ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 10/10/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ
OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ
2.OTURUM
G Ü N D E M
:
Bir evvelki Meclis Toplantısına ait
Tutanağın okunarak kabulü
1- Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesine Ait Komisyon Raporu
2- Belediyemizin 2015 – 2016– 2017 Mali Yılı Bütçesine Ait Komisyon Raporu
Belediye Meclisimiz 10/10/2014 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda
Meclis Başkanı Cavit ÖZTÜRK’ün başkanlığında toplandı. Divan katipliklerinde Belgin
DEMİRAĞ ve Cevdet KOÇ hazır bulundular. Meclis Üyesi Esra DUMAN’ın mazeretli izinli
sayılmasına ilişkin dilekçe talebi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyesi
Metin KIRIK toplantıya katılmamıştır.
Belediye Meclisimizin toplantı yeter sayısı mevcut olduğundan oturum açılarak gündem
maddelerine geçilmeden evvel bir önceki Meclis toplantısına ait Tutanak Özeti okundu.
Tutanak hakkında söz alan olmadığı görülerek kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul
edildi.
Gündemin 1. maddesi, Belediyemizin 2015 mali yılında uygulayacağı Gelir ve Ücret
Tarifesinin kabulü olup, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
Komisyon Başkanının açıklamaları ve Gelir Tarifesinin bazı bölümleri üzerinde yapılan
müzakerelere müteakip, Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı Gelir ve Ücret Tarifesinin
Komisyondan geldiği şekilde kabulü oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesi, Belediyemizin 2015 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait bütçelerinin
kabulü olup, Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
Başkan, Belediyemizin 2015 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait bütçelerinin kabulü olup,
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Komisyon Başkanının
açıklamaları ve Bütçe üzerinde bazı bölümlerde yapılan müzakerelere müteakip Komisyon
Raporunda belirtildiği şekilde Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı gider bütçesinde
kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeylerinin
oylamasına geçildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (02) Özel Kalem’in (01) Genel Kamu Hizmetleri
fonksiyonu için 1.367.500,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (18) Yazı İşleri Müdürlüğü’nün (01) Genel Kamu
Hizmetleri fonksiyonu için 225.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu. Oyların
tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (30) Fen İşleri Müdürlüğü’nün (04) Ekonomik İşler
ve Hizmetleri Fonksiyonu için 18.386.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu. Oyların
tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (31) Mali İşler Müdürlüğü’nün (01) Genel Kamu
Hizmetleri fonksiyonu için 5.167.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu. Oyların
tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (31) Mali İşler Müdürlüğü’nün (10) Sosyal Güvenlik
ve Sosyal Yardım Hizmetleri Fonksiyonu için 130.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya
sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (33) Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün (05) Çevre
Koruma Hizmetleri fonksiyonu için 4.250.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu.
Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (34) Zabıta Müdürlüğü’nün (03) Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri fonksiyonu için 1.345.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu.
Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (35) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün (06) İskan ve
Toplum Refahı Hizmetleri fonksiyonu için 5.066.500,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya
sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (36) Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün (08)
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için 2.275.500,00-TL ödeneğin kabulü
oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (37) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün (01) Genel
Kamu Hizmetleri fonksiyonu için 1.646.500,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu.
Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gider Bütçesinin (38) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün (01) Genel
Kamu Hizmetleri fonksiyonu için 271.000,00-TL ödeneğin kabulü oylamaya sunuldu. Oyların
tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci
düzeylerinin oylamasına geçildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (01) Vergi Gelirlerinin 15.280.000,00-TL olarak
kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin
1.340.000,00-TL olarak kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla
kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin
200.000,00-TL olarak kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla
kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (05) Diğer Gelirler 20.720.000,00-TL olarak kabulü
oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (06) Sermaye Gelirleri 2.500.000,00-TL olarak
kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediye 2015 yılı Gelir Bütçesinin (09) Red ve İadeler düzeyinin -40.000,00-TL olarak
kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının iç borçlanma düzeyinin (01) iç borçlanma
(02) İller bankasına borç ödemesi -1.500.000,00-TL, 2016 yılı için -1.575.000,00-TL,
2017 yılı için de -1.653.750,00-TL şeklinde kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı ayrıntılı harcama programı tüm harcama birimlerinin ilk üç aylık toplam bütçe
gideri 6.966.600,00-TL şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde,
24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı ayrıntılı harcama programı tüm harcama birimlerinin ikinci üç aylık toplam
bütçe gideri 10.449.900,00-TL şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2014 Yılı ayrıntılı harcama programı tüm harcama birimlerinin üçüncü üç aylık toplam
bütçe gideri 9.715.700,00-TL şeklinde olup,
kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı ayrıntılı harcama programı tüm harcama birimlerinin dördüncü üç aylık toplam
bütçe gideri 7.700.800,00-TL şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı finansman programı toplam bütçe gelirinin ilk üç ayı 8.000.000,00-TL
şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul
edildi.
2015 Yılı finansman programı toplam bütçe gelirinin ikinci üç ayı 16.000.000,00-TL
şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı finansman programı toplam bütçe gelirinin üçüncü üç ayı 8.000.000,00-TL
şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 Yılı finansman programı toplam bütçe gelirinin dördüncü üç ayı 8.000.000,00-TL
şeklinde olup, kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
Belediyemizin 2015 mali yılı bütçe kararnamesine geçilerek kararnamenin 1. maddesi
okundu. Maddenin (A ) ödenek cetvelinde görüldüğü üzere 40.000.000,00 TL’lik ödenek ile
birlikte İller Bankası borç ödemesi için açık/ fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda
(–)1.500.000,00-TL ödenek konulmuş olup, böylece toplam gider bütçemiz
40.000.000,00-TL olarak kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla
kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 2. maddesi okundu. Maddenin ( B ) Gelirin
Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde görüldüğü üzere 40.000.000,00-TL gelir tahmini ile
gelir bütçemizin 40.000.000,00-TL olarak kabulü oylamaya sunuldu. Oyların tasnifi
neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 3. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 4. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 5. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 6. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 7. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 8. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 9. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 10. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde, 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 11. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 12. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 13. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 14. maddesi okundu. Maddenin kabulü oylamaya
sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 15. maddesi okundu. Kararnamedeki bu
hükümlerin 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin kabulü oylamaya sunuldu,
oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesinin 16. maddesi okundu. Kararnamedeki bu
hükümlerin 16 maddeden ibaret olduğu ve Belediye Başkanı tarafından yürütülmesinin
kabulü oylamaya sunuldu, oyların tasnifi neticesinde 24 evet oyla kabul edildi.
2015 mali yılı bütçe kararnamesi okunarak maddelerin oylanmasına müteakip karara
bağlandı.
Başkan, Belediye Meclisinin Ekim ayı 2.oturumunun 1.birleşiminde bulunan maddelerin
görüşülerek karara bağlandığını, toplantıya katıldıkları için Meclis Üyelerine teşekkür ettiğini,
Kasım ayı toplantısının 03 Kasım 2014 Pazartesi günü saat l4.00’de Belediyemiz Meclis
Salonunda yapılmasına, alınan kararların İlçemiz için hayırlı olması dilek ve temennisinde
bulunarak toplantıya son verildi.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 10/10/2014 KARAR NUMARASI : 61
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 10/10/2014 Cuma günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1.maddesini oluşturan;
Erenler Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen 2015 mali yılında uygulanacak Gelir ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonunun Belediye Başkanlık Makamı tarafından Meclise sevk edilen 09/10/2014 tarihli raporunun
okunmasını müteakip yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde;
Belediyemiz tarafından 2015 mali yılında uygulanacak Gelir ve Ücret Tarifesinde vergi, resim ve
harçların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen miktarların yıl içerisinde değiştirilmesi halinde
değiştirildiği şekilde uygulama yapılmasına, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine uygun
olarak hazırlanan hizmet bedelleri bölümünün ise ekli listede görüldüğü şekilde, Plan ve Bütçe
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 10/10/2014 KARAR NUMARASI : 62
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Belediyemizin 2015 – 2016 – 2017 Mali Yılı Bütçesi
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 10/10/2014 Çarşamba günü saat
14.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 2.maddesini oluşturan;
Erenler Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 59 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen 2015 mali yılı ve izleyen iki yılda uygulanacak gelir ve gider bütçeleri ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonunun düzenlemiş olduğu Belediye Başkanlık Makamı tarafından Meclise sevk edilen
09/10/2014 tarihli raporunun okunmasını müteakip yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde;
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçesi
(A) Cetveli Gider Bütçesini oluşturan;
Genel Kamu Hizmetleri
8.547.000,00 TL
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
1.345.000,00 TL
Ekonomik İşler ve Hizmetler
18.386.000,00 TL
Çevre Koruma Hizmetleri
4.250.000,00 TL
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
5.066.500,00 TL
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
2.275.500,00 TL
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
130.000,00 TL
Toplam
40.000.000,00 TL
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçesi
(B) Cetveli Gelir Bütçesini oluşturan;
Vergi Gelirleri
15.280.000,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.340.000,00 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
200.000,00 TL
Diğer Gelirler
20.720.000,00 TL
Sermaye Gelirleri
2.500.000,00 TL
Red ve İadeler
-40.000,00 TL
Toplam
40.000.000,00 TL
Açık ve Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması;
İller Bankası Kredi Ana Para Borç Ödemesi (-)
1.500.000,00 TL
Likidite Amaçlı Tutulan Banka Hesapları
1.500.000.00 TL olarak 2015 Mali Yılı Gelir
ve Gider Bütçesinin açık ve fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosu ile birbirine denkliğinin sağlandığı,
2015 Mali Yılı Bütçesinin 40.000.000,00-TL olarak kabulüne,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
T.C
SAKARYA İLİ
ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 10/10/2014 KARAR NUMARASI : 63
BELEDİYE MECLİSİNİ
TEŞKİL EDENLERİN
ADI-SOYADI
A.ÇİFTÇİ-M.KIRATLI-İ.YENİOĞLU-O.HİRA-C.KOÇ-M.SARIR.YAZAR-A.DEMİR- B.DEMİRAĞ- A.TOY- Ş.YAVUZA.AKDENİZ-A.KAHVECİ-N.KIRIK- R.TEZGEL-M.H.KARAS.BAFRALIOĞLU-A.AKYOL-Ş.DUMAN-A.HACIEYÜPOĞLUR.SANBAY-H.İŞÇİ- A.KIRAN
KARARIN ÖZÜ : Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Cavit
ÖZTÜRK’ün başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 10/10/2014 Cuma günü saat 14.00’de
Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.
Belediyemizin 2015 mali yılı bütçe kararnamesi aşağıda belirtildiği şekilde madde madde
görüşülerek karara bağlandı.
MADDE 1-Belediye Birimleri için“(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam
(40.000.000,00 ) liralık ödenek ile birlikte gider bütçemiz 40.000.000,00 TL olarak 24 evet oyla kabul
edilmiştir.
MADDE 2- Belediye Bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde
gösterildiği gibi (40.000.000,00) gelir tahmini ile birlikte gelir bütçesi 40.000.000,00 TL olarak 24 evet oyla
kabul edilmiştir.
MADDE 3- 2015 Yılı Finasmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği şekilde İller
Bankasına borç ödemesi için (-)1.500.000,00 TL ödenek konulmuş, 1.500.000,00 TL nakit aktarımı ile
açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelirlerin tahsil edilmeyeceği 24 evet oyla kabul edilmiştir..
MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yöneticinin,
hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderlerinin bağlı (H)
cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenmesi 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 7-Bütçenin aşağıda belirtilen cetvellerden oluşması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek Cetveli (A)
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2 ) Cetveli
16- Ayrıntılı Harcama Programı
17- Finansman Programı
SAHİFE 2
MADDE 8- Vergi, resim harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclis
Kararı ile aşağıda belirtildiği şekilde tahsil edilir.
a-) Emlak vergisi I.taksit Mayıs 2015, II.taksit Kasım 2015 sonuna kadar iki eşit taksitte tahsil
edilir.
b-) İlan reklam vergisi I. taksit Şubat 2015, II. taksit Haziran 2015 sonuna kadar iki eşit taksitte
tahsil edilir.
c-) Ücrete tabi yapılan işlerin bedelleri peşin tahsil edilmesi 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 9- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11.
maddesine göre bir yıl önce gerçekleşen nakdi tahsilatın azami % 2 oranında ödenek ayrılarak; Bu
ödenek Bütçenin 05 Cari Transferler Bölümüne konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan
ödenekler ertesi yıl bütçesine aktarılması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 10- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak
alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine,
yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. Şarta bağlı bağış amacı, bir
projeye tahsili yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödenekler
başka işlere aktarılamaması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 11-Belediyemiz gelirlerinin tahsili için 2015 yılı Gelir Tarifesi uygulanacaktır. Gelir
Tarifesinde mevcut olmayıp sonradan tahsili gereken gelirler için Büyükşehir Belediyesinin Gelir
Tarifesinin uygulanması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 12-Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen
usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılması 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 13- Belediyemizin mallarının Belediye Encümeni tarafından başka izne gerek
kalmaksızın kiraya verilmesi 24 evet oyla kabul edilmiştir.
MADDE 14- Belediyemizde görev yapan Zabıta Personellerine 2015 Mali Yılında Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen fazla mesai ücretlerinin tavanından ödeme yapılması 24 evet oyla kabul
edilmiştir.
MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Cavit ÖZTÜRK
Meclis Başkanı
Cevdet KOÇ
Meclis Katibi
Belgin DEMİRAĞ
Meclis Katibi
Download

Görüntülemek için tıklayınız