Türk-Alman Üniversitesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Matematik I
ECTS
Kredisi
3
Ders
(saat/hafta)
2
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
MWF101
Uygulama
(saat/hafta)
-
Dersin Yarıyılı
1
Laboratuar
(saat/hafta)
-
Yok
Almanca
Lisans
Zorunlu
Seçimlik
x
Yüz Yüze
Uzaktan Eğitim
x
Yrd. Doç. Dr. Eray Gençay
Yrd. Doç. Dr. Eray Gençay
Öğrenciler gerçek dünyadaki problemleri matematiksel olarak
modelleme ve analiz yöntemleriyle araştırma yeteneklerini
kazanmalıdırlar. Ayrıca analiz kavramlarını tanıyarak
öğretimlerinin sonraki bölümlerinde bu temel üstünde
yetkinliklerini geliştirebilecek durumda olmalıdırlar.
Dersin amacı öğrencilerin analizin kavramlarını ve yöntemlerini
iktisadi konular bağlamında tanıyıp kullanabilmelerini
sağlakmaktır.
Derste diziler, seriler, fonksiyonlar, türev, integral ve finans
matematiği konuları işlenmektedir.
Öğrenciler gerçek dünyadaki problemleri matematiksel olarak
modelleme ve analiz yöntemleriyle araştırma yeteneklerini
kazanmalıdırlar. Ayrıca analiz kavramlarını tanıyarak
öğretimlerinin sonraki bölümlerinde bu temel üstünde
yetkinliklerini geliştirebilecek durumda olmalıdırlar.
Kaynaklar
1
Ders Kitabı
Michael Merz, Mario V. Wüthrich. Mathematik für
Wirtschaftswissenschaftler: Die Einführung mit vielen
ökonomischen Beispielen. Vahlen. 2012.
Jochen Schwarze. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler –
Band 1: Grundlagen. 13. Auflage. NWB Verlag. 2011.
Yardımcı Kaynaklar
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
Konular
1
Giriş: Lise matematiği ve üniversites matematiği arasındaki farklar. Matematik
nedir? Analiz nedir? Her ikisinin araştırma nesneleri nelerdir?
2
Gerçel sayılar: Cebirsel özellikler, sıralama özellikleri, tamlık özelliği.
3
Diziler: Tanım ve özellikler, özel diziler, monotonluk.
4
Yakınsaklık, ıraksaklık, dizi limiti, yakınsak dizilerle işlemler.
5
Belirli ıraksaklık, Fibonacci sayıları, altın oran.
6
Dizi kısıtlılığı, sıfır dizisi lemması, Cauchy dizileri.
7
Seriler: Seriler için yakınsaklık kriterleri, serilerle işlem kuralları.
8
Seriler için Cauchy kriteri, Cauchy çarpımı, özel seriler, üstel fonksiyon, Euler sayısı.
9
Fonksiyonlar: fonksiyonların açık ve örtük temsili, koordinat sistemi, ilgin-lineer
fonksiyon, normal parabol, parçalı doğrusal fonksiyon, fonksiyonların geçerli tanım
aralıkları.
10
Ara sınav.
11
Fonksiyon grafiklerini kaydırmak, fonksiyonlarda monotonluk, simetri, kısıtlılık ve
periyotluluk, ters fonksiyon, birebirlik, örtenlik, fonksiyon zincirlemeleri.
12
Fonksiyon limitleri ve süreklilik: Çevreler, fonksiyon limitleri, fonksiyon yakınsaklığı,
belirli ıraksaklık, fonksiyonların belli noktalarda yakınsaklığı, süreklilik.
13
Diferansiyal hesapları: Bir fonksiyonun türev ve diferansiyali, genel diferansiyal
kuralları, zincir kuralı ile türev alma, L’Hospital kuralları.
14
İntegral hesapları: Belirsiz integral, temel integraller, integrasyon kuralları, belirsiz
integralin özellikleri, seçilmiş kök fonksiyonlar, parçalı entegrasyon, ikame kuralı,
belirli integral.
15
Finans matematiği: Temel kavramlar, basit faiz, faizin faizi hesabı, yıl içi faiz hesabı,
sürekli faiz, taksit hesabı, geri ödeme hesabı.
Değerlendirme Sistemi
2
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
1
1
Toplam
40
60
100
40
60
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
İşletmelerin her alanında
1
2
3
4
5
6
uzmanlaşabilmek için gerekli, yönetim ve
organizasyon, muhasebe, finans,
pazarlama, üretim yönetimini kapsayan
temel işletmecilik fonksiyonları ve
işletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal
tekniklerle ile ilgili ayrıntılı teorik bilgiye
sahip olma.
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu
nitelikte hukuk ve iktisat bilgisine sahip
olma.
İşletmelerde karşılaşılan problemleri
tanımlayabilme ve çözüm geliştirmek için
niteliksel ve niceliksel yöntemleri
uygulayarak veri toplayabilme, verileri
düzenleyebilme, verileri analiz edebilme,
analiz sonuçlarını yorumlayabilme.
İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilişim
teknolojilerini kullanabilme.
Elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak
veya yönetmek için kullanabilme.
Bölümün öğretim dili olan Almancayı
alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
3
7
8
9
10
11
12
kurabilecek düzeyde kullanabilme.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci
ile işletme alanında yeniliklere, bireysel
ve kurumsal gelişime açık olma.
İşletmeyi ilgilendiren konularda takım
çalışması yaparak bilgi ve teknikleri
paylaşabilme, geliştirebilme ve
uygulayabilme.
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik
değerlerin bilincinde olma.
İşletme bilimi ile farklı disiplinler
arasında ilişki kurabilme.
Yapı ve içerik açısından yeterli, anlaşılır
ve kaliteli dokümanlar hazırlama ve
sunumlar yapma.
Kendi kendine öğrenme becerisi ile
öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
ve bunun giderilmesine yönelik ileri
düzeyde çalışmalar sürdürebilme.
X
X
X
X
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
14
4
1
1
Süre (Saat)
2
15
1
1
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
İş Yükü
28
60
1
1
90
3
3
4
Download

MFW101 - Türk-Alman Üniversitesi