01 EKİM 2014-KARAR ÖZETİ
1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık yazısının
incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
2- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek
üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
3- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tapunun Yenidoğan Mahallesi, 13298 ada, 1 parselin
satışına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna
havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.
4- Tapunun Kurtuluş Mahallesi, 13717 ada, 31 parsel, Yıldıztepe Mahallesi, 1558 ada,
66 parsel, Kırmızıtoprak Mahallesi, 13602 ada, 19 parsel, Yıldıztepe Mahallesi,
1558 ada, 63 parsel, Yıldıztepe Mahallesi, 5553 ada, 11 parsel ve Gökmeydan Mahallesi,
13435 ada, 18 parselde bulunan Belediyemiz hisselerinin satışına ilişkin Başkanlık
yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile
karar verildi.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Cunudiye Mahallesi 2680 ada 3 parselin satışına
ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine
“Oybirliği” ile karar verildi.
6- Meclis Başkanı Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek, gündemdeki diğer
konuların görüşülmesi için Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2014 Ekim Ayı Olağan
Meclis toplantısı 20’nci birleşim 1’inci oturumunun 09 Ekim 2014 Perşembe günü saat
17.30’da yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
09 EKİM 2014 -KARAR ÖZETİ
1- 01.10.2014 tarih ve 19/252 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tapunun Yenidoğan Mahallesi, 13298 ada, 1 parselin satışına
ilişkin İmar-Hukuk Ortak Komisyon Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (20 Kabul,
13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
2-
01.10.2014 tarih ve 19/253 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Tapunun Kurtuluş Mahallesi, 13717 ada, 31 parsel, Yıldıztepe Mahallesi, 1558 ada, 66 parsel,
Kırmızıtoprak Mahallesi, 13602 ada, 19 parsel, Yıldıztepe Mahallesi, 1558 ada, 63 parsel, Yıldıztepe
Mahallesi,
5553 ada, 11 parsel ve Gökmeydan Mahallesi, 13435 ada, 18 parselde bulunan
Belediyemiz hisselerinin satışına ilişkin İmar-Hukuk Ortak Komisyon Raporunun kabulüne,
“Oybirliği” ile karar verildi.
3-
01.10.2014 tarih ve 19/254 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen,
Mülkiyeti Belediyemize ait Tapunun Cunudiye Mahallesi 2680 ada, 3 parselin satışının reddine ilişkin
İmar-Hukuk Ortak Komisyon Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
4- 01.10.2014 tarih ve 19/250 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,
Odunpazarı Belediyesinin 2015 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (20 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
5- Meclis Başkanı Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek, gündemdeki Belediyemizin 2015
Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi için Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2014 Ekim Ayı Olağan
Meclis toplantısı 21’nci birleşim 1’inci oturumunun 13 Ekim 2014 Pazartesi günü saat 17.30’da
yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
13 EKİM 2014-KARAR ÖZETİ
1-Belediye Meclisimizce; Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin
görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme neticesinde; 01.10.2014 tarih ve 19/251 sayılı Meclis
Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali
Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Karşı oy yazısı okundu. Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu oya sunuldu. “Oyçokluğu” ile kabul edildi. (21 Kabul, 13 Ret,
CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali yılına ait 13 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi
madde, madde okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Bütçe Kararnamesinin 1’inci,
2’inci ve 3’üncü maddeleri (21 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret) Oyçokluğu ile
kabul edildi. Bütçe Kararnamesinin 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu,
11’inci, 12’inci ve 13’üncü maddeleri Oybirliği ile kabul edildi.
(A) Ödenek Cetveli : 2015 Mali Yılı Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci
Düzeyi Bütçe Teklifleri/Ödenekleri : 01-Genel Kamu Hizmetleri, 03-Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri, 04-Ekonomik İşler ve Hizmetler, 05-Çevre Koruma Hizmetleri, 06İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, 07-Sağlık Hizmetleri, 08-Dinlenme Kültür ve Din
Hizmetleri, 09-Eğitim Hizmetleri, 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ad
okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (21 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP
Kabul, AKP Ret)
(B) Cetveli Belediye Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması : 01-Vergi Gelirleri, 03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 05-Diğer
Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Red ve İadeler okundu vead okumak suretiyle oya sunuldu.
Oyçokluğu ile kabul edildi. (21 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma (Borçlanma) okundu ve ad okumak suretiyle oya
sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (21 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
Ayrıntılı Harcama Programı : 01-Personel Giderleri, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05-Cari
Transferler, 06-Sermaye Giderleri, 09-Yedek Ödenekler okundu ve ad okumak suretiyle oya
sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (21 Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
Finansman Programı : 01-Vergi Gelirleri, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 05-Diğer Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Red ve
İadeler okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu.Oyçokluğu ile kabul edildi.
(21
Kabul, 13 Ret, CHP, MHP Kabul, AKP Ret)
Gelir Tarifesi : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesine göre alınacak
ücretler : A-Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, B-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile
ilgili ücretler, C-Zabıta Müdürlüğü ile ilgili ücretler, D-Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili
ücretler, E-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, F-İmar Müdürlüğü ile ilgili ücretler,
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Yapı Kontrol Müdürlüğü) G-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ile ilgili ücretler, H-Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler, İ-Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile
ilgili ücretler, J-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, K-Sosyal Yardım İşleri ile
ilgili ücretler, L-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili ücretler, M-Spor İşleri Müdürlüğü ile
ilgili ücretler okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
2- Meclis Başkanı Kazım KURT’un Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2014 Kasım Ayı
Olağan Meclis toplantısı 22’inci birleşim 1’inci oturumunun 03 Kasım 2014 Pazartesi günü
saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü
önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
Download

ekim 2014 meclis karar özetleri