.
.
Verilen maddelerin hangileri ile ilgili bilgi yanlıştır?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve III
D) II ve III E) I,II ve III
Şekilde hacim, kütle ve sıcaklıkları verilen maddeler
için hangisi doğrudur?
A) X ve Y aynı maddedir.
B) X ve Z aynı madde olabilir.
7. Saf suyun +4 oC sıcaklıktaki öz kütlesi 1 g/mL dir. Bu
sıcaklığın altındaki ve üstündeki sıcaklık değerlerinde öz
kütle daha küçüktür.
Buna göre,
C) Y ve Z aynı madde olabilir.
D) X, Y ve Z aynı maddedir.
E) Maddelerin her üçü de kesinlikle farklıdır.
I. 15 oC de 250 mL saf su 250 gramdan fazladır.
II. 0 oC de 100 gram suyun hacmi 100 mL den azdır.
4.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi çözünmeye bir örnek­
tir?
A) Suya buz katılması
B) Suya kolonya damlatılması
C) Suya kum katılması
D) Suya naftalin katılması
E) Suya kükürt (S(k)) katılması
III. 4 oC de suyun hacim ile kütlesinin sayısal değeri eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve III
D) II ve III E) I,II ve III
03
Madde ve Özellikleri
Sıvı Sıcaklık 12.
Buhar basıncı( mm Hg )
X
25
100
Y
40
100
Z 25
150
Bu­har­laş­ma ısı­sı, bu­har ba­sın­cı ve uçu­cu­luk ile il­gi­li
aşağıdaki yargılardan han­gileri doğ­rudur?
I. Bu­har­laş­ma ısı­sı yük­sek olan mad­de­ler ge­nel­de yük­
sek sı­cak­lık­ta kay­nar.
II. Bu­har ba­sın­cı saf sı­vı­lar için ayır­de­di­ci bir özel­lik­tir.
Sıcaklık ve buhar basınçları verilen X , Y ve Z sıvılarının
aynı ortamdaki kaynama noktaları için aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
III. Uçu­cu­lu­ğu faz­la olan mad­de­le­rin ay­nı sı­cak­lık­ta bu­har
ba­sın­cı faz­la­dır.
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) Yal­n ız III
A) X=Y=Z B) X=Y>Z C) Y>X>Z
D) I ve II E) I, II ve III
D) Z>X>Y E)X>Y>Z
13.
9.
Kay­na­ma nok­ta­sı saf­sız­lık ve dış ba­sınç­la ar­tar.
I. Bu­har ba­sın­cı dü­şer.
Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­nin kay­na­ma nok­
ta­sı en yüksektir?
III. Don­ma nok­ta­sı yük­se­lir.
Deniz seviyesinden yükseklik Cin­si
olaylarından han­gi­le­ri gerçekleşir?
A) 2000 metre
%10 luk tuz­lu su
A) Yal­n ız I B) 2000 metre
Saf su
D) II ve III E) I,II ve III
C) 500 metre
Saf su
D) 0 metre
%10 luk tuz­lu su
E) 0 metre
Saf su
Sıvı
Gaz
X + + +
Y
+
+
+
Körfez Yayınları
Katı
B) Yal­n ız II K
E
N
R
Ö
R
İ
T
II. Kay­na­ma nok­ta­sı dü­şer.
14.
10.
Saf su­ya bir mik­tar tuz atı­lır­sa,
Bu­na gö­re;
I. Ay­nı sı­cak­lık­ta Z nin bu­
har ba­sın­cı en yük­sek­
tir.
Z + + –
X, Y ve Z ayırt edici özelliklerdir. Bu özelliklerin katı, sıvı
ve gaz hallerine göre ayırt edici olanlar (+) ile, olmayanlar ( – ) ile gösterilmiştir.
Buna göre;
Yan­da ve­ri­len gra­fik saf X,
Y ve Z sı­vı­la­rı­nın bu­har ba­
sınç­la­rı­nın sı­cak­lık­la de­ği­
şimini göstermektedir.
Buhar Basıncı (mmHg)
8.
C) I ve III
X
Y
Z
Sıcaklık (oC)
II. X in uçu­cu­lu­ğu en faz­la­
dır.
III. Bu­har ba­sınç­la­rı ay­nı ol­du­ğun­da or­ta­la­ma ki­ne­tik ener­
ji­si en faz­la olan Z dir.
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
I. X : öz ısı
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve II
II. Y : yoğunluk
D) II ve III E) I, II ve III
III. Z : ısı ile genleşme kat sayısı
eşleştirmelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
15.
D) II ve III E) I, II ve III .
Özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta eşit hacimlerde X ve Y
sıvıları bulunmaktadır. Bir süre sonra, şekildeki gibi X
sıvısının hacminin Y den az olduğu görülüyor.
Buna göre,
11.
Fe elementinin oksitlenmesi sonucunda oluşan Fe2O3
bileşiği için,
I. Eri­me nok­ta­sı
III. X in moleküller arası çekim kuvvetleri Y den fazladır.
ni­ce­lik­le­rin­den han­gi­le­ri Fe elementinden farklıdır?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
2.B
II. X in kaynama sıcaklığı aynı koşullarda Y den fazladır.
III. Elekt­rik ilet­ken­li­ği
1.B
I. X , Y den daha uçucudur.
II. Kim­ya­sal özel­li­ği
Test 03 CA
3.B
4.B
5.E
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) II ve III
6.B
7.B
8.C
9.D
10.E
11.E
12.E
13.A
14.D
15.A
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
4.
I. Tuz ile su
II. Bakır ile Kalay
Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Tek fazlı karışımlar heterojendir.
III. Azot gazı ile Helyum gazı
II. I2 katısı sıvı haldeki CCl4 çözücüsünde çözünmez.
IV. Kurşun ile Kalay
III. Sis, ayran, süt homojen karışımdır.
Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin oda
IV. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür.
koşullarında karıştırılmasıyla çözelti elde edilir?
2.
04
Karışımlar
A) Buzlu su R
İ
T
Bileşik
Homojen
B) Kolonya Emülsiyon
Hetorojen
C) Alçı taşı Bileşik
Homojen
D) Süt Karışım
Homojen
E) Zeytin yağı Bileşik
Heterojen
A) Yal­nız III B) I ve III C) II ve IV
V. Karışımda genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür.
D) II ve III E) I, II ve III
A) 1
K
E
N
R
Ö
Çözücü Çözünen
Çözelti I. Sıvı
Katı
Tuzlu su
II. Sıvı
Gaz
Gazoz
III. Sıvı
Sıvı
Karbon tetraklorür - su
B) 2
C) 3
D) 4
5.
Aşağıda bazı maddeler ve sınıfları belirtilmiştir.
Buna göre hangisi doğru olarak verilmiştir?
Çözücü ve çözüneni verilen maddeler arasında oluşan
karışımlardan hangilerinde çözelti örneği doğru veril­
miştir?
A) Yal­nız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
6.
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?
A) Pb-Sn alaşımı (lehim)
I. Süt
B) Buzlu su
II. Bulut
III. Alkol - su
C) Sıvılaştırılmış petrol (LPG)
IV. Bulanık su
D) Gazoz
V. Boya
E) Etil alkol - Su karışımı
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kolloidal karışımdır?
A)  1
B)  2
C)  3
D)  4
E)  5
E) 5
04
Karışımlar
7.
11.
I. Böcek ilacı
Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?
A) Temiz hava
II. Sis
B) Gazoz
III. Su-zeytinyağı karışımı
C) Süt
IV. Tebeşir tozu - su karışımı
D) Likit petrol gazı (LPG)
V. Deodorant
E) Kolonya
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
12.
Aşağıdakilerden hangisi kolloit değildir?
A) Kan
8.
Aşağıda verilen çözelti ve örneği hangisinde yanlış ve­
B) Talaşlı su
rilmiştir?
C) Yumurta akı
Çözücü-Çözünen
Örnek D) Dondurma
A) Katı - katı
Lehim
E) Süt
B) Sıvı - katı
Şekerli su
C) Katı - sıvı
Amalgam
D) Sıvı - sıvı
Kolonya
E) Gaz - sıvı
Gazoz
R
İ
T
K
E
13.
Sabit sıcaklık ve basınçta homojen olan bir X maddesi;
I. Süspansiyon
9.
N
R
Ö
Aşağıda verilen heterojen karışım örneklerinden han­
gisi yanlıştır?
10.
Süspansiyon
Körfez Yayınları
II. Element
III. Kolloit
IV. Bileşik
hangisi ya da hangileri olamaz?
A) Yal­nız I Emülsiyon Aeresol A) Kum - Su
Zeytinyağı - su
Sprey
B) Çamurlu su
Kloroform - su
Sis
C) Naftalin su
Süt
Tozlu hava
D) Mazot su
Kum - su
Mayonez
14.
E) Tebeşir tozu - su
Su - benzin
Deodorant
II. Krema
B) I ve II C) I ve III
D) II ve IV E) I ve III
I. Yumurta akı
III. Sabun köpüğü
IV. Mayonez
I. Alkol - su
V. Kan
II. Diş macunu
Yukarıdakilerden kaç tanesi kolloit karışıma örnektir?
III. Jöle
A) 1
IV. Deodorant
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
V. Kumlu su
VI. Tuzlu su
VII. Mayonez
VIII. Benzin
15.
Süt, sis, kolonya, çelik, temiz hava, demir, ayran, mayonez
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen
karışımlara örnek verilebilir?
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi heterojendir?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
A) 2
Test 04 CA
B) 3
1.B
C) 4
2.C
3.D
D) 5
4.B
E) 6
5.C
6.B
7.E
8.E
9.D
10.C
11.C
12.B
13.C
14.E
15.C
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
Şe­kil­de­ki kap­ta CO2 ga­zı ve doygun
çö­zel­ti­si var­dır.
Pis­ton aşa­ğı­ya doğ­ru it­i­le­rek 2. ko­
nu­ma ge­ti­ril­ip sa­bit­le­ni­yor.
5.
Ay­nı sı­cak­lık­ta yapılan işlem so­
nucunda ;
I. CO2 ga­zının çö­zü­nür­lü­ğü ar­tar.
III. Çözelti küt­le­si ar­tar.
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
D) I ve II E) I ve III
6.
Verilen grafiğe göre
aşağıdakilerden han­
gisi doğrudur?
K
E
A) D noktasında çözelti doymuştur.
A) Ka­tı ila­ve­si
B) Çözelti C noktasında A ya göre daha
derişiktir.
N
R
Ö
C) Ba­sınç ar­tı­şı
D) Sı­cak­lık de­ği­şi­mi
E) Çö­zü­nen ka­tı­yı toz ha­li­ne ge­tir­me
X ka­tı­sı­nın Y sı­vı­sı için­de çö­zün­me denk­le­mi;
X(ka­tı) + Y(sı­vı) + ısı → X(Y de çözünmüş) şeklindedir.
Buna göre, X in doy­ma­mış çö­zel­ti­si­ni doy­muş ha­le ge­
tir­mek için;
I. Ba­sın­cı ar­tır­mak
II. Çö­zel­ti­yi so­ğut­mak
III. X ka­tı­sı ila­ve et­mek
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
Çözünürlük (g/100 g su)
I.Bölge
C
•
B
•
D
A
II.
Bölge
•
•
Sıcaklık (°C)
C) C noktasında çözelti doymamıştır.
D) A dan D noktasına gelen çözelti doygundur.
E) B noktasında çözelti doymamıştır.
7.
Saf katıların saf sıvılardaki çözünürlüğü;
I. Karıştırmanın şiddetine
II. Sıcaklığa
III. Sıvının cinsine
hangilerine bağlıdır?
A) Yal­nız I işlemlerinden han­gileri uygulanabilir?
4.
R
İ
T
Buna göre, a değeri kaçtır?
Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ka­tı bir mad­de­nin çö­zü­nür­lü­
ğünü ve çö­zün­me hı­zı­nı et­ki­ler?
B) Çö­zü­cü ila­ve­si
3.
Çözünürlük (X g /100 g su)
A) 15 B) 20 C) 25 D) 28 E) 30
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yal­nız I
320 K sıcaklıkta 300
gram su ile hazırlanan
doymuş X çözeltisinin
sıcaklığı 300K sıcak- 40
lığına düşürül­dü­ğün­de
45 gram X tuzu çök- a
mektedir.
300 320 Sıcaklık(K)
II. CO2 gaz mo­le­küllerinin sa­yı­sı değişmez.
2.
05
Karışımlar-2
B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) II ve III
C) Yal­nız III
D) I ve III E) II ve III
8.
X tu­zu­nun çözünürlüksı­cak­lık grafiği şe­kil­
deki gi­bi­dir.
II. Çözünenin ve çözücünün cinsi maddelerin çözünürlüğünü etkiler.
25 °C de 50 mL su­da
32,5 gram X tu­zu çö­
zü­n e­r ek ha­z ır­la­n an
çö­zel­ti yavaş yavaş
so­ğu­tu­lu­yor.

Buna göre, çö­kel­me­nin baş­la­dı­ğı ilk sı­cak­lık kaç °C
dir?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
I. Basıncın katı maddelerin sudaki çözünürlüklerine bir
etkisi yoktur.
III. Çözeltilerin öz kütlesi karışan maddelerin oranına göre
değişir.
IV. Sıcak ortamda bulunan ağzı açık bir gazoz içindeki
gaz miktarı zamanla azalır.
V. Tuzlu su ve saf su aynı ortamda ısıtıldığında aynı sıcaklıkta kaynamaz.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
05
Karışımlar-2
9.
13.
X tu­zu­nun oda sı­cak­lı­ğın­da en fazla küt­le­ce % 60 lık su­lu
çö­zel­ti­si ha­zır­la­na­bi­lmektedir.
Çözünürlük (g/100 g su)
X
Buna göre, ay­nı sı­cak­lık­ta X in çö­zü­nür­lü­ğü kaç g/100
g su dur?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
20
Y
30
10.
20 şer gram X ve Y nin farklı kaplarda 100 er gram saf
suda 30 °C de çözeltileri hazırlanıyor.
Kütlece %20 lik çözeltide 10 gram daha tuz çözününce
çözelti %40 lık olmaktadır.
Buna göre, oluşan çözeltilerle ilgili,
Buna göre, çözeltinin başlangıçtaki kütlesi kaç gram­
dır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
Sıcaklık (°C)
I. Doygun çözeltilerdir
II. Çözeltiler ısıtıldığında her iki çözeltide de çökelme
gözlenir.
E) 50
R
İ
T
III. X’in çözünürlüğü sıcaklıkla ters, Y ninki ise doğru
orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
Çözünürlük (g/100 g su)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
80
72
60
N
R
Ö
51
10
25
35
Sıcaklık (°C)
X maddesine ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.
B) X maddesi gaz olabilir.
X
14.
Körfez Yayınları
11.
Yandaki grafikte bir maddenin
çözünürlüğe karşı X grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre X yerine aşağı­
dakilerden hangisi getirilebi­
linir?
Çözünürlük
A) Ortamın
basıncı
B) Çözücü miktarı
C) Sıcaklık
D) Gaz basıncı E) Ortak iyon
C) 0 °C de X’in çözünürlüğü 80 g/100 g su
D) Sıcaklık 0 °C den 10 °C çıkarılırsa 20 g tuz çöker.
15.
E) 35 °C de 100 g su 51 g X maddesi çözer.
12.
X maddesi
A
A(k) + su → Sulu A çözeltisi + ısı
B
Y maddesi
Sıcaklık (°C)
Buna göre, doygun A çözeltisi için,
A) A noktasında Y çözeltisini doygun hale getirmek için
çözelti ısıtılmalı
I. Su ilave edilirse çözünürlüğü artar.
B) B noktasında X ve Y maddelerinin çözünürlükleri
aynıdır.
II. Isıtılırsa kütlece % derişimi azalır.
III.A(k) ilave edilerse çözünürlük artar.
C) C noktasında X noktasının sıcaklığı artırılırsa çözelti
kütlesi artar. (Buharlaşma ihmal edilecek.)
yargılarından hangisi doğrudur?
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Y maddesi katı olabilir.
D) II ve III E) I, II ve III
Test 05 CA
1.C
2.D
3.E
4.C
Bu grafiğe göre, aşağıda­
kilerden hangisi yanlıştır?
C
A katısının çözünme denklemi verilmiştir.
A) Yalnız I
X ve Y maddeleri için çizilen
çözünürlük-sıcaklık grafiği
verilmiştir.
Çözünürlük g/100 gr su
5.C
E) X in çözünmesi endotermik, Y nin çözünmesi ekzotermiktir.
6.B
7.E
8.E
9.C
10.C
11.D
12.B
13.A
14.B
15.C
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
06
Karışımlar-3
5.
Termometre
1.
Su giriþi
35 oC
X-Y-Z
karýþýmý
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde özütleme işlemin­
den yararlanılmıştır?
I. Tuzlu bir peynirin bir müddet suda bekletilerek tuzun
bir kısmının suya geçmesini sağlamak
II. Şeker pancarından şeker eldesi
Isýtma kabý
III. Çayın demlenmesi sırasında çay içerisindeki maddelerin suya geçerek çaya renk vermesi
Toplama kabý
Isýtýcý
A) Yal­n ız I Toplama kabında hangi sıvılar bulunur?
6.
K
E
Ka­rı­şım
A) Naf­ta­lin – su
N
R
Ö
2.
B) Tuz – su
Aşağıdakilerden hangisi elektroliz edildiğinde iki tür
element elde edilir?
C) Al­kol – su
A) Oksijen B) Su C) Pirinç
E) Kum – su
D) Alüminyum E) Lehim .
R
İ
T
Aşa­ğı­da ba­zı ka­rı­şım­lar ve ayır­ma yön­tem­le­ri ve­ril­miş­tir.
Bu yön­tem­ler­den han­gi­si ile ka­rı­şım­lar bir­bi­rin­den ay­
rı­la­maz?
A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Y D) X ve Y E) Y ve Z
3.
X ve Y sıvıları birbiri içinde çözünmez.
X-Y karışımından X maddesini ayırmak için Y sıvısını
çözen ve öz kütlesi X ten farklı olan Z sıvısı eklenerek
ayırma işlemi yapılır.
C) I ve II
D) I, II ve III E) I ve III
Şekildeki cam balonda oda şartlarında X, Y ve Z sıvıları
bulunmaktadır.
X, Y ve Z nin kaynama sıcaklıkları sırasıyla : 30 oC , 55 oC
ve 90 oC dir. Isıtma kabı, 80 oC ye kadar ısıtılıyor.
B) Yal­n ız III D) De­mir­to­zu – kum
Ayır­ma Yön­te­mi
Süz­me
Kris­tal­len­dir­me
Ayır­ma hu­ni­si
Mık­na­tıs­lan­ma
Süz­me
7.
I. Un eleme
II. Makarna süzme
İşlemlerinde maddelerin hangi özellikleri farkından ya­
rarlanarak ayırma işlemi yapılır?
Bu ayırma yönteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoğunluk
A) Yüzdürme (Flotasyon) B) Aktarma (Dekantasyon)
B) Çözünürlük
C) Özütleme (Ekstraksiyon) D) Santrifüjleme
C) Kaynama noktası
E) Ayırma hunisi
D) Elektromagnetik özellik
E) Tanecik boyutu
4.
CaCO3(k) + ısı → CaO(k) + CO2(g)
Tepkimesine göre,
8.
I. Kimyasal bir ayırma işlemidir.
II. Elektroliz olarak adlandırılır.
Tanecik boyutu farkından yararlanılır. Santrifüjleme ile çöktürülemeyen kolloidal tanecikler ayrılır. Gözenekli ve yarı
geçirgen bir zar kullanılır.
III. CaO ve CaCO3 ün fiziksel özellikleri farklıdır.
Yukarıda tanımı verilen ayırma yöntemi hangisidir?
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Diyaliz B) Eleme C) Kristallendirme
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
D) Süzme E) Ayrımsal Damıtma
06
Karışımlar-3
9.
13.
Su, zey­tin­ya­ğı, kum ve tuz­dan olu­şan bir ka­rı­şı­mı bi­le­
şen­le­ri­ne ayır­mak için;
Bir çö­zel­ti ay­rım­sal da­mıt­ma yön­te­miy­le bi­le­şen­le­ri­ne ay­rı­
lı­yor.
I. Karışımı bu­har­laş­tır­mak
Bu bi­le­şen­ler için;
II. Karışımı süz­mek
I. Yo­ğun­luk­la­rı fark­lı­dır.
III. Karışımı ayır­ma hu­ni­si ile ayır­mak
II. Kayn­ama nok­ta­la­rı fark­lı­dır.
ve­ri­len iş­lem­ler han­gi sı­ra ile ya­pıl­ma­lı­dır?
III. Bu­har­laş­ma ısı­la­rı aynıdır.
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri kesinlikle doğ­ru­dur?
A) II, III , I B) III, I , II C) II, I , III
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve II
D) I, III , II E) I, II , III .
D) II ve III E) I, II ve III
10.
Süspansiyon karışımları katı-sıvı olarak ayırmak için,
14.
I. Süz­me
II. Santrifüjle­me
I. Süz­geç ka­ğı­dın­dan ge­çi­ri­li­yor.
III. Ayırma hunisi kullanma
II. Süz­geç ka­ğı­dın­dan ge­çen mad­de­ler ısı­tı­lı­yor.
IV. Dekantasyon (aktarma)
Bu­na gö­re, I. iş­lem­de han­gi mad­de­ler süz­geç ka­ğı­dın­
dan ge­çer, II. iş­lem­de ise han­gi mad­de el­de edi­lir?
K
E
işlemlerinden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
I. iş­lem­de
A) Kum – talaş
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
B) Su – al­kol – tuz
Aşa­ğı­da ba­zı ka­rı­şım­lar ve ayır­ma yön­tem­le­ri ve­ril­miş­tir.
Ka­rı­şım
Ayır­ma Yön­te­mi
I. Su – şe­ker
Süz­me
II. Naf­ta­lin – su
Kris­tal­len­dir­me
III. Odun ta­la­şı – de­mir to­zu
Mık­na­tıs­lan­ma
C) Su – al­kol – tuz
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
D) Su – al­kol – tuz
E) Su – kum – al­kol
15.
II. iş­lem­de
Su – al­kol
Kum – talaş
Tuz – kum
Tuz
Tuz – kum
Aşa­ğı­da ve­ri­len ka­rı­şım­la­rdan hangisinde, çö­zü­nür­lük
ile bir­lik­te yo­ğun­luk far­kın­dan ya­rar­la­na­rak mad­de­ler
ay­rı­la­bi­lir?
Bu­na gö­re, han­gi ayır­ma yön­tem­le­ri doğ­ru ola­rak ve­
ril­miş­tir?
A) Kükürt – naftalin – tuz
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve III
C) Su – tuz – zey­tin­ya­ğı
B) Al­kol – su
D) II ve III E) I, II ve III .
12.
R
İ
T
Al­kol, ye­mek ­tu­zu, kum ve odun ta­la­şı ka­rı­şı­mı ye­ter­li mik­
tar­da su ile ka­rış­tı­rı­lı­yor.
D) Nikel tozu – de­mir to­zu
E) Tuz – kum – de­mir to­zu
Su, kum, tuz, de­mir to­zu ve odun ta­la­şı ka­rı­şı­mın­dan
yalnız tuzu ayır­mak için;
16.
I. Isıtarak suyu buharlaştırma
I. Demir tozu – Kükürt karışımına mıknatıs yaklaştırılıyor.
II. Demir tozu – Kağıt parçaları karışımına ebonit çubuk
yaklaştırılıyor.
II. Mık­na­tıs­la de­mir to­zu­nu al­mak
III. Demir tozu – Yemek tuzu karışımı suya atılıp süzülüyor.
III. Ayırma hunisi kullanma
IV. Süz­me
iş­lem­le­rinden hangileri han­gi sı­ra ile ya­pıl­ma­lı­dır?
Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde demir tozlarını
diğer maddeden ayırma yapılmış olur?
A) II, III, I B) IV, I C) I, II, IV
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız III C) I ve III
D) I , IV E) III, II, IV, I
D) II ve III E) I, II ve III
.
Test 06 CA
1.E
2.B
3.C
4.B
5.D
6.C
7.E
8.A
9.A
10.D
11.B
12.B
13.B
14.D
15.C
16.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
A.
07
Bileşikler-1
Aşağıda verilen bileşiklerde belirtilen atomların yük­
seltgenme basamaklarını bulunuz.
C.
Aşağıdaki iyonları kullanarak bileşik oluşturunuz.
Mg+2, CO3–2................... Li+, N–3.........................
FeO...........................(Fe)
Na2CO3.................. (C)
NH4+, P–3........................ CH3COO–, Ca+2...........
N2O...........................(N)
NH3........................ (N)
NH4+, CO3–2................... K+, NO2–......................
CaSO3.......................(S)
Al2(SO4)3................ (S)
Al+3, CN–1....................... Al+3, PO3–3...................
Na2Cr2O7...................(Cr)
HClO3..................... (Cl)
Ca+2, C2O4–2.................. Pb+4, O–2.....................
CaCO3.......................(C)
P2O5....................... (P)
K+, MnO4–2..................... Ba+2, P–3......................
HMnO4......................(Mn)
KMnO4................... (Mn)
Mn2O7.......................(Mn)
Fe2O3..................... (Fe)
FePO4.......................(P)
HClO...................... (Cl)
NaClO.......................(Cl)
NO2........................ (N)
MnO2.........................(Mn)
KBrO3..................... (Br)
OF2............................(O)
CrO3....................... (Cr)
R
İ
T
K
E
Na+, S–2.......................... Sr+2, ClO3–..................... D.
Aşağıdaki formülleri verilen iyonik bağlı bileşikleri ad­
landırınız.
CaO................................
Aşağıda verilen kök iyonlarda belirtilen atomların yük­
seltgenme basamaklarını bulunuz.
CaCO3............................
NaOH.............................
CO3–2........................(C)
AlO3–3................... (Al)
AlF3................................ ClO–...........................(Cl)
SCN–..................... (C)
CaC2............................... BaO2...............................
MnO4–2......................(Mn)
CrO4–2................... (Cr)
Sr(NO3)2.........................
SbO3–3.......................(Sb)
SO3–2.................... (S)
ZnO................................
ZnO2–2.......................(Zn)
Cr2O7–2................. (Cr)
Ag2S...............................
Mg3N2.............................
NH4+..........................(N)
C2O4–2.................. (C)
KNO3..............................
[Fe(CN)6]–4................(Fe) CN–....................... (C)
Na2Cr2O7........................
Al(CN)3...........................
Li2CO3............................
N
R
Ö
B.
–
ClO3 .........................(Cl)
NH4+, PO4–3.................
07
Bileşikler-1
E.
Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız.
G.
İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
CuO................................
Baryum karbonat...........................................................
Cu2O..............................
Magnezyum nitrür.........................................................
PbCl2..............................
PbO2............................... Kalsiyum fosfür..............................................................
FeO................................ Alüminyum sülfit............................................................
Fe(OH)3..........................
Potasyum dikromat.......................................................
CrO3...............................
Amonyum sülfat............................................................
MnO2..............................
Sodyum hidroksit...........................................................
Hg2Cl2............................
Mangan-II-klorür............................................................
CuBr2..............................
Baryum nitrat.................................................................
Lityum siyanür...............................................................
Kurşun - II - sülfat..........................................................
Azot triklorür..................................................................
Diklorpentaoksit.............................................................
Karbonmonoksit............................................................
Kurşun - II - sülfat..........................................................
Amonyum oksit..............................................................
Baryum peroksit............................................................
Potasyum peroksit.........................................................
Magnezyum siyanür......................................................
Demir - II - kromat.........................................................
Sodyum oksit.................................................................
Fe2(SO4)3.......................
MnS................................
N
R
Ö
F.
Aşağıda formülleri verilen kovalent bağlı bileşikleri ad­
landırınız.
CO.................................
CO2................................ N2O................................
N2O3...............................
N2O5...............................
CCl4................................
Cl2O7..............................
R
İ
T
K
E
Körfez Yayınları
OF2.................................
NH3.................................
SiO2................................
PCl3................................
NO2................................
P2O5...............................
CS2.................................
H2SO4............................
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen iyonlardan ya­zı­la­
bi­le­cek olan bileşiğin atom sa­yı­sı en faz­ladır?
A) Na+ ile CO3–2
C) Al
+3
ile SO4 E) Ca
5.
B) Ca+2 ile CO3–2
–2
+2
D) Ca
ile OH
+2
ile SO4
D) Fe3O4 E) CaO
–
R
İ
T
2. periyottaki X, Y, Z, T atomları için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Aşa­ğı­da ve­ri­len bileşiklerdeki me­tal­ler­den han­gi­si­nin
de­ğer­li­ği di­ğer­le­rin­den fark­lı­dır?
A) X ve Z iyonik bağlı bileşik yapar.
B) X üç elektron alırsa oktetini tamamlar.
( Cl : 7A , O : 6A , F : 7A gru­bu ele­ment­le­ri­dir.)
A) ZnCl2
Aşağıdakilerden hangisinde oksijen elementinin yük­
seltgenme basamağı –2 değildir?
A) O2 B) Na2CO3 C) H2O
–2
6.
2.
08
Bileşikler-2
B) MgO
K
E
C) T üç bağ yaparsa oktetini tamamlar.
C) FeO
D) X 3 elektron alırsa Y atomu ile izoelektronik olur.
D) Cu2Cl2 E) CaF2
E) Y 8A grubu elementidir.
N
R
Ö
3.
Na­NO3 iyo­nik bi­le­şi­ği için;
I. Su­lu çö­zel­ti­sin­de Na+ ve NO3– iyon­la­rı içe­rir.
II. Su­lu çö­zel­tisi elekt­ro­lit­tir.
+
–
III. Na ve NO3 elekt­ron­la­rı­nı or­tak­laşa kullanmış­tır.
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri yan­lış­tır?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
4. Pozitif iyon E) II ve III
Al(PO4)3
II. Ca+2 SO4–2
CaSO4
ClO4
–
Yukarıdaki bileşikler N elementinin aldığı yüke göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanmıştır.
Hangisinin yeri yanlıştır? ( 1H , 8O )
A) HNO3 B) N2O4 C) HNO2 D) NH3
8.
Aşa­ğı­da­ki bi­le­şik­ler­den han­gi­sin­de Cl ele­men­ti­nin
yükseltgenme basamağı diğerlerinden fark­lı­dır?
( Na : 1A , K : 1A , Ca : 2A , Mg : 2A )
E) NO
.
A) NaCl B) KCl C) KClO3
D) CaCl2 E) MgCl2 .
NaClO4
yukarıda
belirtilen
iyonlar
arasında
bileşiklerden hangilerinin formülü yanlıştır?
A) Yal­nız I
Negatif iyon Bileşik PO4–3
III. Na HNO3 - N2O4 - NH3 - HNO2 - NO
C) Yal­nız III
I. Al+3 +1
7.
B) Yal­nız II
D) II ve III E) I, II ve III
oluşan
C) I ve II
9.
Ok­si­jen­le yal­nız MO ve M2O3 bi­le­şik­le­ri oluş­tu­ra­bi­len
M me­ta­li­nin, bir ha­lo­jen olan F ele­men­ti­ ile ya­pa­ca­ğı
bi­le­şikler han­gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) MF2, MF3
B) M2F, MF3
D) MF2, MF4
C) MF, M2F3
E) MF, MF5
.
08
Bileşikler-2
10.
15.
(NH4)2CrO4 ve H2CrO4 bi­le­şik­le­rin­deki ele­ment­ler ve
köklerin yük­leri i­le il­gi­li;
I. For­mü­lü C2S3 tür.
I. Kromat kö­kü­nün yü­kü –2 dir.
II. Kar­bo­nun yü­kseltgenme basamağı +4 , sül­fürün -2 dir.
II. Amon­yum iyonunun yü­kü +1 dir.
III. İyonik bağlı bi­le­şi­ktir.
III. H2CrO4 bi­le­şiğinde ­Krom ele­men­ti­nin yü­kü –2 dir.
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız II Kar­bon di­sül­für ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bi­le­şik için;
B) Yal­nız III (C = 4A, S = 6A)
C) I ve II
A) Yal­nız I D) II ve III E) I, II ve III
B) Yal­nız II C) Yal­nız III
D) I ve II E) II ve III .
11.
NO3– iyo­nun­da N (azot) ele­men­ti­nin yü­kü +5 dir.
Bu­na gö­re;
16. I. Ok­si­jen atom­la­rının her­bi­ri­nin yü­kü (–2) dir.
II. Ok­si­jen atom­la­rının her­bi­ri­nin yü­kü (+2) dir.
Adı A) CCl4 ifadelerin­den han­gileri doğ­rudur?
B) Yal­nız II
Karbon tetraklorür
B) Na2­CO3.5H2O Sodyumkarbonat pentahidrat
C) Yal­nız III
K
E
D) I ve III E) II ve III
C) HgO D) KMnO4 C6H12O6 , NaCl , NH4NO3 katılarının aynı kapta saf suda
çözünmeleri sağlanıyor.
N
R
Ö
Buna göre, çözeltide aşağıda verilenlerden hangisi
bulunmaz?­
+
+
–
A) NH4 B) C6H12O5 C) NO3
D) Cl– E) Na+ .
13.
CO2 molekülü ile ilgili;
I. Lewis elektron nokta gösterimi
şeklindedir.
Körfez Yayınları
E) CaS 12. R
İ
T
Bileşik III. Ca+2 iyo­nu­ ile oluşturduğu bileşiğin formülü Ca2­NO3
tür.
A) Yal­nız I
Aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi yanlış verilmiştir?
17. Cıva–II–oksit
Potasyum permanganat
Kalsiyum sülfat
Demir elementi bileşiklerinde +2 ve +3 değerlik alabilmektedir.
Buna göre, aşağıdaki bileşik okunuşlarından hangisi
yanlış verilmiştir?
Bileşik Adı A) Fe2O3 Demir – III – oksit
B) FeO Demir – II – oksit
C) FeCl3 Demir – III – klorür
D) FeSO4 Demir – IV – sülfat
E) FeN Demir – III – nitrür
II. 4 çift bağlayıcı elektronu vardır.
III. 8 tane ortaklanmamış elektronu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız III 18.
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III .
C ve O ame­tal­dir. Ok­si­je­nin elekt­ro­ne­ga­tif­li­ği C den faz­la­
dır.
Mo­le­külü doğrusal olan ve O = C = O şeklinde göster­
ilen kar­bon­di­ok­sit bi­le­şi­ği için;
I. C elementinin yükseltgenme basamağı +4 tür.
14.
Aynı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar apolar kovalent bağ,
Farklı cins ametal atomları arasındaki kovalent bağlar
polar kovalent bağ olarak nitelenir.
III. C=O bağı polar kovalenttir.
Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisinde apolar
kovalent bağ vardır?
A) Yal­nız I A) CaH2 B) CO2 C) H2 D) BCl3
Test 08 CA
1.C
2.D
3.C
4.A
5.A
6.C
II. Mo­le­kül apo­lar­dır.
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
8.C
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III .
E) CH4
7.D
B) Yal­nız III 9.A
10.C
11.A
12.B
13.E
14.C
15.B
16.E
17.D
18.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1. 09
Bileşikler-3
Aşa­ğı­da ba­zı bi­le­şik­le­re ait su­lu çö­zel­ti­ler­de bu­lu­nan
iyon­lar ve­ril­miş­tir.
5.
I. CH3COO– , H+
II. H+ , SO4–2
III. Na+ , OH–
IV. Na+ , Cl–
Bu çö­zel­ti­ler­den han­gi­le­ri­nin kırmızı tur­nu­sol
boyasının ren­gi­ni ma­vi­ye çe­vir­me­si bek­le­nir?
Pe­ri­yo­dik tab­lo­da­ki ele­ment­ler ve ok­si­jen­li bi­le­şik­le­ri
için, han­gi­si yan­lış­tır?
A) Yal­nız I
A)Z2O nun baz­lık kuv­ve­ti X2O3 ten faz­la­dır.
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
D) I ve II E) I, II ve III
R
İ
T
B) X ame­tal­dir.
C) X2O3 ün asit­lik kuv­ve­ti Z2O dan faz­la­dır.
D) Y top­rak al­ka­li me­tal­dir.
2.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli baz çözeltileri için
yanlıştır?
A) Suda iyonlaşarak çözünürler.
B) Sulu çözeltileri elektrolittir.
C) Tadları ekşidir.
N
R
Ö
D) Asitlerle nötürleşme tepkimesi verirler.
E) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
3.
E) X ten Z ye doğ­ru bazik özellik ar­tar.
6.
I, II ve III ile işa­ret­li üç me­tal çu­buk­tan bir ta­ne­si çinko (Zn)
, di­ğer­le­ri de­mir (Fe) ve ni­kel­dir (Ni).
Han­gi­si­nin Zn ol­du­ğu,
I. Sı­ray­la hepsi HCl çö­zel­ti­si­ne dal­dı­rı­lır. Tep­ki­me­ye gir­
me­yen Zn dir.
X, Y, Z sı­vı­la­rı­nın eşit de­ri­şim­li çö­zel­ti­le­ri in­ce­len­di­ğin­de;
II. Sı­ray­la hepsi Na­OH çö­zel­ti­si­ne dal­dı­rı­lır. Tep­ki­me ve­
ren Zn dir.
– Her üçü­nün ta­dı ek­şi­dir.
III. Ön­ce HCl son­ra H2SO4 çözel­tilerine atılır. Tep­kime
veren Zn dir.
– X ve Y nin elekt­ri­ği Z den da­ha iyi ilet­ti­ği gö­rül­müş­tür.
iş­lem­lerinden en az hangileriyle an­laşılır?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yal­nız I
A) X, Z den da­ha kuv­vet­li­dir.
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
B) X ile Y tep­ki­me ver­mez.
C) X ile Z tep­ki­me ver­mez.
D) Y tur­nu­so­l boyasını kır­mı­zıya çevirir.
E) Z tur­nusol boyasını maviye çevirir.
7.
X2O3 bileşiği NaOH çözeltisi ile tepkimeye giriyor.
Buna göre X elementi için,
I. Amfoter metaldir.
II. Ametaldir.
4. III. Soy gazdır.
Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddenin adı veya
özelliği yanlıştır?
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
A) HNO3 : Hidrojen nitrat ; asit
D) I ve III
E) II ve III
.
B) HCl : Hidrojen monoklorür , tuz ruhu ; asit
C) LiOH : Lityum hidroksit ; baz
D) NaCl : Sodyum klorat, çamaşır sodası; tuz
E) SO2 : Kükürt dioksit ; inorganik bileşik
8. Ar, CO2 ve CO gazlarından oluşan karışım ilk olarak baz
çözeltisinden daha sonra da asit çözeltisinden geçiriliyor.
Bu işlemlerden sonra reaksiyona girmeyen gazlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ar ve CO2 B) CO ve CO2 C) Yalnız Ar
D) Ar ve CO E) Yalnız CO
09
Bileşikler-3
9. 13.
Aşağıdaki bileşiklerin hangi sınıfa ait oldukları aşağıda verilmiştir.
II. Elektrik akımını iyi iletir.
Buna göre, hangisi yanlıştır?
III. C2H5+ ve OH– iyonları şeklinde ayrışır.
C2H5OH bileşiğinin sulu çö­zel­tisi için,
I. Turnusol kağıdını maviye çevirir.
Bileşik ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri yanlıştır?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) I, II ve III
10. XO oksidi su ile reaksiyona girmiyor.
Buna göre,
.
14.
I. X metaldir.
B) C2H5OH
Baz
C) CO2
Oksit
D) HCN
Asit
E) NH3
Baz
B) Yal­nız II
D) I ve III
C6H6
B)
C 4H 8
C) I ve II
C)
C6H12O6
.
D)
C2H5OH
E)
C6H12O6
E) I, II ve III
N
R
Ö
He(g)
CO2(g)
N2O(g)
HBr(g)
NH3
HCl
NaOH
I
II
Molekül formülü Körfez Yayınları
A) Yal­nız I
15. Yukarıdaki gazlar I. ve II. kaptan geçirildikten sonra
hangi gazlar dışarı çıkar?
A) He-N2O
R
İ
T
Aşağıdaki molekül formülü verilen bileşiklerden hangi­
sinin kaba formülü doğrudur?
A)
yargılarından hangileri doğru olabilir?
B) He-HBr
Kaba formülü C3H 3
CH4
CHO
CHOH
CH2O
Molekül formülü
Basit formülü
I. C6H12O6
C3H6O3
II. N2O4
NO2
III. PbO2
PbO2
Yukarıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangi­
lerinin basit formülleri doğru verilmiştir?
C) He
D) N2O E) CO2-HBr
12.
Tuz
K
E
III. XO nötr oksittir.
11. A) KNO3
II. X ametaldir.
Sınıfı A) I, II ve III
B) Yal­nız I
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
.
NO2 molekülü için aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
16. (7N , 8O)
I. FeCl2 – Fe(OH)2
II. MnO - Mn(OH)2
A) Asit oksittir.
III. HgO - HgCl2
B) Azotidoksit olarak adlandırılır.
Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinde katyonla­
rın değerliği birbirine eşittir?
C) Yükseltgenebilir.
D) Bileşikteki N’un yükseltgenme basamağı +4’tür.
A) Yalnız I
E) Bazlar ile tepkime vermez.
Test 09 CA
1.C
2.C
3.E
B) I ve II
D) II ve III
4.D
5.B
6.B
7.C
8.D
9.E
10.E
11.A
12.E
C) I ve III
E) I, II ve III
13.B
14.E
15.E
.
16.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1. 4. CH3CH2 OH
Y
X
10
Bileşikler-4
I. C2H2 bir alkindir.
II. Alken ve alkinlerde en az 1 tane pi bağı bulunur.
Yukarıdaki bileşikte X ve Y ile gösterilen kısımlar için
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
III. CaCO3 bileşiği organik bir bileşiktir.
A) X : hidrofob kısımdır
yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğru­
dur?
B) Y : hidrofil kısımdır
A) Yal­nız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) I, II ve III
C) X : apolar kısımdır
R
İ
T
D) Y : polar kısımdır
E) X : Suda çözünen kısımdır
K
E
5.
2. N
R
Ö
Adlandırma
A)
Benzen
B)
HC
CH
C)
CH3
Etin
CH2
OH
Etanol
O
D)
H
C
OH
Formik asit
3.
CH3
C
OH
B) CH3COOH
6.
C2H2 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(1H , 6C)
A)  Özel adı Asetilendir.
B)  Lewis yapısı H C C H şeklindedir.
C)  Karbon atomları oktedini tamamlamıştır.
Metanoik asit
D)  Alken sınıfı bir bileşiktir.
E)  Polimerleşme tepkimesi verir.
7.
Etil alkol bileşiğiyle ilgili olarak ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Suda çözündüğünde H bağı oluşturur.
B) Hidrofil ve hidrofob grup içerir.
Bileşik
E) Organik bir bileşiktir.
Hidrofob
I. CH3 CH2 OH
CH3 CH2
Hidrofil
OH
II. CH3 CH2 COOH
COOH
III. CH3 CH
NH2 , COOH CH3 CH
COOH
CH3 CH2
NH2
C) Yapısındaki atomlar oktet ve dublet kuralına uyar.
D) Sulu çözeltisi bazik özelliktedir.
C) C6H12O6
D) C6H6 E) H2CO3
O
E)
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değil­
dir?
A) CH4
Aşağıda verilen bileşik ve adlandırmalardan hangisi
yanlıştır?
Bileşik
C) I ve II
Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin
hidrofob (suyu sevmeyen) ve hidrofil (suyu seven)
grupları doğru gösterilmiştir?
A) Yal­nız I
B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
C) Yalnız III
10
Bileşikler-4
8. 12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isim formül eşleşti­
rilmesi yanlıştır?
NH2
I
H – C – COOH
I
H
A) Bütan : C4H10
B) Asetilen : C2H4
C) Propan : C3H8
Yukarıda açıklık formülü verilen organik bileşik için
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) Pentan : C5H12
A) Özel adı glisindir.
E) Metan : CH4
B) Amfoterdir.
C) Aminoasittir.
D) İnorganik bileşiktir.
E) İki tanesinin birleşmesiyle peptit bağı oluşur.
9. R
İ
T
C4H8 formülüne sahip bir bileşik için;
I. Hidrokarbondur.
II. Alkendir.
III. Bileşikte her bir karbon atomu 4 bağ yapmıştır
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) I ve II
K
E
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
13. N
R
Ö
10. Körfez Yayınları
A) Yal­nız I
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik hidrokarbon­
dur?
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değil­
dir?
A) CH4 B) CH3OH C) C6H12O6
D) CaCO3 E) C3H6
11. 14. A) CH3OH B) CH3CH2COOH
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi hidrofil grup
içermez?
C) CH2COOH D) CH3 CHCH3
I
I
NH2
CH3
E) CH3CH2CH2– OSO3H
Yukarıdaki organik bileşik örneklerinden hangileri aro­
matik değildir?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
D) I ve II E) II ve III
Test 10 CA
1.E
2.E
3.D
4.C
5.E
6.D
7.A
8.B
9.C
10.D
11.C
12.D
13.E
14.D
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
11
Kimyasal Değişimler-1
Bir kim­ya­sal re­ak­si­yon­da aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ke­
sin­lik­le de­ğiş­mez?
5.2 X + CO2
→ Li2­CO3 + H2O
A) Mad­de sa­yı­sı
Denk­leş­miş denk­le­min­de­ki X mad­de­si­nin for­mü­lü aşa­
ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­miş­tir?
B) Mad­de­le­rin fi­zik­sel hal­le­ri
A) Li­O H B) Li­2 O C) Li­2 O 2
C) Ta­ne­cik sa­yı­sı
D) Li­CO3 E) Li
D) Toplam pro­ton sa­yı­sı
E) Mad­de­le­rin kim­ya­sal özel­lik­le­ri
2.
Sabit hacimli bir kapta, aşağıdaki denkleme göre tepkime
gerçekleşmektedir.
Bu­na gö­re, tepkime sırasında,
I. Oksijen atomu sayısı
II. Toplam molekül sa­yı­sı
N
R
Ö
niceliklerinden hangileri değişmez?
R
İ
T
X + 7O2 → 6CO2 + 3H2O
Denk­lem­de­ki X in ba­sit for­mü­lü aşa­ğı­da­ki­ler­den han­
gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­miş­tir?
K
E
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
III. O2 elementinin kimyasal ve fiziksel özellikleri
6.
A) CH D) C6H6O
A) Yal­n ız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
3.C3H8(g)
+ 5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(g)
Tep­ki­me­siy­le il­gi­li ola­rak;
B) CH2O C) C6H6
E) CH3O
.
7.2BiO+ + X → (BiO)2CrO4
Denk­lemin­deki X ile gösterilen mad­de aşağıdakilerden
hangisi­dir?
A) CrO 4–2 B) CrO 4 – C) Cr 2 O 3
D) CrO3+2 E) Cr2O7–2
I. 1 tane C3H8 in yeterli O2 ile tepkimesinden 3 tane CO2
elde edilir.
II. Tepkime sırasında toplam molekül sayısı değişmez.
III. Ho­mo­jen tep­ki­me­dir.
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­n ız I B) Yal­n ız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III .
8.CXHYOH + 6O2
→ 4CO2 + 5H2O
Denk­le­şmiş tepkimesin­de CXHYOH bi­le­şi­ğin­de­ki X ve
Y sa­yı­la­rı sırasıyla aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru
olarak veril­miş­tir?
4.
3P + 5X + 2H2O → 3H3­PO4 + 5NO
Denk­leş­miş tepkimesin­de­ki X mad­de­si­nin for­mü­lü
aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­miş­tir?
A) HNO B) HNO 2 C) H­N O 3
D) H3NO3 E) NO3
A) (9,4) B) (4,9) C) (9,5)
D) (4,10) E) (4,8)
11
Kimyasal Değişimler-1
9.C4H8(OH)2
13.
+ O2 → CO2 + H2O
Denk­le­mi en kü­çük tam­sa­yı­lar­la denk­leş­ti­ri­ldiğinde
CO2 ve O2 nin kat­sa­yı­la­rı için aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si
doğ­ru olur?
CO2 ______
3X + CO2 → Fe3O4 + CO
Yukarıda bulunan denkleştirilmiş tepkimede X ile gös­
terilen madde aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­
rak verilmiştir?
O2
______
A) FeO
B) FeC
C) Fe2O
D) Fe2O
E) Fe2O3
A) 5 4
B) 4 5,5
C) 8 11
D) 10 8
E) 4 7
14.
10.
Si­O2 + x Na­OH → Na4­Si­O4 + y H2O
Denk­le­mi denk­leş­ti­ril­di­ğin­de x ve y kat­sa­yı­la­rı­nın sa­
yı­sal de­ğe­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak
ve­ril­miş­tir?
x y
III. C2H4 + O2 → CO2 + H2O
A) I > II > III
B) 4 4
2
N
R
Ö
E) 2 2
2Al + 3 X → m Al2(SO4)3 + 3 H2
Tep­ki­me­siy­le il­gi­li ola­rak;
I. X = H2SO4 tür.
II. m = 1 dir.
15.
Aşağıdaki tepkimelerden hangisi en küçük tam sayı­
larla denkleştirildiğinde molekül sayısı korunur?
B) CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)
III. Metal - asit tepkimesidir.
C) H2(g) + O2(g) → H2O(s)
ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
D) C3H8 + O2 → CO2 + H2O
E) C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O
D) II ve III E) I, II ve III .
Aşağıdaki tep­ki­melerden hangisinde açığa çıkan gaz
diğerlerinden farklıdır?
16.
A) Na + H2O →
Aşağıdaki olaylardan hangisinde hem kimyasal hem
de fiziksel değişme olur?
A) Yoğurttan ayran eldesi
B) Zn + NaOH →
B) Mumun erimesi
C) Ca + HCl →
C) Naftalinin süblimleşmesi
D) Ag + HNO3 →
D) Betonun kuruması
E) Mg + H2SO4 →
E) Bakır telin elektriği iletmesi
Test 11 CA
1.D
C) III > II > I
A) N2(g) + H2(g) → NH3(g)
A) Yal­n ız I B) I ve II C) I ve III
12. B) II > I > III
D) II > III > I E) I > III > II
C) 2 4
11.
II. CH4 + O2 → CO2 + H2O
K
E
A) 4 2
D) 1
R
İ
T
Yukarıda verilen denklemlerde CO2 katsayıları eşit
olacak şekilde denkleştirildiğinde O2 katsayıları ara­
sındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiştir?
Körfez Yayınları
I. C3H8 + O2 → CO2 + H2O
2.B
3.D
4.C
5.A
6.D
7.A
8.B
9.C
10.A
11.E
12.D
13.A
14.B
15.B
16.D
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1. 12
Kimyasal Değişimler-2
Tepkime denklemi Tepkime türü
4. I. Fe + S → FeS Sentez
II. Na + HCl → NaCl + 1/2H2 Yerdeğiştirme
III. 2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O Nötrleşme
Yukarıda verilen tepkime örneklerinden hangilerinin
türü doğru verilmiştir?
A) Yal­nız I B) Yalnız II Yukarıdaki kaplara oda şartlarında üzerlerindeki
maddeler ilave edildiğinde hangi kaplarda reaksiyon
gerçekleşir?
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
R
İ
T
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
2. 2X + 3SO3–2 + H2O
K
E
→ 2CrO2– + 3SO4–2 + 2OH–
N
R
Ö
A) CrO4 , +7
B) CrO4–2 , +6
C) CrO2 , +4
D) CrO4–2 , +3
E) Cr2O7 , +7
Metal
HCl
H2SO4
KOH
X
+
+
+
Y
+
+
–
Z
–
+
–
Yukarıda X, Y, Z metallerinin bazı asit ve bazlarla tepkimeleri verilmiştir. Tepkime verenler (+) ile , vermeyenler
(–) ile gösterilmiştir.
Buna göre,
. 2 Fe(k) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(k) + ısı
Tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Denk­leş­miş denk­le­min­de X mad­de­si­nin for­mü­lü ve
bu iyonda bulunan Cr atomunun yük­selt­gen­me ba­sa­
ma­ğı aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­
miş­tir?
–
3.
5.
A) Yanma tepkimesi B) Ekzotermik tepkime
C) Analiz tepkimesi D) Sentez tepkimesi
E) Oksitlenme
6.
. CaCO3(k) + ısı → CaO(k) + CO2(g)
tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Isı alan (endotermik) tepkimedir.
B) Analiz tepkimesidir.
C) Toplam kütle korunmuştur.
D) Oksijen elementinin değerliği (yükü) değişmiştir.
E) Ca elementinin yükü değişmemiştir.
7.
Kapalı bir kapta sabit sıcaklık ve basınçla aşağıdaki reaksiyon gerçekleştiriliyor.
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(s)
I. X , Al metalidir.
Verilen bu reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
II. Y, amfoter metaldir.
A) Homojen tepkimedir.
III. Z, bir yarısoy metaldir.
B) Kimyasal reaksiyondur.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
C) Zamanla kaptaki H2(g) miktarı azalır.
A) Yal­nız I
B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve III
D) Toplam atom sayısı korunur.
E) Zamanla kaptaki gaz miktarı azalır.
12
Kimyasal Değişimler-2
8.
12.
I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
II. 2Na(k) + Cl2(g) → 2NaCl(k)
A)Fe+2 + 2e– → Fe
III. C4H10(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)
Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde sadece yükselt­
genme olmuştur?
B) NH3 → N2 + 3H2
C) Zn + Cu+2 → Cu + Zn+2
Yukarıda verilen reaksiyonlar için aşağıdaki yargılar­
dan hangisi yanlıştır?
D)I– + 6 OH– → IO3– + 3H2O + 6e–
A) I. reaksiyon sentez reaksiyonudur.
E) MnO4– + 5e– + 8H+ → Mn+2 + 4H2O
B) III. reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
O2 nin katsayısı 7/2 olur.
C) II. reaksiyon heterojen reaksiyondur.
13.
D) III. reaksiyon yanma reaksiyonudur.
Fe+3 + Mn+2 → Fe+2 + Mn+7
R
İ
T
Tepkimesiyle ilgili olarak;
E) II. reaksiyonun ürünü bir iyonik bileşiktir.
I. 1 mol Fe+3, 1 mol elektron almıştır.
II. Mn+2 yükseltgenmiştir.
III.Fe+3 indirgendir.
I. Yükseltgen madde elektron alır.
K
E
ifadelerinden hangileri doğrudur?
II. Elektron veren madde indirgenir.
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
III. İndirgenmiş madde yükseltgendir.
D) II ve III E) I, II ve III
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
N
R
Ö
D) II ve III E) I, II ve III
10. C2H6(g) + 7/2 O2(g) →
2CO2(g) + 3H2O(s) + 120 kj/mol
Körfez Yayınları
9.
14.
Tepkimesi için,
I. Redoks tepkimesidir.
Kapalı kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili,
II. Zn yükseltgendir.
I. Ekzotermik reaksiyondur.
III. Yer değiştirme tepkimesidir.
II. Toplam atom sayısı değişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Redoks tepkimesidir.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
hangileri doğrudur?
Mg(k) + ZnSO4 (suda) → MgSO4 (suda) + Zn(k)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
15.
11.
Ag2CrO4 (suda) + 2e– → 2Ag(k) + CrO4–2(suda)
Redoks tepkimeleri için,
Tepkimesi için,
I. İndirgenme olayında madde elektron alır.
I. Yalnız indirgenme olmuştur.
II. Yükseltgenme olayı elektron vererek gerçekleşir.
II. CrO4–2 iyonundaki Cr atomu elektron almıştır.
III. Aynı bileşikte hem indirgenen, hem yükseltgenen
atom bulunabilir.
III. Ag+ indirgen özellik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Test 12 CA
1.E
2.B
3.B
4.D
5.C
6.D
7.A
8.B
9.C
10.D
11.E
12.D
13.B
14.E
15.A
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
13
Kimyasal Değişimler-3
Hidrojen ve Oksijen gazlarının uygun şartlarda bir araya
gelmesi ile su oluşuyor.
4.
Buna göre, aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlış­
tır?
III. Çöktürme, bir ayırma yöntemidir.
IV. Hidroliz tepkimesi, polimerleşmenin tersidir.
A) Tepkimesi H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(s) şeklindedir.
I. Yükseltgen, yükseltgenen maddeye denir.
II. Monomer, polimeri oluşturan yapıdır.
V. CaO in yaygın adı kireç taşıdır.
B) Yanma tepkimesidir.
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
C) Redoks (indirgenme - yükseltgenme) tepkimesidir.
A)  5
B)  4
C)  3
E) Oksijen indirgenmiştir.
5.
D)  2
E)  1
R
İ
T
D) Hidrojen yükseltgendir.
I. Aşırı klorlu sulara AgNO3 eklenerek suda az çözünen
AgCl oluşturulması
II. Mide rahatsızlığı olanların baz özellikli hap içmesi
2.
K
E
III. Suya atılan Na metalinin patlaması
Yukarıda verilen reaksiyonların türlerinden hangileri
doğrudur?
SO2, CO, CaO, He dan oluşan bir karışımdan He’u ayırmak için,
N
R
Ö
I. Karışımı baz çözeltiden geçirmek.
II. Karışımı yakmak
III. Karışımı asit çözeltiden geçirmek
işlemlerinden hangileri hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) II - I - III
B) II - I
C) I - III
D) I - II - III E) III - I - II
3.
1M
HCl
1M
H2SO4
1M
NaOH
I
II
III
Yukarıdaki kaplarda sırasıyla HCl, H2SO4 ve NaOH çözeltileri bulunmaktadır.
Kaplara sırası ile Ag, Cu ve Zn metalleri daldırıldığın­
da açığa çıkan gazların türü nedir?
I
II
III
I
A) Redoks
II
asit-baz
redoks
B) Çözünme-çökelme
nötralleşme
redoks
C) Yerdeğiştirme
çözünme
çökme
D) Çözünme-çökelme
redoks
yanma
E) Asit-baz
yerdeğiştirme
analiz
6.2 OH– →
H2O + 1/2 O2 + 2e–
Denklemiyle ilgili olarak;
I. İndirgenme yarı tepkimesidir.
II. 1 mol OH– iyonu 1 mol elektron verir.
III. OH– iyonundaki oksijen yükseltgenmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
7.MnO4 –
+ 5e– + 8 H+ → Mn+2 + 4 H2O
Tepkimesiyle ilgili olarak ;
A) H2(g)
H2(g)
H2(g)
B) H2(g)
H2(g)
–
C) –
SO2(g)
H2(g)
III. Asidik ortamda gerçekleşmektedir.
D) –
–
H2(g)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
E) H2(g)
SO2(g)
–
III
I. İndirgenme yarı tepkimesidir.
II. 1 mol MnO4– , 5 mol elektron vermiştir.
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
13
Kimyasal Değişimler-3
8.B2H6 + 6 H2O
12.
→ 2 B(OH)3 + 6 H2
–( CF2 – CF2 –)n
Molekülü ile ilgili;
Tepkimesinde,
I. İndirgenen ve yükseltgenen element yoktur.
I. Yapışmaz yüzey yapımında kullanılır.
II. Elektrik yalıtımında kullanılır.
II. B elementinin değerliği aynı kalmıştır.
III. Yükseltgenen oksijendir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
III. Teflondur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
( B2H6 bileşiğinde B : +3 değerlik alır.)
D) I ve III E) I, II ve III
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
13.
I. AH + HOB → AB + H2O
II. n (AB) → –( A – B –)n (naylon)
9.H2S + HNO3
→ S + NO + H2O
R
İ
T
HOB : Adipik asit,
AH : Heksametilendiamin
Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
H2O nun kat sayısı kaç olur?
olmak üzere yukarıda naylonun elde edilme tepkimeleri
verilmiştir.
Buna göre;
A) 1
K
E
B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
I. I. tepkime katılma polimerleşmesidir.
II. Oluşan AB bileşiği dimerdir.
N
R
Ö
10.
–
–
–
OH (suda) + Br2(g) → Br (suda) + BrO3 (suda) + H2O(g)
Tepkimesi için,
I. Bazik ortamda gerçekleşmektedir.
II. Br2 elementi hem yükseltgenmiş hem de indirgenmiştir.
–
III. OH , elektron vermiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Körfez Yayınları
III. I. tepkime monomerlerden, II. tepkime dimerlerden
oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
14.
Aşağıdaki maddelerden hangisi polimerleşme tepki­
mesi sonucu oluşan ürün değildir?
A) Naylon-6,6 B) Teflon C) PVC
D) Protein E) Etilen
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
11.
Aşağıdaki olayların karşılarındaki tepkime türlerini içerenler (+) işareti ile içermeyenler(_) işareti ile gösterilmiştir.
Buna göre, hangisinin işareti yanlış olarak verilmiştir?
Olay A)
B)
C)
D)
E)
Hidroliz
15.
İki ya da daha fazla molekülün bir araya gelerek daha
büyük bir molekülü oluşturmaları ve bu sırada küçük moleküllerin ayrılması olayına kondensazyon polimerleşmesi
denir.
Buna göre;
Polimerleşme
Protein oluşumu –
+
Polisakkarit oluşumu +
–
Yağlardan gliserin ve +
sabun eldesi –
Polivinilklorür (PVC) oluşumu – +
Karbonhidrattan monosakkarit +
oluşumu
–
Reaksiyonların hangileri kondenzasyona örnek olarak
verilemez?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Test 13 CA
1.D
2.A
3.C
4.C
5.B
6.E
7.C
8.D
9.B
10.C
11.B
12.E
13.D
14.E
15.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
14
Hayatımızda Kimya-1
5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Arap sabunu, karboksilli asitlerin potasyum tuzlarıdır.
B) Beyaz sabunun hidrofil ucu –COO–Na+ dır.
C) Sabunlaşma tepkimesi sonucu gliserin elde edilir.
Bileşiği ile ilgili;
D) Yumuşak sularla yapılan sabunlar, sert sularla yapılan
sabunlara göre daha verimsizdir.
I. Ca+2 ve Mg+2 iyonlarıyla reaksiyon vererek çökelek
oluşturur.
E) Yağ asitleri sabun yapımında kullanılan önemli maddelerdendir.
R
İ
T
II. A kısmı hidrofob, B kısmı hidrofildir.
III. Temizlik malzemesi olarak kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
K
E
D) II ve III E) I, II ve III
N
R
Ö
2.
Boyalar ile ilgili;
I. Boyanın uçucu kısmını oluşturan maddelere çözücü
denir.
II. Boyanın karakterini belirleyen maddelere bağlayıcı
denir.
III. Kimyasal dayanıklılık sağlayan maddelere örtücü
denir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
I. Kireç taşı ve kilin bazı katkı maddeleri ile toz hale
getirip ısıtılması sonucu ........... oluşur.
II. Porselen, fayans, tuğla, kiremit, cam gibi kilden
yapılan ürünler ........ grubuna girmektedir.
III. CaO sönmemiş kireç, Ca(OH)2 ise ......... kireçtir.
Yukarıda verilen yargılarda boş bırakılan yerlere
gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
I
II
III
A) Harç
Seramik Sert
B) Beton
Seramik Sönmüş
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
C) Çimento
Seramik Sönmüş
D) II ve III E) I, II ve III
D) Çimento
Kaolin Sönmüş
E) Sıva
Kaolin Sert
3.
Toprak çanak, çömlek, çini, kiremit, fayans
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi seramiktir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
4.
6.
7.
Cam köpüğü binalarda ısı yalıtım maddesi olarak
kullanılmaktadır.
Bu maddenin yalıtım maddesi olarak tercih edilme
sebepleri,
I. Yüksek ısı tutuculuk
Yağ asitlerinin NaOH veya KOH ile nötrleşmesi sonucu
oluşan ve doğada kolayca bozunan temizlik maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
II. Yanmama
III. Hafif olma
A) Deterjan
B) Sabun
özelliklerinden hangileridir?
C) Tuz Ruhu
D) Çamaşır Sodası
E) Çamaşır Suyu
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
14
Hayatımızda Kimya-1
8.
13.
Aşağıdakilerden hangisi çamaşır suyunun formül­
üdür?
A) NaClO B) H2SO3 C) NaOH
– Boyanın ana bileşenlerinden olup boyaya renk veren
maddedir.
– Sönmüş kirecin kum ve su ile karıştırılmış halidir.
D) NaCO3 E) NaCl
– Bakır ve çinkonun oluşturduğu alaşımdır.
– Tükürük bezlerinde salgılanan enzim türüdür.
Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda tanımı yoktur?
A) Amilaz
B) Pirinç
C) Pigment
D) Cam
E) Harç
9.
Aşağıdakilerden hangisi temizlik maddesi olarak
kullanılamaz?
A) Çamaşır suyu
B) Sabun
C) Kireç taşı
D) Deterjan
14.
E) Çamaşır sodası
R
İ
T
I. Kil
II. Kireç
III. Agrega
IV. Su
K
E
Yukarıdaki maddelerin hangileri çimento yapımında
kullanılmaz?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV
N
R
Ö
A) Çamaşır sodası
B) Kireç çözücü
C) Sabun
D) Deterjan
E) Çamaşır suyu
11.
D) II ve IV E) III ve IV
Aşağıdaki temizlik maddelerinden hangisi asit özellik
gösterir?
Körfez Yayınları
10.
15.
Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanmasıyla
oluşan ve yapısında alüminyum silikatlarla birlik­
te, kum magnezyum ve demir bulunduran madde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kil B) Seramik
C) Porselen D) Sönmemiş kireç
E) Tuğla
Aşağıdakilerden hangisi temizlik amaçlı kullanılmaz?
A) H2SO3
B) NaOH
C) C17H35 – COONa
D) H2O2
E) CO2
16.
Cam maddesinin günlük yaşantımızda birçok alanında
kullanılan bir madde olmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisiyle ilgili değildir?
A) Saydam olması
12.
Kum (SiO2) , kireçtaşı (CaCO3) ve soda (Na2CO3)
karışımından elde edilen madde aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Ham maddesinin bol ve ucuz olması
A) Beton
B) Sıva
D) Su geçirmemesi
C) Cam
D) Seramik
E) Kesici olması
C) Paslanmaması
E) Porselen
Test 14 CA
1.D
2.E
3.E
4.B
5.D
6.C
7.E
8.A
9.C
10.B
11.E
12.C
13.D
14.E
15.A
16.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
Sindirim ile ilgili;
5.
I. Protein sindirimi midede başlar.
Aşağıdaki elementlerden hangisi bitkilerin sağlıklı
büyümeleri ve yaşamaları için gerekli olan ele­
mentlerden değildir?
II. Yağların sindirimi ağız ve midede olmaz.
A) N (azot) III. Karbonhidrat sindirimi ağızda başlar midede sona erer.
B) P (fosfor) yargılarından hangileri doğrudur?
C) K (potasyum) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) S (kükürt) D) I ve III E) II ve III
2.
E) Hg (cıva)
6.
A) Karbondioksit
B) Oksijen
C) Helyum
D) Magnezyum
N
R
Ö
3.
Besin maddelerinin kullanılabilecek moleküllerine kadar
parçalanmasına .......... denir.
Yukarıdaki
boşluğa
gelecek
aşağıdakilerden hangisidir?
olan
madde
A) Solunum
B) Sindirim
C) Analiz
D) Hidroliz
A) Kalp - Böbrek
B) Mide - İncebağırsak
C) Karaciğer - Pankreas
D) Dalak - Karaciğer
E) Böbrek - Dalak
7.
Solunum olayı ile ilgili;
I. C6H12O6 nın O2 ile yakılması olayıdır.
II. O2 nin kanda hemoglobin ile taşınmasıdır.
III. CO2 nin kanda H+ ve HCO3– ye çevrilmesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Solunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)O2 kanda HbO2 olarak bulunur.
B) CO2 kanda HCO3– olarak bulunur.
E) Kataliz
4.
R
İ
T
Yağların sindirimi için gerekli safra salgısı ve Lipaz
enzimi hangi organlardan salgılanır?
K
E
Aşağıdaki maddelerden hangisi alveollerden doku
hücrelerine kadar kan ile taşınır?
E) Klor
15
Hayatımızda Kimya-2
C) Alyuvarlardaki H2CO3 karbonik anhidraz enzimi ile CO2 ve H2O ya parçalanır.
D)O2 ve CO2 nin kana geçmesi difüzyonla olur.
E) Solunumda kullanılacak CO2 dışarıdan alınır, O2
atılır.
8.
Aşağıdaki alaşımlardan hangisinde bakır veya kalay
bulunmaz?
A) Pirinç
B) Bronz
C) Altın
D) Çelik
E) Lehim
15
Hayatımızda Kimya-2
9.
13.
Aşağıdaki atıklardan hangisi toprak kirliliğine neden
olmaz?
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirlenmesine sebep
olmaz?
A) Kauçuk
B) Sabun
A) Kömür
B) O3
C) Pet şişe
D) Lastik
C) Humus
D) Deterjan
E) Gliserin
E) Kurşunlu Benzin
14.
10.
Aşağıdakilerden hangileri atmosfere zararlı gazları
salarak çevreyi kirleten kaynaklardandır?
I. Fabrikalar
A) Kalitesiz kömür kullanımı
B) Evsel atıkların gelişigüzel yerlere bırakılması
R
İ
T
C) Petrol ve ürünlerinin aşırı kullanılması
II. Termik santraller
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olan
olaylardan değildir?
D) Nükleer reaktörlerden radyasyon yayılması
III. Yapay gübreler
E) Doğaya fazla su ve su buharı bırakılması
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
K
E
15.
Aşağıdaki bileşiklerden hangileri yağmur sularının
asitliğinin artmasına (asit yağmurları) neden olan
maddelerden değildir?
I. CO2
II. SO2
III. H2O
A) Orman yangınları
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
Aşağıdakilerden hangisi havayı kirleten kaynaklardan
değildir?
B) Volkanlar
C) Enerji santralleri
D) Barajlar
E) Baca gazları
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
12.
16.
I. SO3 gazı havadaki su buharı ile birleşip H2SO4’e
dönüşerek asit yağmurlarını oluşturur.
II. Ozon tabakasının zarar görmesine sera etkisi denir.
III. Deterjanlar, boyalar ve ağır metaller içeren kimyasallar, kirliliğin en önemli etkenleridir.
CO2 üreten
Kaynak
Üretilen
CO2
CO2 yi
tüketenler
Tüketilen
CO2
Hayvan ve
Bitkiler
110
Fotosentez
111
Fosil yakıt
7
–
–
Okyanuslar
90
Okyanuslarda
geri çözünme
92
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki kaynaklardan
hangisinin doğada CO2 miktarını arttırmadığı savunu­
labilir?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Okyanuslar ve bitkiler
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
B) Fosil yakıtlar
D) I ve III E) I, II ve III
C) Hayvanlar ve fosil yakıtlar
D) Fosil yakıtlar ve okyanuslar
E) Hayvan ve bitkiler, okyanuslar
Test 15 CA
1.C
2.B
3.B
4.A
5.E
6.C
7.E
8.B
9.E
10.B
11.C
12.D
13.C
14.E
15.D
16.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
X3Y2 bi­le­şi­ğinin küt­le­ce % 30 ‘u X ise XY2 bi­le­şi­ği­nin
küt­lece % kaçı X tir?
A) 25
16
Temel Kimya Kanunları
B) 20
C) 15
D) 12,5
6.
E) 10
X ve Y ele­ment­le­rinin oluşturdukları iki ay­rı bi­le­şikteki kütlece birleşme oranları aşağıda verilmiştir.
mx –––––
my
–––––
I. 3 g 4 g
II. 6 g
2.
Buna göre, I. bi­le­şi­ğin for­mü­lü XY ise II. bi­le­şi­ğin for­
mü­lü aşağıdakilerden hangisidir?
X2Y bi­le­şi­ğin­de küt­le­ce bir­leş­me ora­nı mX = a dır.
mY
Bu­na gö­re X4Y3 bi­le­şi­ğin­de kütlece mX
mY
oranı kaçtır?
12 g
R
İ
T
A) X2Y3
B) X3Y2
D) XY3
birleşme
A) 3a B) 3a C) a
D) 2a E) 4a
2 4 3 3 3
K
E
7.
3.
NO bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7/8 dir.
N
R
Ö
4.
B) 32
C) 46
D) 48
.
XY ve XnY bi­le­şik­le­rin­de ay­nı mik­tar X ile bir­le­şen 1. bi­le­
şik­te­ki Y nin 2. bi­le­şik­te­ki Y ye ora­nı 3 tür.
A) 1
B) 2
E) 96
Normal koşullarda bir kaba 28 lit­re H2 ga­zı ve 11,2 lit­re N2
gaz­la­rı ko­nu­yor.
E) X4Y
Bu­na gö­re, n kaçtır?
N2O bileşiğinin molekül ağırlığı 44 gram/mol ise NO2
bileşiğinin molekül ağırlığı kaçtır?
A) 22
C) X2Y
8.
C) 3
D) 4
E) 5
C ve H ele­ment­le­ri ile aşa­ğı­da­ki bi­le­şik­ler el­de edi­li­yor.
Buna göre, eşit küt­le­de C kul­la­nı­lır­sa han­gi bi­le­şi­ğin
küt­le­si en faz­la olur?
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
A) CH4
Denklemine göre tepkimenin artansız gerçekleşmesi
için han­gi gaz­dan kaç lit­re ek­len­me­li­dir?
B) C2H2
D) C3H4
C) C2H6
E) C3H6
.
A) 11,2L N 2 B) 11,2 L H 2 C) 5,6 L H 2
D) 16,8 L N2
E) 23/8L N2 .
9.
5.
31 gram P, 24 gram O2 den ar­tan ol­ma­dan P2O3 oluş­muş­
tur.
15,5 gram P ve 20 gram O dan olu­şan bi­le­şi­ğin ba­sit
for­mü­lü han­gi­si ola­bi­lir?
A) PO
B) P2O
D) PO2 E) P2O5
C) P2O3
I. NO
II. N2O
III. N2O3
bi­le­şik­le­rin­de küt­le­ce azot (N) yüz­de­le­ri­nin bü­yük­ten
kü­çü­ğe sı­ra­la­ma­sı han­gi­sin­de doğ­ru ve­ril­miş­tir?
(N = 14 , O = 16)
A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I
D) II, I, III E) III, I, II
16
Temel Kimya Kanunları
10.
13.
Aşa­ğı­da ve­ri­len bi­leşik çift­le­rin­den ,
X2 + 2Y2 → 2XY2
Denklemine göre kapta bulunan X2 ile oluşan XY2 nin
kütleleri tabloda veriliyor.
I. X2Y – X3Y2
II. XY2 – X2Y3
III. XY – X2Y
Zaman
Kapta bulunan
X kütlesi
Oluşan XY2
kütlesi
0
8
0
5
4
11
10
2
16,5
15
0
22
han­gi­le­rin­de ay­nı mik­tar Y ile bir­le­şen I. bi­le­şik­te­ki X
ve II. bi­le­şik­te­ki X küt­le­le­ri ora­nı 1/2 dir?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) Yal­nız III
E) II ve III
.
Buna göre XY2 bileşiğinde mx/my oranı kaçtır?
A) 4/7
11.
X ve Y ele­ment­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu fark­lı bi­le­şik­ler için mx
ve my küt­le gra­fi­ği ve­ri­li­yor.
14.
Bu­na gö­re bi­le­şik­ler­den han­gi­si X ba­kı­mın­dan en zen­
gin­dir?
C) 3/4
C) 2/3
D) 3/2
E) 2/3
R
İ
T
A + B → C
Tep­ki­me­si­ne gö­re har­ca­nan A ve B nin küt­le gra­fiğ
­ i ve­ri­li­
yor.
K
E
12.
Ka­pa­lı bir kap­ta 8 gram Y bu­lun­mak­ta iken, ya­vaş ya­vaş X
ek­le­ni­yor ve XY2 bi­le­şi­ği olu­şu­
yor.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
I. C bi­le­şi­ğin­de mA/mB = 1/2 dir.
II. 80 g C bi­le­şi­ği el­de et­mek için 20 g A kullanılmalıdır.
III. 6 g B har­ca­nır­sa 8 g C bi­le­şi­ği oluş­ur.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) I ve II
D) II ve III E) I,II ve III .
15.
Gra­fi­ğe gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gisi bulunamaz?
Bu­na gö­re;
X ve Y ele­ment­le­ri iki ay­rı bi­le­şik oluş­tu­ru­yor.
(Y = 16)
A) X in atom ağırlığı
B) XY2 nin mol kütlesi
C) mX / mY kütlece birleşme oranı
D) Y nin yarısı harcandığında meydana gelen XY2 kütlesi
Buna göre, 1. bi­le­şi­ğin for­mü­lü X3Y ise 2. bi­le­şi­ğin for­
mü­lü aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bileşiğin öz kütlesi
Test 16 CA
1.D
2.D
A) X2Y B) X2Y3 C) X3Y2 D) XY4 E) X4Y
3.C
4.C
5.E
6.A
7.C
8.A
9.D
10.C
11.D
12.E
13.A
14.D
15.A
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
17
Atomun Yapısı-1
Ato­mun ya­pı­sı ile il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­lerd­en han­gi­si
yan­lış­tır?
4.
İki fark­lı ele­men­tin nötr atom­la­rın­da ;
I. Pro­ton sa­yı­la­rı
A) Nötr atom­lar­da pro­ton sa­yı­sı elekt­ron sa­yı­sı­na eşit­tir.
II. Nöt­ron sa­yı­la­rı
B) Nötr atom­lar­da elekt­ron sa­yı­sı atom nu­ma­ra­sı­na eşit­
tir.
III. Elekt­ron sa­yı­la­rı
niceliklerinden han­gi­le­ri ke­sin­lik­le fark­lı­dır?
C) Pro­ton ve nöt­ron­lar ato­mun çe­kir­de­ğin­de bu­lu­nur.
A) Yal­nız I
D) Pro­ton, nöt­ron ve elekt­ron­la­rın yük­le­ri fark­lı küt­le­le­ri
eşit­tir.
B) Yal­nız II
R
İ
T
D) II ve III E) I,II ve III
E) Küt­le nu­ma­ra­sı­na nük­le­on sa­yı­sı de­nir.
K
E
5.
2.
Aşa­ğı­da ve­ri­len ta­nım­lar­dan;
N
R
Ö
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) II ve III
3.
E) I, II ve III
–
ve HCO3 kök­le­ri ile il­gi­li ola­rak,
II. Top­lam pro­ton sa­yı­la­rı
III. Top­lam nöt­ron sa­yı­la­rı
ni­ce­lik­le­rin­den han­gi­le­ri eşit­tir?
III. Kat­yon : Nötür ha­le gö­re elekt­ron ver­miş atom ve­ya
atom grup­la­rı­dır.
han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
CO3
2-
I. Top­lam elekt­ron sa­yı­la­rı
I. İyon : Nötr ha­le gö­re yalnız elekt­ron al­mış atom ve­ya
atom grup­la­rı­dır.
II. An­yon : (–) yük­lü iyon­dur.
C) I ve III
(11H , 126C , 168O) A) Yal­nız I B) I ve III C) II ve III
D) I ve II E) I, II ve III
C) I ve II
.
X ele­men­ti­ne ait bir iyo­nun pro­ton, nöt­ron ve elekt­ron sa­yı­la­rı­ sı­ra­sıy­la 15 , 16 ve 18 dir.
6.
Xn iyonuyla ilgili olarak n sayısını bulmak için;
I. Proton sayısı
Bu­na gö­re;
II. Nötron sayısı
I. X in yü­kü (+3 ) tür.
III. Elektron sayısı
II. X in atom nu­ma­ra­sı 31 dir.
hangilerinin bilinmesi gerekli değildir?
III. X in küt­le nu­ma­ra­sı 18 dir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
yargılarından han­gi­le­ri yanlıştır?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
.
17
Atomun Yapısı-1
7.
Pro­ton sa­yı­sı Elekt­ron sa­yı­sı A)
8.
12.
Aşa­ğı­da pro­ton ve elekt­ron sa­yı­la­rı ve­ri­len iyon­lar­dan
han­gi­si­nin yü­kü yan­lış ve­ril­miş­tir?
Buna göre,
Yük
12
10
+2
B) 15
18
–3
C) 11
10
+1
D) 9
10
+1
E) 8
10
–2
X-n ile Y+n iyonlarının elektron sayıları birbirine eşittir.
I. X in atom numarası Y den 2n kadar azdır.
II. X ile Y+2n tanecikleri eşit sayıda elektron içerir.
III. X– 2n ile Y tanecikleri eşit sayıda elektron içerir.
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisinde sayıca değişme atomda
kimyasal değişime neden olmaz?
13.
A) Yalnız proton B) Yalnız nötron
R
İ
T
–n
24 +2
9X ve 12Y iyon­la­rı­nın
tir.
C) Yalnız elektron D) Proton ve elektron
E) Proton ve nötron
Bu­na gö­re,
K
E
I. n = 1 dir.
elekt­ron ve nöt­ron sa­yı­la­rı eşit­
II. X in küt­le nu­ma­ra­sı 21 dir.
III. X–n ve Y+2 nin kimyasal özellikleri aynıdır.
–3
–2
–1
aX
a+1Y
a+2Z
iyon­la­rı­nın elekt­ron sa­yı­ları top­la­mı
54 ol­du­ğu­na gö­re Y nin atom nu­ma­ra­sı ne­dir?
A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 12
10.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
n = nötron sayısını; p = proton sayısını göstermek üzere ,
nötron ve proton sayıları arasında n = p + 2 ilişkisi bulunan
bir nötr atomda 29 elektron bulunmaktadır. A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
D) II ve III
14. Pro­ton
C) I ve II
E) I,II ve III
Nöt­ron
.
Elekt­ron
X a
b
c
Buna göre verilen atomun kütle numarası kaçtır?
Y a
c
b
A) 29 B) 31 C) 58 D) 60 E) 63
Z c
a
c
Tab­lo­da X, Y ve Z nin pro­ton, nöt­ron ve elekt­ron sa­yı­la­rı
ve­ril­miş­tir.
X an­yon, Y ise kat­yon ol­du­ğu­na gö­re aşa­ğı­da­ki­ler­den
han­gi­si yan­lış­tır?
A) X ve Y izo­top iyon­lar­dır.
11. X2Y3 iyo­nik bi­le­şi­ğin­de­ki iyon­la­rın elekt­ron sa­yı­la­rı bir­bi­ri­ne
B) Z nötür­dür.
eşit­tir. X in atom numarası 13 ol­duğu biliniyor.
C) Y nin küt­le nu­ma­ra­sı X den faz­la­dır.
Buna göre, Y nin atom numarası hangisidir?
D) Y ve Z izobar­dır.
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
Test 17 CA
1.D
2.D
3.E
4.C
5.B
6.B
E) X ve Z izobar­dır.
7.D
8.B
9.C
10.D
11.A
12.E
13.C
14.E
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
İzo­ton : Nöt­ron sa­yı­la­rı ay­nı olan, atom nu­ma­ra­la­rı fark­lı
ele­ment­le­re de­nir.
4.
Rombik Kükürt - Monoklinik Kükürt birbirinin allotropu olan
iki maddedir.
İzo­bar : Küt­le nu­ma­ra­la­rı ay­nı olan fark­lı ele­ment­le­re de­
nir.
Bu maddeler için ;
I. Aynı cins madde ile reaksiyona girdiklerinde aynı
ürünü oluştururlar.
X, Y ve Z nin başka izotopu yoktur.
aX
ile
b
Y izo­bar, aX ile
d
cZ
izo­ton ol­du­ğu­na gö­re;
II. Aktiflikleri (reaksiyona girme istekleri ) farklıdır.
I. Y nin atom nu­ma­ra­sı a dır.
III. Atomlarının bağlanma şekilleri farklıdır.
II. X in küt­le nu­ma­ra­sı b ise, b > a dır.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
III. b – a = d – c dir.
A) Yal­nız I
bil­gi­le­rin­den han­gi­ler doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
N
R
Ö
, a+1bY , b+1aZ
I. baX ve b+1aZ izotop atomlardır.
II. Z nin nötron sayısı Y den 2 fazladır.
I. Elekt­ron­la­ra çar­pan alfa ta­ne­cik­le­ri ge­ri yan­sır.
II. Atom hac­mi­nin bü­yük bir kıs­mı alfa ta­ne­cik­le­ri için yan­
sı­tı­cı­dır.
III. Atom­da­ki (+) yük yo­ğun ola­rak kü­çük bir ha­cim­de top­
lan­mış­tır.
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri alfa ta­ne­cik­le­ri­nin ge­ri yan­sı­
ma­sı­nı açık­lar?
III. X ve Y izobardır.
A) Yal­nız I
hangileri doğrudur?
B) Yalnız II Rut­her­ford de­ne­yin­de + yüklü alfa ta­ne­cik­le­ri in­ce al­tın lev­
ha üze­ri­ne gön­de­ril­di­ğin­de kü­çük bir kıs­mı­nın ge­ri yan­sı­
dı­ğı ve di­ğer kıs­mı­nın geç­ti­ği sap­tan­mış­tır.
Bu­na gö­re,
Yukarıda atom ve kütle numaraları verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili;
A) Yalnız I C) I ve III
K
E
5.
b
aX
R
İ
T
B) Yal­nız II
D) II ve III E) I, II ve III
D) I ve II E) II ve III
2.
18
Atomun Yapısı-2
B) Yal­nız II
D) I ve II
C) I ve II
C) Yal­nız III
E) I ve III .
D) II ve III E) I, II ve III
3.
6.
Bohr atom te­ori­si­ne gö­re;
I. Elekt­ron­lar, çe­kir­dek­ten bel­li uzak­lık­ta da­ire­sel yö­rün­
ge­de ha­re­ket eder­ler.
Aşa­ğı­da ve­ri­len­ler­den,
II. Elekt­ron­lar, ka­rar­lı ener­ji se­vi­ye­sin­de bel­li uzak­lık­ta
bel­li sa­yı­da bu­lu­nur­lar.
I. El­mas – Gra­fit
II. Ok­si­jen – Ozon
III. Ka­rarsız atom çekirdeğine sahip iyot – Ka­rar­lı iyot
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
han­gi­le­ri bir­bi­ri­nin al­lot­ro­pu­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II D) II ve III E) I,II ve III .
III. Elekt­ron­lar, yük­sek ener­ji­li yö­rün­ge­den dü­şük ener­ji­li
yö­rün­ge­ye ge­çer­ken ışık ener­ji­si yayarlar.
C) I ve II
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
D) I ve II E) I, II ve III 18
Atomun Yapısı-2
7.
11.
Nötr izotop atomların;
I. Çekirdek yükleri
X+3 iyonu ve Y+2 iyonunun elektron sayısı 10Ne’un elektron sayısına eşittir.
Bu­na gö­re nötr X ve Y atomlarıyla ilgili;
II. Kimyasal özellikleri
I. İzoelektroniktirler.
III. Nükleon sayıları
II. X in küt­le nu­ma­ra­sı 13 tür.
niceliklerinden han­gi­le­ri aynıdır?
III. Y nin çekirdek yükü 12 dir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
D) I ve II E) I, II ve III
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
.
8.
II. Kireçtaşı - Mermer
12.
III. Rombik kükürt - Monoklin kükürt
X , Y , Z ve T atomları ile ilgili;
K
E
- X ve Y izotop atomlardır.
Yukarıdaki maddelerden hangileri birbirinin izotopu­
dur?
- Z ve Y izoton atomlardır.
- Z ve T izobar atomlardır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
9.
R
İ
T
I. Döteryum - Trityum
bilgileri veriliyor.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
+2
–
12X iyonu Y iyonu ile­ izoelekt­roniktir.
Buna göre;
I. X ve Y nin proton sayıları aynıdır.
II. Z ve Y nin nükleon sayıları aynıdır.
III. Z ve T nin çekirdek yükleri farklıdır.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
Y– iyonunun nükleon sayısı proton sayısının iki katın­
dan 1 fazla olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
D) I ve III E) I, II ve III
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 19
13.
Bir atomun katyon , anyon ve nötr hali için ;
I. Elektron sayısı en büyük olan anyondur.
10.
II. Çekirdek yükü en büyük olan katyondur.
X atomu 3 elektron verdiğinde;
III. Üç taneciğin kimyasal özellikleri aynıdır.
I. Katyon oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Kimyasal özelliği değişir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
III. Çekirdeğin çekim gücü artar.
D) I ve II E) II ve III
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
Test 18 CA
1.E
2.E
3.C
4.E
5.C
6.E
7.D
8.A
9.C
10.D
11.C
12.D
13.A
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
1.
X+2 iyonunda proton sayısı
=
elektron sayısı
4.
6
nötron sayısı
, 5
proton sayısı
=
7
dır.
6
XO4– iyonunda toplam 48 elektron bulunmaktadır.
Bu­na gö­re X+5 iyonunun elektron sayısı kaçtır?
(8O)
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
Buna göre,
19
Atomun Yapısı-3
I. X’in kütle numarası 26 dır.
II. X’in proton sayısı 12 dir.
III. X’in elektron sayısı 14 dir.
öncülerinden hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
R
İ
T
C) Yal­nız III
D) I ve II E) I, II, III
K
E
5.
2.
Aşağıdaki taneciklerden hangilerinde toplam proton
sayısı ile toplam nötron sayısı eşittir?
(11H , 126 C , 147 N , 168 O)
N
R
Ö
B) HCO3–
A) H2CO3
D) NH3
3.
Atom numarası 24 olan elementin temel halde hangi
orbitalinde elektron yoktur?
A) 3s B) 3p C) 3d D) 4s E) 4p
C) CO32–
E) NH4
Atom - iyon
s orbitallerindeki
toplam elektron
p orbitallerindeki
toplam elektron
X
6
6
X2+
?
6
Y
5
6
6.
Atomla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kişi İleri sürülen ifade A) Demokritos atom bölünemez
B) Dalton
atom, içi dolu bölünemez kürecik-
lerden oluşur.
C) Thomson
atomda, (+) ve (–) yükler rastgele dağılır.
Temel haldeki X, X2+, Y atom ve iyonları için hangisi
yanlıştır?
D) Rutherford Çekirdekte yüksüz tanecikler de vardır.
A) X in son orbitali 3s2 dir.
E) Bohr
B) Y nin son orbitali 2p6 dır.
C) X2+ nin son orbitali 2p6 dır.
D) Y nin atom numarası 11 dir.
E) ? işareti yerine 4 gelmelidir.
elektronlar çekirdek etrafında belli uzaklıkta dairesel yörüngelerde bulunur.
19
Atomun Yapısı-3
7.
10.
Aşağıda verilen atomların temel haldeki elektron dağı­
lımı hangisinde yanlış verilmiştir?
A)
29X
: [18Ar] 4s2 3d9
2
30X
: [18Ar] 4s 3d
C)
35X
: [18Ar] 4s2 3d10 4p5
19X
1
D)
Buna göre;
10
B)
4. periyot bulunan X atomu 2 elektron verdiğinde d orbitallerindeki elektron sayısı 6 oluyor.
I. Nötr X atomunun d orbitallerinde 6 elektron bulunur.
II. Nötr X atomunun s orbitallerinde 8 elektron vardır.
III. Nötr X atomu ve X+2 iyonunun p orbitallerinde 12
elektron vardr.
: [18Ar] 4s
A) 15X : [10Ne] 3s2 3p3
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) Yal­nız III
D) I ve II E) I, II ve III 11.
Bu­na gö­re;
Buna göre;
II. X elementi küresel simetri özelliği gösterir.
I. X atomu uyarılmıştır.
III. X elementinin çekirdek yükü 21 dir.
N
R
Ö
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
9.
X* : 1s2 2s22p5 3s1
Y : 1s2 2s22p6 Nötr X atomunun elektron dağılımı [18Ar] 4s13d5 şeklindedir.
K
E
I. Nötr X atomunun elektron dağılımı 3d3 ile biter.
R
İ
T
X ato­mu 3 elektron ve­rdiğinde elektron dağılımı 3p6 ile
bitiyor.
II. X atomu küresel simetri özelliği gösterir.
Körfez Yayınları
8.
III. X atomunun 6 tane yarı dolu orbitali vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
12.
Z : 1s2 2s22p6 3s1
Atomları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
Aufbau kuralı ( inşa kuralı, orbitallerin doluş sırası)
için,
I. 1s orbitalinin enerjisi en fazladır.
A) X ve Y aynı elementtir.
II. 2s ve 2p orbitallerinin enerjisi eşittir.
B) X* ve Z atomlarının yarı dolu orbital sayıları farklıdır.
III. 3d orbitalinin enerjisi 4s orbitalinin enerjisinden fazladır.
C) Y elementi küresel simetri özelliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Temel haldeki X ve Z atomlarının tam dolu orbital sayıları eşittir.
A) Yal­nız II B) Yal­nız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
E) X in toplam enerjisi ile Y nin toplam enerjileri eşittir.
Test 19 CA
1.D
2.C
3.B
4.C
5.E
6.A
7.A
8.C
9.E
10.E
11.D
12.B
YGS / LYS
YGS GRB.
KİMYA
20
Periyodik Sistem
5.
Aşağıdakilerden hangisi elementlerin sınıflandırılması
ile ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri
değildir?
A) H. Moseley
B) A. Volta
C) D. Mendelev
D) L. Meyer
(1.,2.,3. ve 4. so­ru­la­rı pe­ri­yo­dik tab­lo­ya gö­re çö­zü­nüz.)
1.
Periyodik cetveldeki elementlerden hangileri alkali
metaldir?
A) Ca
B) H, Na, K
C) Al
D) F,Cl,Br
6.
E) J. W. Döbereiner
R
İ
T
Pe­ri­yo­dik tab­lo için aşa­ğı­da ve­ri­len­ler­den han­gi­si yan­
lış­tır?
A) Ele­ment­le­rin atom numaraları aynı peryotta ardışık
artar.
E) Na, K
B) Ben­zer kim­ya­sal özel­lik gös­te­ren ele­ment­ler ay­nı
grup­ta top­lan­mış­lar­dır.
K
E
C) Sol­dan sa­ğa doğ­ru kütle numarası genelde ar­tar.
D) Me­tal­ler asi­dik ame­tal­ler ba­zik­tir.
2.
N
R
Ö
Cu ele­men­ti­nin atom nu­ma­ra­sı ve te­mel hal­de­ki elekt­
ron di­zi­li­şi han­gi­sin­de doğru ve­ril­miş­tir?
A) 28 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8
B) 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
C) 30 : 1s2 2s2 2p6 362 3p6 4s2 3d10
D) 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10
E) 27 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
3.
E) Ay­nı peri­yottaki elementlerden soygazların iyon­laş­ma
ener­ji­si en yüksektir.
7.
n–3X
, nY , n+2Z elementlerinden nY elementi soygazdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) X elementi 6A grubundadır.
B) X in atom numarası Z’den 5 fazladır.
C) Y ile Z aynı periyottadır.
D) X ile Z nin yapacağı bileşiğin formülü Z3X2 dir.
E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z dir
Periyodik cetveldeki elementlerden hangileri geçiş el­
ementleridir?
A) Fe, Cu, Zn B) F, Cl, Br C) K , Ca
D) H , Na , K E) C , N , O , F
8.
2. per­iyotta 8 ele­ment var­dır.
2. per­yotta yer alan aX ,
a+3Y
, a+6Z elementleri için,
I. X al­ka­li me­ta­li ise Y 4A gru­bun­da­dır.
II. X, 2A gru­bun­da ise Z soy­gaz­dır.
4.
Verilen tablodaki elementler içerisinde atom numarası
en fazla olan hangisidir?
A) K B) Fe C) C D) Ne E) Br
III. Z ha­lo­jen ise X 3A gru­bun­da­dır.
yargılarından han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
A) Yal­nız I B) Yal­nız II D) I ve III E) I,II ve III
C) I ve II
20
Periyodik Sistem
9.
12.
19. yüzyıla kadar 37 element bilinmekteydi. 19. yüzyılda
50’ye yakın elementin bulunmasıyla bu elementlerin sınıflandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Periyodik tablo üzerinde çalışma yapan bilim insanları ve çalışmalar aşağıda
verilmiştir.
Bilim İnsanı 18Ar
ile izo­elekt­ro­nik ol­du­ğu­na gö­re;
I. X ele­men­ti 3. pe­ri­yot ele­men­ti­dir.
II. n = 2 ise X in atom nu­ma­ra­sı 20 dir.
III. n = 3 ise X in de­ğer­lik elekt­ron sayısı 3 tür.
Periyodik Tablo Çalışması
yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri doğ­ru­dur?
1. W. Döbereiner a. Oktavlar kuralı
2. J. Newlands b. Triadlar kuralı
3. D. Mendeleyew c. Elementlerin atom kütlelerine göre sınıflandırılması
Eşleştirme yapıldığında hangisi doğru olur?
A) 1-a , 2-b , 3-c
B) 1-b , 2-a , 3-c
C) 1-c , 2-a , 3-b
D) 1-a , 3-b , 2-c
X+n iyo­nu
A) Yal­nız I
B) Yal­nız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
13.
X : Elekt­ron di­zi­li­şi s1 ile bi­ten bir ele­ment
Y : Atom nu­ma­ra­sı 2 olan ele­ment
E) 1-b , 2-c , 3-a
R
İ
T
Z : 2. pe­ri­yot 5A gru­bu ele­men­ti
Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ke­sin­lik­le yan­lış­
tır?
A) X 1A gru­bun­da al­ka­li me­tal­dir.
B) Y nin tüm or­bi­tal­le­ri tam do­lu­dur.
K
E
C) X ile Z bi­le­şik ya­par.
10.
D) X, Y, Z ay­nı blokta­dır.
N
R
Ö
Yukarıdaki periyodik cetvele göre baş grup elementleri
için verilen özelliklerden hangisi söylenebilir?
A) Atom numarası II yönünde azalır.
B) Ametalik özellik I yönünde artar.
C) Metalik özellik III yönünde azalır.
D) Periyot numarası I yönünde azalır.
Körfez Yayınları
E) X in atom nu­ma­ra­sı 1 dir.
14.
Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan X, Y ve Z
elementleri için;
– X geçiş elementidir.
– Y bileşiklerinde en düşük –3 en büyük +5 değerlik alabilir.
– Z alkali metaldir.
bilgileri veriliyor.
E) Değerlik elektron sayısı II yönünde artar.
11.
.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin soldan sağa doğru
sıralanışı nasıldır?
A) X,Y,Z B) Z,X,Y C) Z,Y,X
D) X,Z,Y E) Y,Z,X
Aşa­ğı­da ve­ri­len­ler­den han­gi­si yan­lış­tır?
A) Al­ka­li me­tal­le­rin atom nu­ma­ra­sı soy­gaz­lar­dan bi­rer
faz­la­dır.
15.N–3 iyonu, N atomu haline geçerken;
B) Ha­lo­jen­le­rin atom nu­ma­ra­la­rı soygazlardan birer eksiktir.
I. Taneciğin hacmi azalır.
C) Top­rak al­ka­li me­tal­le­ri bi­le­şik­le­rin­de +2 yük­lü olur­lar.
II. Elementin periyodik tabloda yeri değişir.
D)
III. Taneciğin kimyasal özellikleri değişir.
17CI
pe­ri­yo­dik tab­lo­da 7A gru­bun­da yer alır.
E) (–2) yük­lü iyo­nu soy­gaz ya­pı­sın­da olan atom­lar 2A
gru­bun­da yer alır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
Test 20 CA
1.E
2.D
3.A
4.E
5.B
6.D
7.D
8.C
9.B
10.E
11.E
12.D
13.D
14.B
15.D
Download

Etkinlik Takvimi