İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
İÇİNDEKİLER..................................................................................
III
BELGELER
SAYFA
NUMARASI
1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa’nın Dışişleri
Bakanlığına ve Fevzi Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına
atanması.................................................................................
1
2. İstanbul’daki mevcut durum hakkında Sivas Milletvekili
Vasıf Bey tarafından verilen 6 Kasım 1922 tarihli Takrir ile
Fevzi Paşa’nın bu konudaki değerlendirmesi..........................
5
3. İstanbul ve Trakya’daki askerî makamlarla yapılacak
resmî yazışmaların ne şekilde olacağı hususunda Fevzi
Paşa’nın 22 Kasım 1922 tarihli Emri...........................................
9
4. Musul bölgesinde Misakımillî hudutlarının gerektiğinde
silahla temini amacıyla yapılan askerî hazırlıklar hakkında
Fevzi Paşa’nın Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya
gönderdiği 4 Aralık 1922 tarihli Raporu.......................................
11
5. Trakya işlerini yerinde ve yakından idare etmek üzere
Trakya’ya gitmesi hakkında Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa’nın Fevzi Paşa’ya 7-8 Aralık 1922 tarihli Emri...............
13
6. İstanbul ve civarındaki İtilaf kuvvetlerine karşı 1’inci
Ordunun alacağı tedbirler ile Boğaziçi’nin Anadolu
tarafındaki İngiliz kuvvetlerinin konuşu ve mevzileri hakkında
verilen bilgi......................................................................................
15
7. İzmir Bahriye Komutanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı ile Fevzi Paşa
arasındaki yazışmalar ve İzmir Limanı’na girecek yabancı
devlet gemilerine uygulanacak kurallar hakkında Fevzi
Paşa’nın emirleri.............................................................................
22
8. İstanbul’daki 1’inci Piyade Alayı ve İtfaiye Alayının
silahlandırılarak görevlendirilmesi ile İstanbul Komutanlığının
harekât açısından hangi makama bağlı olduğu hususlarında
Refet Paşa ile Fevzi Paşa arasındaki yazışmalar.....................
26
9. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Lozan Konferansı
görüşmelerinin kesilmesi durumunda orduların faaliyete
geçirilmesi ve Trakya’daki hareket şekli hakkında Fevzi
Paşa’dan 21 Aralık 1922 tarihli Görüş İsteği ve Fevzi
Paşa’nın cevabı..............................................................................
32
III
10. Fevzi Paşa’nın, savaş durumunda Trakya’daki
kuvvetlerin büyük kısmının Refet Paşa komutasında
İstanbul’a hareket ettirilmesi gerektiği hususundaki 21 Aralık
1922 tarihli Görüşü.........................................................................
40
11. Savaş durumunda İstanbul’da İngilizlerin alacağı tertibat
hakkında Felah Grubu tarafından alınan bilgiyi içeren 21
Aralık 1922 tarihli Yazı.................................................................
42
12. Lozan Konferansı’nın kesilmesi durumunda Batı Cephesi
ordularının süratle faaliyete geçirilmesine dair Batı Cephesi
Komutanlığının 22 Aralık 1922 tarihli Emri ile Boğazlara
yapılacak harekât sırasında 1’inci Ordu Komutanlığı
tarafından alınacak tertibat hususundaki yazışmalar................
44
13. Fevzi Paşa’nın, İstanbul Komutanlığının harekât
açısından Refet Paşa’ya bağlı olduğu ve Trakya’daki
kuvvetlerle 1’inci Ordudan gönderilecek kuvvetlerin iaşesinin
temini hakkındaki 23 Aralık 1922 tarihli Emri.............................
62
14. Boğazlara karşı bir harekâta hazır bulunmak amacıyla
birliklerin konuşlarında yapılacak değişikliklere dair Fevzi
Paşa’nın 24 Aralık 1922 tarihli Emri............................................
66
15. Lozan Konferansı’nın gidişatı hakkında İsmet Paşa
tarafından verilen haberler üzerine Refet Paşa’ya verilecek
talimat hakkında İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığının bilgi
isteği ve Fevzi Paşa’nın 25 Aralık 1922 tarihli Cevabı.............
69
16. Lozan Konferansı görüşmelerinin kesilmesi durumunda
ara hattın batısında yapılacak harekâta dair 1’inci Ordu
Komutanlığının 24 Aralık 1922 tarihli Değerlendirmesi ile
bölgede bulunan birlik komutanlıklarının konu ile ilgili
görüşleri...........................................................................................
76
17. İngilizlerle savaş durumunda birliklerin iaşe ve geri
hizmetlerinin aksamaması için alınacak tedbirler hususunda
1’inci Ordu Komutanlığının 25 Aralık 1922 tarihli Emri.............
88
18. Mudanya Mütarekesi sonrasında İtilaf kuvvetlerinin
İstanbul’un Anadolu yakasındaki durumunu bildiren İstanbul
Valiliğinin 26 Aralık 1922 tarihli Raporu......................................
97
19. 1’inci Ordu Komutanlığının askerî harekât durumunda
İstanbul ve çevresindeki demir yollarında alınacak tertibat
hakkında 27 Aralık 1922 tarihli Raporu.......................................
105
20. 25 Aralık 1922 tarihinde İstanbul Limanı’ndaki İtilaf
donanması gemilerinin miktarını ve sınıflarını bildirir liste.......
109
IV
21. Lozan Konferansı görüşmelerinde uzlaşma imkânı
görülemediğinden ordunun harekete hazır durumda
bulundurulması hususunda Fevzi Paşa ile 1’inci Ordu
Komutanlığı arasındaki yazışmalar..............................................
117
22. Fevzi Paşa’nın Çanakkale Boğazı’na yapılacak bir
harekâta karşı buradaki birliklerin iaşe ve geri hizmetlerinin
aksamaması amacıyla alınan tertibat hakkında 30 Aralık
1922 tarihli Raporu.........................................................................
128
23. 3’üncü Kolordu Komutanlığının İstanbul’da bulunan İtilaf
kuvvetlerinin durumu ile Türk kuvvetlerinin konuşlarında
yapılacak değişiklikleri içeren 31 Aralık 1922 tarihli Emri........
132
24. Türk Hava Kuvvetlerinin Rumeli üzerinde serbest uçuşunu
sağlamak amacıyla tesis edilecek hava meydanları
hakkındaki yazışmalar.............................................................
137
25. Lozan Konferansı’nın kesilmesini gerektirecek ihtilaflı
maddeler hakkında alınan haberler üzerine Millî Savunma
Bakanlığı
ile
Genelkurmay
Başkanlığı
arasındaki
yazışmalar.......................................................................................
147
26. Refet Paşa’nın Trakya’daki Türk ve İtilaf kuvvetlerinin
durumunu bildiren 5 Ocak 1923 tarihli Raporu ile bu hususta
Fevzi Paşa’nın görüşleri................................................................
153
27. Ayastefanos’taki İngiliz tayyare parkının tahribi için
tertibat alınmasına dair yazışmalar.............................................
164
28. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın teftiş amacıyla 14
Ocak 1923’te Ankara’dan trenle Eskişehir’e hareketi ve
burada Fevzi Paşa ile buluşması hususundaki yazışmalar.....
173
29. İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında 1’inci Ordu
tarafından alınacak tertibata İstanbul Komutanlığının da
katılmasına dair 1’inci Ordu Komutanlığı ile Genelkurmay
Başkanlığı arasındaki yazışmalar................................................
186
30. Lozan Konferansı görüşmelerinin kesilmesi durumunda
Müdafaa-i Milliye Teşkilatının görevlerini bildiren İstanbul
Komutanlığının 21 Ocak 1923 tarihli Emri..................................
192
31. 1’inci Ordu Komutanlığının ara hattını tecavüzle doğuya
doğru gelecek düşman tayyareleri hakkında bilgi vermek
üzere tayyare ihbar karakolları tesisine dair 24 Ocak 1923
tarihli Emri........................................................................................
204
V
32. Muhtemel harekât sırasında Türk kuvvetlerinin Rumeli
tarafına geçişini önlemek ve Yunan ordusunun Doğu
Trakya’yı, İstanbul’u ve Boğazları işgal etmek istemesi
karşısında 1’inci Ordu kuvvetlerinin alacağı durum hakkında
1’inci Ordu Komutanlığının 26 Ocak 1923 tarihli Emri..............
207
33. Siyasi durumun gerginleşmesi dolayısıyla 1’inci Ordu
birliklerinin konuşunda yapılan değişiklikler ve yapılacak
hazırlıklara dair 28 Ocak 1923 tarihli 1’inci Ordu Komutanlığı
Emri...................................................................................................
210
34. İtilaf kuvvetlerinin hangi hareketlerinin askerî harekâtın
başlamasına
sebep
olacağının
bildirilmesine
dair
Genelkurmay Başkanlığı ile Başkomutanlık arasındaki
yazışmalar...............................................................................
214
35. Lozan Konferansı görüşmelerinin kesilmesi üzerine
yurda dönecek olan İsmet Paşa’dan gelen haberler ile
Çatalca ara hattı civarında bulunan birliklerin hangi
mıntıkalarda toplanacakları hakkında 6 Şubat 1923 tarihinde
Refet Paşa tarafından şubelere verilen Emir.............................
223
36. Türk limanlarına gelecek yabancı gemilerin limana giriş
ve çıkışları hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından İtilaf
devletleri komiserlerine verilen talimat ve yabancı gemi
komutanlarının bu talimata karşı ortak kararlarını ve
tepkilerini bildiren cevaplar ile İzmir ve İzmit Limanlarının 7
Şubat 1923 tarihinden itibaren torpille kapatılması
hususundaki yazışmalar................................................................
227
37. Fevzi Paşa’nın İzmir Limanı üzerinde yabancı devlet
uçaklarının yapacakları uçuşlara karşı alınacak tedbirler
hususunda 11 Şubat 1923 tarihli Emri........................................
288
38. İzmit Körfezi’nin savunulması amacıyla oluşturulan torpil
hatları hakkında 1’inci Ordu Komutanlığının Batı Cephesi
Komutanlığına verdiği 14 Şubat 1923 tarihli Rapor..................
290
39. İtilaf kuvvetleriyle aramızda savaş durumuna sebep
olabilecek hiçbir hadiseye meydan verilmemesine dair 16
Şubat 1923 tarihli 1’inci Ordu Komutanlığı Emri........................
293
40. Savaş durumunda İtilaf kuvvetlerinin muharebeyi
bulundukları yerde kabul etmeleri veya kuvvetlerini
Gelibolu’ya nakletmeleri ihtimali karşısında Trakya’daki Türk
kuvvetlerinin ne şekilde hareket edeceklerine dair
yazışmalar........................................................................................
295
VI
41. Savaş durumunda Trakya’nın ne şekilde savunulacağına
dair Refet Paşa ile İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı arasındaki
yazışmalar........................................................................................
302
42. 7’nci Piyade ve 14’üncü Süvari Tümenlerinin Adana’ya
nakli ile terhis edilecek erler hususunda Genelkurmay
Başkanlığı ile Başkomutanlık arasındaki yazışmalar................
306
43. Ordumuzu yarı seferber duruma geçirmek ve
gerektiğinde kısa sürede eksiklerini tamamlamak amacıyla
planlanan “B Projesi”ni içeren Fevzi Paşa’nın 13 Nisan
1923 tarihli Emri.............................................................................
310
44. Yunanlarla tamirat meselesinde uzlaşma sağlanamaması
durumunda alınacak tertibat ve yapılacak hazırlıklara dair
Başkomutanlık ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki
yazışmalar.......................................................................................
313
45. Muhtemel harekât için Trakya’da bulundurulan
kuvvetlerin bir kısmının Anadolu’ya Batı Cephesi
Komutanlığı emrine gönderilmesi hususunda Genelkurmay
Başkanlığı ile Refet Paşa arasındaki yazışmalar......................
324
46. Savaşın başlaması durumunda Trakya’da ve İstanbul
Boğazı’nın batısında bulunan kuvvetlerin ne şekilde hareket
edeceklerine dair Refet Paşa ile Genelkurmay arasındaki
yazışmalar.......................................................................................
332
47. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanacağı 24 Temmuz
1923 tarihini müteakip Genelkurmay Başkanlığı ve Batı
Cephesi karargâhlarının Ankara’ya nakli ve terhis işlerinin
Ankara’dan yürütülmesi hususlarında Başkomutanlık ile
Genelkurmay Başkanlığı arasındaki yazışmalar.......................
339
48. Batı Cephesi ve Genelkurmay Başkanlığı karargâhlarının
Ankara’ya nakillerinin ardından barış durumuna geçmek
üzere lağvedilecek birlikler ve kadrolarındaki değişikliklere
dair 22 Temmuz 1923 tarihli Batı Cephesi Komutanlığı
Emri..................................................................................................
349
VII
Download

III İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER