Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya
KİM205
Organik Kimya'ya Giriş
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
KİM205
Organik Kimya'ya Giriş
T+U
Kredi
AKTS
4
6
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Organik Kimyanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar, Fonksiyonel Gruplar, Organik Tepkimelere Giriş; Asit-Baz Tepkimeleri, Alkanlar ve Sikloalkanlar, Stereokimya, Alkil Halojenürler : Nükleofilik Yerdeğiştirme ve
Ayrılma Tepkimeleri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Ömer KOZ
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz Yüze
T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle “Organik Kimya” 7. Basımdan Çeviri Literatür Yayıncılık, (2002),Peter Vollhardt, Neil Schore “Organik Kimya” 6. Baskıdan
Çeviri Palme Yayıncılık (2011)
:
:
:
:
10
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
40
50
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders Tanıtım / Oryantasyon
Karbon Bileşikleri, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları
Orbitaller, Yapı Formülleri
Fonksiyonel Gruplar
Moleküller Arası Kuvvetler, Çözünürlük
Organik Tepkimelere Giriş, Asit-Baz Tepkimeleri
Karbanyon, Karbokatyon, Elektrofil, Nükleofil, Ka ve pKa
Ara Sınav
Alkanlar, Sikloalkanlar
Konformasyon Analizi, Yapı İzomerisi, Alkanların Sentezleri
Stereokimya, Kiral Moleküllerin Sentezleri
Mezo bileşikler, Fischer İzdüşüm Formülleri
Alkil Halojenürler, Nükleofilik Yerdeğiştirme Tepkimeleri (SN1, SN2)
Nükleofilik Yerdeğiştirme Tepkimeleri (SN1, SN2), Ayrılma Tepkimeleri (E1, E2)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Organik Kimyanın temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
Tepkime mekanizmaları hakkında yorum yapabilme
Organik Kimya konusunda düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme
Günlük hayatta kullanılan organik bileşikleri tanıyabilme, faydaları ve zararları hakkında yorum yapabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P10
P09
P08
P13
P12
P11
P07
P03
P02
P01
P06
P05
P04
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu sunma becerisine sahiptir
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını (rapor yazma ve sunum hazırlama vb.) kullanma becerisine sahiptir
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında (örn. ilk ve ortaöğrenim vb.) aktarma yeteneğine sahiptir
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunun farkındadır. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uygulamaya dönüştürebilir
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
4
52
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
6
78
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
15
15
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
30
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13
Tüm
3
4
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Ö01
3
4
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Ö02
3
4
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Ö03
3
4
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
Ö04
3
4
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
30
180
6
Download

KİM205 - Bursa Teknik Üniversitesi