ADI:
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
ALDIĞI PUAN
ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU
SOYADI:
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINIF – NO:
I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARIDIR
A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki kutucukta yer alan kelimelerden uygun olanlarıyla
doldurunuz.( 10x2=20 puan)
1) Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına
Göç
aktarılmasına..................................denir.
Kitle İletişim Araçları
2) İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru olarak alma etkinliğine
Sansür
………………………………………… denir.
3) Gazete, televizyon, internet, radyo, telgraf gibi aynı anda binlerce insana kısa
Doğal Nüfus Artışı
sürede bilgi aktarımını sağlayan araçlara ………………………………………..…….denir.
Beyin Göçü
4) ……………………… karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilme ve onun
İletişim
düşüncelerini anlama becerisidir.
Empati
5) …………………………………ülkemizde nüfus sayımlarını değerlendirip planlı
Etkili Dinleme
yatırımlar yapılmasını sağlayan kuruluştur.
Beden Dili
6) Herhangi bir haberin kitle iletişim araçlarında yayınlanmasının yasaklanmasına
TÜİK
………………………………………… denir.
7) Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle kişi veya toplulukların yer
değiştirmesine……………………..denir.
8) Bir ülkede yetişmiş, eğitimli kişilerin daha iyi iş koşulları için yurtdışına göç etmesine……………………………denir.
9) Jest ve mimikler, göz ve baş hareketleri ile yüz ifadesi ……………………………… olarak ifade edilir.
10) Doğumların ölümlerden fazla olmasıyla meydana gelen artışa …………………………….……………………. denir.
B) Aşağıdaki kutular içinde yer alan ifadelerin hangi hakla ilgili olduğunu bulup yanlarındaki küçük kareler içine
ilgili olan harfi yazınız.( 10x2=20 puan )
Hiçbir kimse düşünce ve kanaatini
açıklamak zorunda değildir
Ailenin mutluluğu ve devamı için
kimsenin evine izinsiz girilemez
Kimsenin telefonu dinlenemez,
mektupları okunamaz.
Herkesin haber almak, vermek,
yazılı ve görsel basın yoluyla
düşüncelerini ifade etmek hakkı
vardır.
Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı
anda ulaştırabilmeyi sağlar.
Özel Hayatın Gizliliği
(A)
Hiç kimseyle paylaşamayacağımız
önemli anılar, bilgiler devlet
tarafından güvence altına alınmıştır.
Düşünceyi Açıklama
Özgürlüğü (B)
Hakkımızda yayınlanan bir haberin
yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı
getirir.
Konut dokunulmazlığı
(C)
Bireyin içinde oturduğu, özgürce
davrandığı, eşi ve çocukları ile
yaşadığı alan yasalarca
Bireysel
bir
özgürlüktür,
ancak
korunmaktadır.
Kitle
iletişim
Özgürlüğü
C) Aşağıdaki grafikte, 1927- 2000 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiştir. Bu bilgilere
göre verilen cümleleri
demokrasinin işleyebilmesi için
Basın
Özgürlüğü
doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.( 5x2=10 Puan)
Basın hürdür, sansür edilemez.
toplumsal bir önem taşır.
(D)
1) Nüfus artış hızı hiçbir yılda binde 30’un üzerine çıkmamıştır.(………)
2) Nüfus artış hızı sürekli artmıştır.(………)
3) Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl
1960’dır.(………)
4) 2000 yılındaki nüfus artış hızı binde 20’nin
altındadır.(……..)
5) 1970 yılındaki nüfus artış hızı 1980 yılındaki
nüfus artış hızına eşittir.(…..….)
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru
cevaplarını işaretleyiniz. (10x5=50 puan)
İletişim sürecinde yapılan hatalar
Denemek
Nasihat
etmek
Lakap
takmak
?
1) Yukarıdaki şemada boş bırakılan kutuya
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Değer vermek
B) Emir vermek
C) Konuyu değiştirmek
D) Alay etmek
Karadeniz Bölgemize yaz
aylarında fındık toplamak
için çeşitli illerden fındık
işçileri gelirler.
2) Yukarıda öğretmenin sözünü ettiği
göç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç Göç
B) Dış Göç
C) Beyin Göçü
göç
D) Mevsimlik
3) Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün bir
sonucu değildir?
A) Nüfus dağılışında bir dengesizlik olur
B) Konut sayısında bir azalma olur.
C) Kentlerde işsizlik artar.
D) Plansız kentleşme ve gecekondulaşma olur.
4) Türkiye’de iç göç olayı genellikle doğudan batıya
doğru olmaktadır. En çok göç veren illerin başında
Tunceli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Artvin ve
Ağrı gelmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
göç veren illerimizin ortak özellikleri arasında
gösterilemez?
A) Çalışma ollanaklarının fazla olması
B) Doğal koşullarının olumsuz olması
C) Tarımsal üretimdeki verimin düşük olması
D) Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması
5) Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş
yerlerden hangisi göç almaz?
A) I
B) II
C) III
D) V
6) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna
öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
A) Hakimiyeti Milliye
B) İradei Milliye
C) Türkiye İstatistik Kurumu
D)Anadolu Ajansı
7) Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımı yapılmasının
amaçlarından biri değildir?
A) Nüfusun cinsiyete dağılımını belirlemek
B) Ülke nüfusunun sayısını ve artış oranını öğrenmek
C) Bölgelere göre kültürel farklılıkları öğrenmek
D) Okur yazar sayısını ve nüfusun öğrenim durumunu
belirlemek
Bu şehirde sanayi, ulaşım,
turizm, ticaret gibi ekonomik
faaliyetlerin çoğu gelişmiştir.
Bundan dolayı yurdun değişik
yerlerinden sürekli göç
almaktadır. Nüfusunda göçle
gelenlerin payı çok fazladır.
8) Cimcime’nin özelliklerini verdiği
şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Antalya
B) Sinop
C) Trabzon
D)
İstanbul
9) Ailesi İstanbul'da olan Serhan İzmir'de üniversitede
okumaktadır. Okullar kapanmadan bir hafta önce
annesini telefonla arayarak arkadaşlarıyla Marmaris'e
tatile gitmek için izin istemiştir. Şimdi arkadaşlarıyla
tatilde olan Serhan haftaya İstanbul'a dönecektir.
Yukarıdaki paragrafta Serhan’ın hangi hak ve
özgürlüklerinden bahsedilmemiştir?
A) Eğitim - öğretim hakkı
B) Seyahat özgürlüğü
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Din ve vicdan özgürlüğü
I. Ulaşım koşullarının iyi olması
II. İklim koşullarının elverişli olması
III. Tarıma elverişli arazilerin bulunması
IV. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması
10) Türkiye'de bir yerleşim merkezinin gelişmesinde
ve nüfusunun artmasında, yukarıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
NOT: Her sorunun puan değeri hemen yanında belirtilmiştir.
Süre 40 dakikadır.
Hepinize başarılar dilerim.
Süleyman KAPLAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Download

Göç Kitle İletişim Araçları Sansür Doğal Nüfus Artışı Beyin