Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MMM300
Katılaşma Prensipleri
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MMM300
Katılaşma Prensipleri
T+U
Kredi
AKTS
3
4
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Metal bazlı mühendislik malzemelerinin sıvı-katı reaksiyonları (katılaşma) ile üretimlerini tasarlayabilme ve yapılarını kontrol edebilme bilgi ve becerisinin öğrencilere kazandırılması.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Sıvı metallerin yapısı/ Ergime gizli ısısı / Katılaşma termodinamiği / Homojen ve heterojen çekirdeklenme/ Büyüme: düzlemsel, hücresel, dendritik cephelerde ve bağımsız büyüme / Tek fazlı
alaşımlarda katılaşma/ Yapısal aşırı soğuma/ Denge dışı ve dengesel katılaşma/ Çok fazlı alaşımlarda katılaşma (Al-Si alaşımları ve dökme demirlerin katılaşması) / Dökümlerde Gazlar, Porozite
teşekkülü, İnklüzyonlar / Döküm yapıları / Segregasyon
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Ebru Devrim Şam
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1) G. J. Davies , Solidification of Metals, ASP, 1973. 2) M.C. Flemings, Solidification Processing, McGraw-Hill Book Company, 1974. 3) P. Beeley, Foundry Technology,
Butterworth-Heineman, 1973 W. Smith (Çeviren: N. Kınıkoğlu), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2001.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
50
50
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Giriş
Sıvı Metaller, Katılaşmanın termodinamik irdelemesi, Çekirdeklenme: Homojen ve heterojen çekirdeklenme
Growth
Tek fazlı metal ve alaşımların katılaşması; Terminoloji
Saf metaller, Çözünenin yeniden dağılımının alaşımlardaki etkileri
Yapısal aşırı soğuma: Dendritik yapılar
İnternet üzerinde simülasyon (kinetik) (Çözünen dağılımı-hücre dallantı ve tane yapısı)
Çok fazlı metal ve alaşımların katılaşması: Ötektikler, peritektikler, monotektikle
Ara sınav
Modifikasyon
Döküm Yapıları; Makro yapılar (çil, kolonsal ve eş eksenli yapılar)
Segregasyon: Mikro ve makro segregasyon.
İngotlarda segregasyon modelleri
İnternet üzerinde simülasyon (ötektik katılaşma)
Final Sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Metal bazlı mühendislik malzemelerinin döküm proseslerini ve yapılarını istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama, katılaşma ile ilişkili problemleri tanımlama, çözme ve yne katılaşma ile
ilişkili deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanırlar.
Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyma becerisi kazanırlar.
Ö02
Ö03
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
3
39
Ödevler
2
6
12
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
15
Ara Sınav
1
%50
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
4
4
3
4
4
4
2
4
3
1
4
Ö01
4
4
3
4
4
4
2
4
3
1
4
15
120
4
Download

MMM300 - Bursa Teknik Üniversitesi