HUKUK FAKÜLTESİ
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Devletler Özel Hukuku
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKZ 441
3
0
0
6
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
Yardımcı Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin genel amacı Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybı halleri ile yabancılık
statüsünü incelemek, kanunlar ihtilafı kuralları ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin temel
kavramları öğreterek yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda uygulanacak hukukun ve
yetkili mahkemenin tespit edilmesi yollarının gösterilmesi ve bu hususlara ilişkin teorik
bilgileri destekleyecek pratik çalışmalar yapmaktır.
Devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, Milletlerarası Usul
Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukuku dersin içeriğini oluşturur.
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
K
Devletler özel hukuku çerçevesinde tabiiyet hukuku, yabancılar hukuku, milletler arası usul hukuku
ve kanunlar ihtilafı başlıklarının özümsenmesi sağlanmalı
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
Temel kavramlar, yabancı hukukun uygulanması, kamu düzeni,
K1
K2
K3
kurallar çelişkisi, uluslararası yetki kuralları, uluslararası tahkim,
uluslararası medeni yargılama hukukunu kavramalı

Tâbiiyet Hukukunun konusu olan, Türk tâbiiyetinin kazanılması,
kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu müesseselerini öğrenmeli

Yabancılar hukuku ile genel olarak yabancıların yararlanabilecekleri
hakların kapsamı ve bunlara getirilebilecek sınırlamalar konularını

öğrenmeli
K4
Kanunlar ihtilafındaki temel kavramlar ve milletlerarasındaki yetki
kuralları, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi yollarını

özümsemeli
Uluslararası nitelikteki özel hukuk sorunlarının çözüm yolları
K5
hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte, sadece mensup ülke
dâhilindeki iç hukuk yollarında değil, yabancılık unsuru içeren

olaylarda da yorum yapabilme yeteneği kazanmalı
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
1
Temel kavramlar, yabancı hukukun uygulanması, kamu düzeni, kurallar
çelişkisi, uluslararası yetki kuralları, uluslararası tahkim, uluslararası
K1
2
medeni yargılama hukukunu kavrar.
2
Tâbiiyet Hukukunun konusu olan, Türk tâbiiyetinin kazanılması,
kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu müesseselerini öğrenir.
K2
Yabancılar hukuku ile genel olarak yabancıların yararlanabilecekleri
3
hakların kapsamı ve bunlara getirilebilecek sınırlamalar konularını
öğrenir.
K3
Kanunlar ihtilafındaki temel kavramları ve milletlerarasındaki yetki
4
5
kurallarını, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi yollarını
özümser.
Uluslararası nitelikteki özel hukuk sorunlarının çözüm yolları hakkında
bilgi sahibi olmakla birlikte, sadece mensup ülke dâhilindeki iç hukuk
K4
1,3
1,3
1,3
2,3
K5
yollarında değil, yabancılık unsuru içeren olaylarda da yorum yapabilme
yeteneği kazanır.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri
2
Vatandaşlığı Tayinden Uygulanacak Hukuk, Çok Vatandaşlık ve Vatansızlık
3
4-5
6-7
Türk Vatandaşlık Hukukuna Hakim Prensipler: Vatandaşlığın Doğum ile Kazanılması, Kan ve
Toprak Esası
Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Kanun Yolu ile, Yetkili Makam Kararı ile Kazanma, Seçme
Hakkı ile Kazanma
Türk Vatandaşlığının Kaybı: Evlenme, Rücu, Yabancı Vatandaşlığı Seçme Hakkı ile Kayıp,
Vatandaşlıktan Çıkma veya Yabancı Vatandaşlığa Geçme İzni
8-9
Vatandaşlığa Alınmanın İptali, Kaybettirme, Çıkarma
10
Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu
11
Devletler Özel Hukukunun Komşu Alanları; Tarihçesi; Kaynakları
12
Devletler Özel Hukuku Kaideleri ve Nevileri
13
Vasıflandırma, Bağlama Noktası
14
Ön mesele; Atıf; Kamu Düzeni
15-16
Şahsın Hukuku Alanında, Aile Hukuku Alanında Bağlama Kuralları
17-18
Miras Hukuku Alanında, Eşya Hukuku Alanında, Borçlar Hukuku Alanında
19
Milletlerarası Medeni Usul Hukuku: Genel Olarak, Lex Fori Prensibi, Vasıflandırma
20
Maddi Hukuk ile İlişki, Milletlerarası Yetki,
21-22
23
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Milletlerarası Tahkim, Milletlerarası Adli
Yardım.
Yabancılar Hukuku: Giriş: Tarihi Gelişimi, Kaynaklar; Yabancıların Hak ve Özgürlüklerine İlişkin
Kurallar
24-25
Kamu Hakları ve Özgürlükleri: Siyasal Haklar ve Özgürlükler, Diğer Kamu Hak ve Özgürlükleri
26
Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Hak ve Özgürlükleri
27-28
Özel Haklar: Aile ve Miras Hukukuna İlişkin Hakları; Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukuna İlişkin
Hakları.
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Devletler Hususi Hukuku, Ergin NOMER- Cemal ŞANLI, Beta Basım Yayın, Ankara 2010
2
Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Mevzuat, Nuray EKŞİ, On İki Levha Yayıncılık, 2010
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
28
3
0
84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
28
2
0
56
Ara Sınav
2
2
0
4
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
2
2
0
4
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
6
0
6
Toplam Yük
154
Toplam Yük / 25
6,1
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

Page 1 HUKUK FAKÜLTESİ DEVLETLER ÖZEL HUKUKU DERSİ