www.enelsa.com
www.antech.com.tr
1. Tanım ve Özellikler
2. Kurulum
1.1. Tanım
• Sensor Pre-AMP Teknik resimde gösterilen montaj yerlerinden duvara ya da
panel üzerine monte edilebilir.
• Konnektörlerde olu abilecek korozyonun önlenmesi için montaj yapılacak
ortamın iyi havalandırılmı olması önerilir.
• Cihaza DC 5 V ile beslendi inde direkt olarak çalı ır, herhangi bir açma-kapama
dü mesi yoktur.
• Sensor INPUT konnektörüne elektrodunuzu takınız.
• Sensor Pre-AMP, kontrol ya da görüntüleme cihazınızın monte edildi i mesafeye
uygun ebatta BNC_BNC ara kablo ile Sensor OUTPUT ucundan kontrol ve ölçüm
cihazlarına ba lanır
Sensor Pre-AMP, standart kombine pH ve ORP elektrotların ölçüm cihazına
direk olarak ba lanamadı ı durumlarda (yüksek elektriksel gürültü ve 6 metreden
uzun kablo ihtiyacı) güçlü ve temiz sinyal sa lamak amacıyla geli tirilmi bir
cihazdır.
Sensor Pre-AMP, elektrot ile pH/ORP monitör, kontrol cihazı ya da
transmitter arasındaki sinyali güçlendirir. Pil gerektirmez, standart DC 5 V adaptör ile
çalı ır.
1.2. Özellikler
3. Kullanım
Sensor Pre-AMP kullanımı elektrodda ya da elektrodun kullanılaca ı cihazda
herhangi bir ayar de i ikli ine neden olmaz.
Download

www.enelsa.com www.antech.com.tr Sensor Pre