BÖLÜM 1
BİLİŞİMLE İLGİLİ
GENEL
KAVRAMLAR VE İŞ
DÜNYASINDA
BİLİŞİMİN ÖNEMİ
1.1
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
BÖLÜMÜN ÖĞRENME AMAÇLARI
• Günümüz rekabetçi iş dünyasında bilişim
sistemlerinin rolü nedir?
• Bilişim sistemleri tam olarak nedir?
• Yöneticiler için bilişim neden önemlidir?
• Bilişim sistemlerinin organizasyonlar ve
yönetim üzerindeki etkileri?
1.2
© 2003 by Prentice Hall
Bilişim Sistemlerinin Önemi
• 2010 yılında ABD şirketleri yazılım, donanım
ve iletişim teknolojilerine 562 Milyon
Dolardan fazla para harcamıştır
• Yöneticiler firmaların iş süreçlerini yeniden
dizayn ederek rekabetçi avantaj kazanmaya
çalışmaktadırlar
• Her geçen yıl milyonlarca insan Internet
üzerinden alışveriş yapmaktadır
• FedEx, UPS gibi firmalar milyonlarca adet
paketi sorunsuz bir şekilde taşımaktadırlar
1.3
© 2003 by Prentice Hall
Bilişim Sistemlerinin Önemi
• Basılı gazete okuyanlar azalmakta,
milyonlarca insan gazetelerini, dergilerini
Internet üzerinden okumaya başlamıştır
• Facebook kullanıcı sayıcı 500 Milyonu
geçmiş ve Google’ın Internet reklam gelirleri
25 Milyar doları aşmıştır
• Günümüzde sabit telefon hatlarından fazla
mobil hatlar vardır
• Dijital veri ve depolanan ve toplanan veri
miktarı hızla artmaktadır
1.4
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
AMAÇLAR
• İnternet ve internet teknolojisi işleri nasıl
değiştirdi?
• Bilişim sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasında temel yönetim yaklaşımları
nelerdir?
1.5
© 2003 by Prentice Hall
Yeni Ortaya Çıkan Bilişim Teknolojileri
• Bulut bilgisayar sistemleri ortaya çıkmaya
başlamış ve daha esnek bir şekilde
bilgisayarlar Internet üzerinden ortak
çalışmaya başlamıştır
• Yazılımlar Internet üzerinden ihtiyaca bağlı
olarak kullanıma açılmış ve Internet
üzerinden çalıştırılmaya başlanmıştır
• Mobile sistemler, tabletler ve akıllı
telefonlara PC’lerin yerini almaya
başlamıştır
1.6
© 2003 by Prentice Hall
Yeni Ortaya Çıkan Bilişim Teknolojileri ve Yönetsel Yaklaşımlar
• Yöneticiler Online işbirliği ve çalışma
sistemleri ile daha etkin bir yönetim tarzı
uygulamaya başlamışlardır
• Daha güçlü veri analizi araçları ve yazılımları
ortaya çıkmıştır ve büyük verilerden daha
fazla ve doğru anlam çıkarılmaya
başlanmıştır
• Sanal toplantılar, Internet üzerinden
toplantılar ile daha ucuz ve etkin toplantılar
düzenlenmeye başlanmıştır
1.7
© 2003 by Prentice Hall
Yeni Ortaya Çıkan Bilişim Teknolojileri ve Yönetsel Yaklaşımlar
• Yeni dijital ekonomide başarılı firmalar,
teknolojideki değişimleri fark edip adapte
olanlardır
• Hızla ortaya çıkan ve yaygınlaşan bir dijital
platform söz konusu – herkes her şey ağ ile
bağlı – Web 2.0, sosyal ağlar
• Dünya düzleşiyor ve ülkelerin dezavantajları
ortadan kalkıyor
• Birçok işimizi akıllı telefonlar ile yapabiliriz
1.8
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
YÖNETİMİN REKABET HAMLELERİ
1. Rekabetçi ve etkin sistemler dizayn
etmek
2. Global iş dünyasının sistem
gereksinimlerini iyi anlamak
3. Organizasyonun hedeflerini
destekleyen bilişim mimarisi yaratmak
1.9
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
YÖNETİMİN REKABET HAMLELERİ
4. Bilişim sistemlerinin iş değerini tespit
etmek
5. Sosyal ve etik sorumluluk açısından
sistemi insanların kontrol edip,
anlayacak ve kullanabilecekleri şekilde
dizayn etmek
1.10
© 2003 by Prentice Hall
Küreselleşme ve Yassılaşan Örgütler
• Bilişim Teknolojileri gelişmekte olan
ülkelerin dezavantajını azaltmıştır
• Gelişmekte olan ülkelerin dünya
ticaretindeki payı artmaya başlamıştır
• Internet uluslararası ticaretin gelişmesine,
maliyetlerin düşmesine önemli katkıda
bulunmuştur
• Internet sayesinde müşteriler 7/24 istedikleri
ürün hakkında bilgi toplayıp, sipariş
verebilmektedirler
1.11
© 2003 by Prentice Hall
Küreselleşme ve Yassılaşan Örgütler
• Bilgi Teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle
küresel iletişim ucuzladı bu da küresel
faaliyetleri ucuzlattı ve yapılabilir kıldı
• Projeler üzerinde 24 saat sürekli
çalışabilmeyi sağladı
• Internet firmalarının faaliyetlerini diğer
ülkelerde kolay ve ucuz olarak
sürdürmelerine imkan sağladı
1.12
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
İş Dünyasını Değiştiren Global
Çapta Dört Büyük Etken:
1. Global ekonominin doğuşu
2. Endüstriyel ekonomilerde değişim –
E Ticaret
3. Özel teşebbüslerdeki değişim
4. Dijital firmanin doğuşu - ebay
1.13
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Global Ekonominin Doğuşu
•
•
•
•
1.14
Global pazarlarda yönetim ve kontrol
Dünya pazarlarında rekabet
Global iş grupları
Global dağıtım sistemleri
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Endüstriyel Ekonomilerde Değişim
•
•
•
•
1.15
Bilgiye dayalı ve bilgi tabanlı ekonomiler –
Silicon valley
Verimlilik
Yeni ürünler ve hizmetler - itunes
Verimlilik ve stratejik mal varlığı odaklı bilgi
– anlık bilgiye ulaşımın önemi
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanin Doğuşu
Endüstriyel Ekonomilerde Değişim
•
•
•
•
1.16
Zamana dayalı rekabet
Kısa ürün ömrü
Çalkantılı iş dünyası
Bilgi bazında sınırlı calışan
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
İş Gücü Grafiği 1900-1997
Sekil 1-1
1.17
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Özel Teşebbüslerdeki Değişim
•
•
•
•
•
•
•
1.18
Hiyerarşi kademelerinin azaltılması
Merkeziyetçilikten uzaklaşma
Esneklik
Bağımsız birimler
Düşük işlem ve koordinasyon maliyetleri
Çalışanlara yetki verilmesi
İşbirliği ve takım çalışması
© 2003 by Prentice Hall
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Bilişim ve İş Dünyası
NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?
Rekabetçi İş Dünyası ve Dijital Firmanın Doğuşu
Dijital Firmanın Doğuşu
•
•
•
•
1.19
Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla
dijital olarak iletişime imkan vermesi
Dijital ağ yoluyla çekirdek iş
süreçlerinin üstesinden gelinmesi
Organizasyonların ortak
malvarlıklarının dijital yönetimi
Çevredeki değişiklikleri hızlı algılama
ve çabuk cevaplandırma
© 2003 by Prentice Hall
DIJITAL FİRMA’NIN DOĞUŞU
• İş süreçleri firmanın uzun yıllar boyunca
geliştirdiği ve firma hedef ve amaçlarına
ulaşmak için kullandığı görev ve davranışlar
bütünüdür
• Dijital firma dış çevredeki gelişmelere ve
değişikliklere daha hızlı adapte olabilen
firmadır
• Dijital firma ile değişik coğrafi bölgelerdeki
çalışanlar 7/24 projeler üzerinde
çalışabilmektedirler
1.20
© 2003 by Prentice Hall
BILİŞİM SİSTEMLERİNİN STRATEJİK HEDEFLERİ
• Neden bilişim sistemleri örgütler için günümüzde
vazgeçilmezdir?
• ABD’de 23 milyon yönetici ve 120 milyon çalışan
bilişim sektöründe çalışmaktadır
• Firmaların günlük işlerini görmede bilişim
teknolojileri vazgeçilmezdir (Banka, FedEx)
• Bilişim Teknolojileri olmasaydı birçok firma ve
endüstri var olamazdı. Ebay, Amazon.com,
hepsiburada.com gibi
• Firmanın bilişim teknolojileri kullanması ile rekabet
edebilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi arasında
sıkı bir ilişki var
1.21
© 2003 by Prentice Hall
BILİŞİM SİSTEMLERİNİN STRATEJİK HEDEFLERİ
• Firmalar bilişim teknolojileri kullanarak altı iş
amacına erişmeye çalışmaktadır
• Faaliyetlerde mükemmellik
– Daha yüksek karlar için firmalar devamlı faaliyetlerinde
mükemmelleştirmeye çalışmaktadırlar
– Dünyanın en büyük perakendecisi WalMart bilişim
teknolojilerini yoğun olarak kullanarak daha etkin bir
şekilde binlerce mağazasını ve çalışanını koordine
etmektedir
• Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri
– Bilişim teknolojileri firmaların yeni ürün, hizmet ve iş
modeli yaratmasındaki en önemli araçtır
– Yeni iş modeli mal ve hizmetleri satmanın yeni bir yoludur
(Itunes gibi)
1.22
© 2003 by Prentice Hall
BILİŞİM SİSTEMLERİNİN STRATEJİK HEDEFLERİ
•
•
•
1.23
Müşteri ve tedarikçi yakınlaşması
– Firmalar müşterilerinin ne istediğini ne kadar iyi bilirlerse, o
kadar iyi mal ve hizmet sunabilirler
– Firmalar tedarikçileriyle ne kadar yakın ilişki kurabilirlerse,
maliyetlerini o kadar azaltıp, hizmet kalitelerini arttırabilirler
– Teknoloji müşteri ve tedarikçiler ile iletişim ve etkileşimi
kolaylaştırmıştır
Gelişen karar verme
– Doğru zamanda, doğru bilgiye sahip olmak verilen kararların
etkinliğini ve doğruluğunu arttırmaktadır
– Tam zamanlı bilgiye ulaşım bilişim teknolojileri ile mümkün
olmaktadır
Rekabetçi avantaj kazanmak
– Rakiplerden daha iyi işler yapmak, daha kaliteli ürünleri daha
hesaplı satmak, müşteri ve tedarikçilerle yakın ilişki kurmak
firmaların rekabetçi avantajını arttırmaktadır
© 2003 by Prentice Hall
BILİŞİM SİSTEMLERİNİN STRATEJİK HEDEFLERİ
• Var olma
– Firmalar sürekli teknolojiye yatırım yapmaktadır,
çünkü bu faaliyette bulunmanın temel gereğidir
– İlk ATM makinasının ortaya çıkması ile bankacılık
sektörü gelişti ve bu bir norm oldu
1.24
© 2003 by Prentice Hall
Download

NEDEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ?