Niteliğine Göre Hukuk Kuralları
YEDEK HUKUK KURALLARI
EMREDİCİ HUKUK KURALLARI
Taraflarca aksi
karalaştırılamayan, herkesin
uymak zorunda olduğu hukuk
kurallarıdır. Yaptırım gücü
vardır.Yazılış şeklinden
emredici kural olduğu anlaşılır.
ÖR: Kamu düzeni ve
genel ahlakla alakalı
ilgili kurallardır. MK
M.129
NİSA BOZKIR
HUKUK 1/A
A. Tamamlayıcı
Hukuk Kuralları :
Aksine bir düzenleme
yoksa uygulama
alanı bulan
kurallardır.
ÖR: Bir borç
sözleşmesinde faiz
kararlaştırılmadıysa,
yedek hukuk kuralı
varsa ona bakılır.
B. Yorumlayıcı
Hukuk Kuralları
Sözleşmede bulunan bir
kavram ya da
kurumdan ne
anlaşılması gerektiğini
yorumlayan kurallardır.
ÖR: ‘ay başı’ ifadesi
ayın biri, ‘ay sonu’
ifadesi ayın otuzunu
ifade eder. (Taraflar
belirlememişse)
C. Tanımlayıcı
Hukuk Kuralları
Kanunun bir kavram
ya da kurumun
tanımını yapmıştır.
ÖR: MK m.19 :’Bir
kimsenin sürekli
kalma niyetiyle
kaldığı yer, yerleşim
yeridir.’ maddesi
örnektir.
Download

NİTELİĞİNE GÖRE HUKUK KURALLARI