Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Vergi Hukuku
ECTS
Kredisi
4
Dersin Kodu
HUK 410
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Uygulama
(saat/hafta)
1
Dersin Yarıyılı
8
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Prof. Dr. Aziz Taşdelen
Ar. Gör. Adil Selim Sayın
Dersin Amacı
Vergi hukuku ile ilgili temel kavramların ve vergi sisteminin
kavranması, vergi konusundaki uyuşmazlıkları çözme yeteneğinin
kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği
Vergi kamu gelirleri içerisinde önemli yere sahiptir. Devlet egemenlik
gücüne dayanarak, kamu harcamalarını karşılamak üzere,
mükelleflerin mali güçleri üzerinden vergi almaktadır. Vergi hukuku
esasen devlet ve mükellef arasında kurulan vergi ilişkisinin hukukudur.
Bu ilişkinin özünü vergi borcu oluşturmakla birlikte, mükelleflerin
bundan başka birçok şekli ödevleri de bulunmaktadır. Vergi ödevinin
öncelikle anayasal temelleri, vergi ilişkisinin tarafları, vergi idaresinin
işlemleri ve vergi sistemi anlatılmaktadır. Bu bağlamda ödenmeyen
vergi alacağının zorla tahsili, vergi kabahatleri, vergi suçları ve vergi
yargılaması gibi konular da dersin konuları arasında bulunmaktadır.
Karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde Alman vergi hukuku konusunda
özet bilgi de ders içerinde yer almaktadır.
1
Dersin Öğrenim
Çıktıları
1) Vergi hukukunun ve vergi türlerinin temel kavramlarını ve
müesseselerini tanımlar ve açıklar.
2) Bu kavram ve müesseseler arasındaki farkları ve
benzerlikleri açıklar ve birbirleriyle ilişkilendirir.
3) Soyut hukuki konuları somut olaya uygular, bundan
sonuçlar çıkarır.
4) Türk vergi sistemindeki vergileri sınıflandırır, konuları
örneklendirir ve açıklar.
5) Karşılaştırmalı hukuk örneği olan Alman vergi hukuku
hakkında özet bilgiye sahiptir.
Kaynaklar
Ders Kitabı
Muallâ Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan: Vergi Hukuku,
Ankara 2014.
Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Yetkin yayınları, 2014
Ankara.
Oktar, S. Ateş, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2014.
Bilici, Nurettin, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.
Bilici, Nurettin, Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2014.
Mutluer, M. Kâmil, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümleri,
Turhan Kitabevi, Ankara 2014.
Mevzuat
Makaleler
Karar örnekleri
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
Konular
1
Vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun dalları, vergi hukukunun kaynakları,
2
Vergi hukukunun anayasal temelleri, vergi ilişkisi, vergi idaresi ve vergi ödevlisi
kavramları, vergi hukukunda yorum,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Verginin temel kavramları (verginin konusu, vergiyi doğuran olay, vergi
alacağı/borcu, vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu, vergi ödevleri, vergi matrahı,
vergi oranı, vergi tarifesi)
Vergilendirme süreci işlemleri (tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, tecil, terkin); vergi
denetimi işlemleri (yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama),
Vergi alacağını sona erdiren sebepler,
Gelir Vergisi I
Gelir Vergisi II
Kurumlar vergisi
Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi
Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve
diğer tüketim vergileri,
Gümrük vergileri ve belediye vergileri,
Vergi alacağının zorla tahsil usulleri,
Vergi kabahatleri ve vergi suçları,
Vergi ödevlisi ve idare arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkları ve bunların çözüm
yolları,
Karşılaştırmalı hukuk örneği olarak Alman vergi hukuku hakkında özet bilgi.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
1
1
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
40
60
100
40
60
100
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ilişkiyi kavrar.
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
Tarihsel gelişimi içinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Türkiye hukuku etkisini kavrar.
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
Mesleki ve etik değerleri özümser.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
15
15
1
1
Süre (Saat)
2
1
30
45
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
İş Yükü
30
15
30
45
120
4
4
4
Download

HUK 410 - Türk-Alman Üniversitesi