T.C.
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ :
MADDE l: Bu yönetmeliğin amacı,Kastamonu Belediyesi Bakım İkmal Müdürlüğünün
tekmil görevlerini, teşkilatlanma biçimini ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını
belirlemektedir.
KAPSAM :
MADDE 2: Bu yönetmelik, Kastamonu Belediyesi Bakım İkmal Müdürlüğünün tüm görev,
sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.
YASAL DAYANAK :
MADDE 3: Bu yönetmelik l580 Sayılı Belediye Kanunu Yönetmeliğine dayalı olarak
düzenlenmiştir.
TANIMLAR :
MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Kastamonu Belediyesini
b) Başkan
: Kastamonu Belediye Başkanını
c) Meclis
: Kastamonu Belediye Meclisini
d) Encümen : Kastamonu Belediye Encümenini
e) Müdür
: Kastamonu Belediyesi Bakım İkmal Müdürünü
f) Müdürlük : Kastamonu Belediyesi Bakım İkmal Müdürlüğünü
g) Birim
: Kastamonu Belediyesi hizmet birimlerini ifade eder.
II. BÖLÜM
GENEL
ÖRGÜTLENME :
MADDE 5: Müdürlük teşkilatlanma şemasında da görüleceği üzere,başkanlıkça
görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak bir Müdür, Müdüre bağlı olarak
Atölye , İşletme, İkmal ve Büro üniteleri biçiminde teşkilatlanmıştır.
MÜDÜRLÜĞÜN TEMEL GÖREVLERİ
MADDE 6: Müdürlük;
a) Makinelerin ve araçların, park edilmesi ve depolanması,
b) Makina ve araçların doğru olarak işletilmesinin temini,
c) Makine ve araçların dağıtımı (tevzii),
d) Servis,
e) Koruyucu bakım, gerekli tamir bakımlarının yapılması,
f) Gerekli kayıtların tutulması,
g) Personel eğitimi,
h) Belediyeye ait tüm hizmet ve iş makinalarının periyodik bakımlarının yapılması,
ı) Belediyemizdeki diğer birimlerin park çalışması, açık arazi çalışmalarında çelik
konstriksiyon işleri ve atölye çalışmalarını yapmak.
j) Belediyemizdeki ücretli makine çalışmalarını denetlemek, kontrol etmek.
k) Belediyemizdeki diğer birimlerin ihtiyacı olan makine ve araç taleplerini karşılamak ve
arazi çalışmalarına katılmak,
l) Belediyemize ait araçların, makinaların onarımı için gerekli yedek parça, malzeme ve
işçiliklerin satın alımı ve yapımı işlerini usulüne uygun olarak yürütmek.
m) Müdürlüğün yazışma, arşiv, dosyalama ve personel işlerinin yürütülmesi,
n) Müdürlüğe ait ambar işlemlerinin yürütülmesi,
o) Kullanılamayacak durumda olan araç ve malzemenin depolanması, usulüne uygun olarak
tasfiye edilmesi.
p) Hizmet alanına giren diğer işlerle ilgili kontrollük hizmetlerinin yapılması,
MÜDÜRÜN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 7: Müdür, Başkanlıkça bir Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapmak üzere,
teknik hizmetler sınıfından olanlar arasından atanır. Müdür, 6. maddede belirtilen temel
görevleri yürütmekle yükümlüdür.Görevlerini yaparken bağlı olduğu Başkan Yardımcısına
karşı sorumludur.Müdürlükte çalışan tüm personelin amiridir.
ATÖLYE ŞEFLİĞİ: Şeflik, doğrudan müdüre bağlı olarak;
MADDE 8: Teknik hizmetler sınıfından bir şefin yönetiminde; bütün atölyenin çalışma ve
nezaretinden sorumlu olup, atölyesine verilen görevlerin yapılmasını sağlar.
a) Belediye’ye ait hizmet araçları ve iş makinalarının periyodik bakımlarının yapılması,
b) Hasarlı ve arızalı araçların hasarlarının ve arızalarının giderilmesi,
c) Karoseri,kaporta ve boya işlemlerinin yapılması,
d) Belediye’ye ait tüm tesislerin park,bahçe,çay kenarı korkuluğu,çocuk oyun grupları vs.
çelik konstriksiyon işlerinin imali,bakım ve onarım,montaj işlerinin yapımı,
e) Belediye’ye ait tüm araçların elektrik,kaynak,vb. arıza ve onarımlarının yapılması,
f) Atölyede yapılan her türlü bakım ve onarımların usulüne uygun olarak yapılmasının temini
için gerekli kontrol ve muayenelerinin yapılması,
İŞLETME ŞEFİ
MADDE 9: Şeflik, doğrudan müdüre bağlı olarak hizmet üretecek, teknik hizmetler
sınıfından bir şefin yönetiminde,parktaki araç ve makinaların doğru işletilmesini, bakımını ve
emrindeki personelin eğitiminin yapılmasını sağlar.
a) Müdürlükte görevli tüm iş ve hizmet araçlarının düzenli bir biçimde hizmet üretmeye hazır
durumda bulundurulması,
b) Hasarlı veya arızalı araçların bakım ve onarım işlerinin yaptırılması,
c) Araç sürücüleri ve makine operatörlerinin düzenli ve işin gereğine uygun olarak
çalıştırılmalarının sağlanması,
d) Makine ve araçların,park edilme ve depolanması,
e) Makine ve araçların,doğru olarak işletilmesini (tevzii) yapar,
f) Servis koruyucu bakım,küçük tamir ve ayarların yapılması,
g) Parkın faaliyeti ile ilgili hizmetlerin gerektiği gibi yapılıp,yapılmadığının denetimi,
h) Piyasaya ücretli iş makinası taleplerinin karşılanması,
ı) Belediyedeki diğer birimlerin arazi,Park-Bahçe çalışmalar vb. açık mahallelerdeki araç ve
makinalı çalışmalarındaki taleplerin karşılanması,
j) Belediye hudutları dışına çıkacak müdürlüğe ait makine ve araçların makam onayını
alınması,
k) Araç ve makinalar için gerekli evrak,kayıt,dosyalama,rapor vs. evrakları tanzimi ve
muhafazası,
l) Arazide tesis edilecek şantiye mahallerini tesbit ve tavsiyelerde bulunmak,
m) İş yerinde makinaların çalışma durumlarını tetkik ve kontrol etmek,
n) Makinaların iş yeri değişikliklerinin emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
o) Makine ve araçların trafik,muayene vs. belgelerini tamamlamak.
İKMAL ŞEFLİĞİ
:
MADDE 10: Şeflik doğrudan müdüre bağlı olarak teknik hizmetler sınıfından bir şefin
yönetiminde; Müdürlüğün bütün ikmal hizmetlerinin yapılmasını sağlar ve verilen görevlerin
yapılmasını sağlar.
a) Belediyeye ait bakım ve onarıma gelen araç ve iş makinalarının ihtiyacı olan yedek parça,
malzeme ve piyasa işçiliklerinin yapılmasını Satın Alma Müdürlüğü ile koordineli olarak
yürütür.
b) Yedek parça,malzeme ve bakım onarımlar için gerekli onayların alınması ve evrakların
tanzimi.
c) Yedek parça,demirbaş malzeme ve değerlendirme ambarının tanzimi ve gerekli kayıtların
tutulması.
d) Araçların yağlamaları için gerekli yağlama malzemesinin temini.
e)Bütün araçların akaryakıt ihtiyaçlarını sağlamak, akaryakıt tüketimini denetlemek.
BÜRO ŞEFLİĞİ
:
MADDE 11: Şeflik doğrudan müdüre bağlı olarak idari hizmetler sınıfından bir şefin
yönetiminde müdürlük bünyesindeki büro hizmetleri,puvantörlük,bekçilik,temizlik hizmetleri
ve verilen diğer görevlerin yapılmasını sağlar.
a) Müdürlük bünyesindeki atölye-ikmal-işletme şeflikleri ile ilgili tüm gelen giden zimmet
evrak vb. kayıtların tutulması,
b) Fatura-Bütçe-Personel Takip Defteri vb.takibi.
c) Daktilo hizmetleri yapılması,
d) Puvantörlük hizmetlerinin yapılması,
e) Bekçilik ve temizlik hizmetlerinin yapılması,
III. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK :
MADDE 12: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat
ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten
sonra yürürlüğe girer.
MADDE 13: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.
Download

tc kastamonu belediye başkanlığı destek hizmetleri müdürlüğü