T.C.
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ
I. BÖLÜM
AMAÇ
:
MADDE l: Bu yönetmeliğin amacı ,Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
Teşkilatlanma biçimi görevlerini ve çalışmalarının yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
KAPSAM
:
MADDE 2: Bu yönetmelik,Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
teşkilatlanma biçimini çalışma alan ve esaslarını ve çalışan tüm personelin yetki ve
sorumluluklarını kapsar.
YASAL DAYANAK
:
MADDE 3: Bu yönetmelik,5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 4: Bu yönetmelikte,Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün aşağıda
görev ve yetkileri belirtilen teşkilat ve elamanlarca ifa edildiğini gösterir.
BU YÖNETMELİKTE :
a) Belediye : Kastamonu Belediyesini
b) Meclis
: Kastamonu Belediyesi Meclisini,
c) Başkan
: Kastamonu Belediye Başkanını,
d) Encümen : Kastamonu Belediyesi Encümenini ,
e) Müdür
: Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürünü ifade eder.
II. BÖLÜM
TEŞKİLAT YAPISI,GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ :
MADDE 5: Müdürlük Kastamonu’nun doğal çevresel ve imar durumlarını göz önünde
bulundurarak:
a) Müdürlüğün kısa,uzun vadeli çalışma programlarını yapması,
b) Çalışma alanına giren ve her türlü proje ve planlar yapmak ve yaptırmak,
c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çevreye ve yeşile dönük imar
planları,revizyonları ve ıslah imar planları yaptırmak,
d) Plan ve projelerle yapılan,ark ve bahçelerin yeşil alan düzenleme ve inşaatlarını yapmak ve
yaptırmak,
e) Yeşile dönük olarak her türlü park ve bahçe bitkilerinin üretimini ve plantasyonunu
yapmak ve üretimi yapan yerlerden bunları yasal prosedüre uygun temin etmek.
f) Mevcut park ve bahçe yeşil kuşak fidanlık ve üretim yerlerindeki tüm bitkilerin
bakım,budama sulama ve zararlılara mücadele işlerini yürütmek.
g) Parklarda,bahçelerde ve spor tesislerinde bulunan oturma gruplarını oyuncaklar ve sportif
araç ve gereçlerin bakımlarını yapmak ve yenileri imal etmek,
h) Hemşehrilere ucuz ve kaliteli tohum ve fidan üretmek ve sağlamak sureti ile yeşil bir çevre
oluşturulmasına katkıda bulunmak,
ı) Çevre bilincinin geliştirilmesi çevrenin korunması gibi her konuda bilinçlendirme
çalışmaları yapmak bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak etkinliklerde
bulunmak,
i) Müdürlüğün tüm yazışmalarını,zamanında yürütmek her türlü evrak ve belge usulünce ve
düzenli bir biçimde sağlamak.
j) Çalışan tüm personelin iş ve işlemlerini en etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
k) Yevmiyeli personelin puantaj ve tahakkuk işlemlerini yürütmek,
l) Yasa,tüzük,yönetmelik ve yönergelerde verilen diğer görevlerin yanında Başkanlık
Makamınca tevdii edilen diğer görevleri yürütmek gibi temel görevleri yapmakla
yükümlüdür,
MÜDÜR
:
MADDE 6: Başkanlıkça belirlenecek Başkan Yardımcısına bağlı sorumlu olmak üzere yasal
nitelikleri taşıyan Ziraat Mühendisleri peyzaj mimarları arasından usulüne uygun olarak
atamak.
Yukarıdaki meslek gruplarından yoksa genel idari sınıfına dahil personel arasından müdür
ataması yapılır. Müdür, müdürlüğünün temel görevlerinin yürütülmesinde Başkan
Yardımcısına ve Başkana karşı yükümlü ve sorumludur. Kendisine bağlı olarak çalışan
memur ve personelin sicil amiridir.
PLAN-PROJE UYGULAMA
MADDE 8: Bir teknik eleman yönetiminde müdürlüğün kısa ve uzun vadede çalışma plan ve
projelerini hazırlamak, imkanlar çerçevesinde çalışmaları izlemek aynı zamanda her ölçekte
tüm projelerin hazırlanması ve uygulaması ile görevlidir.
ATÖLYE VE SERALAR
MADDE 9:Bir teknisyenin yönetim ve sorumluluğunda park ve bahçeler için gerekli olan her
türlü imalatı ve bakımı yapmak ve yaptırmak için kırılan, bozulan veya eskiyen donanımları
ve kısa zamanda yenilemek gibi temel görevleri yapmakla görevli ve yükümlüdür.
Park Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyacı olan çiçek ve süs bitkilerinin üretimini sağlar, fidan
yetiştirir.
YAZI VE EVRAK MEMURLUĞU
MADDE 10:Müdürlüğün tüm yazışmalarında, dosyalama ve arşiv hizmetleri ile demirbaş
eşyaya ilişkin işlemleri yürütmekle görevlidir.
III. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK :
MADDE 12: İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilat
ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten
sonra yürürlüğe girer.
MADDE 13: Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür.
Download

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER