SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
PC-525
Programovatelný
kanálový procesor
Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního
nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní
s dalšími prvky hlavní stanice ALCAD série 905/912. Lze jej přímo kombinovat
se satelitními přijímači TP-559/569, pozemními přijímači TO-551, AV modulátory
MS-551 a pomocí redukcí s kanálovými zesilovači řad ZG a ZP.
Základní charakteristiky:
• Nastavení procesoru se provádí programátorem PS-003 verze 4.4 a vyšší
• Lze zvolit libovolný vstupní a výstupní kanál v rozsahu 47 až 862 MHz.
• Při nastavení stejného vstupního a výstupního kanálu pracuje procesor jako
vysoce selektivní kanálová propust.
• Výstupní signál je stabilizován obvodem AGC s rozsahem 30 dB
1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
•
•
•
•
•
•
•
•
Podmínkou správné funkce a záruky je použití originálního napájecího
zdroje typu FA-310. Použití jiných zdrojů není přípustné
Napájecí zdroj je určen k připojení k síti 230V ± 15%, 50-60Hz
Z napájecího zdroje a procesorů neodstraňujte kryt, pokud je zařízení
připojeno k síti
Zabraňte proniknutí vlhkosti (i kondenzační) do zařízení
Opravy musí být prováděny pouze autorizovaným servisem
Zkontrolujte, zda je systém správně větrán. Zařízení, jež při provozu
překračuje svůj teplotní rozsah (-10 až +45°C), nemusí pracovat s polehlivě
Nezakrývejte větrací drážky napájecího zdroje a jeho úložného prostoru
V případě jakýchkoli pochybností souvisejících s instalací, provozem
nebo bezpečnostními požadavky se obraťte na svého dodavatele
www.antech.cz
1
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
2. TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
TV systém
PC-525
AM-TV
DVB-T
Vstupní frekvenční rozsah
47 – 862 MHz
Výstupní frekvenční rozsah
Šířka kanálu
Frekvenční krok
Vstupní/výstupní offset
Vstupní úroveň
47 – 862 MHz
7 / 8 MHz
0,25 MHz
0,5 MHz
-3/6, -2/6, -1/6, 0, +1/6, +2/6, +3/6 MHz
max
min
Výstupní úroveň
Rozsah regulace AGC
Regulace výstupní úrovně
Selektivita
85 dBµV (20 dB dif.*)
55 dBµV (20 dB dif.*)
83 dBµV ±3
> 30 dB
25 dB
75 dBµV
45 dBµV
fcfc±4,25MHZ
fc-fc±8MHZ
Průchozí útlum vstupní/výstupní
Šumové číslo
Průchod napájení do vstupu
> 19 dB
> 80 dB
1,4 dB ±0,2 / 0,8 dB ±0,2
13,5 dB ±0,5
24V max. 60 mA
+3,3V 350 mA, +5,2V 250 mA, +12V 120 mA
+24V (pouze pro předzesilovač, max 60 mA)
Napájení
* Dif. –
Rozdíl v úrovni vzhledem k sousednímu kanálu
PA-720
TV systémy
Frekvenční rozsah
Zesílení
Regulace zesílení
Měřící výstup (TEST)
Výstupní úroveň
Šumové číslo
Ztráta na vstupu EXT
Napájení
Širokopásmový zesilovač
AM-TV, DVB-T, DVB-C
MHz
40 .. 894
dB
44 +/- 1,0
dB
15
dB
-30 +/- 1,0
119 (DIN 45004B)
116 (IMD3 -60 dB)
110 (IMD2 -60dB)
dBuV
103 (CTB -60 dB)
104 (CSO -60 dB)
104 (XMOD -60 dB)
dB
3,5 +/- 0,5
dB
0 +/- 2,0
V/mA
+24 / 320
FA-310
Výstupní napětí / proud
Síťové napětí
Spotřeba (max.)
Napájecí zdroj
V / mA
+3,3/5500, +5,2/2500, +12/1500, +24/500
V~
230 +/- 20%
VA
125
Společné parametry
Provozní teplota uvnitř zařízení
Provozní teplota vnějšího prostředí
Krytí
www.antech.cz
°C
°C
-10 .. +65
-10 .. +45 (55 s ventilátorem)
IP 20 C
2
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
3. POPIS ZAŘÍZENÍ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TO-551
FA-310
1 – montážní šrouby
2 – indikátor správné funkce
3 – indikátor přetížení zdroje
4 – výstupní konektor
5 – síťový kabel
6 – napájecí sběrnice
PA-720
8 – výstup zesilovače
9 – měřicí výstup (-30 dB)
10 – indikátor napájení
11 – napájecí konektor
12 – regulace zesílení
13 – vstup zesilovače
14 – EXT vstup
15 – montážní šrouby
www.antech.cz
19 – vstup IN signálu z antény nebo jiného modulu
20 – výstup IN signálu pro další modul
21 – indikátor přítomnosti vstupního signálu
22 – infračervené čidlo pro programování
23 – indikátor programovacího režimu
24 – spínač programovacího režimu
25 – infračervený vysílač (pro spolupráci s PS-003)
26 – indikátor správné funkce výstupního modulátoru
27 – napájecí konektor
28 – vstup OUT signálu z dalšího modulu
29 – výstupní OUT konektor
35 – signálová propojka pro vstupní nebo výstupní VF
signál (konektory 19, 20 nebo 28,29)
3
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
4. MECHANICKÁ INSTALACE
Pro mechanickou vestavbu lze použít montážní rám na zeď SP-226 (obr. 1),
případně v kombinaci s překryvnou skříní CP-226 nebo CP-426 (obr. 2) nebo rám
do 19“ skříně SP-725 (obr. 3).
Obr.1
Obr.2
Obr.3
Obr.2
Překryvná skříň
CP-426 (bez zadní stěny)
je určena pro maximálně 2 rámy SP-226.
Skříň lze osadit ventilátorem VE-500 (není
součástí dodávky).
Připevněte všechny moduly pomocí dvojice šroubů k montážnímu rámu SP-226
nebo SP-725. Montážní rám uzemněte.
Teplota v místě instalace nesmí překročit rozsah -10 .. +45 °C.
Při jejím překročení se výrazně zkracuje životnost napájecího zdroje!
www.antech.cz
4
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
4. ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ
Ve vypnutém stavu propojte napájecí sběrnicí (je součástí dodávky zdroje)
napájecí zdroj a všechny moduly. Dbejte na řádné dotlačení kontaktů.
Všechny moduly musí být řádně připevněny k montážnímu rámu (přes rám se
přenáší záporný pól napájení).
Kapacita napájecího zdroje je určena maximálně pro osm procesorů PC-525
a jeden zesilovač PA-720
Přebytečnou část sběrnice je možné zkrátit. Při zkracování zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození izolace a zkratu mezi jednotlivými vodiči.
Nepřekračujte maximální počet modulů připojených k jednomu napájecímu zdroji!
Vždy nejdříve propojte všechny moduly a až následně připojte zdroj k síťovému napětí!
Stejně tak nejdříve vypněte síťové napájení a až následně odpojujte napájecí sběrnici!
•
•
•
•
•
Všechny moduly musí být před zapnutím zdroje řádně připevněny
k montážní liště
Nepřekročujte maximální teplotu okolního prostředí - +45 °C, p ři jejím
překročení může docházet k výpadkům a zkracuje se životnost zařízení
Před jakoukoliv manipulací s napájecí sběrnicí odpojte zdroj od sítě
Nikdy nepropojujte napájecí sběrnicí více zdrojů FA-310 navzájem
Při zapojování konektorů dbejte na důkladné dotlačení kontaktů do
krajní polohy
www.antech.cz
5
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
5. PŘIPOJENÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SIGNÁLU
Vstupní signál se připojuje do IN vstupu (19). Signál lze pomocí propojek (35)
zapojených mezi IN výstup (20) a IN vstup (19) dalšího modulu přivést do více
modulů. Poslední nevyužitý IN výstup (20) musí být zakončen zakončovacím
odporem 75Ω.
V IN vstupu (19) je přítomno napětí + 24V pro napájení předzesilovače. Při
připojení antény (která pro napájecí napětí představuje zkrat) je napájení
automaticky vypnuto.
PC-525 automaticky napájí
připojený předzesilovač
napětím +24V. Maximální
odběr předzesilovače může
být 60 mA.
Při propojování více modulů
PC-525 nezapomeňte počítat
s průchozím útlumem 1,4 dB.
Výstupní signál z OUT výstupu (29) lze pomocí propojek (35) zapojených mezi
OUT výstup (29) a OUT vstup (28) dalšího modulu sloučit postupně z výstupy
všech modulů a připojit ke vstupu (13) zesilovače PA-720. Poslední nevyužitý
OUT vstup (28) musí být zakončen zakončovacím odporem 75Ω.
propojka (35)
zakonč. odpor (16)
zakonč. odpor (16)
(v případě nevyužitého vstupu EXT)
vstup PA-720 (13)
www.antech.cz
6
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
6. PROGRAMOVÁNÍ
Procesory PC-525 se programují pomocí infračerveného programátoru PS-003
softwarové verze 4.4 nebo vyšší.
Podrobnosti k programátoru PS-003 najdete v přiloženém uživatelském manuálu.
Přepnutím přepínače IR (24) do polohy ON zapněte PC-525 do programovacího
režimu. Indikátor programovacího režimu (23) se rozsvítí žlutě.
Každý nastavený parametr se do procesoru přenese stiskem klávesy T(COPY).
Při přenosu dat je nutné namířit programátor na čidlo (22) na čelním panelu PC525. Během přenosu dat bliká žlutý indikátor IR (24).
Programátor PS-003:
Klávesa READ
Klávesa F (funkce)
Klávesa T(COPY)
Klávesy pro pohyb ◄►▼▲
Poznámky k použití programátoru PS-003:
• programátor musí být vybaven softwarovou verzí 4.4 nebo vyšší
• starší verze programátoru lze upgradovat pomocí programovacího
kabelu CU-001 a PC
www.antech.cz
7
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
6.1. Postup při programování:
1.
2.
3.
4.
Zapněte programátor PS-003 stiskem libovolného tlačítka
Klávesami ◄►zvolte SERIE 905 PC
Stiskněte dvakrát klávesu ▲ a zobrazí se volba tabulky kanálů
Klávesami ◄► zvolte vhodnou tabulku kanálů (B/G nebo D/K) nebo
FREQUENCY pro zadávání frekvence místo kanálů
5.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba režimu DIGITAL / ANALOG
6.
Klávesami ◄► zvolte režim a přeneste data stiskem klávesy T(COPY)
7.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba výstupního kanálu nebo frekv.
8.
Klávesami ◄► nebo číselnou klávesnicí zvolte požadovaný výstupní
kanál nebo frekvenci a přeneste data stiskem klávesy T(COPY)
9.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba vstupního kanálu nebo frekv.
10.
Klávesami ◄► nebo číselnou klávesnicí zvolte požadovaný vstupní
kanál nebo frekvenci a přeneste data stiskem klávesy T(COPY)
11.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba vstupního offsetu*
12.
Klávesami ◄► nebo číselnou klávesnicí zvolte požadovaný vstupní
offset a přeneste data stiskem klávesy T(COPY)
13.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba výstupního offsetu*
14.
Klávesami ◄► nebo číselnou klávesnicí zvolte požadovaný výstupní
offset a přeneste data stiskem klávesy T(COPY)
15.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se volba šířky kanálu (7 nebo 8 MHz)
Klávesami ◄► nebo číselnou klávesnicí zvolte šířku kanálu.
16.
Stiskněte klávesu ▼, zobrazí se nastavení výstupní úrovně
(0 až -25 dB). Klávesami ◄► zvolte požadovanou hodnotu.
Hodnota 0 dB odpovídá nejvyšší výstupní úrovni.
*) Obvyklá hodnota je 0 MHz
Po ukončení programování přepněte přepínač IR (24) do polohy OFF.
6.2. Načtení nastavených dat z PC-525 do programátoru PS-003:
Funkcí programátoru READ lze načíst data z PC-525 do programátoru PS-003.
Zapněte PC-525 do programovacího režimu přepínačem IR (24). Indikátor
programovacího režimu (23) se rozsvítí žlutě. Stiskněte klávesu F a následně
klávesu 1. Při přenosu dat je nutné mířit programátorem na čidlo (22) na čelním
panelu PC-525. Během přenosu dat bliká indikátor (23).
www.antech.cz
8
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
7. NASTAVENÍ SESTAVY SE ZESILOVAČEM PA-720
Nastavení výstupní úrovně procesorů:
Připojte měřicí přijímač ke konektoru TEST na zesilovači PA-720 a zkontrolujte,
zda výstup zesilovače je připojen do rozvodu nebo zakončen zakončovacím
odporem 75 ohm. Nalaďte měřicí přístroj na výstupní kanál procesoru, který je
zapojen nejdál od zesilovače a přezkoušejte, zda je jeho výstupní úroveň
naprogramována na -0 dB. Postupně nastavte zbývající procesory
a naprogramujte jejich výstupní úrovně tak, abyste získali stejnou úroveň jako
u procesoru, který je nejdál od zesilovače.
Je vhodné nastavit nejvyšší výstupní kanál pro procesor, který je nejblíže
zesilovači a směrem dále od zesilovače nastavovat kanály nižší.
Pokud jsou ve stanici kombinovány digitální i analogové signály, doporučujeme
nastavit úroveň digitálních signálů o 10 dB níže oproti analogovým.
Nastavení výstupní úrovně zesilovače:
Připojte měřicí přijímač ke konektoru TEST na zesilovači a zkontrolujte, zda výstup
zesilovače je připojen do rozvodu nebo zakončen zakončovacím odporem 75 ohm.
Nalaďte měřící přístroj na nejvyšší výstupní kanál a seřiďte úroveň výstupního
signálu regulátorem na PA zesilovači s vědomím, že je na konektoru TEST útlum
–30 dB.
Je nutné vzít v úvahu snížení maximální výstupní úrovně podle počtu zesilovaných
kanálů (kanály přivedené do vstupu EXT musí být také započítány).
Maximální provozní úroveň se získá odečtením koeficientu redukce z následující
tabulky od maximální úrovně výstupu.
Koeficienty redukce výstupní úrovně zesilovače PA-720:
(vlevo počet zesilovaných kanálů, vpravo koeficient redukce)
www.antech.cz
9
SÉRIE 905
KANÁLOVÉ PROCESORY
8. ZÁRUKA, SERVIS
Na všechny komponenty hlavní stanice ALCAD série 905/912 se vztahuje
záruční doba 36 měsíců ode dne prodeje.
Firma Antech spol. s r.o. neodpovídá za vady zboží, které vznikly jako důsledek
běžného opotřebování zboží, nedodržením návodu k použití zboží, neodborného
zásahu do zboží, poškození zboží zaviněné úmyslně i z nedbalosti, použití zboží
v podmínkách nebo způsobem, které jsou nepřiměřené k povaze a určení zboží,
připojením nevhodného napětí či proudu, poškození zboží živelnými pohromami
nebo jinými přirodními faktory, poškození zboží použitím nevhodných doplňků
nebo pokud bylo zboží poškozeno jakkoliv jinak a toto poškození nemohlo
prokazatelně vzniknout řadným užíváním zboží.
Aktuální verzi manuálu, novinky a příslušenství najdete na www.antech.cz
Záruční a pozáruční servis provádí:
ANTECH spol. s r.o.
Rovnice 998/6
Břeclav 691 41
tel. 519 374 090
fax. 519 323 451
e-mail: [email protected]
www.antech.cz
10
Download

PC-525 - Antech