S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
AKREDİTASYON KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI ve GÖREVLERİ
Bölüm akreditasyon çalışmaları ADEK tarafından takip edilir. İlgili dekanlık komisyonu ile ilişkiler
de ADEK tarafından sağlanır. ADEK bölüm içinde akreditasyon çalışmalarını her bir ölçüt için
oluşturulan çalışma grupları ve Bölüm Bilgi İşlem Komisyonu ile birlikte yürütür.
Ölçüt komisyonları kendileri için MDÖ2.01 belgesinde tanımlanan bilgi ve belgeleri toplarlar, gerekli
çalışmaları yaparlar. MDÖ2.0 belgesinde belirtilen hususlara ek ve bunları tamamlayıcı bilgiler her bir
ölçüt için “görevler” başlığı altında ayrıca açıklanmıştır.
Her komisyon ve çalışma grubu her yarıyılda en az iki kez toplantı yapar ve toplantılarını tutanak ile
belgelendirir.
Akademik Değerlendirme ve Kalite Güvence Komisyonu (ADEK)
Prof.Dr. Ferruh YILDIZ, Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, Doç.Dr. Hakan KARABÖRK,
Doç.Dr. Tayfun ÇAY, Doç.Dr. Aydın ÜSTÜN, Doç.Dr. Ayhan CEYLAN
Ölçüt 1 Çalışma Grubu (Öğrenciler)
Yrd.Doç.Dr. G. ÖZKAN (B), Yrd.Doç.Dr. Şaban İNAM, Yrd.Doç.Dr. Ş.YALPIR, Arş.Gör. A.
BOZDAĞ
Görevler

Ölçüt 1 raporu yıllık olarak hazırlanır.

Her öğretim yılı için, ÖSS giriş puanları, yatay, dikey geçiş, yandal ve çift anadal
kontenjanları, başvuru koşulları belgelenir.

ERASMUS ve FARABİ ile öğrenci kabul koşulları, kontenjanları, gelen giden öğrenci sayıları
ile ilgili her yıl bilgi toplanır.

Danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulamalar yıllık olarak izlenir ve belgelenir.

Bölüm ve dekanlığın öğrenci mezuniyetleri ile ilgili uygulamaları ve izlenen prosedür yıllık
olarak izlenir ve belgelendirilir.

Yıllık olarak öğrenci profili izlenir, her yıl profildeki önceki yıllara göre değişimler raporlanır.
Ölçüt 2, 3 ve 4 Çalışma Grubu (Programın Eğitim Amaçları, Program Çıktıları, Sürekli
İyileştirme)
Yrd.Doç.Dr. T. ÜSTÜNTAŞ (B), Yrd.Doç.Dr. İ. ŞANLIOĞLU, Arş.Gör.O.S.KIRTILOĞLU,
Arş.Gör.Dr. S.DOĞANALP, Arş.Gör. P.KARAKUŞ, Arş.Gör. M. ZEYBEK, Arş.Grv. E.
ZERAY, Arş.Gör. B.ÖZDEMİR
Görevler

Özgörev ve özgörü dokümanı yıllık olarak danışma kurulu toplantılarında dile getirilen
hususlar da dikkate alınarak ele alınır. Gerekli hallerde revizyon önerileri ADEK’e sunulur.
1
Müdek Değerlendirme Ölçütleri 2.0 http://www.mudek.org.tr/doc/tr/MUDEKDegerlendirme_Olcutleri_(2.0).pdf
1
S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Özgörev ve özgörü dokümanında belirlenen program çıktıları yıllık olarak değerlendirilir.
Gerekli hallerde güncelleme önerileri ADEK’e iletilir.

Yıllık olarak ders-çıktı matrisi hazırlanır.

Öğrenci anketleri her yarıyıl yapılır ve değerlendirilir.

Anketler ve ders başarıları temel alınarak, her yarıyıl için ölçme değerlendirme raporu yazılır,
rapor bölüm akademik kurulunda tartışıldıktan sonra ADEK’e teslim edilir. Bu raporda
öğrenci işlerinden alınacak dönemlik başarı oran listesi ek olarak yer alacak, raporda bu
listedeki veriler tartışılacaktır.

Yeni mezun, eski mezun ve işveren anketleri yapılır. Yeni mezun anketleri yıllık, eski mezun
ve işveren anketleri iki yılda bir değerlendirilir.

Staj komisyonu ile işbirliği yaparak staj anketlerini değerlendirir.

Bölümce toplanan ders dosyalarını kontrol eder, düzgün arşivlenmesini sağlar.

EK 3, formları yıllık hazırlanır.

Yukarıda belirtilen hususlar hazırlanacak yıllık ölçüt raporunda tartışılır.
Ölçüt 5 Çalışma Grubu (Eğitim Planı)
Prof.Dr. C. İNAL (B), Doç.Dr. F.İŞCAN, Arş.Gör.Dr. R.A.ABBAK, Arş.Gör. S.ALÇAY,
Arş.Gör. S. BÜLBÜL, Arş.Gör. S. Yasemin OTURANÇ, Arş.Grv. H.B. MAKİNECİ
Görevler

Uygulanan eğitim (öğretim) planı yıllık değerlendirilir. Güncelleme ve iyileştirme önerileri
ADEK’e yapılır. Bölümce yapılan değişiklikler ve görevlendirmeler takip edilir.

Ana tasarım deneyimi kazandırılan dersler (İmar Bilgisi Uygulaması ve Arazi Düzenlemesi
Uygulaması) ve yapılan projelerin ana tasarım niteliği taşıyıp taşımadığı izlenir. Gerekli
hallerde ana tasarım derslerinde değişiklikler de önerilebilir.

Ders tanıtım formlarının (Ek B formları) güncel tutulması sağlanır. Yeni açılan ders formları
ilgili öğretim üyelerinden talep edilir, kontrol edilip bilgi işlem komisyonuna aktarılır.
Formlar bilgi işlem komisyonunca sayısal olarak arşivlenir. Başvuru yapılan yıllarda çıktıları
bilgi işlem komisyonunca hazırlanır.

EK 1 A1, EK 1 A2 formlarını hazırlar.

Yıllık olarak hazırlanan rapor ADEK’e sunulur.
Ölçüt 6 Çalışma Grubu (Öğretim Kadrosu)
Doç.Dr. Murat YAKAR (B), Arş.Gör. C. AVCI, Arş.Gör. E. ERTUNÇ
Görevler

Öğretim kadrosunun niteliği ve niceliği yıllık olarak izlenir ve raporlanır. Bu kapsamda
özdeğerlendirme raporu gerekli tüm bilgi ve belgeler toplanır, raporlanır.

Atanma kriterleri ve uygulanması raporlanır.

Öğretim kadrosu özgeçmiş formları (C formları) ve öğretim üyeleri ile ilgili diğer formlar
güncel tutulur.
2
S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Öğretim üyelerinin yıllık ders yükleri (çarşaflar) her yarıyıl başında bölümden alınır ve
arşivlenir.

Öğretim üyelerinin ders dışı çalışmaları (proje, danışmanlık vb) izlenir ve raporlanır.

Ek 1 A3 ve Ek 1 A4 formları yıllık olarak hazırlanır.

Yapılan yayınlar yıllık izlenir ve bölümün yıllık yayın performansı belgelenir.
Ölçüt 7 ve 8 Çalışma Grubu (Altyapı, Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar)
Doç.Dr. S. Savaş DURDURAN (B), Arş.Gör. Dr. L. KARASAKA, Arş.Gör. F. UYSAL
Görevler

Altyapı ile ilgili MDÖ belgesinde belirtilen hususlar hakkında bilge ve belge toplanır.

Bölüm laboratuar donanımları izlenir ve yıllık olarak raporlanır.

Altyapı ile ilgili eksiklikler bölüm başkanlığına aktarılır.

Dekanlık MÜDEK komisyonu ile işbirliği halinde daha önceki yıllarda hazırlanmış olan
“Kurum Profili” dosyasını güncel tutacaktır.

Ek 1 A5 formu yıllık olarak güncellenir.

Dekanlık belgesine ek olarak bölüm öğretim üyelerince yürütülen projelerin bütçeleri,
projelerden bölüme kazandırılan donanımlar hakkında bilgi toplanır.
Ölçüt 9 ve 10 Çalışma Grubu (Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri, Programa Özgü
Ölçütler)
Yrd.Doç.Dr. A. ERDİ (B), Doç.Dr. İ. B. GÜNDOĞDU, Arş.Gör.Dr. C.ALTUNTAŞ
Görevler

MDO2.0 belgesinde tanımlanan doküman hazırlanıp, güncel tutulacaktır.

MDÖ2.0 belgesinde belirtilen programa özgü ölçütlerin sağlanması ile ilgili bilgi ve belge
toplamak.
Bilgi İşlem Komisyonu
Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ, Doç.Dr. A. ÜSTÜN, Yrd.Doç.Dr. T. ÜSTÜNTAŞ,
Arş.Gör.S. YALVAÇ
Görevler

Tüm ölçüt gruplarından gelen sayısal ortamdaki belgeleri arşivlemek

Bölüm web sayfasında ders formlarına ve öğretim planına göre veri tabanını güncel tutmak,
öğretim planı, ders kodu, görevlendirme değişikliklerini takip edip yansıtmak.

Web sunucusundaki müdek klasörlerini oluşturmak, güncellemek. Klasör içeriği
o
Öğretim yılı bazında, A, B, C formlarını ilgili gruplardan alıp yayınlamak
o
Öğretim yılı bazında anketleri yayınlamak
o
ADEK tarafından gerekli görülen belgeleri yayınlamak, arşivlemek.
3
S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ, Prof. Hüseyin ERKAN, Doç. Dr. Fatih İŞCAN (HKMO), Tugay
KAYA (TKBM), Mustafa TARTAR (Özel Sektör), Ahmet AKIŞ (Özel Sektör), Sıtkı
DİLEK (Özel Sektör), Yaşar KÖKLÜ (Özel Sektör), Mustafa ÖNDER (Özel Sektör),
Ergun GÖKTEN (Özel Sektör), Adem TORU (Özel Sektör), Osman İYİMAYA (Çevre
Şehircilik Bakanlığı), Ergun KÖLEMENOĞLU (Özel Sektör), Ayhan Faruk MESCİ (Özel
Sektör), Koray KARTAL (Özel Sektör), İbrahim UYAR (Özel Sektör).

Yılda iki kez toplantı yapar. Mezunların işgücü piyasasının beklentileri, uygulanan eğitim
planının mezunların yetişmesindeki etkileri tartışılır.

Toplantılar tutanakla belgelenir.
4
Download

ADEK