T.C.
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ
I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Su Kanalizasyon
Müdürlüğünün teşkilatlanma biçimini ve çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklarını
belirlemektedir.
KAPSAM :
MADDE 2 : Bu yönetmelik, Kastamonu Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğünün tüm
görev, sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.
YASAL DAYANAK:
MADDE 3 : Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayalı olarak düzenlenmiştir.
TANIMLAR
MADDE 4 :Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Kastamonu Belediyesini
b) Başkan : Kastamonu Belediye Başkanını
c) Meclis
: Kastamonu Belediye Meclisini
ç) Encümen : Kastamonu Belediye Encümenini
e) Müdür : Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürünü
f) Müdürlük : Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü
g) Birim
: Kastamonu Belediyesi Hizmet Birimlerini,
II. BÖLÜM
GENEL ÖRGÜTLENME :
MADDE 5: Müdürlük teşkilatlanma şemasında da
görüleceği üzere başkanlıkça
görevlendirilecek bir başkan yardımcısına bağlı olarak bir müdür, müdüre bağlı
olarak,müdür yardımcısı,müdür yardımcısına bağlı olarak su abonman şefi, tahakkuk şefliği,
Yapım-onarım ve su- kanalizasyon şeflikleri biçiminde teşkilatlanmıştır.
MÜDÜRLÜĞÜN TEMEL GÖREVLERİ
MADDE 6 :
a) İçme,kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan aboneye ulaşıncaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve
kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu
suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini
yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisler kurmak yada kurdurmak,
kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve
gerekli yenilemelere girişmek.
c) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen
görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkilerini kullanmak.
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI
MADDE 7 : Müdür, Başkanlıkça bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapmak üzere
teknik hizmetler sınıfından olanlar arasından atanır.Müdür, 6. maddede belirtilen temel
görevleri yürütmekle yükümlüdür.Görevlerini yaparken bağlı olduğu Başkan Yardımcısına
karşı sorumludur.Müdürlükte çalışan personelin amiridir.
MÜDÜR YARDIMICISININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 8: Müdür yardımcısı, teknik hizmetler sınıfında olanlar arasında Başkanlıkça
atanır.Müdüre karşı sorumlu olarak görev yapar. Müdür olmadığı zaman yerine vekalet
eder.Kendine bağlı olan tüm birimlerdeki personelin amiridir.Bu yönetmeliğin 6. maddesinde
sayılan görevlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olur.
YAPIM ONARIM ŞEFLİĞİ: Şeflik doğrudan müdür yardımcısına bağlı olarak;
MADDE 9: Teknik hizmetler sınıfından bir şefin yönetiminde; bütün birimin çalışma ve
nezaretinde sorumlu olup; birime verilen su ve kanalizasyon ilgili görevlerin yapılmasını
sağlar.
a) Mevcut su ve kanalizasyon şebekesi ile tesislerinin periyodik bakımlarının yapılması, yeni
su abonelerin bağlanması.
b) Meydana gelen şebeke arızalarının giderilmesi,
c) Yüzey suları toplama ızgaraları ve sel büzlerinin temizliği ve periyodik bakımlarının
yapılması,
ç) Belediye’ye ait tüm tesislerin; çeşme, şadırvan, park, bahçe ve tuvaletlerin, temiz ve pis su
tesisatlarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması,
d) Yeni su kaynaklarının bulunup yeni şebekelerin yapılması,
e) Su ve Kanalizasyon arıtma tesisleri ile pompa ve terfi istasyonlarının ve maslakların
periyodik bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması,
f) İshale hatların yapım, bakım ve onarımlarının yapılması,
g) Müdürlükte görevli tüm iş ve hizmet araçlarının düzenli bir biçimde hizmet üretmeye
hazır durumda bulundurulması,
ğ) Hasarlı veya arızalı araç ve makinelerin bakım ve onarım işlerinin yapılması,
h) Belediyedeki diğer birimlerin arazi, park-bahçe çalışmaları vb. açık mahallerdeki araç ve
makineli çalışmalarındaki taleplerine yardımcı olunması,
ı) Makinelerin iş yeri değişikliklerinin emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
i) Yeni imar alanlarına su şebekesinin yapılması,
j)Su kaçaklarının zamanında önlenerek suyun zayi edilmemesi, şehirdeki umumi çeşme,
tuvalet, şadırvanların sularının kontrol altında bulundurulması ve gerekli görüldüğü
durumlarda bu suların kesilmesi
k) Kanunda belirtilen içme suyu niteliklerine göre şehir su şebekesine su verilmesinin ve
devamlı kontrolünün sağlanması . ( klor düzeylerinin devamlı kontrolü ve klor
cihazlarının muntazam çalışmasının sağlanması.)
l) İçme suyu Arıtma Tesisinin bakımının ve düzenli çalışmasının sülfatlama ve ön
klorlamanın, filtre kısımlarının bakımı ve gününde değiştirilmesinin sağlanması.
m) Su Arıtma Tesisi, su depoları, su terfi merkezleri ve su kaynaklarının güvenliğinin
sağlanması.
n) Su şebekesi, su depoları ve terfi merkezleri arasındaki dağıtımının düzenli
yapılarak bütün abonelere kesintisiz suyun ulaşmasının sağlanması.
o) Tadilat, bakım ve önceden bilinen arızalarda duruma göre abonelere önceden hoparlör,
basın ve yayın yoluyla bilgi verilmesinin sağlanması.
ö)Personele iş eğitiminin verilmesi, yeni teknolojilere uygunluğunun sağlanması ve
personelin işiyle ilgili fuar, seminer ve kurslara gönderilmesi.
p) Personele çalışma
alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemlerin muntazam
aldırılmasının sağlanması.
r) Su kaynak, su tesisleri ve şebekelerine zarar verecek çalışma durumlarına karşı önlem
almak, diğer altyapı hizmetleri sırasında su şebekesinin zarar görmesini önlemek
için gerekli tedbirleri aldırmak ( TELEKOM, BEDAŞ, DSİ ) gibi alt yapı çalışması
yapan kuruluşlara yardım ve çalışma süresince personel bulundurmak.
s) Şehrin kısa orta ve uzun vadede su ve su-atık su şebeke ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli
tedbirlerin alınması.
ş) Şebeke ve tesislerin plan ve projelerinin yapılıp, kullanıma hazır halde tutulması,
güncelleştirilmesi
t) İnsan ve Çevre sağlığının korunması amacını sürekli ön planda tutan çalışma ilke ve
prensiplerini gerçekleştirici programları yapmak,
u) Gerekli kayıtların tutulması, Müdürlüğün yazışma, arşiv, dosyalama ve personel işlerinin
yürütülmesi, Müdürlüğe ait ambar işlemlerinin yürütülmesi,
ü) Hizmet alanına giren diğer işlerle ilgili kontrollük hizmetlerinin yapılması,
TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
MADDE 10: Şeflik, doğrudan müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet üretecek, GİH
sınıfından bir şefin yönetiminde, konut, ticarethane, resmi daire ve diğer abonelerin
kullandıkları suların her ay düzenli bir şekilde tahakkuklarının çıkartılarak abonelere
dağıtımının yapılmasını ve emrindeki personelin eğitiminin yapılmasını sağlar,
a) Tahakkuk memurlarının mıntıkaları dengeli bir şekilde dağıtılarak bölge sınırları ve
çalışma prensipleri bildirilir.
b) Memurların alanda çalışmaları sürekli kontrol edilir.
c) Tahsilat şefliği ile irtibatlı olarak su kesme işlemleri, açma-bağlama yapılır.
ç) Tahakkuk memurları vasıtasıyla Özel ve Tüzel kişilik abonelerin her türlü takip işleri
(kaçak kullanım, mühür fekki…vb. ) takip ve denetim altında tutulur.
ABONMEN ve BÜRO ŞEFLİĞİ :
MADDE 11:Şeflik doğrudan müdür yardımcısına bağlı olarak GİH sınıfından bir şefin
yönetiminde; Müdürlüğün bütün ikmal hizmetlerinin yapılmasını büro hizmetleri,
puvantörlük, bekçilik (nöbet çizelgeleri), temizlik hizmetleri ve verilen diğer görevlerin
yapılmasını sağlar ve başvuruda bulunan özel ve tüzel kişilerin abone işlemlerini
gerçekleştirir.
a) Birime ait araç ve iş makinelerinin ihtiyacı olan yedek parça, malzeme ve piyasa
işçiliklerinin yapılmasını Satın Alma Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütür.
b) Yedek parça, malzeme ve bakım onarımları için gerekli onayların alınması ve evrakların
tanzimi.
c) Yedek parça, klor, sülfat, tamir malzemesi, demirbaş malzeme ve değerlendirme ambarının
tanzimi ve gerekli kayıtların tutulması, alım ve ihale işlerinin hazırlanması ve
gerçekleştirilmesi.
ç) Belediye sınırları içersinde imara uygun yapılan konut, işyeri, inşaat, fabrika, resmi
daire binaları, askeri tesisler, okullar, hayır kurumları, ıslah evleri gibi her türlü binaların
sıhhi tesisat projelerinin uygunluğunu kontrol etmek, su satış nizamnamesinde uygun olarak
su abonesi vermek, abonelerin kontrolünü yapmak, abone isim değişikliklerini yapmak.
d) Su ve kanalizasyon bağlantı keşiflerini yapmak.
e) Yeni yapılacak binalara alt yapı raporu hazırlamak ve yazılı olarak projecilere vermek,
projelerin uygunluğunu kontrol etmek.
f) Abonelerin arızalanan su sayaçlarını tamir etmek/ettirmek, değiştirmek, mühürlemek.Su
sayaç istasyonunun kontrolünü ve ihtiyaçlarını sağlamak.
g) Müdürlüğün arşivini tutmak, müdürlük bünyesindeki ilgili tüm gelen giden zimmet evrak
vb. kayıtların tutulması,
ğ) Fatura-bütçe-personel takip defteri vb. takibi
h) Daktilo hizmetlerin yapılması
ı) Puvantörlük hizmetlerinin yapılması,
i) Yapılan başvurulardaki evrakları eksiksiz olarak alır ve gerekli işlemleri gerçekleştirerek
isteğe ve konuma uygun şekilde abone işlemlerini sonuçlandırır.
j) Müracaatları en geç 15 gün içersinde cevaplandırır.
k) Kaçak su kontrolünü yapar, kesme ihbarlarını gönderir, kesmeleri gerçekleştirir.
III. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK :
MADDE 12: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
teşkilat ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan
edildikten sonra yürürlüğe girer.
MADDE 13: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.
Download

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU ve KANALİZASYON