ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN
‘’ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ’’ BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Bilim ve Sanat Merkezi, Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim çağındaki özel
veya üstün yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız özel eğitim
kurumudur. (Ücretsiz bir devlet kurumudur).
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarına devam eden özel veya üstün yetenekli
öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem
çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak Bilim ve Sanat Merkezlerinin (bilsemlerin) temel
amacıdır.
Bilim ve Sanat Merkezine gelmeye hak kazanan öğrenciler kendi okullarında örgün
eğitimlerine devam edip okul dışı zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam ederler.
ÖzelveyaÜstünYetenekliÇocuklar
Üstün veya özel yetenekli çocuklar, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev
sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkânlara gereksinim
duyan çocuklardır.
Parlak öğrenciler değil, üstün yetenekli öğrenciler bilim ve sanat merkezlerinin hedef
kitlesidir. Bu sebeple, öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin
duyarlı, özverili ve titiz davranmaları son derece önemlidir. Belirttiğimiz açıklamaya
uygun olmak koşulu ile sınıf öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan öğrencilerini
merkezimize aday gösterebilirler.
Parlak ve özel çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim
yapmanıza yardımcı olacaktır. Görülen bazı farklılıklar şunlardır:
Parlak Çocuk
İlgilidir
Sorulara cevap verir
Yanıtları bilir
Grubun üst dilimindedir
Anlamı kavrar
Verilen işi tamamlar
İyi fikirleri vardır
Okuldan hoşlanır
Güçlü belleği vardır
Öğrenirken mutlu olur
Verilenleri kolaylıkla alır
Kolaylıkla öğrenir
Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır
Akranlarıyla olmaktan hoşlanır
Bilgiyi özümser
Üstün Çocuk
Oldukça fazla meraklıdır
Soruların ayrıntılarını tartışır
Sorular sorar
Grubun çok ötesindedir
Anlam çıkarır
Projeler oluşturur
Alışılmamış tuhaf fikirleri vardır
Öğrenmeden hoşlanır
İsabetli tahminlerde bulunur, keskin
gözlemleri vardır
Öğrenirken eleştireldir
Verilenleri alırken coşkuludur
Verilenleri zaten bilmektedir
Karmaşıklık onu coşkulandırır
Büyük yaştakileri ve yetişkinleri seçer
Bilgiyi değiştirip uygular
Sayfa 1 / 3
TANILAMA NEDİR?
Üstün/özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir.
TANILAMA SÜRECİ:
2014–2015 eğitim-öğretim yılı için tanılama sürecinde, il genelindeki (özel-devlet) tüm
“İlkokullar”
tanılama kapsamına alınmıştır.
Tanılama sürecinde il genelinde halen
ilkokulların 4’üncü sınıflarında okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince aday
gösterilerek gözlem formu (EK-1) doldurulanlar Kocasinan Rehberlik ve Araştırma
Merkezince tanılamaya alınacaktır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz
2014–2015 öğretim yılında Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir.
A)
AdayGösterme:

Bakanlıkça hazırlanan “Gözlem Formu” “İlkokullara” gönderilir.

“Gözlem Formu” sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf ö ğretmenleri sayı
sınırlaması olmadan kılavuzda belirtilen şartlara uygun öğrencilerini testlerimize aday
gösterebilirler.

Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesine bağlı olarak öğrenciler “Zihinsel”, “Resim”
ve “Müzik” alanları ile ilgili yeteneğinin belirleneceği tek formda değerlendirilir.

Gözlem formunda yer alan öğrenci ve öğretmen bilgileri eksiksiz doldurulur.

“Öğrenci Gözlem Formu” sınıf öğretmeni varsa rehber öğretmen tarafından
imzalanarak okul idaresine teslim edilir.

“Gözlem Formları” okul idaresi tarafından onaylanır.

Aday gösterilen her öğrenci için okul idaresi tarafından “Fotoğraflı ve Onaylı
Öğrenci Belgesi” düzenlenir.

Aday gösterilen öğrencilerin belirtildiği “Aday Öğrenci Listesi” okul idaresi
tarafından düzenlenir.
— Öğrenci Belgeleri,
— Öğrenci Gözlem Formları,
— Toplu Aday Öğrenci Listesi (Bir örneği de [email protected] adresine
e-posta ile gönderilir)
İlkokullarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yukarıdaki belgeleri resmi yazı ile iletirler.
Belgeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne (Özel Eğitim Birimine)
sunulur.
B) Test Süreci

Aday öğrencilere sınav değil test uygulanır.

Teste alınacak öğrencilerin teste yeri ve tarihleri www.kocasinanram.meb.k12.tr ile
www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet adreslerinde duyurulur. (Bu bilgi mutlaka
öğrenci velilerine bildirilmelidir).
Sayfa 2 / 3

Öğrenciler teste gelirken yanlarında;
- Nüfus Cüzdanı
- 2 Adet Kırmızı kurşun kalem ve silgi bulundurur.
- Test’e girecek öğrencilerin üzerinde hiçbir surette (elektronik vb.)
cihaz bulunmamalıdır.
C) Bireysel İnceleme:

“Genel yetenek testi” sonuçlarına göre “Bireysel İnceleme”ye katılmaya hak
kazanan zihinsel yetenek alanındaki öğrencilerin bireysel incelemeye alınacakları
gün ve saat,
“Kocasinan Rehberlik
ve
Araştırma
Merkezinin
www.kocasinanram.meb.k12.tr ile Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezinin
www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet adreslerinden açıklanır.

Bireysel inceleme bir testtir, mülakat değildir. Bilim ve Sanat Merkezine mülakatla
öğrenci alımı yapılmaz.

“Zihinsel” yetenek alanları ile ilgili bireysel inceleme ile “ Müzik” ve “Resim”
yetenek
alanlarından
alınacak
öğrencilerin
yetenek
sınavları
www.kocasinanram.meb.k12.tr
ile www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet
adreslerinde ilan edilen belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçları www.kocasinanram.meb.k12.tr ile
www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet adreslerinde ilan edilir.

Bilim ve Sanat Merkezinin kontenjanları dâhilinde puan üstünlüğüne göre belirlenen
asil
ve
yedek
listeler
www.kocasinanram.meb.k12.tr
ile
www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet adreslerinde ilan edilir.
D) Kayıt
ve
Yerleştirme:

Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından bildirilen sonuçlara göre Çetin Şen Bilim
ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler www.kocasinanram.meb.k12.tr ile
www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet adreslerinde ilan edilir.

Asil listeden kayıtlar 1 ile 14 Eylül 2014 tarihleri arasında; yedek listeden kayıtlar ise
15 ile 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezinde
yapılacaktır.

Asil listeden yapılan kayıtlar sonrası varsa kalan boş kontenjanlar 15 Eylül 2014
tarihinde www.kocasinanram.meb.k12.tr ile www.kayseribilsem.meb.k12.tr internet
adreslerinde ilan edilir.

Bilim ve Sanat Merkezi eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve
katılımları veli sorumluluğundadır.

Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim etkinliklerinin % 70’ine katılım zorunludur.
Tanılama süreci ile ilgili her türlü bilgiyi aşağıda iletişim adresleri verilen birimlerden
alabilirsiniz.
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
Telefon No
352. 231 68 07
Telefon No
352. 320 20 15
Belgeçer
352. 231 76 96
Belgeçer
352. 320 20 15
İnternet Adresi
kocasinanram.meb.k12.tr
İnternet Adresi
kayseribilsem.meb.k12.tr
e-posta
[email protected]
e-posta
[email protected]
Sayfa 3 / 3
Download

ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014