T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/4
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Rapor Tarihi:
09/05/2014
KONU: Ordu Belediyesinin 2013 yılı Kesin Hesabı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında
2’nci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza havale edilen Ordu Belediyesinin 2013 yılı Kesin
Hesabının onaylanması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi-Mali Hizmetler Dairesi, Başkanlığı’nın 30/04/2014
tarihli ve 200 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
2013 yılı Bütçe Kesin Hesabına ait cetveller Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41.
Maddesine göre hazırlanarak ekte sunulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42.
Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 64. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Encümenince
incelenmiş olup, 2013 yılı Bütçe kesin hesabının Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere meclise havalesini
arz ederim” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
2013 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
GELİR ÇEŞİDİ
2013 YILI
BÜTÇESİ
2013 YILI
TOPLAM TAH.
TOPLAM
213 YILI
BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME
TAHSİLAT
ORANI %
Vergi Geliri
28.324.987,00
26.575.179,02
17.862.804,53 15,47
Teşebbüs ve Mülk.Gel. 30.250.006,00
27.827.368,21
24.159.889,71 20,93
alınan Bağış ve Yard.
1.400.001,00
273.404,60
273.404,60
Diğer Gelirler
55.925.004,00
55.995.472,15
55.697.235,94 48,26
Sermaye Gelirleri
2,00
Red ve İadeler
-500.000,00
-30.419,73
0,23
-0,02
115.400.000,00 110.671.423,98 97.962.915,05 84,87
Belediyemizin 2013 Mali Yılı Bütçe Gelir Tahmini 115.400.000,00.-TL, yıl içinde yapılan
tahakkuklar toplamı ise 110.671.423,98.-TL olup gerçekleşen tahsilat 97.962.915,05.-TL’dir. 2013
Yılında Tahsil edilemeyen Tahakkuklar toplamı ise 12.708.508,93.-TL’dir. Gelir Bütçesi % 84,87
oranında gerçekleşmiş olup, tahsilat oranının % 88,51 gibi olması tahakkuk eden gelirlerin büyük
oranda tahsil edildiğini göstermektedir.
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/4
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Rapor Tarihi:
09/05/2014
2013 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlş.Müd.
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizm.Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müd.
NET ÖDENEK
TOPLAMI
YAPILAN HRC. TOPLAMI
HARCAMANIN
TOPLAM BÜTÇE
ORANI%
MÜD.HRC.MÜD.NET
BÜTÇE ÖD. ORANI
420.975,62
397.000,47
0,34
94,30
35.820.846,00
35.665.171,11
30,91
99,57
2.626.563,37
2.460.536,98
2,13
93,68
872.511,40
664.495,57
0,58
76,16
6.676.858,48
5.731.798,11
4,97
85,85
78.920,00
0,00
Hukuk İşl.Müd.
157.452,00
81.413,01
0,07
51,71
Yazı İşl.Müd.
108.142,00
78.576,23
0,07
72,66
Zabıta Müdürlüğü
1.747.292,05
1.572.423,63
1,36
89,99
İtfaiye Müdürlüğü
894.407,50
812.286,94
0,70
90,82
Mali Hizm.Müdürlüğü
3.394.087,09
2.678.004,75
2,32
78,90
Temizlik İşl.Müdürlüğü
15.683.546,52
15.584.836,55
13,51
99,37
İmar ve Şehircilik Müd.
1.893.105,34
1.014.322,66
0,88
53,58
21.037.894,66
17.174.970,46
14,88
81,64
256.200,00
86.705,19
0,08
33,84
Su ve Kanl.Müdürlüğü
11.197.541,51
9.854.575,08
8,54
88,01
Park ve Bahçeler Müd.
4.582.240,44
3.798.909,18
3,29
82,91
Veteriner Müdürlüğü
1.497.342,00
1.210.334,34
1,05
80,83
302.005,00
191.690,97
0,17
63,47
1.067.647,79
796.387,87
0,69
74,59
Mezarlıklar Müdürlüğü
518.021,56
232.175,17
0,20
44,82
Strateji Geliştirme Müd.
588.910,00
451.467,92
0,39
76,66
Ruhsat ve Denetim Müd.
110.054,25
67.185,92
0,06
61,05
2.385.189,33
1.660.999,95
1,44
69,64
Fen İşl.Müdürlüğü
Otogar Şefliği
Hal Müdürlüğü
Tiyatro Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Kültür ve Sos.İşl.Müd.
TOPLAM
T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
2014/4
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Rapor Tarihi:
09/05/2014
1.482.246,09
1.461.187,16
1,27
115.400.000,00
103.727.455,22
89,89
98,58
Görüldüğü üzere net ödenek toplamı 115.400.000,00.-TL ile tahakkuk eden gider
103.727.455,22.-TL’dir. Net ödenek toplamıyla tahakkuk eden gider toplamı arasındaki fark
olan 11.672.544,78.-TL’si yasa gereği imha edilmiştir.
2013 Mali Yılı Bütçesi Gider Kesin Hesabı %89,89 oranında gerçekleşmiş şekliyle,.
Teklif ve eki Ordu Belediyesinin 2013 yılı Kesin Hesabı dairesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca
uygun görülmüş olup; işbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- Kesin Hesap Cetvelleri.
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
Download

KONU: Ordu Belediyesinin 2013 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON