2014 YILI
5 TOA RULMAN DAYAMA (eski ve yeni) ve YAĞ TUTUCU BİLEZİĞİ (eski ve yeni)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ : TTK ihtiyacı olarak 5 TOA için rulman dayama bileziği (eski ve yeni) ve yağ tutucu
bileziği (eski ve yeni) imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Rulman dayama bilezikleri ( E-170-E-6 ve E-170-E²-6 ile yağ tutucu bilezikleri E-170-E-7
ve E-170-E²-7 no.lu resimlerinde belirtilen şekil, ölçü, işleme işaretleri, tolerans ve malzemelerine
uygun olarak imal edilecektir.
2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN-7168’e göre orta mertebede, döküm yüzeyler
için ise DIN 1683’e göre orta mertebede olacaktır.
2.3-İşlenen yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanacaktır.
2.4-Çelik döküm malzemeler DIN 1681’deki mekanik özellikleri karşılayacaktır.
2.5-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak veya
kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
3.2-Her parti döküm ile beraber çelik dökümde DIN-50125’e göre dökülecek ve 5 TOA rulman
dayama bileziği (eski ve yeni) , yağ tutucu bileziği (eski ve yeni) ile beraber nomalizasyona tabi
tutulacak 6 adet deney çubuğu dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından
alınacak. Döküm zamanını firma en az bir hafta önceden Kurumumuza bildirecektir.
Normalizasyon işlemi sırasında tutulacak bir protokolle normalizasyon sıcaklığı, süresi ve
normalize edilen parça adedi tespit edilecektir. Tutulan protokolün bir nüshası TTK Makine ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
3.3-Döküm esnasında alınan ve 5 TOA rulman dayama bileziği (eski ve yeni) , yağ tutucu bileziği
(eski ve yeni) ile beraber normalize edilmiş deney çubukları çekme deneyine tabi tutulacaktır.
Bulgu değerleri çelik dökümde DIN-1681’deki mekanik özellikleri karşılamadığı takdirde o parti
malzemeler reddedilecektir.
3.4-Reddedilen malzemeler uygunlarıyla en geç bir ay içinde değiştirilecektir.
3.5-Gerek görüldüğü takdirde dökümün kalitesini belirlemek ve uygulanan normalizasyon
sıcaklığının doğruluğunu tespit etmek üzere talaş alınarak kimyasal analiz yapılacaktır.
3.6-Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1-İmal edilen malzemeler uygun ambalajlarda veya sandıklarda teslim edilecektir.
4.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’dür.
4.3-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.4-Firmalar alternatif malzeme teklifinde bulunabileceklerdir.
4.5-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listede belirtilmiştir.
4.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri teslim etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TERMİN:
5.1- Malzemelerin teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sipariş
Malzemenin Cinsi
Resim No
Miktarı
Etinorm
021 075 0034 5 TOA Rulman dayama bileziği (eski)
E-170-E-6
1250 ad.
021 075 0103 5 TOA Rulman dayama bileziği (yeni)
E-170-E²-6
1330 ad.
021 075 0035 5 TOA Yağ tutucu bileziği (eski)
E-170-E-7
1250 ad.
021 075 0104 5 TOA Yağ tutucu bileziği (yeni)
E-170-E²-7
1320 ad.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI 5 TOA RULMAN DAYAMA (eski ve yeni) ve YAĞ TUTUCU