İLİ
:TEKİRDAĞ
TARİH :11/07/2014
‫َّحيم‬
ِ ‫من الر‬
ِ ْ‫بِس ِْم هللاِ الرَّح‬
ْ ‫َو َك ذ َللِ َ َع َل ْناَذذْ أك ْم ةأ َّ ذَط َو َل ذكطْ لواَ أ ُهأذ‬
ِ ْ‫ذُا أَ ذ َلَاا َِنَ ذ الاَّذذ‬
‫َويَ أ ُنَ ال َّرلأُ أل َِنَ ْي أ ْم ََ ِيلطا‬
َّ ‫ِن ابن سلُ ٍد رضي‬
‫َذن هللاأ َِنَيْذ ِه‬
َ ‫ي‬
َّ ‫هللا ِاه ةن الابذ‬
.‫ « هَنَ َ ْال أماَاَكولأُنَ » قْلَ َْ ثالثْط‬: ‫و َلنَّم قْل‬
ÖLÇÜLÜ OLMAK
Muhterem kardeşlerim!
Okuduğum ayette Allah (c.c.) “Böylece,
sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız
ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun
diye sizi orta bir ümmet yaptık.”1
Hadiste de Allah Resulü (sav) “Söz ve
davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk
oldular. ”2 buyurdu. Resûl–i Ekrem bu sözü üç
defa tekrarladı.
İslam dini insanların, dünyada rahat, huzur
ve mutluluk, ahirette nimetler içersinde
yaşamaları için en mükemmel ölçü ve prensipleri
ortaya koymuştur. Müminler bu prensip ve
ölçülere uyduklarında madden ve manen
yükselirler.
İnsan, hayatını devam ettirebilmek için
yemek, içmek, uyumak ve diğer ihtiyaçlarını
karşılamak mecburiyetindedir. Bizleri yaradan
Rabbimiz hayatımızın her yönüne ölçü ve sınırlar
koymuştur. Bu sınırları aşmak, zahmet ve
meşakkati davet eder ve beklenmeyen sonuçlara
götürür. “Yiyiniz ve içiniz fakat İsraf etmeyiniz.
Muhakkak Allah (cc) israf edenleri sevmez.”3
Ayet-i Kerimesi, ölçekle değil, ölçü ile yemeği
ihtar ve ifade etmektedir. Dinimiz bize nehir
kenarında bile olsak abdest alırken ölçülü olmayı
ve israf etmemeyi emreder. Suyu düşünün, her
şeyin hayatına sebep iken fazlası insanın helakine
sebep olmaktadır. Bunun için ölmeyecek kadar
yiyip, içmek farzdır. Kuvvet kazanmak için
doyuncaya kadar yiyip, içmek mümkündür.
Doyduktan sonra yemek, içmek haramdır.
Kimi insanlar, çok konuşmak, çok yemek ve
çok uyumaları sebebiyle arzu ettikleri hedeflerine
ulaşamazlar.
Bir ayette müminlerin özellikleri sayılırken
“O muttakiler, geceleri pek az uyurlardı.
Seher
vakitlerinde
istiğfar
ederlerdi.”4
Buyurulur.
Allah, geceyi uyumak ve istirahat etmek
üzere bizlere lütuf olarak vermiştir. Uykunun
yeteri kadar olanı insanın sıhhat ve afiyetine
sebep olduğu ve onu birçok günahlardan men
ettiği için ibadet kabul edilmiştir. Aslında içinde
bulunduğumuz ay ve tuttuğumuz oruçlar da bu
anlamda bizleri disipline etmekte ve eğitmektedir.
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Eli sıkı
olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır
ve çaresiz kalırsın.”5 “Onlar, harcadıklarında
ne israf ne de cimrilik ederler. Onların
harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir
harcamadır.”6
Orta yolun tersi, aşırılıktır, uçlarda yer
almaktır, sağa sola sapmaktır, savrulmaktır. Orta
yolda kalmak, fıtratta kalmak, ondan ayrılmak ise
fıtrattan sapmadır.
İslam da aşırılıklar hiç bir
zaman kabul edilmez. Müminler uç noktalarda
olmaktan sakındırılmıştır.
Bir gün Hz. Muhammed bir çizgi çizer,
sonra bu Allah’ın yoludur der. Sonra bunun
sağına ve soluna çizgiler çizer ve şu açıklamayı
yapar: Bunlar çeşitli yollardır. Her biri üzerinde
(kötülüğe) davet eden şeytan vardır. Arkasından
da şu ayeti okudu: "Şu emrettiğim yol benim
dosdoğru yolumdur. Hep ona uyun. Başka
yollara ve dinlere uyup gitmeyin ki sizi onun
yolundan saptırıp parçalamasınlar."7
Dolayısıyla:
İnançta,
ibadetlerde,
harcamalarda, dostluk ve düşmanlıkta, davranış
ve konuşmada, yeme, içme, giyim ve kuşamda,
zamanı
kullanmada,
düğünlerimizde,
davetlerimizde, hayatımızın her alanında ölçülü
olmak ve orta yolun yolcusu olmaya gayret etmek
durumundayız.
Değerli Kardeşlerim!
Resûlulllah (sav)’in şu hadisleriyle hutbemi
tamamlamak istiyorum. Şöyle buyurdular:
“Dinde aşırı gitmekten sakının, sizden
öncekiler dindeki aşırılıkları yüzünden helak
olmuşlardır.”8
“Orta
yolu
tutunuz,
amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah’a
yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle
ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden
faydalanınız. Aman acelesiz gidin, telaşsız
gidin ki, menzilinize, varacağınız hedefe
ulaşasınız.”9
1
Bakara 2/143
Müslim, Sahih, İlim, 47/4 (3;2055)
Araf 7/31
4
Zariyat 51/17,18
5
İsra, 17/29
6
Furkan, 25/67
7
En’am 6/153
8
Ahmed b.Hambel, I;215
9
Buhari, Sahih, Rikak, 81/18 (VII;182)
2
3
Hazırlayan :İsmail HISIM İl Müftü Yard./TEKİRDAĞ
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
Download

ÖLÇÜLÜ OLMAK