Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Hukuk Başlangıcı
ECTS
Kredisi
3
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
HUK 101
Uygulama
(saat/hafta)
-
Dersin Yarıyılı
1
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Araş. Gör. Engin Arıkan
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Hukuk öğrenimine başlayacak olan öğrencilere önlerindeki
derslere adapte olmalarını sağlayacak temel kavramsal ve
metodolojik altyapıyı vermek
Hukukun Tanımı, Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk
arasındaki İlişki, Hukukun Fonksiyonları, Adalet, Adaletin Türleri,
Hukuksal Bilginin Niteliği, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları,
Hukukun Yürürlüğü, Hukukun Uygulanması, İçerik Açısından
Hukukun Uygulanması, Hukukun Anlam Açısından Uygulanması,
Hukukun Yorumu, Boşluk Doldurma ve Takdir Yetkisi, Hukuk
Sistemleri
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci genel olarak hukuk hakkında
bilgilenmiş olur. Hem özel hukuk, hem de kamu hukuku alanları
için gerekli olan giriş kavramlarına ulaşmış, bütünsel bir hukuk
fikrine sahip olarak hukukun işlevini daha iyi anlar.
Kaynaklar
1
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2006.
Işıktaç, Yasemin, Hukuk Başlangıcı, Vedat Kitapçılık, 2010.
Gözler, Kemal, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, 2010.
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Hukukun Bilgi Kaynakları
Beşeri Davranış Kuralları
Hukuk ile İlgili Bazı Kavramlar
Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı
Yargı Örgütü
Hukuk Sistemleri
Hukukun Temeli Hakkında Görüşler
Adalet Kavramı
Kanunlaştırma
Hukuk Kurallarının Çeşitleri
Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
Hukuk Kurallarının Yorumu
Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu
Hukuk Kurallarının Müeyyidesi
Hakimin Hukuk Yaratması
Hakimin Takdir Yetkisi
Hak Kavramı, Tanımı ve Hakların Çeşitleri
Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Aktivite Sayısı Katkı Payı
1
40
1
60
Toplam
100
40
60
2
Toplam
100
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
6
Türk hukukunda insan haklarının gelişimini
ve gündelik yaşamdaki önemini kavrar.
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Türkiye hukuku etkisini kavrar.
9
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
10 Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
11 Mesleki ve etik değerleri özümser.
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Etkinlik Sayısı
15
-
Süre (Saat)
2
-
İş Yükü
30
3
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
1
1
15
45
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
15
45
90
3
3
4
Download

HUK 101 - Türk-Alman Üniversitesi