Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
MME310
Chemical Metallurgy II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MME310
Chemical Metallurgy II
T+U
Kredi
AKTS
3
5
5
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Ders, çelik yapımında, kurşun, bakır gibi metallerin arındırılmasında ve metallerin elektrokimyasal olarak geri kazanımında neden yerleşik bir prosesin yada proses silsilelerinin kullanıldığını açıklamak
için termodinamik ve kinetik prensiplerinin metallerin arındırılmasında ve elektrokimyasal sistemlerde ve proseslerde uygulanmasını, ham metalin arındırılması için alternatif prosesleri ve her bir
alternatif prosesin termodinamik fizibilitesinin değerlendirilmesini hesaba katmayı, önemli işlem parametrelerinin belirlenmesini ve işlem parametrelerinin proses ve ürünü nasıl etkilediğinin ortaya
çıkarılmasını amaçlar.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Arındırma proseslerinin termodinamik ve kinetic prensiplerinin genelleştirilmiş işlemi, kurşunun arındırılması, bakırın ateşte arındırılması, çelik yapımı, Metallerde inklüzyonlar ve gazlar, gaz giderme,
oksijen giderme, sulfur giderme, karıştırma ve enjeksiyon, özel arındırma prosesleri, elktrokimyasal sistemlerin ve proseslerin termodinamik ve kinetic prensipleri, tersinir elektrot potansiyelleri,
polarizasyon, metallerin sulu ve ergimiş tuz çözeltilerinden kazanılması, elektrolitik arıtım, elektro kaplama, elektropolisaj prosesleri, anodizasyon, ergitme, yeniden ergitme ve ergiyik hazırlama.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Ebru Devrim Şam
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1) C K. Gupta, Chemical Metallurgy, Wiley-Vch, 1997. 2) F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, Wiley-Vch, 1997.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konu
Ön Hazırlık
Pirometalurjinin teknolojik uygulamaları, klorlama, sülfatlama, oksitleme, sinter kavurma alkali kavurma, seçici buharlaştırma,
seçici dekompozisyon, kalsinasyon.
Cüruf oluşumu ve ergitme, Mat oluşumu ve ergime
İndirgeme ve metalik olmayan bileşikler ile indirgeme
Redükleyici ergitme işlemleri, redükleyici ergitme ve buharlaştırma işlemeleri, ergimiş halde redüksiyon
Metalotermik redüksiyon, alüminotermik, silikotermik, magnezyotermik.
Pirometalurjik rafinasyon işlemleri, ergimiş halde oksidayon ile rafinasyon, bakırın ateşle rafinasyonu, segregasyon ve
droslama, gaz durumda rafinasyon, zon rafinasyonu
Hidrometalurjinin teknolojik uygulamaları, çözme işlemleri, yerinde liç, yığın liçi, perkolasyon liçi, basınç liçi, bakteriyel liç
Çözelti işlemleri, kristalizasyon, çökelme, kimyasal katkı maddeleri ile çökeltme, gazlar ile çökeltme, basınç altında seçici
çöktürme, basınç altında toplam çöktürme
Ara sınav
Solvent ekstraksiyonu, genel kavramlar, McCabe-Thiele Diagramları, uygulamaları
Elektrometalurjide teknolojik uygulamalar, sementasyon, sulu redüksiyon elektrolizi, elektrolitik redüksiyon, elektrolitik
dekompozisyon
Elektrolitik rafinasyon, elektrolitik kaplama, elektrokimyasal yüzey bitirme işlemi
Ergimiş tuz elektrolizi, elektrotermal işlemler
Ergimiş tuz elektrolizi, elektrotermal işlemler
Final Sınavı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Öğrenciler termodinamik ve kinetik prensiplerini metallerin arındırılmasına, elektrokimyasal sistemlere ve proseslere uygular
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P11
P02
P04
P03
P10
P06
P05
P07
P09
P08
Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek
Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
Metalurji ve Malzeme alanındaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi
Disiplinlerarası araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Dökümanlar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
5
65
Ödevler
2
8
16
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
15
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%20
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Ö01
4
4
2
3
4
3
1
1
2
2
4
15
150
5
Download

MME310 - Bursa Teknik Üniversitesi