Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Eşya Hukuku II (Gayrimenkul
Eşya Hukuku ve Tapu Sicili)
ECTS
Kredisi
6
Ders
(saat/hafta)
3
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
HUK 304
Uygulama
(saat/hafta)
1
Dersin Yarıyılı
6
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Araş. Gör. Murat SARIKAYA
Araş. Gör. Mustafa Tolga ÖZER
Eşya Hukuku’nun gayrimenkullere ilişkin esaslarının ve tapu
siciline ilişkin ilkelerin kavranması
Bu ders kapsamında öncelikle, tapu sicili ve özellikleri ele alınır.
Dersin devamında, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, kapsamı
ve korunması konuları işlenir. Ayrıca kat mülkiyeti konusunda
temel bilgiler de öğrenciye kazandırılır. Sınırlı aynî hakların genel
özellikleri, türleri ve bunların her birinin konusu, kurulması,
hükümleri ve sona ermesi ayrıca detaylı şekilde işlenir. Yine
taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni konuları da bu ders kapsamında
ele alınır. Konuların daha iyi kavranması maksadıyla teorik
bilgilerin pekiştirilmesi için pratik çalışmalar yapılır.
- Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Hukuku’na ilişkin
1
hükümlerinden gayrimenkul mallara ve tapu siciline ilişkin
olanların kavranması
Kaynaklar
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Eşya
Hukuku, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2014.
Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, İzmir, Barış Yayınları, 2014.
Aydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, İstanbul, Vedat
Kitapçılık, 2014.
Mehmet Ayan, Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Konya,
Mimoza Yayınevi, 2014.
Mehmet Ayan, Eşya Hukuku II, Mülkiyet, Konya, Mimoza
Yayınevi, 2013.
Mehmet Ayan, Eşya Hukuku III, Sınırlı Ayni Haklar, Konya,
Mimoza Yayınevi, 2012.
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
Konular
1
Tapu Sicili Kavramı, Unsurları, Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler
2
Taşınmaza ait Kütük Sahifesine Yapılacak Kayıtlar, Aynî hakların Tescili, Terkini ve
Değiştirilmesi
3
Şerhler
4
Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü, Yolsuz Tescil
5
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Kazanılması
6
Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması
7
Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması
8
Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması
9
Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay, Dikey ve Madde İtibarı ile Kapsamı
10
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları
11
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramı, Kat Mülkiyetine Uygulanacak Hükümler ve Kat
Mülkiyetinin Kurulması
12
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramı, Kat Mülkiyetine Uygulanacak Hükümler ve Kat
Mülkiyetinin Kurulması
13
Sınırlı Aynî Hak Kavramı, Çeşitleri, Özellikleri ve Sırası, İrtifak Hakları
14
İrtifak Hakları
15
Taşınmaz Rehni
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı Katkı Payı
1
40
1
60
Toplam
100
40
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
6
Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Türkiye hukukuna etkisini kavrar.
9
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
10
11
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
Mesleki ve etik değerleri özümser.
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
15
15
1
1
Süre (Saat)
İş Yükü
3
45
1
15
45
45
75
75
Toplam İş Yükü
180
Toplam İş Yükü/30 saat
6
ECTS Kredisi
6
4
Download

HUK 304 - Türk-Alman Üniversitesi