Türk-Alman Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Borçlar Hukuku I (Sözleşme
Hukuku)
ECTS
Kredisi
7
Ders
(saat/hafta)
4
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
HUK 106
Uygulama
(saat/hafta)
1
Dersin Yarıyılı
2
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Türkçe
Lisans
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Araş. Gör. Murat SARIKAYA
Araş. Gör. Mustafa Tolga ÖZER
Borçlar Hukuku'nun temel kavramlarının tanıtılması ile özellikle
sözleşmeden doğan borç ilişkilerinin esaslarının kavranması
Bu derste öncelikle, hukukumuzda “borç” kavramı üzerinde
durulur ve bir borç kaynağı olan sözleşme, sözleşmenin
kurulması, sözleşmenin kurulmasında irade sakatlıkları,
sözleşmenin hükümleri, sözleşmenin sona ermesi ve sözleşmeye
aykırılığın sonuçları incelenir. Dersin devamında, borçların ifası
ve ifa edilmemesinin sonuçları, borçların üçüncü kişilere etkisi ve
borçların sona ermesi konuları işlenir. Bununla birlikte, borç
ilişkilerinde özellik arz eden durumlar kapsamında, müteselsil
borçluluk, şarta bağlı borçlar, pey akçesi, cayma akçesi, cezaî şart
konuları hakkında bilgi verilir. Son olarak da, borç ilişkilerinde
taraf değişiklikleri ve bu kapsamda, alacağın temliki, borcun
1
Dersin Öğrenim
Çıktıları
nakli, sözleşmenin devri ve borca katılma konuları işlenir.
Konuların daha iyi kavranması maksadıyla teorik bilgilerin
pekiştirilmesi için pratik çalışmalar yapılır.
- Borçlar Hukuku'nun temel kavramlarını kavramak
- Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümler Kısmı'nda akdi ilişkiden
doğan borçlara ilişkin esasları kavramak
Kaynaklar
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel
Hükümler, Cilt.I, İstanbul, Vedat Kitapevi, 2014.
M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel
Hükümler, Cilt.II, İstanbul, Vedat Kitapevi, 2014.
S. Sulhi Tekinay/G. Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop,
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993.
Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C.I,
Borçlar Hukukuna Giriş – Hukukî İşlem – Sözleşme, İstanbul, Filiz
Kitabevi, 2010.
Haluk Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku, İstanbul, Vedat
Kitapevi, 2010.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara, Yetkin
Yayınları, 2014.
Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul,
Beta Yayınevi, 2014.
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Borçlar Hukuku’na Hâkim Olan İlkeler, Borç ve Borç İlişkisi Kavramları
Sözleşmenin Kuruluşu
Sözleşmenin Geçerlilik Şartları
Sözleşmenin Geçerlilik Şartları ve Sözleşmenin Hükümsüzlüğü
Temsil
Borçların İfası (İfanın Konusu, Yeri, Zamanı, İspatı ve Üçüncü Kişinin İfası)
Borçların İfası (İfanın Konusu, Yeri, Zamanı, İspatı ve Üçüncü Kişinin İfası)
Ödemezlik Def’i ve Alacaklı Temerrüdü
Borçların ifa Edilmemesi ve Sonuçları
Borçların İfa Edilmemesi ve Sonuçları
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme ve Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
Müteselsil Alacaklılık ve Müteselsil Borçluluk
Şarta Bağlı Borçlar, Cezai Şart, Alacağın Devri ve Borcun Nakli
İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
İfa İmkânsızlığı, Takas, Zamanaşımı
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı Katkı Payı
1
40
1
60
Toplam
100
40
60
Toplam
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
1
Hukuk uygulaması ve kuramı arasındaki
ilişkiyi kavrar.
2
Almanya ve Türkiye hukuk sistemlerinin
karşılaştırmalı analizini yapar.
3
Hukuk metodolojisi ve yorum yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Siyasi iktidarın kurumsallaşması ve
faaliyetlerini yürütmesi açısından hukukun
taşıdığı işlevi kavrar.
5
Ekonomik ilişkiler üzerinde hukuki
kurumların etkisini değerlendirir.
6
Tarihsel süreç içerisinde insan haklarının
gelişimini ve gündelik yaşamdaki önemini
kavrar.
7
Avrupa Birliği kurumları ve hukuku hakkında
bilgi sahibi olur.
8
Uluslararası siyasi ve hukuki kurumların
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
3
9
10
11
Türkiye hukukuna etkisini kavrar.
Hukuki sorunları, hukuk kuramı ve mevzuat
çerçevesinde çözümleme yeterliliğini
kazanır.
Ekonomik ve finansal kurumlara dair hukuki
düzenlemeler ve uyuşmazlık çözüm
yöntemlerine dair bilgi sahibi olur.
Mesleki ve etik değerleri özümser.
X
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
15
15
1
1
Süre (Saat)
İş Yükü
4
60
1
15
45
45
90
90
Toplam İş Yükü
210
Toplam İş Yükü/30 saat
7
ECTS Kredisi
7
4
Download

HUK 106 - Türk-Alman Üniversitesi