T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/087 Rapor Tarihi: 27/10/2014 KONU: İmar ve Şeh. Dai. Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 15. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 2325
sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlemek amacıyla,
dairemizce hazırlanan “ Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev,
Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” taslağı yazımız ekinde sunulmuştur
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere,
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif ve eki ilgili Yönetmelik taslağı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
“ Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma
Yönetmeliği” Dairesince hazırlandığı şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e
sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- Yönetmelik.
Ahmet ÇORUH
Komisyon Başkanı
Bilgi Başar ÇELİK
Üye
(BULUNMADI)
Rabia GÖZPINAR
Komisyon Bşk.V.
Hüseyin TAVLI
Üye
Süleyman GÜNAL
Üye
Download

KONU: İmar ve Şeh. Dai. Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği