Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MMM406
Korozyon ve Korunma
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MMM406
Korozyon ve Korunma
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Üretilmiş parça malzemesinin içinde bulunduğu ortamla ilişkilerini, temel bilimlerin mühendislik uygulamalarını esas alarak incelemek, bu ilişkilerin ışığı altında malzemeortam araetkimesinin
oluşturabileceği korozyon hasarlarını farklı mühendislik alanları ile birleştirerek öğretmek ve korozyon hasarlarını önleyebilmek için alınması gereken önlemleri ele almaktır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Korozyonun tanımı, sınıflandırılması. Korozyonun ekonomik açıdan önemi, korozyon maliyeti. Elektrokimyasal korozyon, emf serileri, referans elektrotlar. Korozyonda termodinamik ilkeler. Potansiyel –
pH diyagramları. Korozyon hızı. Korozyon kinetiği. Pasifleşme, pasifleşme mekanizmaları. Korozyon türleri, oksitlenme, metal-gaz reaksiyonları. Atmosferik korozyon, sularda korozyon, toprakaltı
korozyonu, mikrobiyolojik korozyon, betonda korozyon. Korozyondan korunma, tasarım aşamasında alınacak önlemler, ortamda alınan önlemler. Katodik koruma, kaçak akım korozyonu, anodik koruma.
Malzemede alınan önlemler, metalik, organik ve inorganik kaplamalar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz yüze
Corrosion and Protection, E. Bardal, Springer, 2003,Principles and Prevention of Corrosion, D.A. Jones, MacMillan Publishing Company, 1992,Korozyon ve Önlenmesi,
M. Doruk, ODTÜ Yayınları, 1986.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
75
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
25
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
Korozyon ve korozyondan korunma dersine giriş, korozyonun tanımı, önemi, sınıflandırılması
Korozyonun ekonomik açıdan önemi, korozyon maliyeti
Elektrokimyasal korozyon, elektrokimyasal hücre, elektrot potansiyeli, emf serileri, referans elektrotlar
Korozyonun termodinamik ilkeleri, termodinamik açıdan potansiyel farkı oluşum nedenleri
Emf serileri, referans elektrodlar
Potansiyel – pH diyagramları, korozyon hızı ve korozyon hızını bulma yöntemi
Korozyonun kinetik açıdan incelenmesi, difüzyon polarizasyonu. Şarj transfer polarizasyonu, direnç polarizasyonu, asidik
çözeltide
Nötral çözeltilerde korozyon
Ara sınav
Pasifleşme, pasifleşme mekanizmaları, pasifleşmeyi etkileyen faktörler
Korozyon türleri, oksitlenme, metal-gaz reaksiyonları
Atmosferik korozyon, sularda korozyon, toprakaltı korozyonu
Mikrobiyolojik korozyon, betonda korozyon
Korozyondan korunma, tasarım aşamasında alınacak önlemler, ortamda alınan önlemler
Katodik koruma, harcanabilir anotlarla katodik koruma, dış akım
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Temel bilimleri kullanarak korozyonun mekanizmasını öğrenirler
Korozyona uğrayan bir sistemde, korozyondan koruma önlemlerini uygulanır kılabilme becerisi kazanırlar
Farklı mühendislik alanlarında meydana gelen korozyon türlerini, mekanizmalarını ve önleme yöntemlerini öğrenip uygulama becerisi kazanırlar
Temel korozyon bilgilerini kullanarak, özel amaçlar için geliştirilen malzemelerde karşılaşılacak korozyonu önceden tahmin edebilme ve engelleyici önlemleri belirleme becerisi kazanırlar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
3
39
Ödevler
2
16
32
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
15
15
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
20
Ara Sınav
1
%24
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%36
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
4
4
4
1
2
3
3
1
3
Ö01
4
4
4
4
4
1
2
3
3
1
3
Ö02
4
4
4
4
4
1
2
3
3
1
3
Ö03
4
4
4
4
4
1
2
3
3
1
3
Ö04
4
4
4
4
4
1
2
3
3
1
3
20
150
5
Download

MMM406 - Bursa Teknik Üniversitesi