ZAMİRLER
T
T
Kişi zamirleri
Cümlede; ismin
yerini tutan, isim
olmadığı halde isim
gibi kullanılabilen
sözcüklerdir.
Ö
*İsmin yerini tutarlar.
*İsim çekim eklerini
genellikle alabilirler.
* İsim tamlamalarında
sadece tamlayan
olabilirler.
o,biz,siz, onlar)
İşaret zamirleri
Varlıkların, isimlerin
yerini işaret yoluyla
tutarlar. (bu,şu,o,
bunlar,şunlar,onlar)
Belgisiz zamirler
İsimlerin yerini kesin
olmayacak şekilde
tutarlar. (bazısı, kimi,
çoğu…)
Soru zamirleri
Soru yoluyla isimlerin
yerini tutarlar. (hangisi,
kime, kaçı… )
İlgi zamiri
T (Tanım)
Ö (Özellik)
Örn. (Örnek)
Kişi isimlerinin yerine
kullanılırlar. (ben, sen,
Dönüşlülük
zamiri
Belirtili isim
tamlamalarında tamlanan
isim kaldırılarak onun
yerine kullanılan ‘-ki’ eki
zamirdir.
Şahısları pekiştirerek
belirten, işi yapana
dönüşü bildiren
zamirdir. (kendi)
İsimlerin sonuna eklenerek
İyelik zamiri
onların kime ait olduklarını
belirtir. -(i)m, -(i)n, -(s)ı, (i)miz, -(i)niz, -leri.
Örn.
Ö
*İyelik eklerini almazlar.
*Tamlamalarda yalnız
tamlayan görevinde
kullanılırlar.
Ben-im ev-im
*Varlıkların mesafesini
belirtmek için kullanılırlar.
*İşaret sıfatı ile
karıştırılmamalıdır.
Onlar, bayatladığı
için çöpe atılacak.
* Sadece belgisiz zamirler
isim tamlamalarında
tamlanan olabilirler.
* Soru zamiri içeren
cümleler genellikle
soru cümlesidir.
Tamlayan
tamlanan
Kralın biri.
Kimin babası
geldi?
Kim geldi?
Nesi var?
*Kendinden önceki
kelimeye bitişik yazılır.
Senin defterin
onunkinden daha
düzenli görünüyor.
* Cümlede pekiştirme
Ben, ödevimi
kendim yaptım
görevinde kullanılırlar.
İyelik eki alan sözcük
kimin sorusuna cevap
verir.
Oyuncağı
bozulmuş.
1
ZAMİR (ADIL)
Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen kelimelere denir.
o
Zamirler, cümle içinde isimlerin yerlerini tuttukları için onların bulunduğu görevlerde bulunabilirler;
özne, yüklem, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç olabilirler.
Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır.
ZAMiR
ÇEŞiTLERi
KELİME HALİNDEKi
EK HALİNDEKİ
İLGİ ZAMİRİ
KİŞİ ZAMİRLERİ
İŞARET ZAMİRLERİ
İYELİK ZAMİRİ
BELGİSİZ ZAMİRLER
SORU ZAMİRLERİ
KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER
1. KİŞİ ZAMİRLERİ
Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir.
TEKİL
ÇOĞUL
1. kişi ben
2. kişi sen
3. kişi o
1. biz
2. siz
3. onlar
2
Ben yarın ilk otobüs ile geleceğim.
“Size ben yardım ederim.”
“O, sana mektup göndermiş.”
"Size ben yardım ederim."
"O, sana mektup göndermiş."
Bunları da siz bulun.





"Bunu ancak ben yaparım."
"Yarın onlara da uğrayacağız."
"Siz nerede oturuyorsunuz?"
"Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?"
"O, bu işe ne diyecek dersin?"
Not: “Kendi” kelimesi de kişi zamirlerinden sayılmaktadır. Bu sözcük, diğer zamirler gibi tekil ve çoğul olarak
kullanabilir. Kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri gibi.
 “Bu kitabı ben yazdım.”
 “Bu kitabı ben kendim yazdım.”

Kendi kendine konuşuyor.

Kendi kalemini kullan.
 Kendimize güvenimiz kalmadı.

Sorunlarını, kendileri çözsün.
Bunları da siz bulun.
 "Avukat olmayı kendisi istedi."
 "Bu konuda kendin karar vermelisin."
Kişi zamirlerinin özellikleri:
3
a. Kişi zamirleri, isimlere getirilen hal eklerini alabilirler.
ben, beni, bana, bende, benden
sen, seni, sana, sende, senden
o, onu, ona, onda, ondan
Not: Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri, -e hal eki aldığında kök değişikliğe uğrar;
girer.
ben - e > bana,
sen - e > sana
bana, sana şekline
b. Kişi zamirleriyle tamlama kurulabilir. Tamlayan görevinde kullanılırlar:




Benim yurdum
Onun evi
Senin kitabın
Onların sorunları
Tamlayan
2. İŞARET ZAMİRLERİ
Varlıkların yerini belirtme için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir.
o
TEKİL
ÇOĞUL
bu
şu
o
bunlar
şunlar
onlar
DİĞERLERİ
öteki
beriki
Yakındaki varlıkların yerine bu, az uzaktakiler için şu, uzaktaki veya görünmeyenler için o işaret
zamiri kullanılır.









Bu çok sağlam bir evdir.
Bunları kim götürecek?
Onu kim kırdı?
Onlar bu saatte gelmezler
“Bu bana dedemden kaldı.”
“O dün kapıya bırakılmış.”
“Şunlar neden masanın üzerinde duruyor.”
“Şu senin değil mi?”
“Bunlar en sevdiğim kitaplarımdır.
İşaret zamirlerinin özellikleri:
4
a. Bu, şu, o kelimeleri, ismi belirttiğinde sıfat, ismin yerine kullanıldığında ise zamirdir.
b. İşaret zamirleri de isimler gibi hal eklerini alarak çekime girerler.
Hal ekleri
-i hali
-e hali
-de hali
-den hali
Tekil
bunu, şunu, onu
buna, şuna, ona
bunda, şunda, onda
bundan, şundan, ondan
Çoğul
bunları, şunları, onları
bunlara, şunlara, onlara
bunlarda, şunlarda, onlarda
bunlardan, şunlardan, onlardan
c. İşaret zamirleri iyelik ekleri almaz.
d. İşaret zamirleri, isim tamlamalarında tamlayan olabilirler.


Bunun kapısı açık.
Şunun temelleri daha sağlam.
*** İŞARET SIFATLARI İLE İŞARET ZAMİRLERİ KARIŞTIRILMAMALIDIR.
Bu kalem benimdir (İşaret Sıfatı)
Bu benimdir. (İşaret Zamiri)
O ağaçları kim kesti? (İşaret Sıfatı)
Onları kim kesti? (İşaret Zamiri)
İŞARET SIFATI
a) İşaret sıfatları, isimlerden önce gelir ve
isimlerle birlikte bulunur.
Bu kalem, o ağaç, şu adam gibi...
b) İşaret sıfatları, isim çeklerini almaz.
İŞARET ZAMİRİ
a) İşaret zamirleri ise, isimlerin yerini tutar ve
isimlerle birlikte bulunmaz.
Bu, şu, o, onlar, şunlar gibi...
b)İşaret zamirleri ise isimlerin bütün hallerini alırlar.
Bunu, şunu, onlardan, şunda, bundan...
c) İşaret sıfatlarının çoğulları yoktur. İşaret
c) İşaret zamirlerini ise çoğul olabilir.
sıfatlarından sonra gelen isimler çoğul olabilirler:
bu ağaçlar, şu evler gibi.
Bunlar, şunlar, onlar...
5
 UYARI: “O” sözcüğü hem işaret sıfatı, hem işaret zamiri hem de kişi zamiridir. Bunları ayırabilmek
için şunlara dikkat etmek gerekir:
* Bir isimden önce geliyor ve onun yerini işaret ediyorsa işaret sıfatıdır.
** İnsan isminin yerini tutuyorsa kişi zamiridir.
*** İnsandan başka bir varlığın yerini tutuyorsa işaret zamiridir.
Örnekler:
*** O, sularda yaşar. >>>> işaret zamiri
** O, ödevlerini yapamamış. >>>> kişi zamiri
* O plaja biz de gittik. >>>> işaret sıfatı
 “O, tatilde dayısının yanına gidecek.”
 “Onlar, sınıfın en çalışkan öğrencileridir.” cümlelerindeki altı çizili zamirler insanların yerine
kullanıldığından şahıs zamiri,
 “O, okula giderken cebinden düşmüş.”
 “Onlar, bayatladığı için çöpe atılacak.” cümlelerindeki altı çizili zamirler, insan dışındaki nesneleri
karşıladığı için işaret zamiridir.
Aşağıdaki cümleleri sıfat ve zamir şeklinde ayırınız.
Öteki evi aldık
Ötekini aldık
Şu bölüme bakla ektik
Şuraya bakla ektik
O kısmı çapaladık
Orasını çapaladık
Böyle insan görmedim
Böylesini görmedim
Öyle adamdan hiçbir şey olmaz
Öylesinden hiçbir şey olmaz



O film çok güzeldi.
Bütün bunları o anlattı.
Onu hediye olarak aldım.
>>>> sıfat
>>>> işaret zamiri
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
6
3.
BELGİSİZ ZAMİRLER
Hangi isimlerin yerini tuttuğu açıkça bilinmeyen zamirlere denir.
Hepsini tekrar çözsünler.

Türkçede kullanılan başlıca belgisiz zamirler:
biri,
pek azı,
herkes,






birkaçı,
çoğu,
bazısı,
tümü,
bütünü,
bir kısmı,
her biri,
başkası,
hiçbiri
Biri bize yardım edebilir mi lütfen?
Hepsini tek seferde taşıyamayız.
“Bana her şey seni hatırlatıyor.”
“Biri bizi gözetliyor.”
“Herkes bu kitabı okusun.”
“Öğrencilerin çoğu Türkçeyi sever.”
Bunları da siz bulun…






“Kimler ödevini yapmamış.”
Kimse incinmesin.
Çocukların tümü otobüse binsin.
Bir kısmı içeride kalsın.
Bunlar gitsin, öbürleri gelsin.
Çocukların hiçbiri geziye gitmiyor.
Belgisiz zamirlerin çoğu aslında belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatın sonundaki tamlanan durumundaki isim
düşürülür ve kelimeye üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul eki getirilir. Böylelikle belgisiz zamirler oluşturulur.


Birkaç öğrenci geldi; birkaçı dışarıda kaldı.
Bazı sorular kolay; bazıları zordu.


Bazı öğrenciler derslerini yapmazlar. (Belgisiz sıfatı)
Bazıları derslerini yapmazlar. (Belgisiz Zamir)

Bazı çocuklar geziye gitmedi.
Sıfat İsim
 Bazısı geziye
Belgisiz Zamir
gitmedi.
7
Belgisiz zamirler bazı iyelik eklerini alabilirler.
Birkaç-ı, birkaç-ı-mız, birkaç-ı-nız
Pek çoğ-u, pek çoğ-u-muz, pek çoğ-u-nuz


Örnek:
" Birkaç öğretmen hasta oldu"
Sıfat
İsim
" Birkaçımız hasta oldu."
4.
Birkaç = Belgisiz zamir
-ımız
= İyelik eki
SORU ZAMİRLERİ
Soru yoluyla ismin yerini tutan zamirlere soru zamiri denir.









Bunları kim getirdi?
Yanında ne var?
Hangisi sizinle gelecek?
Buraya neden geldiniz?
Bu soruyu kim yanıtlayacak?
Nereye gitmiş?
Hangisi alacak parayı?
Kim benimle gelmek ister?
Bunda kızılacak ne var?
Bunları da siz bulun.















Kaçını yaptın?
Nereye gideceksin?
Neyi beğendin?
Nereden geliyorsun
“Annem sana ne dedi?”
“Bu çocuk da kim?
“Bu saate kadar nerede kaldın.”
“Şimdi nereye gidiyoruz?”
“Soruların kaçını çözmüş?”
“Bu işi kime danışalım?”
Alındığını kim fark edecek?
Hamsi para ediyor belki ama kimin elinde?
Ötekiler hangileri olabilir?
Neyimiz kaldı dışarıda çalınacak?
Ben derdimi size anlatamazsam kime anlatırım?
Dilimizdeki asıl soru zamirleri, “ne” ve “kim” dir. Diğer soru zamirleri çekim ekleri alarak
türemişlerdir:“neyi, kimi, nereye, kime, nerede, kimde...”
Soru zamirleri, aslında sıfat olan “hangi” ve “kaç” kelimelerinden de türeyebilir.
Hangi ev güzel? (sıfat)
Hangisi güzel? (zamir)
8
ÇALIŞMA KÂĞIDI
Altı çizili zamirleri uygun şeklin içine yazınız.
1. Benim okuma alışkanlığım olmadığını kim söyledi.
2. Kimi zaman bizleri hatırlıyor işte.
3. Biri dergileri inceliyor, öteki kitaplara bakıyordu.
4. Biraz sonra, şuradaki “Ben bunu görmüştüm .” dedi.
5. Bazıları, bu sözlerle okuyucuları şaşırtmak istiyor.
6. Öyle bir konuşuyorlardı ki, kimse kimseyi duymuyordu.
7. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için…
8. Başkasının düşüncesine neden bu kadar önem veriyorsun?
9. Bunları sana onlar mı söyledi.
BELGİSİZ ZAMİR
10.“Siz kuyumcu oldunuz, ben demirci olayım.
………………………………
Elmas saçan dehayı bütün sizde bulayım.
………………………………
Kıvılcımlı her ocakta vatan için yanayım.
Biz hepimiz bir ruhla sarılalım çekice.”
………………………………
11.Karşımda beni tanıdığını sanan birisi vardı.
12.Bunları duyunca çocuk ağlamaya başladı.
………………………………
13.Herkes işin doğrusunu öğrenmeye çalışıyor.
14.Birçoğu bu soruyu boş bırakmış.
………………………………
15.Benimle hanginiz gelmek istiyor?
ŞAHIS ZAMİRİ
………………………………
SORU ZAMİRİ
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
İŞARET ZAMİRİ
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…..
9
Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulup,çeşidine göre uygun daireye yerleştiriniz.
1.Siz beni yine yanlış anladınız.
2.Onlar henüz gerçekleri bilmiyorlar.
3.Tembele iş buyur,sana akıl öğretsin.
ŞAHIS
ZAMİRİ
4.Bu sorunu sen halletmelisin.
5.Kendi odamda mutlu oluyorum.
6.Buralar her mevsim yağış alır.
7.Sizin aradığınız şu değil mi?
İŞARET
ZAMİRİ
8.Bazılarına henüz haber veremedim.
9.Konuyu hanginiz anlamadınız?
10.Başkalarına yardım eden, yardım görür.
11.Sizi burada yalnız bırakamam.
12.Bugün kimin seminerini dinleyeceğiz?
SORU
ZAMİRİ
13.Hepimiz birimiz,birimiz hepimiz için.
14.Onun düşüncelerine katılmıyorum.
15.Sen ben kavgası insanlığı öldürüyor.
16.Herkesin işine burnunu sokuyor.
17.Bu vitrinde neye bakıyorsun
BELGİSİZ
ZAMİR
10
Cümlelerdeki sıfatları örnekteki gibi değiştirerek zamire dönüştürünüz.
Örnek: Son günlerde okuduğum birçok kitabı okulun kütüphanesinden aldım.
Son günlerde okuduğum kitapların birçoğunu okulun kütüphanesinden aldım.
1- Kimi insanlar yeşil alanların korunması konusunda oldukça duyarsız.
................................................................................................................
2- Okulun bahçesinde toplanan bütün öğrenciler sınıflarına girmeyi bekliyor.
................................................................................................................
3- Bir adam karşı caddeden bize doğru geliyordu.
.................................................................................
4- Denizden topladığı birkaç taşı çalışma masasının üzerine bıraktı.
.............................................................................................................
5- Senenin başında işlediğimiz pek çok konuyu tekrar etmemiz gerekli.
................................................................................................................
6- Bazı arkadaşlarım benim bu konuda önyargılı olduğumu söylüyor.
................................................................................................................
7- Hangi geziye katılmayı düşünüyorsun?
.....................................................................
8- Kaç arkadaş senin bu görüşüne destek verdi?
..........................................................................
9- Bu küçük şehirde hiçbir sinema açık değilmiş.
.................................................................................
11
EK HALİNDEKİ ZAMİRLER
1. İYELİK ZAMİRLERİ
İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir.
TEKİL
ÇOĞUL
Ders-i-m
Ders-i-n
Ders-i
ders-i-miz
ders-i-niz
ders-leri
(Benim) Kalemim, (Senin) kalemin, (Onun) kalemi,
(Bizim) kalemimiz, (Sizin) kaleminiz, (Onların) kalemleri.
Arabam, araban, arabası, arabamız, arabanız, arabaları...
 Dersimiz Türkçe.
 Okulumuz bu sene yeniden yapılanacak.
 “Annesi güzellik salonu açmış.”

İyelik Zamirlerinin Özellikleri
İYELİK ZAMİRLERİNDEKİ ÜÇÜNCÜ TEKİL KİŞİ EKİ (-İ) İLE İSMİN HÂL EKİ OLAN (-İ) EKİ
BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALIDIR.
(-i) eki ismin yerini tutuyorsa zamir, tutmuyorsa hâl ekidir.
İyelik eki ,-i hâl ekiyle karıştırılmamalıdır. İyelik eki alan sözcük kimin sorusuna cevap verir.
Oyuncağı kırdı.
Kimin kırdı?
Oyuncağı bozulmuş.
Kimin oyuncağı?
Cevap yok. (hâl eki)
Onun oyuncağı. (İyelik Eki)
ÖRNEK:
" Kalemi kaybolmuş."
" Kalemi eskiden almıştık."
-i = iyelik zamiri ( kalemin sahibini belirtiyor.) kimin? onun
-i = hâl eki kimin? Cevap yok
12
Hem iyelik hem hâl eki bir arada kullanılmışsa ilki iyelik ikincisi hâl ekidir.
ÖRNEK:
Kalemi n i
Evi n i
bana verdi.
sattı.
Oyuncağ+ı+nı kırdı.
Oyuncağı bozulmuş.
-i = iyelik zamiri
-i = hâl eki
-i = iyelik zamiri
-i = hâl eki
n = kaynaştırma harfi
n = kaynaştırma harfi
Birincisi iyelik, ikincisi hâl eki.
İyelik eki
2. İLGİ ZAMİRİ
Belirtili isim tamlamalarında kimi zaman tamlanan isim düşer. Böyle durumlarda söylenmeyen ismin yerini
tutmak üzere tamlayan isme ulanan bir –ki eki vardır. İsmin yerini tutan bu –ki ekine ilgi zamiri denir.
Not: Bir cümlede aynı ismi tekrarlamamak için ilgi zamiri kullanırız.
Not: İlgi zamiri “-ki” kelimeyle bitişik yazılır ve ismin yerini tutar.
" Ali'nin arabası, Ayşe'nin arabasından daha güzeldir." cümlesi yerine
"Ali'nin arabası, Ayşe'ninkinden daha güzeldir." cümlesini kullanabiliriz.
" Bizim koltuklar, Fatmaların koltuklarından daha yenidir." cümlesi yerine
" Bizimkiler, Fatmalarınkinden daha yenidir." cümlesini kullanabiliriz.
" Bahçenin domatesi, seranın domatesinden daha lezzetlidir." cümlesi yerine
" Bahçeninki, seranınkinden daha lezzetlidir." cümlesini kullanabiliriz
" Ahmet'in kitabi " yerine " Ahmet'inki "


Onunkinden yaz.

Benim kalemim bitmiş, seninki yazıyor mu?
Benimki durmuş senin saatin kaç?
13
Bunları da siz bulun.

“Bizim arabamız sizinkinden eski.”


“Bahçedekiler içeri girsin.”
“Üzerindeki sana çok yakışmış.”
YAPISINA GÖRE ZAMİRLER
BASİT ZAMİRLER
BİRLEŞİK ZAMİRLER
BASİT ZAMİRLER
•Anlamı
ve yapısı bozulmadan parçalanamayan zamirlerdir. Basit zamirler genellikle tek hecelidir.
Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, hepsi, çoğu, birisi, hangisi, kaçı,
bazısı... vb.
BİRLEŞİK ZAMİRLER
Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak”
•İki
ya da daha fazla sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan zamirlerdir:
birçoğu, birkaçı, hiçbiri, Hiçbiri, birtakımı, öbürü, her biri, vb.
Her biri bir tarafa dağılmıştı.
14
A) Aşağıdaki kutucukta bulunan sözcük ve
sözcük gruplarından uygun olanlarıyla
cümlelerdeki çizgili yerleri doldurunuz.
kişi-işaret-kişi-belgisiz-soru-iyelik-zamir
(adıl)-sıfatı-kendi-ilgi-işaret
1. Ad olmadıkları halde adların yerine kullanılabilen sözcüklere veya eklere ___________________ denir.
2. Kişi adlarının yerlerini tutan zamirlere ______________ zamiri denir. Bu adıllar “ben, sen, o, biz, siz, onlar
ve kendi” sözcükleridir.
3. “ ____________” kişi zamiri, diğer kişi zamirleriyle birlikte kullanılırsa kişi zamirlerinin ve iyelik
zamirlerinin anlamını pekiştirir.
4. Adların yerini, onları göstererek tutan sözcüklere _______________ zamirleri denir.
5. İşaret bildiren sözcükler, adın yerine geçmeyip adı işaret ederse işaret _______________ olurlar.
6. “O” sözcüğü bir adı işaret etmişse işaret sıfatı, kişi adı yerine kullanılmışsa _________________ zamiri,
bir hayvan ya da cansız varlık yerine kullanılmışsa __________________ zamiri olur.
7. Hangi adın yerine geçtiği belli olmayan zamirlere, ___________________ zamirleri denir.
8. Soru sorarak adların yerine geçen adıllara _______________ adılları denir. Soru sorarak adların yerini
tutan adıllara verilen yanıt ya bir ad ya da bir adıldır.
9. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan görevindeki adın yerini tutan “-ki” ekine ______________ zamiri
denir.
10. Tamlamalarda tamlayan olan adın yerini tutan ve bir varlığın ya da nesnenin kime ait olduğunu bildiren eklere,
___________________ zamirleri denir.
B) Aşağıdaki cümlelerde zamir (adıl) varsa yay ayraç içine ( + ), yoksa ( - ) koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(
(
(
(
(
(
(
) Bazı kişiler toplantıya katılmadı.
) O, yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.
) Her akşam kendini dinlemeye çalışırdı.
) Yanlışlar kimi zaman hoş görülebilir.
) Kimseyi dinlemez, burnunun dikine giderdi.
) Kimine göre o zeki bir çocuk ama bana göre öyle değil.
) Sen ne yaparsan yap kendine yararın dokunmaz.
15
C) Aşağıdaki cümlelerde işaret zamiri (adılı) varsa yay ayraç içine ( + ), yoksa ( - ) koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(
(
(
(
(
(
) Gelecek, siz gençlere emanet edildi.
) O, çöpe atılacak.
) Onu görmeye gitmedin mi?
) Böyle bir ev ister miydin?
) Bu evde yaşadım uzun zaman.
) Şu nereden geldi sizin eve?
Ç) Aşağıdaki cümlelerde soru zamiri varsa yay ayraç içine ( + ), yoksa ( - ) koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
(
(
(
(
(
) Ne istiyorsun bizden söyler misin?
) Nasıl bir arkadaş isterdin?
) Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı?
) Bu paketleri nereden aldın?
) Kapıyı çalan kimmiş?
D) Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri; kutucuktaki uygun soru zamirleriyle doldurunuz.
Kim – nereden – ne – neyden - ne
1. Bu çantayı ………………………. aldın?
2. O konuyla ilgili …………………..düşünüyorsun?
3. Bu tahtayı …………………………karaladı?
4. Genellikle …………………………hoşlanırsın?
5. Kardeşin …………………………..söylemişti?
E) Aşağıdaki cümlelerde ilgi zamiri (adılı) varsa yay ayraç içine ( + ), yoksa ( - ) koyunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
(
(
(
(
(
) Sınıftaki gürültünün nedeni neymiş?
) Yarınki maça gidecek miyiz?
) Onunkini daha çok beğendim.
) Hepimizin farklı hayalleri vardır.
) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
F) Aşağıdaki cümlelerde öne sürülen yargılardan doğru olanların başına ( D ), yanlış olanlara ( Y ) yazınız.
1.
2.
3.
4.
( ) “Onunla iyi geçindiğimiz söylenemez.”cümlesinde 2. çoğul kişi iyelik eki kullanılmıştır.
( ) “Yeni aldığım yatakta gönlümce yattım.”cümlesinde 1. tekil kişi iyelik eki kullanılmıştır.
( ) “Ben de kendisiyle onu tartışacaktım.”cümlesinde üç tane zamir vardır.
( ) “Her karşılaşmamızda onu daha da zayıflamış buldum.” cümlesinde işaret sıfatı ile işaret zamiri birlikte
kullanılmıştır.
16
Download

zamirler - ders