T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/047 Rapor Tarihi: 05/08/2014 KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/07/2014 tarihli 2014 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı’nda 32.
gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Ulaşım
Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği taslağının
görüşülmesine ilişkin 02/07/2014 tarih ve 563 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, 15/f-p maddesi, 18/m maddeleri ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (f) bendine göre hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliğinin Meclise havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif ve eki ilgili Yönetmelik taslağı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Bahse konu yönetmelik taslağının,
2. maddesine:
"2.8-Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde İl Trafik Komisyonu, Belediye Meclisi, Belediye
Encümeni kararları ile belirlenen hakları saklıdır. “
2.9- D-2 yetki belgeli araçlar mevcut hali ile personel ve öğrenci servisi yapacaklardır", ifadesi
eklenmiştir.
5. maddesinin: Çalışma Ruhsatı; (Tanımı) “Belediyece verilen, beş yıl için geçerli olacak ve her yıl
bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak vizelenecek olan belgeyi, (Ek-3)” şeklinde değiştirilmiştir.
6. maddeye de son fıkra olarak:
“ 6.4- Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde Altınordu ilçe merkezi, Perşembe ve Gürgentepe
ilçe merkezinde pilot uygulama olarak başlanmış olan S plaka uygulaması mevcut araçlarla devam etmesine
bu uygulama Ukome Şube Müdürlüğü tarafından takip edilerek hazırlayacağı rapor doğrultusunda UKOME
genel kuruluna bilgi verilerek uygulamanın diğer ilçelerde nasıl ve ne zaman yapılacağı kararlaştırılır.”
Fıkrası eklenmiştir.
./..
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/047 Rapor Tarihi: 05/08/2014 -27. maddenin 12. Fıkrası; “Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi ve Esnaf ve
Sanatkar Sicil Tasdiknamesi belgesi getirmesi zorunludur. ( Servis aracı almaya hak kazandıktan sonra
getirilir.)” şeklinde değirilmiştir.
8. maddenin sonuna “zorunludur” ifadesinden sonra gelmek üzere ”Ayrıca kapasite artırımı Ukome
Şube Müdürlüğü tarafından yapılarak gelir tarifesindeki ücret alınır.” ifadesi eklenmiştir.
13. maddeye "yatırıldıktan sonra" ifadesinden sonra gelmek üzere (birinci yakınlardan anne, baba, eş
ve kendine ait şirketlere devirde devir ücreti alınmaz) ifadesi eklenmiştir.
13.1. maddenin b fıkrasına "Adli sicil kaydı" ifadesinden sonra gelmek üzere (TCK nın 103,104,109
188, 190, 191 , 227, 225, 226, 223, 105, 102, 141, 179, 157, 142 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35.
maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.) ifadesi eklenmiştir.
16.8. maddesine son bendi olarak ” h)- Bağlı bulunduğu odadan sicil kaydı” şeklinde ekleme
yapılmıştır.
20.3. maddesine "tarihinden itibaren" ifadesinden sonra gelmek üzere “180 (yüzseksen)” şeklinde
değiştirilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, 15/f-p maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7. maddesinin (f) bendi gereğince, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan " Ordu Büyükşehir
Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” yukarıda zikredilen ilave, çıkarma ve değişikliklerin
yapılması kaydıyla Dairesince hazırlandığı şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; işbu rapor
Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- Yönetmelik.
M. Sayım TANDOĞAN
Komisyon Başkanı
İsa KARAYİĞİT
Üye
Süleyman GÜNAL
Komisyon Başkan V.
Hamza KARAR
Üye
Kemal KAHRAMAN
Üye
Download

47. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi