Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
MAT291
Dif. Denklemler
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MAT291
Dif. Denklemler
T+U
Kredi
AKTS
4
6
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Mühendislik sistemlerinin modellenmesinde ortaya çıkan diferansiyel denklemlerin özellikle analitik çözümü hakkında bilgi vermek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
- Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler - İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler - Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler - Laplace Dönüşümü - Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri
Ön Koşulları:
( MAT102 )
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Hakan GÖKDAĞ
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Örgün öğretim
:
:
:
:
70
30
1 - Modern Uygulamalı Diferansiyel Denklemler, Prof. Dr. Yaşar PALA, Nobel Yayınları, 2006. 2 - Diferansiyel Denklemler, Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Birsen Yayınevi,
2010. 3 - Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Beno Kuryel, Prof. Dr. Gönül Gündüz, Doç. Dr. Galip Oturanç, Seçkin Yayıncılık,
2011. 4 - Differential Equations (Schaum's Outlines) 3rd ed - R. Bronson, G. Costa (McGraw-Hill, 2006). 5 - A Firs Course in Differential Equations, J. D. Logan,
Springer,
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Giriş, mühendislikte diff. denklemler
Birinci mertebe denklemler (Ayrıltırılabilir Denklemler, Homojen denklemler)
Birinci mertebe denklemler (Tam Diff. Denklemler, Lineer Diff. Denk)
Birinci mertebe denklemler (Tam hale getirilebilen denklemler, Bernoulli Denklemi)
İkinci mertebe eşitlikler (çözümlerin lineer bağımsızlığı, Wronsky determinantı)
İkinci mertebe sabit katsayılı denklemler (karakteristik polinom)n. mertebe denklemler
Belirsiz katsayılar metodu
Parametrelerin değişimi metodu
Mertebe düşürme metoduCauchy- Euler denklemi
Laplace dönüşümü ile dif. denklem çözme
Lineer Dif. Denklem sistemleri (özdeğer ve özvektörlerle çözüm)
Laplace dönüşümü ile lineer dif. denklem sistemlerinin çözümü
Uygulama
Uygulama
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Birinci mertebe adi dif. denklemleri çözebilir
İkinci mertebe sabit katsayılı ve değişken katsayılı özel denklemleri çözebilir
Laplace dönüşümü ile lineer sabit katsayılı adi dif. denklemleri çözebilir
Lineer diferansiyel denklemlem sistemlerini çözebilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P09
P11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda
farkındalık.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
Disiplin ve disiplinlerarası takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için
uygulayabilme becerisi.
P10
P06
P02
P01
P03
P05
P04
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama
becerisi. Not: Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, tasarımın niteliğine göre ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. ögeleri içerir.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
4
14
56
14
3
42
Ödevler
0
0
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
3
4
12
0
%0
Uygulama
5
2
10
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
3
12
36
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
12
Ara Sınav
1
%30
Ders Süresi
Kısa Sınav
2
%30
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ödev
0
%0
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
12
170
6
Download

MAT291 - Bursa Teknik Üniversitesi