Sayı
Konu
:
:
T M.E B.GSK.00.1/2418
Genel Kurul Duyurusu
zmir, 25/02/2014
S RKÜLER
BÜTÜN ÜYELERE
Sayın Üyemiz,
Birliklerimizin 2013 yılı Ola an Genel Kurul Toplantıları, ili ikte belirtilen tarihlerde ve
a a ıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
T M ve hracatçı Birliklerinin Kurulu ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre
hazırlanan Yönetmeli in 8. Maddesinde;
“(1) Genel kurul, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi
bulundu u birli in i tigal sahasına giren maddelerden, üyesi oldu u birlik üzerinden fiili
ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satı ve/veya birlik onayına tabi tutulmak artı ile özel fatura
kapsamında ihracat sayılan satı yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile do rulanan veya
gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden olu ur.
(2) Genel kurula, gerçek ve tüzel ki iler adına vekaleten i tirak edilemez.
(3) Birlik genel kurullarında tüzel ki iler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla
temsil edilir. Bu temsilcilerin, temsil etti i tüzel ki ileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını
Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik
tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile tevsik etmeleri
gerekmektedir.”
denmektedir.
Tüzel ki iler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzam yetkisine havi temsilcilerin,
genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (onyedi) gün öncesine (24 Mart 2014 Pazartesi
gününe kadar) kadar genel sekreterlik kayıtlarına geçmi olması kaydıyla verilecek, tüzel
ki ileri temsil ve ilzama yetkili ki ilerce imzalanacak ekte sunulan Temsilci Görevlendirme
Yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterli imize sunmaları
gerekmektedir ( mza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine
iade
edilecektir). Tüzel ki iler adına genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı
tarihinden en az 17 (onyedi) gün once (24 Mart 2014 Pazartesi gününe kadar) geçmi
dönemlere ait aidat borçlarını ödemi olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak
aidat borcu ödemeleri toplantıya giri hakkı vermez.
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
Ayrıntılı bilgi için:
5070 sayılı kanun gereğince Özlem
Katırcıoğlu (25.02.2014 16:33:50)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:569082532201422515577
1/7
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
Tahir
Kanlıkuyu
- ube Müdürü
adresinden
doğrulayabilirsiniz.
Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Ki iler ( ahıs firmaları), genel kurul
toplantılarına, kendi adlarına düzenlenmi kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,
pasaport gibi) göstermek suretiyle katılabilirler.
Genel Kurul seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanacak olan hakimin denetimi
ve gözetimi altında yapılacaktır.
Genel Sekreterlik, yükümlülüklerini yerine getirmi üyeleri (gerçek ve tüzel ki iler)
ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden 12 (on iki) gün önce birlik
merkezinde ilan ederek 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunar. lan süresi içerisinde
listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde karara
ba lanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste, ilk toplantı
tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinle mi listelerin ilanından
itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.
Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının
hazır bulunması ile yapılır. lk toplantıda ço unluk sa lanamadı ı takdirde müteakip
toplantılarda ço unluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile
divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel kurul kararları
oy çoklu u ile alınır.
Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır. Genel kurula
katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giri ile seçimli genel kurullarda oy
kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar,
kendi adlarına veya tüzel ki iler adına genel kurula katılamazlar.
Listede adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimli inin ve bu
yönetmeli e göre üyeleri temsil ve ilzama yetkili olduklarının ispat edilmesinden ve
listedeki isminin kar ısındaki yerin imzalanmasından sonra, seçim sandık kurulunun
huzurunda sandı a atılmak suretiyle kullanılır.
YÖNET M KURULU SEÇ MLER :
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından a a ıdaki vasıfları haiz üyeler arasından 4 (dört)
yıl için liste halinde seçilen bir ba kan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden olu ur.
Birliklerde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusuları
kullanılarak gerçekle tirilir. Ba ka bir organın seçimine ait oldu u tespit edilen, üzerinde ilçe
seçim kurulu mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir i aret, imza veya hüviyet
ta ıyan zarflar geçersiz sayılır. Oy pusulasında, en üste ba kan adayı, daha sonra sırayla
yönetim kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil
üye adayları ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları alt alta yazılır. Ba kan adayı
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
2/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
oldu u, di er adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belirtilir. Bir aday,
birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz.
Genel Kurul ayrıca, Birli i T M Genel Kurulunda temsil edecek olan delegeleri de
(2 eksi i ile) seçer. Birlikleri T M genel kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde
kullanılacak oy pusulasında, önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta
yazılır.
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, yönetim kurulu üyeli ine aday olunan ilgili
birli in i tigal konusuna giren maddelerden son iki takvim yılı itibariyle toplam ihracatı;
tarım sektöründe 250.000 ABD dolarından, sanayi ve madencilik sektörlerinde 1.000.000
ABD dolarından az olmamak kaydıyla, ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının
ortalamasının en az on binde biri oranında, üyesi oldu u birli in üzerinden fiili ihracat
ve/veya ihraç kaydıyla satı ve/veya birlik onayına tabi tutulmak artı ile özel fatura kapsamında
ihracat sayılan satı yapan üyeler arasından seçilir. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için gerekli
ihracat tutarının hesabında, ilgili sektörde olmak kaydıyla üyenin tüm birlikler üzerinden yaptı ı
ihracat dikkate alınacaktır.
Buna göre, bir üyenin Yönetim Kurulu seçimine aday olabilmesi için; Genel Kurula
katılma hakkına sahip olması ve aynı zamanda ilgili birli in u ra ım konusuna giren
maddelerden 2012 ve 2013 yılları içinde a a ıda belirtilen toplam ihracatı gerçekle tirmesi
gerekmektedir.
Birlik Adı
Ege A aç Mamulleri Ve Orman Ürünleri hr. Birli i
Ege Demir ve Demir Dı ı Metaller hr. Birli i
Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatçıları Birli i
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon hracatçıları Birli i
Ege Hububat Bak.Ya lı Toh. ve Mam, hr. Birli i
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatçıları Birli i
Ege Maden hracatçıları Birli i
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri hr. Birli i
Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatçıları Birli i
Ege Tütün hracatçıları Birli i
Ege Ya Meyve ve Sebze hracatçıları Birli i
Ege Zeytin ve Zeytinya ı hracatçıları Birli i
Seçilmek çin Gerekli Son ki
Yıl Asgari hracat Toplamı ($)
415.927
1.000.000
1.000.000
1.670.218
623.390
250.000
1.000.000
250.000
1.000.000
250.000
250.000
250.000
Bilgileri ve gere ini önemle rica ederim.
Özlem KATIRCIO LU
Genel Sekreter T.
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
3/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
(F RMA BA LIKLI KA IDINA)
TEMS LC B LD R M YAZISI
(Ö R N E K T R)
EGE HRACATÇI B RL KLER
GENEL SEKRETERL
ZM R
5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik
çerçevesinde; …..………sicil numarası ile üyesi bulundu umuz Ege
…………………………………. hracatçıları Birli i’nin ……Nisan 2014
tarihinde yapılacak olan Ola an Genel Kurulunda firmamızı, kanuni
temsilcimiz
olan
ve
a a ıda
imzası
bulunan
………………………………………………………….. temsil edecektir.
Temsilcinin
Adı – Soyadı
Tatbik mzası
Firmanın Ünvanı
Vergi Numarası
Yetkili mza(lar)
(Firma Ka esi, sim Ka esi)
NOT:
1-Bu belge Genel Sekreterli e, Birli in genel kurulu tarihi itibariyle geçerli firma imza
sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter
tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.
2-Bu belge, ilk toplantıda ço unluk sa lanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı
için de geçerlidir.
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
4/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
EGE HRACATÇI B RL KLER NDEN DUYURU
A a ıda isimleri yazılı Birliklerimizin, hizalarında belirtilen gün ve saatlerde
Birliklerimiz binasında (Adres: Atatürk Caddesi No.382 Kat.7 Alsancak- ZM R Tlf: 0 232
488 60 00) 2013 YILI OLA AN GENEL KURUL toplantıları yapılaca ından, üyelerimizin
katılmaları rica olunur.
lk ça rı için tespit edilen gün ve saatlerde ço unluk sa lanamadı ı takdirde, kesin
toplantılar Birliklerin hizalarında ve ikinci ça rı sütununda gösterilen gün ve saatlerde ço unluk
aranmaksızın yapılacaktır.
GÜNDEM:
1234-
Açılı , saygı duru u ve istiklal mar ı,
Ba kanlık Divanının seçimi,
Yönetim Kurulu’nun 2013/2014 devresi Çalı ma Raporunun okunması ve görü ülmesi,
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatçıları Birli i için;
a) Birli imizde halen binde 1 olarak uygulanmakta olan nispi ödentinin 01.01.2015
tarihinden itibaren binde 0,75’e indirilmesi,
b) Kuru Meyve Tanıtım Grubu için çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir için
yapılan binde 0,75 oranındaki ek nispi ödentinin 01.01.2015 tarihinden itibaren binde
0,50’ye dü ürülmesi,
5)
6)
7)
8)
9)
2013 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının görü ülmesi,
2013 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görü ülmesi,
Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
2014 yılı bütçe ve i programlarının görü ülmesi ve oylanması,
* Bünyesinde Tanıtım Grubu/Komitesi bulunan Birliklerin 2013 yılı faaliyetleri ile
bütçelerinin onaylanması ve ibrası (Kuru Meyve ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinya ı, Su
Ürünleri Hayvansal Mamuller, Ya Meyve Sebze, Hububat Bakliyat Ya lı Tohumlar ve
Mamulleri, Deri ve Deri Mamulleri hracatçıları Birli i için)
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatçıları Birli i için;
a) Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve ibrası,
b) Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve ibrası,
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatçıları Birli i için;
-Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve ibrası,
Ege Hububat Bakliyat Ya lı Tohumlar ve Mamulleri hracatçıları Birli i için;
a) Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Ya lar Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe
durumunun görü ülmesi ve ibrası,
b) ekerleme ve ekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun
görü ülmesi ve ibrası,
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
5/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
c) Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu'nun faaliyetleri, bütçe durumunun görü ülmesi ve
ibrası,
Ege Ya Meyve Sebze hracatçıları Birli i için;
-Narenciye Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve ibrası,
Ege Zeytin ve Zeytinya ı hracatçıları Birli i için;
-Zeytin ve Zeytinya ı Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve
ibrası,
Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatçıları Birli i için;
-Deri Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri ve bütçe durumunun görü ülmesi ve ibrası,
10) Yönetim Kurulu ba kanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birli i
T M genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken asil ve yedek
delegelerin seçimi,
11) Dilekler.
*Not: 9 uncu madde kapsamındaki konular, ilgili Birliklerin Genel Kurullarında
görü ülecektir.
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
6/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
GENEL KURUL TAR HLER
B RL KLER
Borç ödeme ve
Temsilci Bildirim
yazılarının hr.Birl.
son verilme tarihi
EGE YA MEYVE SEBZE
HR. B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 09.00
18 Nisan 2014 Cuma
Saat: 10.00 -12:30
EGE MADEN
HRACATÇILARI B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 09.30
18 Nisan 2014 Cuma
Saat: 14.00-17:00
EGE KURU MEYVE VE
MAMUL. HR. B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 10.00
22 Nisan 2014 Salı
Saat: 09.30-12:30
EGE DEM R DEM RDI I
METAL. HR. B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 10.30
EGE ZEYT N VE
ZEYT NYA I HR.B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 11.00
EGE SU ÜR.HAYVANSAL
MAM. HR.B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 11.30
EGE TEKST L VE
HAMMAD. HR.B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 12.00
EGE HAZIR G Y M VE
KONF. HR. B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 13.30
EGE A AÇ MAM. VE ORM.
ÜRÜN. HR.B RL.
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 14.00
22 Nisan 2014 Salı
Saat: 13.30-16:30
24 Nisan 2014
Per embe
Saat: 09.30-12:30
25 Nisan 2014 Cuma
Saat: 14.30-17:30
28 Nisan 2014
Pazartesi
Saat: 10.00- 12:30
28 Nisan 2014
Pazartesi
Saat: 14:00-17.00
29 Nisan 2014 Salı
Saat: 10.00-12:30
EGE HUB.BAKL. VE
YA LI TOH. HR. B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 14.30
EGE TÜTÜN
HRACATÇILARI B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 15.00
EGE DER VE DER
MAMULLER HR B RL
24 Mart 2014 Pazartesi
Saat 17:45
11 Nisan 2014 Cuma
Saat 15.30
Ege hracatçı Birlikleri Genel Sekreterli i
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / ZM R
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik A : www.egebirlik.org.tr
LK TOPLANTI
K NC TOPLANTI
29 Nisan 2014 Salı
Saat: 14.00-17.00
30 Nisan 2014
Çar amba
Saat: 10.00- 12:30
30 Nisan 2014
Çar amba
Saat: 14:00-17.00
7/7
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - ube Müdürü
Download

ege ihracatçı birliklerinden duyuru