HUKUK FAKÜLTESİ
TÜRK HUKUK TARİHİ DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Türk Hukuk Tarihi
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKZ 241
2
0
0
6
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ
Öğretim
Elemanları
Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ
Yardımcı Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp
yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Tarihin farklı devirlerinde uygulanmış hukuk sistemleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir
perspektiften ele alınacaktır. Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları,
İslâm hukuku, Osmanlı Devleti’nin örfî hukuku, Tanzimat’tan sonraki ve Cumhuriyet
dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılacaktır
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
H
Hukuk tarihinin Türk hukuk tarihi ve Roma hukuku dersleri ile anlaşılması sağlanmalı
DERSİN ÖNGÖRÜLEN BİLGİ VE BECERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ
No
H1
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Hukukun oluşum ve gelişim aşamalarının neler olduğunu, bugün
işleyen hukuk kurumları ile hukuk kurallarının geçmişteki

görünümlerini ve günümüze yansımalarını incelemeli ve sonuçlar
çıkarmalı
Genel hukuk tarihi hakkında bilgi vermenin yanında İslamiyet öncesi
H2
ve sonrası Türk hukuk sistemleri ve uygulamalarını ve yeni hukuk
sistemimize taşınmış olan hukuk kurum- kurallarını öğrenmiş olmalı
Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemlerini kamu hukuku ve özel
H3
hukuk açısından derinlemesine ele alınarak öğretilmeli
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.


DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
1
Hukukun oluşum ve gelişim aşamalarının neler olduğunu, bugün işleyen
H1
hukuk kurumları ile hukuk kurallarının geçmişteki görünümlerini ve
günümüze yansımalarını inceler ve sonuçlar çıkarır.
Genel hukuk tarihi hakkında bilgi vermenin yanında İslamiyet öncesi ve
2
sonrası Türk hukuk sistemleri ve uygulamalarını ve yeni hukuk
H2
sistemimize taşınmış olan hukuk kurum- kurallarını öğrenir.
Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemlerini kamu hukuku ve özel
3
H3
hukuk açısından derinlemesine ele alınarak öğretilir.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
Ölçme**
Yöntemi
2
1
1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Bir bilim dalı olarak Hukuk Tarihinin önemi, konusu, Türk hukuk tarihinin dönemleri
İslamiyet öncesi Türk hukuku
2
İslamiyet sonrası Türk hukuku
3
İslam ve Osmanlı hukuk sisteminde şer’i hukuk-örfi hukuk ayrımı ve önemi
4
İslam ve Osmanlı hukuk sisteminde devletin yapısı ve işleyişi
5-6
Osmanlı Kamu hukuku:
Anayasa ve İdare hukukları, Ceza hukuku ve Yargılama hukuku
7-8
Osmanlı Özel hukuku:
Medeni hukuk (kişiler, aile, miras ve eşya), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku
9-10
Osmanlı kanunnameleri ve uygulamaları
11-12
Osmanlı Adalet sistemi ve örnek uygulamaları
13
Osmanlı arazi rejimi
14-15
Osmanlı hukukunda köleler, gayri Müslim vatandaşların hukuki statüleri
16-17
Tanzimat ve Tanzimat dönemi sonrası Osmanlı hukuku
18-19
Tanzimat dönemi hukuk sistemi ve bu dönemde çıkarılan kanunlar
20-21
Tanzimat Dönemi Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Vatandaşlık Kavramı ve Hukuk Birliğini Sağlama
Çabaları
22-23
Osmanlı Hukukunda Batılılaşma ve sonuçları
24-25
Cumhuriyetin ilanı döneminde Osmanlı hukuku ve hukuk kuramları
26-27
Cumhuriyet dönemi kanunlaştırma hareketleri ve sonuçları
28
Cumhuriyet Dönemi Kanunlaştırma Hareketlerinden 1921 ve 1924 Anayasaları Genel Özellikleri
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Türk Hukuk Tarihi, Halil CİN- Gül AKYILMAZ, Sayram Yayınları, Konya 2009
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
28
2
0
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
28
3
0
84
Ara Sınav
2
6
0
12
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
162
Toplam Yük / 30
6,4
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

İndir