Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Doktora
MECH603
Advanced Mechanical Vibrations
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MECH603
Advanced Mechanical Vibrations
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Doktora
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği Doktora
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Öğrenciye mekanik titreşimlerle ilgili lisansüstü düzeyde konuları gereken ayrıntıları ile sunarak bu tür problemleri doğru bir şekilde analiz etmesine yardımcı olmaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel kavramlar, analitik dinamiğin temel konuları, tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, sürekli ortamların serbest ve zorlanmış titreşimleri ve yaklaşık çözüm
metotları.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Hakan GÖKDAĞ
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Hakan GÖKDAĞ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
---
:
:
:
:
50
50
1- L. Meirovitch, Fundamentals of Vibration, McGraw-Hill Inc., 2001. 2- L. Meirovitch, Anaytical Methods in Vibration, Prentice Hall, 1967. 3- A.W. Leissa and M.S.
Qatu, Vibrations of Continuous Systems, McGraw-Hill Inc., 2011. 4- S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson Education, Inc., NJ, 2011.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Titreşimle ilgili temel kavramlar (tanımı, genelleştirilmiş koordinat kavramı, basit harmonik hareket, katılık kütle ve sönüm
özellikleri, eşdeğer katılık)
Titreşimle ilgili temel kavramlar (mekanik sistemlerin modellenmesi ve hareket denklemleri)
Analitik dinamiğin temel konuları (Newton'un II. hareket kanunu, Lagrange eşitlikleri)
Analitik dinamiğin temel konuları (Hamilton prensibi
Tek SD'li sistemin titreşimi (örnekler, sönümsüz halde titreşim, viskoz sönümün etkisi, Coulomb ve histerizis sönümleri)
Tek SD'li sistemin titreşimi (harmonik uyarı cevabı, zeminden gelen harekete cevabı, genel bir uyarıya cevap)
Çok SD'li sistemin titreşimi (Örnekler, tesir katsayıları, özdeğer probleminin çözümü, normal modların ortogonalliği, tekrarlı
özdeğerler, açılım teoremi)
Çok SD'li sistemin titreşimi (bir yere bağlı olmayan sistem, serbest titreşimler, modal analiz ile zorlanmış titreşim cevabı, viskoz
sönüm halinde titreşim cevabı, hareket denklemlerin nümerik çözüm yöntemleri, özdeğer probleminin çözümü için diğer
yöntemler)
9
Sürekli ortam titreşimi (gergin telin serbest titreşimi, çubukların eksenel ve burulma titreşimleri, özdeğerler ve özfonksiyonlar)
10
11
12
13
14
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
Sürekli
ortam
ortam
ortam
ortam
ortam
titreşimi
titreşimi
titreşimi
titreşimi
titreşimi
(kirişlerin ve plakların serbest titreşimleri, modların ortogonalliği)
(yaklaşık çözüm metotları)
(yaklaşık çözüm metotları)
(sistemin zorlanmış titreşim cevabı
(sistemin zorlanmış titreşim cevabı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Bir yapının titreşim hareketini analiz etmek üzere gerekli modeli oluşturabilir
Yapının temel modal parametrelerini (doğal frekanslar, sönüm oranları ve mod şekilleri) hesaplayabilir.
Kesin çözümün eldesinin zor olduğu durumlarda yaklaşık çözüm metotlarını uygulayarak yapının titreşim özelliklerini belirleyebilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P05
P03
P01
P02
Matematik bilim ve mühendislik hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi makine mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek üzere kullanma yeteneği
Bilimsel metotları ve mevcut sınırlı bilgiyi kullanarak yeni bilgi üretme yeteneği
Sosyal ve bilimsel sorumlulukların farkında olma, veri toplama, değerlendirme ve yayımlama evrelerinde ahlaki kurallara bağlı kalma
Makine mühendisliği problemlerini çözmek üzere modern teknikleri uygulama ve geliştirme yeteneği
Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ulusal ve
uluslararası toplantılarda sunabilme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
Ödev
2
%60
Ödevler
2
25
50
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
30
30
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
195
6
Download

MECH603 - Bursa Teknik Üniversitesi