T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Dersin Adı: Araştırma Yöntemleri
Dersin Koordinatörü: Prof.Dr. Özkan Tütüncü
Tel: 232 412 97 20
Dersin Amacı: Öncelikle bilim tarihi, bilim felsefesinin gelişimi, etik ve bilimsel araştırmanın
esasları üzerine öğrenciler ile tartışma yöntemiyle araştırmacıda olması gereken sorgulayıcı
bakış açısının kazanılması amaçlanmaktadır. Devam eden haftalarda öğrencilerin bilimsel
araştırma süreci aşamaları konusunda kuramsal ve uygulamalı bir öğrenim görmeleri
sağlanacaktır. Bu doğrultuda sorun alanının tespiti ve araştırma sorusunun belirlenmesi,
öncelikli
verilerin
toplanması,
değişkenlerin belirlenmesi,
hipotezlerin oluşturulması,
araştırma tasarımının yapılması, dağılım eğrileri, örneklemin oluşturulması, ölçekler ve
araştırma verilerinin toplanması işlerinin yürütümü ele alınacaktır. Analiz aşaması ile ilgili
olarak güvenilirlik ve geçerlik analizi, ki kare testi, tek örneklem, bağımlı örneklem ve
bağımsız örneklem t testi, varyans testlerinden tek yönlü ANOVA ve korelasyon analizi ele
alınacaktır. Öğrencilerin bu istatistiksel testlerde yeterliliği, SPSS paket programı üzerinde
yapılacak uygulamalarla geliştirilecektir. Nicel araştırma yöntemlerine ek olarak, nitel
araştırma yöntemleri konusunda genel bilgi verilecektir. Nicel araştırma yöntemlerinden
yararlanarak, işletmelerde yaşam kalitesi temelinde oluşturulacak bir araştırma sorusunu
çözümlemeye yönelik bir araştırma projesi oluşturmak, bu dersin çıktısı olacaktır.
Dersin Yöntemi: Dersler, öğretim üyesi tarafından yapılacak sunumları takiben, öğrencilerin
belirli konular üzerine incelemeleri ve pratik yaşamdan örnekleri içeren sunumları ile
yürütülecektir.
Kaynaklar:
Hair, J., Black, W, Babin, B. ve Anderson, R., 2010. Multivariate data analysis: A global
Perspective (7th edition), Saddle River, NJ : Pearson Education, Inc.
Kuhn, S.T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago
Press.
Nunnally, J. C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.
Sekaran, U. ve Bougie, R. (2009). Research methods for business: A skill building approach.
New Jersey, NJ: John Wiley and Sons.
Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri.
Ankara: Detay Yayıncılık.
Kılıç, İ. ve Ural, A. (2004). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay
Yayıncılık.
Dergiler:
ü Journal of Total Quality Management and Business Excellence
ü Journal of Quality and Quantity
ü International Journal of Social Research Methodology
ü Journal of Business Research
ü Annals of Tourism Research
Başarı Notunun Hesaplanması:
Derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Ara Sınav : % 20
Final Sınavı : % 30
Ödev ve Diğer Çalışmalar : % 50
Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; her ders için en az bir ara sınavı yapılması
gerekmektedir. Proje ve ödev notu doğrudan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına eklenecektir.
Bunların genel not ortalamasındaki oransal dağılımı yukarıda belirtildiği gibidir. Her hafta
anlatılan konulara ilişkin verilecek ödevler ve dönem içinde sunulacak projelerden öğrenciler
sorumludur. Öğrencilerin derse devamı, proje ve ödev notuna etki edecektir.
Ara ve Dönem Sonu Sınavı: Aksi belirtilmedikçe, Enstitü ve Anabilim Dalı’nca belirtilen
tarihler geçerlidir.
Ders Programı:
Hafta
Konu
Öğretim Üyesi
1
Ders içeriği ve dönem programının tartışılması.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
2
Araştırma yöntemleri ile ilgili genel kavramlar: Bilim,
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
teori, olgu, paradigma, şüphecilik, bilimsel
araştırma, metodoloji, etik, emik, ontoloji,
epistemoloji, araştırma sorusu, araştırma hipotezi,
araştırma yöntemi, tümdengelim, tümevarım,
dogmatik bilgi, ampirik bilgi.
3
Bilim ve felsefe ilişkisi, bilim felsefesi, bilimsel
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
felsefe, bilim tarihi.
4
Herakleitos, Sokrates, Aristoteles, Platon’un
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
düşünce ve önermelerinin bilim tarihine etkisi.
5
Roma, orta çağ, İslam medeniyeti alanlarında ve
dönemlerinde bilimin gelişimi, bilim tarihine etki
eden kişi ve düşünceler, buluşlar.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
6
Rönesans ile gelişen düşünce ve akımların bilim
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
tarihine etkisi, bilimsel devrimler, eleştirel teori,
Descartes, Bacon, David Hume, Karl Popper,
Thomas Kuhn kişi ve olayların bilim ve insanlık tarihi
üzerine etkisi.
7
Ara sınav
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
8
Bilimsel araştırma sürecine giriş. Araştırma sorusu.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
İlişkiler, tez ve analiz kavramları.
9
Örneklem ve ölçek.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
10
Hipotez.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
11
Geçerlik ve güvenilirlik.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
12
Veri toplama.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
13
Veri analizi. Üçleme. Parametrik ve parametrik
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
olmayan testler.
14
Parametrik ve parametrik olmayan testler.
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Parametrik test sayıltıları. Normal dağılım. SPSS
giriş (değişken ve veri ekranları, veri ve çıktı
dosyaları).
15
Betimleyici analizler (frekans, ortalama, standart
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
sapma), ki-kare, t testi, korelasyon, tek yönlü
ANOVA.
16
Test sonuçlarının yorumlanması ve araştırma
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
raporuna yansıması.
17
Dönem sonu sınavı.
Ders Hakkında : http://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/
E-posta: [email protected]
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Download

Ders içeriği - Dokuz Eylül Üniversitesi