T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Rapor No:
2014/105
Rapor Tarihi:
18/11/2014
KONU: KABADÜZ BELEDİYESİ 2015 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve İzleyen 1 ve 2. Yıl Bütçe
Taslakları.
KOMİSYON İNCELEMESİ :
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/11/2014 tarihli 2014 Yılı Kasım Ayı Toplantısı’nda 30.
gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilimize bağlı 19 ilçe Belediye
Başkanlıklarının 2015 mali yılı bütçesi ve izleyen 1 ve 2. yıl bütçe taslaklarının görüşülmesine ilişkin
31/10/2014 tarih ve 2560 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
‘’Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ilişkin tahmini bütçesi
Belediyemiz Encümeninin 24/09/2014gün ve 2014/151 sayılı kararı Mecliste görüşülmek üzere Üst
Yöneticiye sunulmuştu.
Üst yöneticiye sunulan Büyükşehir Belediyesine ait 2015 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen 1 ve 2.yıl
bütçelerine ilişkin taslak ile 19 ilçe belediyelerine ait bütçe taslaklarının; 5393 sayılı Belediye Kanununun
62. Maddesi ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği işlem tesis edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Meclisine
havale edilmesini arz ederim’’ denilmektedir.
KABADÜZ BELEDİYESİ 2015 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri Belediye
Meclisinin kararı ile kabul edilerek Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarihli birleşiminde,
incelenmek üzere Komisyonumuza sevk edilmiştir.
Komisyonumuzca yapılan incelemede; ilgili Bütçe ve Ekleri, 5216 sayılı Kanun’un 25/c maddesi,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5-34 maddeleri ile diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde değerlendirilmiş olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
A-GİDER BÜTÇESİ
Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali
Açıklama
2015
2016
/TL
/TL
Personel Giderleri
1.329.000,00
1.420.000,00
Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi
82.000,00
93.000,00
Giderleri
Mal ve Hizmet Alımları
2.692.000,00
2.868.000,00
Gideri
Faiz Giderleri
19.000,00
21.000,00
Cari Transferler
1.367.000,00
1.460.000,00
Sermaye Giderleri
681.000,00
545.000,00
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenek
330.000,00
347.000,00
Genel Toplam
6.500.000,00
6.754.000,00
2017
/TL
1.526.000,00
101.000,00
3.125.000,00
22.000,00
1.210.000,00
601.000,00
401.000,00
6.986.000,00
B- GELİR BÜTÇESİ
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali
Kodu
Açıklama
2015
2016
/TL
/TL
01
Vergi Gelirleri
991.000.00
1.041.000,00
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
262.000,00
279.000,00
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile
300.000,00
309.000,00
Özel Gelirler
05
Diğer Gelirler
4.702.000,00
4.875.000,00
06
Sermaye Gelirleri
245.000,00
250.000,00
08
Alacaklardan Tahsilatlar
09
Red ve İadeler (-)
Toplam
İç Borçlanma
Genel Toplam
6.500.000,00
6.754.000,00
2017
/TL
1.083.000,00
297.000,00
315.000,00
5.034.000,00
257.000,00
6.986.000,00
C-DİĞER TESBİTLER
1- Bütçe Kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5-34 Maddelerine
uygun olarak hazırlandığı ve 13 (onüç) maddeden ibaret olduğu tespit edilmiştir.
2- KABADÜZ BELEDİYESİ 2015 yılı Mali Yılı Bütçesi harcama birimleri için “(A) Ödenek
Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (6.500.000,00 TL) ödenek verilmiştir.
3- KABADÜZ BELEDİYESİ 2015 Mali Yılı Bütçe Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik
sınıflandırılması Cetveli”nde gösterildiği gibi toplam (6.500.000,00 TL) olarak tahmin edilmiş
olup, denklik sağlanmıştır.
4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( c ) cetvelinde gösterilmiştir.
5- Bütçe Kararnamesine eklenen cetveller ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun
olarak hazırlanmıştır.
6- 01 Kodlu “Personel Giderleri” toplamı Gelir Bütçesinin %30 unu aşmamıştır.
7- Bütçe Gelirlerinin %5’inden az ve % 10’unu geçmemek üzere (330.000,00 TL) yedek ödenek
ayrılarak yönetmeliğe uygun olarak tespit edilmiştir.
8- 2015 Mali Yılı Bütçesinin Performans Planı ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Kabadüz Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesi, Bütçe Kararnamesi ve Ekleri, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun 25/c maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41, 61 ve 62. maddeleri, 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin
5-34 maddeleri ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş “Komisyon İncelemesi” bölümünde
açıklandığı şeklîyle, komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER İsmet ÇELİK
Üye
Üye
Download

105. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi