Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya
CHEM308
Polymer Technologies
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
CHEM308
Polymer Technologies
T+U
Kredi
AKTS
3
4
4
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Polimerin endüstriyel üretimleri hakkında bilgi vermektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Polimer Kimyası ile İlgili Genel Bilgiler, Monomer, Polimer, Polimerlerin Kullanım Alanları, Polimerlerin İşlenmesi, Polimerlerin Sentezi, Polimerizasyon Yöntemleri, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Polimerlerin
Isıl Karakterizasyonu, Diferansiyel Isıl Analiz (DTA), Diferansiyel Taramalı Isıl Analiz (DSC), Termogravimetrik Analiz (TGA), Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Çevrenin Polimerler Üzerine Etkisi,
Termoplastik Teknolojisi, Termoset Teknolojisi, Elastomer Teknolojisi ve Polimer Kompozitleri, Vulkanizasyon, Bazı Elastomer Çeşitleri, Elastomerlerin İşlenmesi, Polimer Kompozitleri ve Kullanım Alanları
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Ece ÜNÜR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz Yüze
M. Saçak, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2004,American Chemical Society,Division of Polymer Chemistry, Contemporary topics in polymer science,1977
:
:
:
:
30
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
40
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Polimer Kimyası ile İlgili Genel Bilgiler, Monomer, Polimer, Polimerlerin Kullanım Alanları, Polimerlerin İşlenmesi
Polimerlerin Sentezi, Basamaklı Polimerizasyon, Katılma Polimerizasyonu, İyonik polimerizasyon
Polimerizasyon Yöntemleri, Yığın Polimerizasyon, Çözelti Polimerizasyonu
Süspansiyon Polimerizasyonu, Emülsiyon Polimerizasyonu, Ara Yüzey Polimerizasyonu
Polimerlerin Isıl Özellikleri, Camsı geçiş Sıcaklığı, Isıl Bozunma Sıcaklığı
Isıl Geçişler ve Polimer Özellikleri, Camsı Geçiş Sıcaklığını Etkileyen Faktörler
Polimerlerin Isıl Karakterizasyonu, Diferansiyel Isıl Analiz (DTA), Diferansiyel Taramalı Isıl Analiz (DSC)
Arasınav
Termogravimetrik Analiz (TGA)
Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Deformasyon, Gerilim ve Gerinim, Elastik Deformasyon, Viskoz Deformasyon, Gerinim-Gerilim
İlişkileri
Çevrenin Polimerler Üzerine Etkisi, Atmosfer Etkisi, Sıvıların Etkisi, Polimerlerde Şişme ve Çözünürlük
Termoplastik Teknolojisi, Bazı Termoplastikler, Termoplastiklerin Şekillendirilmesi
Termoset Teknolojisi, Bazı Termoset Polimerler, Termosetlerin İşlenmesi
Elastomer Teknolojisi ve Polimer Kompozitleri, Vulkanizasyon, Bazı Elastomer Çeşitleri,Elastomerlerin İşlenmesi, Polimer
Kompozitleri ve Kullanım Alanları
Final Sınavı
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Ders İçin Önerilen Diğer Dersler
KİM206 Organik Kimya I
CHEM301 Physical Chemistry I
CHEM302 Physical Chemistry II
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Polimerleri tanır, kullanım alanlarını, işlenme yöntemlerini bilir.
Polimerizasyon yöntemlerini bilir.
Polimerlerin ısıl özelliklerini ve mekanik özelliklerini ve bu özelliklerinin nasıl belirleneceğini bilir.
Endüstriyel polimerleri ve niteliklerini bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P10
P09
P08
P13
P12
P11
P07
P03
P02
P01
P06
P05
P04
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu sunma becerisine sahiptir
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını (rapor yazma ve sunum hazırlama vb.) kullanma becerisine sahiptir
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında (örn. ilk ve ortaöğrenim vb.) aktarma yeteneğine sahiptir
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunun farkındadır. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uygulamaya dönüştürebilir
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
3
39
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
15
15
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
23
Ara Sınav
1
%50
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05 P11 P13
Ö01
3
4
4
5
3
3
Ö02
3
4
4
5
3
3
Ö03
3
4
4
5
3
3
Ö04
3
4
4
5
3
3
23
120
4
Download

CHEM308 - Bursa Teknik Üniversitesi