çekileceksiniz.”(5) buyurarak büyük hesabı
hatırlatmakta ve mesuliyetimizi vurgulamaktadır.
ĠLĠ
: BALIKESĠR
TARĠH : 16.01.2015
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫من ال َّر ِح‬
ِ ‫س ِم هللاِ ال َّر ْح‬
‫ْرفُوا َولَ ْم يَ ْقتُرُوا‬
َ ‫َوالَّ ۪ر‬
ِ ‫ين اِ ََٓذا اَ ْنفَقُوا لَ ْم يُس‬
‫ك قَ َواما‬
َ ِ‫ان بَي َْن ٰذل‬
َ ‫َو َك‬
‫قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم‬
‫كلوا واشربوا و تصدقوا والبسوا فى غير إسراف و مخيلة‬
ĠSRAF VE TÜKETĠM ÇILGINLIĞI
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayette Allah (cc) şöyle
buyuruyor: “Onlar harcadıkları zaman ne israf
ederler ne de cimrilik, ikisi arasında bir yol
tutarlar.”(1)
Ayrıca okuduğum hadis-i şerifte: “Kibirsiz
ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka
veriniz” (2)
Bir gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), abdest
almakta olan Sa’d b. Ebi Vakkas’ın yanına uğramıştı.
Derken onun suyu fazla kullandığını görmüş olmalı ki
“Bu ne israf?” buyurdu. Sa’d, “Abdestte de israf olur
mu ya Resulallah?” diye sorunca Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s), “Evet, akan bir nehirden bile
abdest alsan israf olur” şeklinde karşılık verdi. (3)
Değerli Müslümanlar!
Rabbimizin biz kullarına lütfettiği bütün
nimetler Onun rahmet merhamet ve muhabbetinin bir
nişanıdır. Bu ilahi ikramlar biz kullara meccanen
Cenabı Hak tarafından lütfedilmiştir. Lakin bu durum
nimetlerin hiçbir kayıt ve şarta tabii tutulmadan, gelişi
güzel kullanabileceği manasına gelmez. Çünkü Allah
Teâlâ ayeti kerimesinde “ Ġnsan kendisinin başıboş
bırakacağını mı zannediyor!” (4) buyurmaktadır.
O halde Allahın lütfettiği nimetleri sarf
ederken, ilahi emir ve yasak ölçülerini göz önünde
bulundurmak zorundayız. Helâlin hesabı haramın da
azabı olduğunu unutmayalım. Haramlardan kaçınmak
kadar, helâl nimetleri kullanırken “israf” sınırını
geçerek harama düşmekten de sakınmalıyız. Zira ilahi
ölçülere hürmetsizlik olan israf; Allahın sevmediği
büyük bir günahtır.
Bu bakımdan insanoğlu, sahip olduğu
nimetlerin, aslında sırf Allah’ın bir lütfu olduğunu
hatırından çıkarmamalıdır. Bunların günün birinde
hesabı verilecek emanetler olduğunu bilmeli. Zira
ayeti
kerimede:
”Nihayet
o
gün(dünyada
faydalandığınız)nimetlerden
elbette
hesaba
Değerli Müslümanlar!
İnsana bahşedilen bütün nimetler birer
emanettir. Bu emanetler, gerçek teslim mahallini
bulmayıp nefsanî arzularımız yönünde israf edilirse
Allah (c.c) bereketi kaldırır. Bu gün dünyada açlık
çeken o kadar insan varken bizim bayatladığı için
çöpe attığımız ekmekler, parasını devlet ödüyor diye
boşa harcadığımız elektrikler, kullanmadan çöpe
attığımız ilaçlar, boş şeylerle geçirdiğimiz zamanlar,
kötü alışkanlıklarla tahrip etiğimiz sağlığımız, ahlaki
değerlerimizde yozlaşmalar vb. gibi israflarımız bizi
adım adım helake sürüklemektedir.
İsrafın kişisel hayatta birçok zararları
vardır. Önce şahsi ve ailevi bütçe dengesini bozar,
kişiye manevi ve ahlaki zarar verir, bencillik
duygularını kamçılar, fedakârlık anlayışından
uzaklaştırır. İsraf insanı nefse hâkim olma
özelliğinden yoksun bırakır, nefsinin kölesi yapar,
insanı dünya nimetlerinden haz alamaz hale getirir.
Kişinin gözünde nimetlerin değeri küçülür. Tüm
bunlar da insanı Rabbine karşı nankör hale getirir ve
ahiret hayatını mahveder.
İsraf toplumda sınıf farklılıkları oluşturur,
zengin-fakir arasındaki mesafeyi uzatır, sosyal
yaralar açar, Velhasıl israf içindeki bir yaşantının
sonu ne büyük bir hüsrandır ki Cenabı-Allah :”Ġsraf
edenler şeytanın kardeşleridir”(6) buyuruyor.
Şeytan ve kardeşlerinden uzak durmak için hiç bir
nimeti israf etmeyelim, tasarrufa özen gösterelim.
Hutbemi Allah’u Teâlâ’nın bizlere öğrettiği
bir dua ile bitirmek istiyorum:
“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı, işimizdeki israf ve
taşkınlığı bağışla!”1
1
- Furkan 67
2- Nesâî, Zekat 79
3-Ebu Dâvud, cihad, 21
4-Kıyama 368
5 Tekasür 8
6 İsrâ 27
Hazırlayan: Vedat ARMUTÇU
Şehitler Camii M.K.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

buradan indirebilirsiniz.