DERS ADI: HUK_109 Hukuk Kaynakları-Hukukta Metod-Bilimsel Cal. Haz.
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi
Yön
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Seminerler/
Yarıyıl
Teori/Ders
Proje/Alan
AKTS
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer
Toplam Kredi
Anlatımı
Çalışması
Kredisi
Grupları
1
14x2
2
28
Ders
Prof. Dr. Ali Naim İnan
Sorumluları
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/
Zorunlu
Seçmeli
Ön Koşul
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Bu derste hukuk kurallarının yapısı ve yorum teknikleri incelenmekte ve hukuka ilişkin metodolojik çalışma
Dersin
yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Tanımı
Hukuk kurallarının öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılmasının ve yorumlanmasının sağlanması ve
Dersin Amacı
metodolojik çalışmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Hedeflenen
Kazanımlar
1)Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışma yapma becerisini kazanmak,
2)Hukuk kurallarının yorumuna ilişkin değerlendirmeler yapabilecek duruma gelmek,
3)Normların yürürlüğüne ilişkin ilkelerin karşılaşılan olaylarda uygulayabilecek bilgiye sahip olmak,
4)Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olmak ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma
yöntemini seçebilmek,
5)Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilmek.
Hafta
Dersin Gidişatı
KONULAR
01 Hukukun çeşitli tanımları ve hukuk kaynaklarının incelenmesi
02 Hukuk kurallarının yapısı
03 Kanunların zaman bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler
04 Kanunların yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler, genel kanun ve özel kanun ayrımı,
05 Hak kavramı ve ayrımları
06 Hakların korunması ve savunma, talep hakkı,dava hakkı kavramları ve dava türleri
07 Savunma türleri, hukuki olay ve hukuki fiil kavramları
08 Hukuka aykırı fiiller, hukuki işlemler
Kanunların anlam bakımından uygulanması, genel hüküm ve özel hüküm ayrımı ile emredici hukuk
09
kurallarının tanımlanması
10 Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları , temel ve yedek hukuk kuralları
11 Yorum kavramı ve yöntemleri, biçimsel mantığın deyimleri, tümdengelim, tümevarım ve kıyas
12 Kanun kurallarının yorumu , kanunlaştırma yöntemleri
13 Yorum yöntemlerinin türleri
14 Moderrn yorum yöntemleri ve Türkiye’deki uygulama
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
%5
X
%60
%35
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Ernst Hirsch-Pratik Hukukta Metod,Ankara 2005
Yaşar Karayalçın-Hukukta Öğretim Kaynaklar ve Metod,Ankara 1977
Download

DERS ADI: HUK_109 Hukuk Kaynakları-Hukukta Metod